on tap ki 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch GIÁO ÁN LỊCH SỬ 4

Slide 2: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 4

Slide 3: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch ÔN TẬP LỊCH SỬ

Slide 4: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHÚNG EM LÀ HỌC SINH LỚP 4A QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

Slide 5: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch KHỞI ĐỘNG

Slide 6: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch KIỂM TRA BÀI CŨ VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ

Slide 7: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Dùng bảng a, b, c, d để chọn câu trả lời em cho là đúng nhất.

Slide 8: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 1. Thời Hậu Lê, văn học được viết bằng chữ nào chiếm ưu thế? A. Chữ Nôm B. Chữ Hán C. Chữ Quốc ngữ

Slide 9: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 2. Bộ sách “Đại thành toán pháp” tập hợp các kiến thức toán học đương thời tác giả là ai ? A.Ngô Sĩ Liên B.Nguyễn Trãi C.Lương Thế Vinh D.Lý Tử Tấn

3. Em hãy nêu tên các nhà văn hóa tiêu biểu của thời Hậu Lê . : 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 3. Em hãy nêu tên các nhà văn hóa tiêu biểu của thời Hậu Lê .

Slide 11: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 4. Em hãy trình bày ghi nhớ của bài học.

Slide 12: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch NHẬN XÉT BÀI CŨ

Slide 13: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch

Slide 14: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch BÀI MỚI ÔN TẬP

HOẠT ĐỘNG 1 : 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch HOẠT ĐỘNG 1 Ôn lại các giai đoạn và triều đại lịch sử từ năm 938 đến thế kỉ xv

Em haõy neâu laïi teân caùc giai ñoaïn lòch söû Vieät Nam ñaõ ñöôïc hoïc töø naêm 938 ñeán theá kæ thöù XV. : 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Em haõy neâu laïi teân caùc giai ñoaïn lòch söû Vieät Nam ñaõ ñöôïc hoïc töø naêm 938 ñeán theá kæ thöù XV. NĂM CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 938 1009 1226 1400 Thế kỉ XV Buổi đầu độc lập Nước Đại Việt thời Lý Nước Đại Việt thời Trần Nước Đại Việt thời Hậu Lê

Slide 17: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Các triều đại lịch sử Việt Nam từ năm 938 đến thế kỉ thứ XV Nhà Đinh Nhà Tiền Lê Nhà Lý Nhà Hồ Nhà Hậu Lê NhaøTraàn Nhà Ngô Nước Đại Việt thời Hậu Lê

Slide 18: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CÂU HỎI Buổi đầu độc lập, thời Lý, Trần, Hậu Lê đóng đô ở đâu? Tên gọi của nước ta các thời kì đó? MỞ SGK VÀ THẢO LUẬN NHÓM ĐIỀN VÀO PHIẾU HỌC TẬP

Slide 19: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHÚC CÁC NHÓM THẢO LUẬN THÀNH CÔNG

Slide 20: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Các triều đại lịch sử Việt Nam từ năm 938 đến thế kỉ thứ XV Nhà Đinh Nhà Tiền Lê Nhà Lý Nhà Hồ Nhà Hậu Lê NhaøTraàn Nhà Ngô Nước Đại Việt thời Hậu Lê Đại Cồ Việt Đại Cồ Việt Đại Việt Ñaïi Vieät Đại Ngu Đại Việt Hoa Lư Hoa Lư Thăng Long Thăng Long Thăng Long Taây Ñoâ Cổ Loa

Slide 21: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Thành Cổ Loa - Kinh đô nhà Ngô

Slide 22: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Hoa Lư - Kinh đô thời Đinh,Tiền Lê

Slide 23: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch THÀNH THĂNG LONG – KINH ĐÔ THỜI LÝ,TRẦN ,HẬU LÊ

Slide 24: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Thành Tây Đô Thành Tây Đô - Kinh đô Nhà Hồ

Slide 25: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch HOẠT ĐỘNG 2 ÔN LẠI CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ NĂM 938 ĐẾN THẾ KỈ XV

Slide 26: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Trò chơi Nhìn tranh đoán sự kiện

Slide 27: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch ĐINH BỘ LINH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

Slide 28: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch (LÊ HOÀN LÊN NGÔI VUA) KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN THỨ NHẤT ( Năm 981 )

Slide 29: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG

Slide 30: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Sông núi nước Nam,vua Nam ở, Rành rành định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời. (Bài thơ Thần vang trên phòng tuyến sông Như Nguyệt.) CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ HAI ( 1075 - 1077 )

Slide 31: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch NHÀ LÝ SUY VONG – NHÀ TRẦN THÀNH LẬP LÝ CHIÊU HOÀNG

Slide 32: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG

Slide 33: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHIẾN THẮNG CHI LĂNG- NHÀ HẬU LÊ

Slide 34: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ THỜI ĐỘC LẬP ĐẾN THỜI HẬU LÊ Buổi đầu độc lập Nước Đại Việt thời Lý Nước Đại Việt thời Trần Nước Đại Việt thời Hậu Lê

Slide 35: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ THỜI ĐỘC LẬP ĐẾN THỜI HẬU LÊ Buổi đầu độc lập Nước Đại Việt thời Lý Nước Đại Việt thời Trần Nước Đại Việt thời Hậu Lê

Slide 36: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch HOẠT ĐỘNG 3 THI KỂ SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Slide 37: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch TÔ HIẾN THÀNH ĐINH BỘ LĨNH NGÔ QUYỀN NHÀ TRẦN ĐẮP ĐÊø

Slide 38: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Trình bày

Slide 39: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch

Slide 40: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CỦNG CỐ

Slide 41: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Trò chơi: NỐT NHẠC VUI 1 2 3 4

Slide 42: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch TÀI Hãy so sánh tường học thời Hậu Lê và trường học thời Lý Trần? TRÍ HIẾU TÀI* LỘC TRÍ* HIẾU* LỘC* C? H·y nªu c¸c nÐt tiªu biĨu cđa tr­êng häc thêi HËu Lª? Trò chơi “ HÁI LỘC”

Slide 43: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch DẶN DÒ Về nhà tìm đọc các sách lịch sử Việt Nam. Ôn lại bài và các kiến thức đã học.  Xem trước bài mới : Trịnh – Nguyễn phân tranh

Slide 44: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM VUI KHOẺ BÀI HỌC KẾT THÚC

Slide 45: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Kính chào quý thầy cô

Slide 46: 

Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help