nhac 4-23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

¢m nh¹c líp 4 GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H­ng VÒ dù giê thao gi¶ng gi¸o viªn giái NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c quý vÞ ®¹i biªñ cïng c¸c thÇy, c« gi¸o

Kiểm tra bài cò:Các em hãy lắng nghe một đoạn giai điệu sau và cho cô biết đ©y là giai điệu của bài hát nào mà các em đã được học? : 

Kiểm tra bài cò:Các em hãy lắng nghe một đoạn giai điệu sau và cho cô biết đ©y là giai điệu của bài hát nào mà các em đã được học?

Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2010 ¢m nh¹c : 

TiÕt 23: Häc h¸t bµi: Chim S¸o D©n ca : kh¬ me (Nam Bé) S­u tÇm: §Æng NguyÔn Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2010 ¢m nh¹c

Slide 6: 

Nghe h¸t mÉu

Chia c©u : 

Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o (Trong rõng c©y) xanh s¸o t×m tr¸i bay. Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o th¬m. Trong rõng c©y xanh tiÕng ®ïa lÝu bay. Ngät th¬m ®ãm boong ¬i, ®µn chim vui lo. Ngät th¬m ®ãm boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la la. Trong rõng c©y… bÇy la lµ la la …la. Chia c©u C©u 1 C©u 2 C©u 3 §äc lêi ca

Slide 8: 

Khëi ®éng giäng

Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2010 ¢m nh¹c : 

Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2010 ¢m nh¹c TiÕt 23: Häc h¸t bµi: Chim S¸o D©n ca: Kh¬ me (Nam Bé) S­u tÇm: §Æng NguyÔn

Slide 10: 

Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay. Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay. Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la la. H¸t lêi 1 C©u 1 C©u 2 C©u 3

Slide 11: 

(Trong rõng c©y) xanh s¸o t×m tr¸i th¬m. Trong rõng c©y xanh tiÕng ®ïa lÝu lo. Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la …la. H¸t lêi 2 C©u 1 C©u 2 C©u 3

Slide 12: 

Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o (Trong rõng c©y) xanh s¸o t×m tr¸i bay. Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o th¬m. Trong rõng c©y xanh tiÕng ®ïa lÝu bay. Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui lo. Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la la. Trong rõng c©y… bÇy la lµ la la …la. H¸t c¶ bµi

Slide 13: 

Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay. * * * * * * * * Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay. * * * * * * * * Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la la. * * * * * * * * * * * * * Trong rõng c©y xanh s¸o t×m tr¸i th¬m. * * * * * * * * Trong rõng c©y xanh tiÕng ®ïa lÝu lo. * * * * * * * * Ngät th¬m ®om boong ¬i, ®µn chim vui bÇy la lµ la la. * * * * * * * * * * * * * H¸t kÕt hîp vç ®Öm theo tiÕt tÊu

Slide 15: 

Qua bµi h¸t chim s¸o t¸c gi¶ muèn göi tíi c¸c em : Lßng yªu thÝch d©n ca vµ mong tÊt c¶ c¸c em cïng t×m hiÓu vµ s­u tÇm nh÷ng nµn ®iÖu d©n ca míi ®Ó x©y dùng kho tµng d©n ca 3 miÒn ®­îc phong phó.

Bµi ®äc thªmTiÕng s¸o cña ng­êi tï : 

Bµi ®äc thªmTiÕng s¸o cña ng­êi tï ? Chµng Tiªu cã nh÷ng n¨ng khiÕu ®Æc biÖt g×? ?Trong nhµ tï tinh thÇn ng­êi chiÕn sÜ nh­ thÕ nµo?

Slide 17: 

Nh¹c sÜ §ç NhuËn Sinh n¨m: 1922 MÊt n¨m: 1991 Mét sè t¸c phÈm næi tiÕng: - ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn - Vui më ®­êng - Nh¹c kÞch C« Sao, - ViÖt Nam quª h­¬ng t«i...

Slide 18: 

xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc ngµy h«m nay

authorStream Live Help