Chia cho so co 3 chu so T1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ TOÁN LỚP 4A

Slide 2: 

5409 : 26 5409 26 2 0 2 0 9 2 0 0 8 1 0 0 5409 : 26 = 208 (dư 1) BÀI CŨ: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TOÁN:

Slide 3: 

Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN: 1944 : 162

Slide 4: 

162 1944 1 nhân 2 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2; 1 nhân 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0; 1 nhân 6 bằng 6, 9 trừ 6 bằng3; 2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0; 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0; 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0; 1944 : 162 = 12 324 chia 162 được 2;

Slide 5: 

Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN: 8469 : 241

Slide 6: 

3 nhân 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3; viết 3; 241 8469 8469 chia 241 được 3; viết 3; 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2; viết 2 nhớ 1; 3 nhân 2 bằng 6; thêm 1 bằng 7; 8 trừ 7 bằng 1; viết 1; 3 3 2 1 Hạ 9, được 1239; 9 1239 chia 241 được 5, viết 5; 5 5 nhân 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4; viết 4; 4 5 nhân 4 bằng 20, 23 trừ 20 bằng 3; viết 3 nhớ 2; 3 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0; viết 0. 0 Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN: 8469 : 241 = 35 (dư 34)

1935 : 354 = 5(dư 165) : 

Ví dụ 1: 1944 162 0324 12 000 Ví dụ 2: 8469 241 1239 35 034 1944 : 162 = 12 1935 : 354 = 5(dư 165) Ví dụ 1: 1944 162 0324 12 000 Ví dụ 1: 1944 162 0324 12 000 Ví dụ 1: 1944 162 0324 12 000 Ví dụ 2: 8469 241 1239 35 034 Ví dụ 2: 8469 241 1239 35 034 Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN:

Slide 8: 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Bước 1: Đặt tính. Bước 2: Chia theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN:

Slide 9: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 2120 : 424 1935 : 354 2120 424 5 0 0 0 0 2120 : 424 = 5 (dư 0) 1935 354 5 0 1 6 5 1935 : 354 = 5 (dư 165) Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN: *Lưu ý: Khi chia cho số có 3 chữ số, nếu ở lượt chia thứ nhất lấy ba chữ số không đủ chia thì ta lấy bốn chữ số để chia.

Slide 10: 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: b) Bài 1: Đặt tính rồi tính 8700 : 25 : 4 = 348 = 87 : 4 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87 Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN:

Slide 11: 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Bước 1: Đặt tính. Bước 2: Chia theo thứ tự từ trái sang phải. *Lưu ý: Khi chia cho số có 3 chữ số, nếu ở lượt chia thứ nhất lấy ba chữ số không đủ chia thì ta lấy bốn chữ số để chia. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ TOÁN: