T Hinh binh hanh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

nhiÖt liÖt chµo ®ãn c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o §ÕN Dù GIê LíP 4G

Slide 3: 

A B C D E G H K M N P Q

Slide 6: 

B A D C B C D A i. BµI HäC H×nh b×nh hµnh ABCD H×nh b×nh hµnh ABCD cã: * AB vµ DC lµ hai c¹nh ®èi diÖn; AD vµ BC lµ hai c¹nh ®èi diÖn * C¹nh AB song song víi c¹nh DC. C¹nh AD song song víi c¹nh BC * AB = DC vµ AD = BC H×nh b×nh hµnh cã hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010 To¸n h×nh b×nh hµnh

Slide 10: 

1. Trong c¸c h×nh sau, h×nh nµo lµ h×nh b×nh hµnh? H×nh 1 H×nh 2 H×nh 3 H×nh 4 H×nh 5

Slide 11: 

Bµi 2: Cho biÕt trong h×nh tø gi¸c ABCD: A B C D AB vµ DC lµ hai c¹nh ®èi diÖn AD vµ BC lµ hai c¹nh ®èi diÖn M N Q H×nh tø gi¸c ABCD vµ h×nh b×nh hµnh MNPQ, trong hai h×nh ®ã h×nh nµo cã cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau? P

Slide 12: 

3. VÏ thªm hai ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc mét h×nh b×nh hµnh: A B C a) b)

Slide 13: 

3. VÏ thªm hai ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc mét h×nh b×nh hµnh: A B C D a) b)

Slide 14: 

3. VÏ thªm hai ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc mét h×nh b×nh hµnh: A B D C a) b)

Slide 15: 

3. VÏ thªm hai ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc mét h×nh b×nh hµnh: A B D C M P N Q

Slide 16: 

nhãm nµo th«ng minh nhÊt Dïng kÐo c¾t mçi h×nh sau thµnh hai m¶nh vµ ghÐp l¹i ®Ó ®­îc h×nh b×nh hµnh.

Slide 18: 

chóc søc khoÎ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o