Hinh binh hanh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO ĐÓN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 4G

Slide 3: 

A B C D E G H K M N P Q

Slide 6: 

B A D C B C D A I. BÀI HỌC Hình bình hành ABCD Hình bình hành ABCD có: * AB và DC là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện * Cạnh AB song song với cạnh DC. Cạnh AD song song với cạnh BC * AB = DC và AD = BC Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2010 Toán hình bình hành

Slide 10: 

1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5

Slide 11: 

Bài 2: Cho biết trong hình tứ giác ABCD: A B C D AB và DC là hai cạnh đối diện AD và BC là hai cạnh đối diện M N Q Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau? P

Slide 12: 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành: A B C a) b)

Slide 13: 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành: A B C D a) b)

Slide 14: 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành: A B D C a) b)

Slide 15: 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành: A B D C M P N Q

Slide 16: 

NHÓM NÀO THÔNG MINH NHẤT Dùng kéo cắt mỗi hình sau thành hai mảnh và ghép lại để được hình bình hành.

Slide 18: 

CHÚC SỨC KHOẺ các thầy giáo, cô giáo