Chia mot tich cho mot so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chia một tích cho một số Bài 70

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Tính bằng cách thuận tiện nhất: 120 : (5 x 4) 64 : (4 x 8) = 120 : 4 : 5 = 30 : 5 = 6 = 64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2

Slide 3: 

Thảo luận nhóm

Slide 4: 

Đáp án 1. Ta có: (6 x 12) : 3 = 72 : 3 = 6 x (12 : 3) = 6 x 4 = 6 : 3 x 12 = 2 x12 = Vậy: (6 x 12) : 3 = 6 x (12 : 3) = 6 : 3 x 12 2. Ta có: (7 x 24) : 4 = 168 : 4 = 7 x (24 : 4) = 7 x 6 = Vậy: (7 x 24) : 4 = 7 x (24 : 4)

Slide 5: 

Đáp án Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia. 3. Kết luận: Chia một tích cho một số (6 x 12) : 3 = 6 x (12 : 3) = 6 : 3 x 12 Ví dụ:

Slide 6: 

Luyện tập Bài 1 : Tính bằng hai cách: (8 x 23) : 4 (15 x 24) : 6

Slide 7: 

Luyện tập Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36) : 9 Chọn đáp án đúng:

Slide 8: 

Luyện tập Bài 3 : Bài làm: Cửa hàng có số mét vải là: 5 x 30 = 150 (m) Cửa hàng đã bán số mét vải là: 150 : 5 = 30 (m) Đáp số: 30m