Hoi nghi cac nha phau thuat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

các nhà ph?u thu?t H?I NGH? Theo truy?n c?a Azit Nêxin

Slide 2: 

H?I NGH? CÁC NHÀ PH?U THU?T Ph?ng theo truy?n ng?n c?a Azit Nexin (Th? Nhi K?) Music: Shimmering Star PPS: [email protected] 9/2009 ?nh minh h?a: Internet

Slide 3: 

H?i ngh? qu?c t? các nhà gi?i ph?u l?n này du?c ti?n hành ? thành ph? Luyblitx. Tham d? h?i ngh? còn có phóng viên báo chí c?a t?t c? các nu?c, m?c dù d?y không ph?i là m?t s? ki?n tr?ng d?i nhu m?t bu?i bi?u di?n ngu?i m?u áo t?m. Các nhà gi?i ph?u c? phách nh?t c?a hai muoi ba qu?c gia dem t?i h?i ngh? nh?ng báo cáo khoa h?c…

Slide 4: 

Trong s? h? có nh?ng ngu?i tài ngh? cao cu?ng d?n m?c ngay c? vi?c tách r?i t?ng b? ph?n co th? con ngu?i r?i ghép l?i nhu cu cung ch? là gì. B?i vì v?y mà báo chí kh?p th? gi?i chuyên qu?ng cáo xu chiêng xi líp, th?y là c?n thi?t ph?i ch?y m?y dòng v? h?i ngh? các nhà gi?i ph?u.

Slide 5: 

Ngày d?u tiên du?c dành cho Bác si C.Klazeman, nhà gi?i ph?u M? n?i ti?ng: - Thua các ngài, tru?c m?t các ngài là m?t trong nh?ng thuong gia l?ng danh nh?t nu?c M?, vua th? tinh nhân t?o. Ông ta dã hi?n di?n trong h? so luu tr? c?a C?c Ði?u tra liên bang. Trong su?t mu?i nam tr?i c?nh sát ra công truy lùng tay b? khóa lão luy?n này mà dành u?ng công. Lý do ch? là vì sau m?i v? d?ng tr?i tôi l?i ti?n hành m?t cu?c gi?i ph?u thay vân tay cho ông!

Slide 6: 

H?i ngh? nh?t trí công nh?n d?ng nghi?p ngu?i M? qu? là chuyên gia c? phách nh?t trong linh v?c m? x?. Ti?p theo Mr B. Lains nhà gi?i ph?u ngu?i Anh, bu?c lên di?n dàn cùng m?t ngu?i n?a, b?t d?u: - Các b?n th?y dây, bên c?nh tôi là v? h? si quan anh hùng Mechew, trong th? chi?n th? hai dã t?ng h? sát du?c 26 lính gi?c. Song ch?ng may m?t m?nh l?u d?n d?ch dã ti?n d?t d?u ông... Và v?i th? keo d?c ch? c?a mình, tôi dã g?n du?c chi?c d?u d?t lìa dó vào c?. Nay thì d?n bom nguyên t? cung ch?ng th? làm cho nó r?i ra du?c n?a!!!

Slide 7: 

S? kinh ng?c c?a nh?ng ngu?i tham d? h?i ngh? dã lên d?n t?t d?nh. T?t c? d?u tin ch?c r?ng s? không còn du?c nghe b?n tham lu?n nào thú v? hon n?a. Nhung di?n gi? k? dó - m?t bác h?c Pháp - dã bu?c h? ph?i thay d?i ý ki?n này: Ông ta bu?c lên di?n dàn cùng m?t m? nhân tóc vàng b?n b? d? t?m. V?a nhác trông th?y nàng, các v? d?i bi?u có tu?i dã l?p t?c nh?p nh?m trên gh? !!!

Slide 8: 

Nhà gi?i ph?u Pháp lên ti?ng. - Tôi mu?n k? cho các b?n hay v? m?t ph?u thu?t ch?nh hình khác thu?ng. Tôi hy v?ng các b?n s? dánh giá dúng m?c thành công c?a tôi n?u tôi nói cho các b?n bi?t r?ng ngu?i d?p tóc vàng v?a t?o ra nh?ng ph?n ?ng d? d?i trong phòng này chính là bà m? v? dã 65 tu?i c?a tôi.

Slide 9: 

Sau dó di?n gi? còn thông báo thêm m?t s? chi ti?t n?a: ông dã th?c hi?n ph?u thu?t v?i bà m? v? là c?t d? tr? thù ngu?i v? dã ph? b?c ông. Sau khi bi?n bà m? v? thành m?t thi?u ph? tr? d?p, ông dã l?y bà ta. Nhà bác h?c Pháp k?t thúc b?n tham lu?n c?a mình b?ng ph?n trình bày co s? khoa h?c c?a phát minh k? di?u này. Sau dó các di?n gi? n?i nhau lên di?n dàn, ngu?i nào cung công b? công trình nào dó k? l?.

Slide 10: 

Ch?ng h?n nhu nhà gi?i ph?u Ð?c tuyên b?:Cái ch?t d?i v?i m?t con ngu?i không có nghia là s? ngung ho?t d?ng c?a t?t c? các b? ph?n. T? các b? ph?n không b? hu h?i c?a ngu?i ch?t, tôi dã t?o ra nh?ng con ngu?i m?i. Nhà gi?i ph?u Ð?c ch? vào m?t chàng trai d?y sinh l?c, có thân hình c?a th?n Apolon. - Tru?c m?t các b?n là m?t con ngu?i mà dôi chân v?n là c?a m?t l?c si dã ch?t vì ch?ng viêm ru?t th?a và thân thì c?a m?t dô v?t dã ch?t vì ch?ng ho?i thu, còn d?u thì c?a m?t b?nh nhân lao ph?i…

Slide 11: 

Ðã d?n ngày cu?i cùng c?a h?i ngh?. Các di?n gi? g?ng s?c vu?t tr?i nhau b?ng nh?ng tham lu?n càng v? sau càng gây kinh ng?c hon. Riêng có m?t tay bác si c? ng?i yên nghe các d?ng nghi?p c?a mình báo cáo. Ngài ch? to? bèn quay v? phía d?i bi?u c? nín thinh dó mà nói:- Thua ngài, l? nào ngài không có ý d?nh k? cho h?i ngh? nghe chút gì v? các ph?u thu?t c?a ngài hay sao?...

Slide 12: 

- Có ch? ?, song ch?ng bi?t vi?c làm c?a tôi có dáng d? cho quý v? luu tâm không?Trong phòng vang lên nh?ng ti?ng nói:- Có, có! Chúng tôi mu?n nghe ông phát bi?u!- T?t c? d?i bi?u d?u ph?i có tham lu?n...Tay bác si du?c khích l? quá, bèn bu?c lên di?n dàn. Ông ta nói:- Thôi du?c, quý v? dã mu?n thì tôi xin trình bày ca m? c?t amidal c?a tôi.Ti?ng cu?i vang lên trong phòng: rõ khéo nói chuy?n tào lao sau ng?n ?y tham lu?n kinh thiên d?ng d?a!

Slide 13: 

Ti?ng cu?i làm m?ch lòng di?n gi?:- Thua quý v?! Vì khiêm t?n nên tôi dã làm gi?m b?t ý nghia ph?u thu?t c?a mình. Nhung tôi không th? ch?u du?c s? nh?o báng. V?a m?i nghe d?n amidal là quý v? dã cu?i ?m lên r?i.Ti?ng cu?i trong phòng càng r? lên: - Trò nh?m nhí ch? ph?u thu?t cái gì! - Tôi thì ch? thèm d?ng tay vào cái th? ph?u thu?t dó! - M?t nhà gi?i ph?u mà nh?c d?n ba cái trò nhang nhít dó thì th?t là dáng x?u h?!

Slide 14: 

Nh?ng ti?ng la ó t? t? phía dó càng làm cho di?n gi? n?i khùng lên:- Th? quý v? có bi?t cái ngu?i du?c tôi c?t amidal cho là ai không nào?- Thì c? cho r?ng ông là T?ng thu ký Liên Hi?p Qu?c di! Li?u di?u dó có liên quan gì t?i ph?u thu?t nào? Di?n gi? m?t d? gay:- Ngu?i du?c tôi ti?n hành ph?u thu?t là m?t nhà báo.Các d?i bi?u d? h?i ngh? cu?i s?c su?:- Nhà báo, thuong gia, viên ch?c hay ngu?i lính chang n?a thì có gì khác nhau nào?

Slide 15: 

Di?n gi? gio tay lên:- Yên l?ng cho! Vâng, thua quý v?, ch?ng có gì khác nhau c?. Nhung lúc dó ? nu?c chúng tôi v?a ban hành Lu?t Báo chí mà nhà báo không tài nào m? mi?ng ra du?c nên bu?c tôi ph?i c?t amidal cho anh ta qua du?ng... h?u môn!

Slide 16: 

N? cu?i bi?n kh?i khuôn m?t các d?i bi?u d? h?i ngh?. Th? vào dó là ni?m kính tr?ng sâu xa d?i v?i di?n gi?. Ti?ng v? tay d?y lên nhu s?m. Toàn th? nh?ng ngu?i tham gia H?i ngh? qu?c t? các nhà gi?i ph?u l?n th? X dã nh?t trí công nh?n ph?u thu?t c?t amidal này là s? ki?n d?c s?c nh?t trong l?ch s? y h?c…

Slide 17: 

các nhà ph?u thu?t H?I NGH? truy?n ng?n c?a Azit Nexin PPS: [email protected]