Luyen tap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BAN GIÁM KHẢO TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THÀNH

Slide 2: 

Người thực hiện: NGUYỄN THỊ KIM THOA Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 Trường Tiểu học Hiệp Thành MÔN: TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP TIẾT: 38 GIÁO ÁN THI GIẢNG

Kiểm tra bài cũ: : 

Kiểm tra bài cũ: 1/ Haõy neâu coâng thöùc tính soá beù? 2/ Haõy neâu coâng thöùc tính soá lôùn? Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2 Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2

Số bé là: ( 60 – 6 ) : 2 = 27 Số lớn là: 27 + 6 = 33 Đáp số: Số bé : 27 Số lớn : 33

Cách 2: : 

60 – 33 = 27 Cách 2: Số lớn là: ( 60 + 6 ) : 2 = 33 Số bé là: 33 – 6 = 27 Đáp số: Số lớn là: 33 Số bé là: 27

TOÁN: : 

TOÁN: Tiết: 38 Luyện tập. BÀI 1Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: a) 24 và 6 b) 60 và 12

Bài giải: : 

Bài giải: Số bé là: ( 24 - 6 ) : 2 = 9 Số lớn là: 9 + 6 = 15 Đáp số: Số lớn: 15 Số bé : 9 Số lớn là: ( 24 + 6 ) : 2 = 15 Số bé là: 15 – 6 = 9

Bài giải : 

Bài giải Số bé là: (60 – 12) : 2 = 24 Số lớn là: 24 + 12 = 36 Đáp số: Số lớn: 36 Số bé: 24 Số lớn là: (60 + 12) : 2 = 36 Số bé là: 36 – 12 = 24

Slide 9: 

BÀI 2: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài giải: : 

Tuổi của em là: (36 – 8) : 2 = 14 ( tuổi ) Tuổi của chị là: 14 + 8 = 22 ( tuổi) Đáp số: Em: 14 tuổi Chị: 24 tuổi Bài giải: Tuổi của chị là: (36 + 8) : 2 = 22 ( tuổi ) Tuổi của em là: 22 – 8 = 14 ( tuổi )

Slide 11: 

Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm? BÀI 4

Tóm tắt : 

Tóm tắt

Bài giải: : 

Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được là: (1200 – 120) : 2 = 540 ( sản phẩm) Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm là: 540 + 120 = 660 ( sản phẩm) Bài giải: Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là: (1200 + 120) : 2 = 660 ( sản phẩm) Số sản phẩm phân xưởng 1 làm là: 660 – 120 = 540 ( sản phẩm ) Đáp số: Phân xưởng thứ nhất: 540 sản phẩm Phân xưởng thứ hai: 660 sản phẩm.

Tóm tắt : 

Tóm tắt 1200 sản phẩm Phân xưởng I: Phân xưởng II: ? sản phẩm ? sản phẩm 120 sp

Bài giải: : 

Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là: 1320 : 2 = 660 ( sản phẩm) Số sản phẩm phân xưởng 1 làm là: 660 – 120 = 540 ( sản phẩm ) Bài giải:

Bài giải: : 

Đáp số: Phân xưởng thứ nhất: 540 sản phẩm Phân xưởng thứ hai: 660 sản phẩm. Bài giải:

Slide 17: 

CỦNG CỐ Trò chơi: “ Rung chuông vàng”

Slide 18: 

Tính nhẩm và ghi kết quả vào bảng con: a/ Tổng của hai số là 4, hiệu của chúng cũng bằng 4. Tìm hai số đó. Kết quả: Số bé: 0 Số lớn: 4 b/ Hãy viết công thức tìm số bé. c/ Hãy viết công thức tìm số lớn. Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2 Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2

Slide 19: 

HẾT

Slide 20: 

Kính chúc Ban giám khảo sức khỏe và hạnh phúc