giu gin cac cong trinh cong cong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 Xin chào quý thầy cô! Bài giảng dự thi giáo viên giỏi môn Đạo Đức Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Mỹ Giáo viên trường: Tiểu học Bù Nho – Bù Gia Mập – Bình Phước

Slide 2: 

2 KIỂM TRA BÀI CŨ Như thế nào là lịch sự với mọi người? Vì khi em lòch söï vôùi moïi ngöôøi em cuõng ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng, quyù meán. Lịch sự với mọi người là có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng với người mình gặp gỡ, tiếp xúc. Tại sao em phải lịch sự với mọi người?

Slide 3: 

3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hãy chọn ý đúng nhất: Khi gặp một bà cụ ăn xin em sẽ: a. Cho bà cụ tiền và không nói gì. b. Cho bà cụ tiền và bảo bà cụ “ đi đi”. c. Cho bà cụ tiền và nói :” Cháu biếu bà”. Ý đúng là ý c: Cho bà cụ tiền và nói :” Cháu biếu bà”.

Slide 4: 

4 BÀI MỚI BÀI 11: GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (TIẾT 1)

Slide 5: 

5 * HOAÏT ÑOÄNG 1: Thaûo luaän nhoùm 2 veà tình huoáng trong SGK trang 34.

Slide 6: 

6 Nhà văn hoá xã là công trình gì? Nhà văn hoá xã là một công trình công cộng. Nhà văn hoá xã là nơi sinh hoạt của ai? Nhà văn hoá xã là nơi sinh hoạt của nhân dân. Nhà văn hoá xã được xây dựng bởi nguồn kinh phí nào? Nhà văn hoá được xây dựng bằng tiền của , công sức của nhiều người. Vì vậy Hương phải khuyên Quỳnh làm gì? Vì vậy Hương phải khuyên Quỳnh không nên vẽ bậy lên đó. KL: Nhà văn hoá xã là một công trình công cộng, là nơi sinh hoạt văn hoá chung của nhân dân, đựơc xây dựng bởi nhiều công sức, tiền của. Vì vậy, Hương cần phải khuyên Quỳnh, nên giữ gìn không được vẽ bậy lên đó.

Slide 7: 

7

Slide 8: 

8

Slide 9: 

9 * HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hành vi, việc làm đúng, sai. Trong những bức tranh trên, tranh nào vẽ hành vi, việc làm đúng? Tranh nào vẽ hành vi, việc làm sai ?Vì sao?

Slide 10: 

10 01 Leo trèo, phá phách Quét rác nơi công cộng Khắc chữ lên thân cây Quét sơn 04 03 02 * * * * - Haønh vi, vieäc laøm trong böùc tranh beân laø haønh vi, vieäc laøm gì?Ñuùng hay sai? Vì sao?

Slide 11: 

11 Nên Nên Không nên Không nên

Slide 12: 

12 * HOẠT ĐỘNG 3: Xử lý tình huống - Tình huống 1: Vào ngày chủ nhật, Hùng đi vào trường chơi, thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang trèo lên cây bàng của trường để bẻ cành hái quả. Nếu em là Hùng thì em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

Slide 13: 

13 - Tình huống 2: Trên đường đi học về, Toàn thấy mấy bạn nhỏ rủ nhau lấy đất đá ném vào các biển báo giao thông ven đường. Theo em, Toàn nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao? KL: : Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng. THẢO LUẬN NHÓM 6: - Nội dung thảo luận: Sắm vai theo tình huống và giải quyết tình huống đó. NHẬN XÉT THEO TIÊU CHÍ : Các bạn sắm vai đã tự nhiên chưa? Các bạn sắm vai đã đúng theo tình huống chưa? Các bạn xử lí tình huống như thế nào?

Slide 14: 

14 GHI NHỚ Công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn. - Công trình công cộng là tài sản của ai? - Công trình công cộng là tài sản chung của mọi người. - Vì vậy mọi người cần phải có trách nhiệm như thế nào? - Mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn.

Slide 15: 

15 Ngoài ra còn có một số công trình công cộng khác để các em có thể tham khảo thêm.

Slide 16: 

16

Slide 17: 

17 - Học thuộc ghi nhớ. - Tìm hiểu thực tế làm bài tập 4. - Xem trước bài tập 3 và 5. VỀ NHÀ

Slide 18: 

18

authorStream Live Help