Nhan voi so co ba chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Năm học : 2010 - 2011 GV Thực hiện : Đinh Thanh

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Vận dụng tính chất nhân một số với một tổng hãy tính: 164 x 123 = ? 164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3) = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 = 16400 + 3280 + 492 = 20172 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán:

Slide 3: 

Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010. Toán: Nhân với số có ba chữ số 164 x 123 = ? 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1; 2 3 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1; 9 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 4 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 (dưới 9); 8 2 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1; 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 3 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 2); 4 1 nhân 6 bằng 6, viết 6; 6 1 nhân 1 bằng 1, viết 1. 1 Hạ 2; 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1; 2 7 1 0 4 cộng 2 bằng 6; 6 cộng 4 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1; 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1; 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 2 164 x 123 = 20172

Slide 4: 

164 x 123 = ? 164 123 x - 3 x 4 = 12, viết 2 nhớ 1 2 - 3 x 6 = 18, thêm 1 = 19 viết 9 nhớ 1 9 - 3 x 1 = 3, thêm 1 = 4 viết 4. 4 2 x 4 = 8, viết 8 (dưới 9); 8 - 2 x 6 = 12, viết 2 nhớ 1; 2 - 2 x 1 = 2, thêm 1 = 3, viết 3. 3 - 1 x 4 = 4, viết 4 (dưới 2); 4 - 1 nhân 6 bằng 6, viết 6; 6 - 1 nhân 1 bằng 1, viết 1. 1 2 7 1 0 2

Slide 5: 

164 x 123 = ? 164 123 x 2 9 4 8 2 3 4 6 1 2 7 1 0 2 Tích riêng thứ nhất Tích riêng thứ hai Tích riêng thứ ba 164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3) = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 X3 = 16400 + 3280 + 492 = 20172 0 0 0

Slide 6: 

Khi nhân số với số có ba chữ số ta đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ hai ở duới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện nhân từ phải sang trái. Lưu ý: Tích riêng thứ 2 viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Tích riêng thứ ba viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Slide 7: 

Nhân với số có ba chữ số Ví dụ: 248 x 321 = ? 248 321 x 8 4 2 6 9 4 4 4 7 8 0 6 9 7

Slide 8: 

Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán: Nhân với số có ba chữ số Luyện tập: 428 x 213 1316 x 324 Đặt tính rồi tính: 428 213 x 4 8 12 8 2 1 6 5 8 4 6 1 8 8 1316 324 x 4 6 2 5 2 3 6 1 8 4 9 3 4 8 3 6 1 4

Slide 9: 

Nhân với số có ba chữ số Luyện tập: Viết vào ô trống (theo mẫu) : 45 261 45 582 a x b 123 314

Slide 10: 

Nhân với số có ba chữ số Luyện tập: Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215m. Bài giải: Diện tích của khu đất hình vuông là: 215 x 215 = 46225 (m2) Đáp số: 46225 m2

Slide 11: 

Nhân với số có ba chữ số Luyện tập: a) Đặt tính rồi tính: 264 x 123 123 x 264 b) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên bằng nhau. Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên không bằng nhau. Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau. Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau. S Đ Đ S

Slide 12: 

Trân trọng cảm ơn các thầy cô Về dự giờ toán lớp 4A

authorStream Live Help