D Dong nam bo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Dieän tích: 23 550 km2( chieám 7% toaøn quoác)Daân soá: 10.9 trieäu ngöôøi( chieám 13.7% toaøn quoác, 2002) : 

Dieän tích: 23 550 km2( chieám 7% toaøn quoác)Daân soá: 10.9 trieäu ngöôøi( chieám 13.7% toaøn quoác, 2002) BAØI 24: ÑOÂNG NAM BOÄ

Slide 3: 

bình phöôùc bình döông TP. HOÀ CHÍ MINH ñoàng nai baø ròa- vuõng taøu taây ninh Ñoàng Xoaøi Taây Ninh Thuû Daâu Moät Bieân Hoøa TPHCM Löôïc ñoà caùc tænh ÑOÂNG NAM BOÄ Vuõng Taøu

Löôïc ñoà ÑOÂNG NAM BOÄ : 

Löôïc ñoà ÑOÂNG NAM BOÄ TAÂY NGUYEÂN ÑOÂNG NAM BOÄ CAMPUCHIA BIEÅN ÑOÂNG DUYEÂN HAÛI MIEÀN TRUNG TAÂY NGUYEÂN ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG

Theá maïnh Vuøng daãn ñaàu caû nöôùc veà toång saûn phaåm xaõ hoäi vaø tæ troïng coâng nghieäp vaø dòch vuï : 

Theá maïnh Vuøng daãn ñaàu caû nöôùc veà toång saûn phaåm xaõ hoäi vaø tæ troïng coâng nghieäp vaø dòch vuï a. Vò trí ñòa lí: Naèm keà ÑBSCL laø vuøng löông thöïc thöïc phaåm lôùn nhaát nöôùc Lieân heä thuaän tieän vôùi caùc tænh khaùc trong caû nöôùc nhôø ñaàu moái giao thoâng vaän taûi laø TPHCM Deã daøng giao löu vôùi CamPuChia qua cöûa khaåu Taây Ninh vaø theá giôùi qua cuïm caûng Saøi Goøn -Vuõng Taøu

Baûn ñoà töï nhieân Taây Nguyeân : 

Baûn ñoà töï nhieân Taây Nguyeân

1.Theá maïnh : 

1.Theá maïnh b. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân: Ñaát ñai: chieám 40% dieän tích cuûa Ñaát ñoû bazan vuøng,ñaát xaùm baïc maøu (phuø sa coå) thuaän lôïi cho vieäc hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh cao su,cheø,caø pheâ ñieàu vaø caây aên quaû qui moâ lôùn

Slide 8: 

Ñaát ñoû bazan

1.Theá maïnh : 

1.Theá maïnh Khí haäu: Nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo Muøa khoâ thieáu nöôùc phaûi laøm thuyû lôïi (hoà daàu tieáng laø coâng trinh thuyû lôïi lôùn nhaát hieän nay)

1.Theá maïnh : 

1.Theá maïnh Röøng: Coù röøng ngaäp maën Röøng quoác gia Nam Caùt Tieân cung caáp goã cuûi vaø nguyeân lieäu laøm giaáy cho TPHCM vaø ÑBSCL Röøng Nam Caùt Tieân

1. Theá maïnh : 

1. Theá maïnh - Bieån: + Coù ngö tröôøng lôùn Baø Ròa Vuõng Taøu + Ven bieån coù röøng ngaäp maën thuaän lôïi cho vieäc nuoâi troàng thuyû saûn + Khai thaùc taøi nguyeân bieån ñoøi hoûi phaûi hoaøn thieän coâng ngheä ñaùnh baét vaø cheá bieán thuyû saûn

1. Theá maïnh : 

1. Theá maïnh Khoaùng saûn: Daàu khí vaät lieäu xaây döïng cao lanh Khai thác vật liệu XD Khai thác kim loại (Vàng -Vĩnh An)

1. Theá maïnh : 

1. Theá maïnh - Thuyû ñieän: + Thuyû ñieän Trò An (S.Ñoàng Nai) coâng suaát 400 nghìn kw + Thuyû ñieän thaùc Mô (S.Beù) coâng suaát 150 nghìn kw + Thuyû ñieän Haøm Thuaän (S.La Ngaø) coâng suaát 360 nghìn kw Trị An

1.Theá maïnh : 

1.Theá maïnh c. Ñieàu kieän kinh- teá xaõ hoäi: - Löïc löôïng lao ñoäng coù chuyeân moân kó thuaät cao taäp trung nhieàu ôû TPHCM,Bieân Hoaø,Vuõng Taøu - Coù nhieàu chöông trình hôïp taùc ñaàu tö vôùi nöôùc ngoaøi - Keát caáu haï taàng toát - Giao thoâng vaän taûi thoâng tin lieân lac phaùt trieån - Cô sôû naêng löôïng phaùt trieån vôùi ñöôøng daây cao aùp xuyeân vieät,thuyû ñieän Trò An,Thaùc Mô,Haøm Thuaän, nhieät ñieän Phuù Mó, Baø Ròa-Vuõng Taøu - Coù TPHCM laø trung taâm coâng nghieäp,dòch vuï lôùn nhaát nöôùc vaø laø ñaàu moái giao thoâng quan troïng

2. Haïn cheá : 

2. Haïn cheá - Muøa khoâ keùo daøi thieáu nöôùc töôùi - TPHCM daân cö ñoâng seõ oâ nhieãm moâi tröôøng vaø teä naïn xaõ hoäi ?

baûn ñoà kinh teá Ñoâng Nam Boä : 

baûn ñoà kinh teá Ñoâng Nam Boä

Ii. khai thaùc laõnh thoå theo chieàu saâu : 

Ii. khai thaùc laõnh thoå theo chieàu saâu Khai thaùc laõnh thoå theo chieàu saâu Toång saûn phaåm xaõ hoäi Thu nhaäp quoác daân Baûo veä moâi tröôøng vaø söû duïng hôïp lí TNTN

1. coâng nghieäp: : 

1. coâng nghieäp: Chieám tæ troïng coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc Noåi baät nhaát laø caùc ngaønh coâng ngheä cao: luyeän kim, ñieän töû, cheá taïo maùy, tin hoïc, hoùa chaát… Phaùt trieån caùc cô sôû naêng löôïng Vaán ñeà moâi tröôøng phaûi luoân luoân ñöôïc quan taâm Taêng cöôøng môû roäng cô sôû haï taàng giao thoâng vaän taûi vaø thoâng tin lieân laïc Môû roäng quan heä hôïp taùc ñaàu tö vôùi nöôùc ngoaøi

2. dòch vuï : 

2. dòch vuï - Dòch vuï chieám tæ troïng ngaøy caøng cao trong cô caáu kinh teá cuûa vuøng - Caùc hình thöùc dòch vuï phaùt trieån ña daïng nhö thöông maïi ngaân haøng - Daãn ñaàu caû nöôùc veà söï phaùt trieån coù hieäu quaû ngaønh dòch vuï

Moái lieân heä trong coâng nghieäp : 

Moái lieân heä trong coâng nghieäp

3. Noâng nghieäp : 

3. Noâng nghieäp Vaán ñeà thuyû lôïi ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu vôùi coâng trình thuyû lôïi hoà daàu tieáng (Taây Ninh) Tieâu nöôùc cho caùc vuøng thaáp vaø töôùi nöôùc cho caùc vuøng haïn veà muøa khoâ keát hôïp vôùi vieäc xaây döïng coâng trình thuyû ñieän. nhôø vaäy dieän tích ñaát troàng troït taêng Thay ñoåi cô caáu caây troàng hình thaønh vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp lôùn

4. Laâm nghieäp : 

4. Laâm nghieäp Caàn baûo veä röøng ñaàu nguoàn Röøng ngaäp maën ñeå giöõ möïc nöôùc ngaàm Traùnh xoùi moøn vaø luõ luït

5. Phaùt trieån toång hôïp kinh teá bieån : 

5. Phaùt trieån toång hôïp kinh teá bieån Khoaùng saûn Sinh vaät Du lòch Giao thoâng Caàn ñaëc bieät chuù yù ñeán vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng

Slide 28: 

TP HCM Bình Phöôùc Taây Ninh Long An Bình Döông Baø Ròa Vuõng Taøu Ñoàng Nai 5. Ñòa baøn troïng ñieåm kinh teá phía nam

Moät soá hoaït ñoäng trong coâng nghieäp : 

Khai thác kim loại (Vàng -Vĩnh An) Moät soá hoaït ñoäng trong coâng nghieäp

Slide 30: 

KHU CÔNG NGHỆ CAO - TPHCM

Slide 31: 

Khu coâng nghieäp Bieân Hoøa

Slide 32: 

Dự án xd nhà máy phú Mĩ BR -VT

Moät soá hoaït ñoäng trong kinh teá bieån : 

Moät soá hoaït ñoäng trong kinh teá bieån Khu khai thaùc daàu khí

Slide 34: 

Giao thoâng bieån

Slide 35: 

Du lòch

Slide 36: 

TAÏM BIEÄT