T so sanh phan so khac mau

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ LỚP 4D

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ 1- Điền dấu vào ô trống: ( > = <) 7 9 8 7 15 14 13 13 < 1 > 1 > 1 = 1 2- Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé 3- Phát biểu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số? Cho ví dụ.

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2010 Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

Slide 4: 

Ví dụ : So sánh hai phân số và I - Bài học 2 3 3 4 2 3 3 4 < 3 4 2 3 > 3 4 2 3

Slide 5: 

Ta có thể so sánh hai phân số 2 3 và 3 4 như sau :  Quy đồng mẫu số hai phân số 2 3 và 3 4 : 2 3 = 2 x 4 3 x 4 = 8 12 3 4 = 3 x 3 4 x 3 = 9 12 Vì: 8 12 9 12 < 2 < 3 3 4 Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể làm thế nào ? MSC: 12 nên

Slide 6: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. So sánh hai phân số khác mẫu số:

Slide 7: 

II- LUYỆN TẬP

Slide 8: 

1/ So sánh hai phân số : a/ 3 4 và 4 5 b/ 5 6 và 7 8 c/ 2 5 và 3 10

Slide 9: 

a/ 3 4 và 4 5 Quy đồng mẫu số hai phân số 3 4 và 4 5 3 4 = 3 x 5 4 x 5 = 20 15 4 5 = 4 x 4 5 x 4 = 20 16 20 15 < 20 16 nên 3 4 4 5 < Vì MSC : 20

Slide 10: 

b/ 5 6 và 7 8 Quy đồng mẫu số hai phân số 5 6 và 7 8 5 6 = 5x4 6x4 = 24 20 7 8 = 7x3 8x3 = 24 21 24 20 < 24 21 nên 5 6 7 8 < Vì MSC : 24

Slide 11: 

b/ 5 6 và 7 8 Quy đồng mẫu số hai phân số 5 6 và 7 8 5 6 = 5x8 6x8 = 48 40 7 8 = 7x6 8x6 = 48 42 48 40 < 48 42 nên 5 6 7 8 < Vì MSC: 48

Slide 12: 

c/ 2 5 và 3 10 Quy đồng mẫu số hai phân số 2 5 và 3 10 2 5 = 2x2 5x2 = 10 4 3 10 10 4 < 10 3 nên 2 5 3 10 < Vì MSC : 10 Giữ nguyên

Slide 13: 

2/ Rút gọn rồi so sánh hai phân số : a/ 6 10 và 4 5 b/ 3 4 và 6 12

Slide 14: 

a/ 6 10 và 4 5 Rút gọn : 6 10 = 6 : 2 10 : 2 = 3 5 Giữ nguyên 4 5 3 5 < 4 5 nên 6 10 4 5 < Vì

Slide 15: 

b/ 3 4 và 6 12 Rút gọn : 6 12 = 6 : 3 12 : 3 = 2 4 Giữ nguyên 3 4 3 4 > 2 4 nên 3 4 6 12 > Vì

Slide 16: 

3/ Mai ăn 3 8 cái bánh, Hoa ăn 2 5 cái bánh đó. Hỏi ai ăn nhiều bánh hơn ?

Slide 17: 

Trả lời : Mai ăn 3 8 cái bánh tức là ăn 15 40 cái bánh. Hoa ăn 2 5 cái bánh tức là ăn 16 40 cái bánh. Vì 15 40 16 40 > nên Hoa ăn nhiều bánh hơn. Quy đồng mẫu số: 3 8 = 3 x 5 8 x 5 = 15 40 2 5 = 2 x 8 5 x 8 = 16 40

Slide 18: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Slide 19: 

Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!