tinh chat ket hop cua phep nhan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thiết kế bài giảng TOÁN 4 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng Giáo viên trường Tiểu học Đồng Phúc- Yên Dũng

Slide 2: 

(3 x 4) x 5 = 60 3 x (4 x 5) = 60 (5 x 2) x 3 = 30 5 x (2 x 3) = 30 Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau. Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Cho biểu thức: a x b x c So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau: (a x b) x c a x (b x c). =

Slide 3: 

Tính bằng hai cách (theo mẫu): a, 4 x 5 x 3 b, 5 x 2 x 7 Cách 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60 Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60 Cách 1: 5 x 2 x 7 = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70 Cách 2: 5 x 2 x 7 = 5 x (2 x 7) = 5 x 14 = 70 Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán: tính chất kết hợp của phép nhân

Slide 4: 

Tính bằng cách thuận tiện nhất: a, 13 x 5 x 2 b, 5 x 9 x 3 x 2 Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán: tính chất kết hợp của phép nhân

Slide 5: 

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán: tính chất kết hợp của phép nhân Tính bằng cách thuận tiện nhất: 5 x 4 x 2 x 7 x 25

Slide 6: 

Có 8 phòng học, mỗi phòng học có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học ? Bài giải Số học sinh của mỗi phòng là: 2 x 15 = 30 (học sinh) Đáp số: 240 học sinh. Số học sinh đang ngồi học là: 30 x 8 = 240 (học sinh) TÓM TẮT: Có: 8 phòng học Mỗi phòng có: 15 bộ bàn ghế Mỗi bộ bàn ghế có: 2 học sinh Có tất cả: … học sinh? Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán: tính chất kết hợp của phép nhân

authorStream Live Help