nhan voi so co 1 chu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Toán Nhân với số có một chữ số Giáo viên: Trần Thị Thu Hiền Lớp 4E

Slide 2: 

a, 241324 x 2 = ? 241324 x 2 8 4 6 2 8 4 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

Slide 3: 

b, 136204 x 4 = ? 136204 x 4 6 1 8 4 4 5 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1 4 nhân 2 bằng 8, viết 8 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống

Bài 3: Tính : 

Bài 3: Tính a, 321475 + 423507 x 2 b, 1306 x 8 +24573

Bài 4: : 

Bài 4: Tóm tắt: Có: 8 xã vùng thấp Mỗi xã vùng thấp được cấp: 850 quyển truyện. Có: 9 xã vùng cao Mỗi xã được cấp: 980 quyển truyện. Huyện đó được cấp … quyển truyện?

Bài 4: : 

Bài 4: Bài giải: Cách 1: 8 xã vùng thấp được cấp số quyển truyện là: 850 x 8 = 6800 (quyển truyện) 9 xã vùng cao được cấp số quyển truyện là: 980 x 9 = 8820 (quyển truyện) Huyện đó được cấp số quyển truyện là: 6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện) Đáp số : 15620 quyển truyện Cách 2: 9 xã vùng thấp được cấp số quyển truyện là: 850 x 9 = 7650 (quyển truyện) 8 xã vùng cao được cấp số quyển truyện là: 980 x 8 = 7840 (quyển truyện) Huyện đó được cấp số quyển truyện là: 7650 + 7840 = 15490 (quyển truyện) Đáp số : 15490 quyển truyện ĐÚNG SAI

Tính : 

Tính 123456 + 123456 + 123456 + 123456 + 123456 = 123456 x 5 = 617280

authorStream Live Help