Chia cho so co hai chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 4 /2 Ng­êi thùc hiÖn : Lê Thị Thuý Mai

BÀI CŨ : 

BÀI CŨ Đặt tính rồi tính: 67 494: 7 42 798: 5

Slide 3: 

a) 672 : 21 = ? 672 21 6 4 4 0 3 Chia theo thứ tự từ trái sang phải : 67 chia 21 được 3, viết 3; 3 nhân 1 bằng 3, viết 3; 3 nhân 2 bằng 6, viết 6; 67 trừ 63 bằng 4, viết 4. Hạ 2, được 42; 42 chia 21 được 2, viết 2; 2 nhân 1 bằng 2, viết 2; 2 nhân 2 bằng 4, viết 4; 42 trừ 42 bằng 0, viết 0. 2 3 2 2 672 : 21 = . . . . . 32 Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Toán: Chia cho số có hai chữ số

Slide 4: 

b) 779 : 18 = ? 779 18 7 5 5 5 4 Chia theo thứ tự từ trái sang phải : 77 chia 18 được 4, viết 4; 4 nhân 8 bằng 32, viết 2, nhớ 3; 4 nhân 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7; 77 trừ 72 bằng 5, viết 5. Hạ 9, được 59; 59 chia 18 được 3, viết 3; 3 nhân 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2; 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5; 59 trừ 54 bằng 5, viết 5. 3 2 9 4 779 : 18 = . . . . . ( dư . . . . . ) 43 5 Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Toán: Chia cho số có hai chữ số

Slide 5: 

Thực hành: Bài 1: Đặt tính rồi tính: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Toán: Chia cho số có hai chữ số 288 : 24 b) 469 : 67 740 : 45 397 : 56 Bài làm

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 : 

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Bài 2: Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ? Toán: Chia cho số có hai chữ số Bài giải: Tóm tắt: 240 bộ : 15 phòng ? bộ : 1 phòng Số bộ bàn ghế được xếp trong một phòng là 240 : 15 = 16 ( bộ) Đáp số: 16 bộ

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 : 

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Bài 3( giành cho HS khá, giỏi): Tìm X a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18 Toán: Chia cho số có hai chữ số X = 714 : 34 X = 21 X = 846 : 18 X = 47

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 : 

Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Bài nâng cao( giành cho học sinh giỏi): Tìm số bị chia và số chia để phép chia đó có thương là 123 và số dư lớn nhất là 44. Toán: Chia cho số có hai chữ số Bài giải: Vì số dư lớn nhất là 44 nên số chia là: 44 + 1 = 45 Số bị chia là: 123 x 45 + 44 = 5579 Đáp số: 5579 và 45

Slide 9: 

Ba bạn thực hiện phép chia 354 cho 28 như sau: Trong các phép chia trên, phép chia nào là đúng? Lan Mai Hà 344 28 1 28 64 28 36 344 28 12 28 7 56 1 344 28 12 28 64 56 8 2 56 8 1 6 8 4 S S Đ

Bài tập về nhà:Làm lại các bài tập còn lại.Làm thêm bài 119 (SBT Trang 22) : 

Bài tập về nhà:Làm lại các bài tập còn lại.Làm thêm bài 119 (SBT Trang 22)