Quy dong mau so cac phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Quy đồng mẫu số các phân số Bài 103

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Rút gọn các phân số sau: Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. Bài làm:

Slide 3: 

Cho hai phân số và . Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số , trong đó một phân số bằng và một phân số bằng . Quy đồng mẫu số các phân số Thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu trên

Slide 4: 

Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có : Quy đồng mẫu số các phân số 5 15 = = 6 15 = = ; MẪU SỐ CHUNG

Slide 5: 

Quy đồng mẫu số các phân số Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có : 5 15 = = 6 15 = = ; Thảo luận nhóm đôi

Slide 6: 

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau : Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Quy đồng mẫu số các phân số

Slide 7: 

Luyện tập Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số:

Slide 8: 

Luyện tập Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số:

Slide 9: 

Luyện tập Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số:

Slide 10: 

Luyện tập Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số: Hai phân số trên được quy đồng mẫu số thành hai phân số:

Slide 12: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ! Bài 2

Slide 13: 

CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 2