Chia mot so cho mot tich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 69 Chia một số cho một tích

Slide 2: 

1. Tính và so sánh giá trị của các biểu thức 2. Khi chia một số cho một tích hai thừa số ta có thể làm như thế nào? Thảo luận nhóm

Slide 3: 

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. Đáp án Ta có : Vậy: 24 : ( 3 x 2 ) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3

Slide 4: 

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. Chia một số cho một tích a : (b x c) = a : b : c = a : c: b

Slide 5: 

Chia một số cho một tích BÀI SỐ 1 : CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG: A) 50 : ( 2 X 5 ) B)72 : ( 9 X 8 ) C) 28 : ( 7 X 2 ) A. 25 B. 10 C. 5 A. 1 B. 8 A. 2 C. 64 B. 4 C. 14

Slide 6: 

Chia một số cho một tích Nối các phép chia có giá trị bằng nhau

Slide 7: 

Bài số 2 : Chuyển mỗi phép chia sau thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính

Slide 8: 

Bài 3: Có hai bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở? Tóm tắt Có : 2 học sinh Mỗi bạn mua : 3 quyển vở Tất cả phải trả : 7200 đồng Giá tiền mỗi quyển: … đồng? Chia một số cho một tích Chọn đáp án đúng 12 000 ®ång 2 400 ®ång 1 200 ®ång 4 800 ®ång

Slide 9: 

Bài 3: Có hai bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở? Chia một số cho một tích Bài giải Số quyển vở cả hai bạn mua là: 3 x 2 = 6 (quyển) Giá tiền mỗi quyển vở là: 7200 : 6 = 1200 (đồng) Đáp số : 1200 đồng Số tiền mỗi bạn phải trả là: 7200 : 2 = 3600 (đồng) Giá tiền mỗi quyển vở là: 3600 : 3 = 1200 (đồng) Đáp số: 1200 đồng 7200 : (3 x 2)= 1200 7200 : 2 : 3 = 1200

Slide 11: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ!