Dien tich hinh binh hanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Bài 94

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Nêu đặc điểm của hình bình hành. 1. Vẽ hình bình hành ABCD. 2. Vẽ đường thẳng đi qua A, vuông góc với DC và cắt DC tại H H

Slide 3: 

H DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH chiều cao DC gọi là đáy hình bình hành. Độ dài AH gọi là chiều cao của hình bình hành. Độ dài đáy

Slide 4: 

1. Cắt, ghép hình bình hành thành một hình đã có công thức tính diện tích. DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Thảo luận nhóm 2. Dựa vào hình vừa cắt ghép được, tìm công thức tính diện tích hình bình hành. 3. Ghi kết quả thảo luận ra giấy A3. bốn

Slide 5: 

Cắt ghép hình DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Độ dài đáy chiều cao Độ dài đáy chiều cao Độ dài đáy Diện tích hình bình hành = chiều cao x độ dài đáy Diện tích hình bình hành = chiều cao x độ dài đáy

Slide 6: 

H DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH chiều cao Độ dài đáy KẾT LUẬN Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao. (cùng một đơn vị đo) Gọi S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành. Hãy nêu công thức tính diện tích hình bình hành. S = a x h

Slide 7: 

Luyện tập BÀI 1 Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Slide 8: 

Luyện tập BÀI 2 Tính diện tích của: 5cm 10cm a) Hình chữ nhật b) Hình bình hành

Slide 9: 

Luyện tập BÀI 3 Tính diện tích hình bình hành biết: a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm. b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Slide 10: 

Kết quả thảo luận nhóm

Slide 11: 

Bạn nhầm mất rồi. Bạn suy nghĩ lại nhé.

Slide 12: 

BẠN GiỎI QUÁ! ĐÂY CHÍNH LÀ DIỆN TÍCH HÌNH CẦN TÍNH.