Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Hinh học 10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 3 CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC (tiết 1)

PowerPoint Presentation:

kiÓm tra bµi cò: C©u 1. H·y nªu c¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng: A C B h c b’ a b c’ H

PowerPoint Presentation:

1) §Þnh lÝ c«sin trong tam gi¸c 2) §Þnh lÝ sin trong tam gi¸c 3) C¸c c«ng thøc vÒ diÖn tÝch tam gi¸c 4) C«ng thøc ®é dµi ®­êng trung tuyÕn § 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c 1) §Þnh lý c«sin trong tam gi¸c. Víi mäi  ABC, ta cã: A a B C b c * Chøng minh:

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c A a =2 B C b=4 c=? 60 0 1) §Þnh lý c«sin trong tam gi¸c. Víi mäi  ABC, ta cã: *) VÝ dô 1: Bµi gi¶i

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c *) Mét øng dông cña ®Þnh lÝ c«sin NhËn xÐt : *) Tõ ®.lÝ c«sin ta cã thÓ nhËn biÕt mét tam gi¸c lµ vu«ng, nhän hay tï *) §Þnh lÝ Pitago lµ mét tr­êng hîp riªng cña ®Þnh lÝ c«sin

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c B C O A B C O A 2) §Þnh lý sin trong tam gi¸c. A' R do ®ã a = 2 R sin A . VËy C¸c ®¼ng thøc kh¸c ®­îc chøng minh t­¬ng tù. Trong  ABC, R b¸n kÝnh ®­êng trßn ngo¹i tiÕp, ta cã : Chøng minh ( O ; R ) lµ ®­êng trßn ngo¹i tiÕp  ABC . vÏ ®­êng kÝnh BA',  BCA’ vu«ng ë C  BC = BA' sin A '  a = 2 R sin A '. ( A=A' hoÆc A+A' =180 0 ) R A'

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c Mét sè øng dông cña ®Þnh lÝ sin

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c 2) §Þnh lý sin trong tam gi¸c. VÝ dô 2: Cho  ABC biÕt C = 45 0 , B = 60 0 , c =10. TÝnh: b, R A a =2 B C b=4 c=? 60 0 Bµi gi¶i: TÝnh b: TÝnh R:

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c VÝ dô 3. Chøng minh r»ng víi mäi tam gi¸c ABC ta lu«n cã: Bµi gi¶i:

PowerPoint Presentation:

§ 3 C¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c Bµi tËp vÒ nhµ: *) Chøng minh c«ng thøc Hª r«ng *) Bµi 1, 2, 3, 5 (Trang59-SGK) Bµi to¸n 1: gi¶i tam gi¸c Bµi to¸n 2: chøng minh Bµi to¸n kh¸c...