Văn 9 Tiet 128 Nghia tuong minh va ham y

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

http://diem10online.net/

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chµo mõng c¸c em ®Õn víi m«n Ng÷ v¨n Chóc c¸c em häc tèt! ThiÕt kÕ vµ gi¶ng d¹y: NguyÔn Hång DiÖp Diem10Online.net

:

1. Hµm ý lµ phÇn th«ng b¸o: A. Tr¸i ng­îc víi nghÜa t­êng minh. B. Cïng mét néi dung víi nghÜa t­êng minh. KiÓm tra bµi cò Tr¶ lêi c¸c c©u sau b»ng c¸ch chän c©u tr¶ lêi ®óng. C. Kh«ng ®­îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u nh­ng cã thÓ suy ra tõ nh÷ng tõ ng÷ Êy. D. §­îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u. 2. Khi nµo ng­êi ta dïng hµm ý ? A. Khi kh«ng muèn nãi th¼ng. B. Muèn ng­êi nghe kh«ng hiÓu. C. Muèn g©y sù chó ý. D. Muèn chÊm døt cuéc tho¹i. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

T×m c©u cã chøa hµm ý trong ®o¹n héi tho¹i sau? Lan: - B×nh ¬i! Tèi nay chóng m×nh ®i xem ca nh¹c ®i! B×nh: - TiÕc qu¸! Tèi nay m×nh ph¶i ®i ®ãn bµ ngo¹i. Lan: -ThÕ th× chñ nhËt chóng m×nh ®i xem vËy! B×nh: - õ, thÕ còng ®­îc. Thay hµm ý Êy b»ng mét c©u nãi theo nghÜa t­êng minh vµ so s¸nh hai c¸ch diÔn ®¹t ®ã. Hµm ý trªn cã thµnh c«ng kh«ng, chi tiÕt nµo cho thÊy ®iÒu ®ã? Diem10Online.net

Ng÷ v¨n:

Ng÷ v¨n T×m hiÓu hµm ý cña c¸c lêi tho¹i sau: Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý ? V× sao chÞ DËu kh«ng nãi th¼ng víi con mµ ph¶i dïng hµm ý? Con chØ ®­îc ¨n ë nhµ b÷a nµy n÷a th«i. - Con sÏ ¨n ë nhµ cô NghÞ th«n §oµi. Con kh«ng ®­îc ë nhµ víi thÇy u. U ph¶i b¸n con . U ®· b¸n con cho nhµ cô NghÞ th«n §oµi . ? Hµm ý c©u nµo râ h¬n? V× sao chÞ DËu ph¶i nãi râ nh­ vËy? ? Chi tiÕt nµo trong ®o¹n trÝch cho thÊy c¸i TÝ ®· hiÓu hµm ý trong c©u nãi thø hai cña mÑ? Diem10Online.net

Ng÷ v¨n :

Ng÷ v¨n NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý * Ghi nhí: (SGK - trang 91) §Ó sö dông hµm ý, cÇn cã hai ®iÒu kiÖn sau ®©y: Ng­êi nãi (ng­êi viÕt) cã ý thøc ®­a hµm ý vµo c©u nãi. Ng­êi nghe (ng­êi ®äc) cã n¨ng lùc gi¶i ®o¸n hµm ý. Bµi 25 – TiÕt 128 ? §Ó sö dông hµm ý cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo? Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

II. LuyÖn tËp MÈu chuyÖn vui 1.NHÇM Mét anh sê lªn cæ ¸o, thÊy con rËn. Sî ng­êi ta c­êi véi vµng hÊt nã xuèng ®Êt nãi: - T­ëng lµ con rËn, ho¸ ra kh«ng ph¶i. Cã ng­êi cói xuèng ®Êt cè t×nh t×m ®­îc con rËn nhÆt lªn: - T­ëng lµ kh«ng ph¶i, ho¸ ra con rËn. (TruyÖn c­êi d©n gian ViÖt Nam) NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Bµi 25 – TiÕt 128 - T­ëng lµ con rËn, ho¸ ra kh«ng ph¶i. - T­ëng lµ kh«ng ph¶i, ho¸ ra con rËn. M×nh kh«ng ë bÈn lµm g× cã rËn ! T­ëng lµ kh«ng bÈn, thÕ mµ cã rËn ! ? T×m c©u nãi cã hµm ý vµ gi¶i ®o¸n hµm ý Êy? Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Bµi 25 – TiÕt 128 2. “KÎ c¾p gÆp bµ giµ” Cã hai anh chµng ®i ch¬i gÆp mét c« g¸i. Anh chµng thø nhÊt nãi: - Chµo em, tr«ng em nh­ H»ng Nga. Anh chµng thø hai: - Anh cø t­ëng em lµ ng­êi ë cung qu¶ng míi xuèng. C« g¸i: - ThÕ hai anh lµ b¹n cña chó Cuéi µ? - Chµo em, tr«ng em nh­ H»ng Nga - Anh cø t­ëng em lµ ng­êi á Cung qu¶ng míi xuèng. - ThÕ hai anh lµ b¹n cña chó Cuéi µ ? Tr«ng em thËt lµ xinh ®Ñp ! Em ®Ñp nh­ H»ng Nga ! Hai anh lµ kÎ lõa dèi! MÈu chuyÖn vui II. LuyÖn tËp Diem10Online.net

:

Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: Lµm ë nhµ 2. Bµi tËp 2: Hµm ý cña c©u in ®Ëm d­íi ®©y lµ g× ? V× sao em bÐ kh«ng nãi th¼ng ®­îc mµ ph¶i sö dông hµm ý ? ViÖc sö dông hµm ý cã thµnh c«ng kh«ng ? V× sao ? Nã nh×n d¸o d¸c mét lóc råi kªu lªn: - C¬m s«i råi, ch¾t n­íc giïm c¸i ! – Nã còng l¹i nãi træng. T«i lªn tiÕng më ®­êng cho nã: Ch¸u ph¶i gäi “Ba ch¾t n­íc giïm con”, ph¶i nãi nh­ vËy. Nã nh­ kh«ng ®Ó ý ®Õn c©u nãi cña t«i, nã l¹i kªu lªn: - C¬m s«i råi, nh·o b©y giê ! Anh S¸u vÉn ngåi im […] (NguyÔn Quang S¸ng, ChiÕc l­îc ngµ ) - C¬m s«i råi, nh·o b©y giê ! Ch¾t n­íc giïm ®Ó c¬m khái nh·o ! Diem10Online.net

:

Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: Lµm ë nhµ 2. Bµi tËp 2: A : Mai vÒ quª víi m×nh ®i ! B : /…/ A: §µnh vËy. 3. Bµi tËp 3: H·y ®iÒn vµo l­ît lêi cña B trong ®o¹n tho¹i sau ®©y mét c©u cã hµm ý tõ chèi. Diem10Online.net

:

Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: Lµm ë nhµ 2. Bµi tËp 2: 3. Bµi tËp 3 : 4. Bµi tËp 4 : Lµm ë nhµ Diem10Online.net

:

Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: Lµm ë nhµ 2. Bµi tËp 2: 3. Bµi tËp 3 : 4. Bµi tËp 4 : Lµm ë nhµ 5. Bµi tËp 5 : T×m nh÷ng c©u cã hµm ý mêi mäc hoÆc tõ chèi trong c¸c ®o¹n ®èi tho¹i gi÷a em bÐ víi nh÷ng ng­êi ë trªn m©y vµ sãng (trong bµi “M©y vµ sãng” cña Ta-go). Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

M©y vµ sãng MÑ ¬i, trªn m©y cã ng­êi gäi con: “Bän tí ch¬i tõ khi thøc dËy cho ®Õn lóc chiÒu tµ. Bän tí ch¬i víi b×nh minh vµng, bän tí ch¬i víi vÇng tr¨ng b¹c.” Con hái: “Nh­ng lµm thÕ nµo m×nh lªn ®ã ®­îc?” Hä ®¸p: “H·y ®Õn n¬i tËn cïng tr¸i ®Êt, ®­a tay lªn trêi, cËu sÏ ®­îc nhÊc bæng lªn tËn tÇng m©y”. “MÑ m×nh ®ang ®îi ë nhµ”-con b¶o -“Lµm thÕ nµo cã thÓ rêi mÑ mµ ®Õn ®­îc?” ThÕ lµ hä mØm c­êi bay ®i. Nh­ng con biÕt cã trß ch¬i thó vÞ h¬n, mÑ ¹. Con lµ m©y vµ mÑ sÏ lµ tr¨ng. Hai bµn tay con «m lÊy mÑ, vµ m¸i nhµ ta sÏ lµ bÇu trêi xanh th¼m. (Ta-go) NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Bµi 25 – TiÕt 128 Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

III . H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m ®­îc ®iÒu kiÖn sö dông hµm ý, t¸c dông cña hµm ý vµ vËn dông phï hîp. Lµm bµi tËp 1, bµi tËp 4, bµi tËp 5 (®o¹n 2). ¤n tËp vÒ th¬: * Gîi ý : PhÇn «n tËp vÒ th¬: + §äc vµ ph©n tÝch l¹i c¸c bµi th¬ ®· häc. + Nªu c¶m nhËn mét sè ®o¹n th¬, mét c©u th¬, mét h×nh ¶nh th¬ mµ em thÝch. I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp Bµi 25 – TiÕt 128 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

cH¢N THµNH C¶M ¥N C¸C THÇY C¤ GI¸O Vµ C¸C EM! Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

Diem10Online.net

authorStream Live Help