Bai Nhan Nguyen Binh Khiem tiet 39

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 10C

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu những nội dung lớn của Văn học trung đại Việt Nam? 2. Kể tên những tác giả tiêu biểu viết về cảm hứng thế sự?

PowerPoint Presentation:

Tiết 39 - Đọc văn NHÀN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

PowerPoint Presentation:

TÌM HIỂU CHUNG Tác giả a. Cuộc đời ( 1491 – 1585) Hiệu : Bạch Vân cư sĩ Quê: Vĩnh Bảo - Hải Phòng Năm 1535 : đỗ Trạng nguyên, làm quan dưới triều nhà Mạc Được phong Trình tuyền hầu (Trình quốc công) Hãy nêu những nét chính về cuộc đời của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm?

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ vạch tội và xin chém mười tám lộng thần nhưng không được vua Mạc chấp thuận

PowerPoint Presentation:

Ông cáo quan về quê lập am Bạch Vân, dựng quán Trung Tân Bạch Vân Cư Sĩ

PowerPoint Presentation:

Ông sống hoà mình với thiên nhiên

PowerPoint Presentation:

và gần gũi với nhân dân

PowerPoint Presentation:

Ông mở trường dạy học Tuyết Giang Phu Tử

PowerPoint Presentation:

Đ ào tạo được nhiều học trò giỏi

PowerPoint Presentation:

Triều đình thường đến hỏi ông việc chính sự

PowerPoint Presentation:

Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PowerPoint Presentation:

b. Con người Thanh liêm, chính trực, học vấn uyên thâm Có uy tín và ảnh hưởng lớn tới thời đại Em có nhận xét gì về con người Nguyễn Bỉnh Khiêm?

PowerPoint Presentation:

c. Sự nghiệp thơ ca: - Tác phẩm tiêu biểu : (sgk) - Nội dung: + Mang đậm chất triết lý, giáo huấn. + Ngợi ca chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn. + Phê phán thói xấu của xã hội.  Nhà thơ lớn của dân tộc Kể tên những tác phẩm tiêu biểu và nêu nội dung sáng tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm?

PowerPoint Presentation:

2. Bài thơ “Nhàn” - Xuất xứ: Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, nhan đề và thể thơ của bài Nhàn? - Nhan đề : - Thể thơ : - Hoàn cảnh sáng tác: sau khi cáo quan về ở ẩn tại am Bạch Vân do người đời sau đặt thất ngôn bát cú Đường luật II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN là bài số 43 trích trong tập thơ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi tập”

PowerPoint Presentation:

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1 . Đọc và tìm hiểu chú thích Mét mai, mét cuèc, mét cÇn c©u Th¬ thÈn dÇu ai vui thó nµo. Ta d¹i, ta t×m n¬i v¾ng vÎ, Ng­êi kh«n, ng­êi ®Õn chèn lao xao. Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n gi¸, Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao. R­îu, ®Õn céi c©y, ta sÏ uèng, Nh×n xem phó quý tùa chiªm bao . Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm

PowerPoint Presentation:

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Đọc và tìm hiểu chú thích 2. Bố cục: 4 phần: Đề - Thực - Luận - Kết Bài thơ có thể chia bố cục làm mấy phần?

PowerPoint Presentation:

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Đọc và tìm hiểu chú thích 2. B ố cục 3. Tìm hiểu văn bản a. Hai câu đề “ Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn, dầu ai vui thú nào.” Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong 2 câu đề?

PowerPoint Presentation:

Nghệ thuật Phép liệt kê, sử dụng số từ “một”, các danh từ, điệp ngữ Đối: thơ thẩn – vui thú nào Đại từ phiếm chỉ “Ai” Cuộc sống lao động bình dị, chất phác như một “lão nông tri điền” - Đếm rành rọt từng dụng cụ lao động của nhà nông - Sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận Chỉ những người có cuộc sống đối lập với ta Bằng lòng với cuộc sống nhàn tản, thảnh thơi đã lựa chọn Nhịp thơ 2-2-3 Gợi nhịp điệu đều đặn, thong thả của cuộc sống Qua 2 câu đề em thấy cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi thôn quê hiện lên như thế nào? Em hiểu tác giả quan niệm thế nào là sống “nhàn”? NHÀN: tự do chọn cách sống cho mình

PowerPoint Presentation:

“ Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao.” Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thực? b. Hai câu thực - Nghệ thuật đối lập “ta” “người” “dại” “khôn” “nơi vắng vẻ” “chốn lao xao” Làng quê thanh bình Quan trường, danh lợi Thảnh thơi, thoải mái trong tâm hồn Bon chen, luồn cúi - Nghệ thuật ẩn dụ

PowerPoint Presentation:

Nghệ thuật nói ngược Khôn Dại Dại Khôn Hóm hỉnh, pha chút mỉa mai, thể hiện trí tuệ mẫn tiệp của tác giả Qua 2 câu thực, quan niệm sống “nhàn” của nhà thơ được thể hiện như thế nào? NHÀN: tìm về thiên nhiên để giữ sự thanh cao, trong sạch cho tâm hồn -> tránh xa vòng danh lợi

PowerPoint Presentation:

Khôn dại (Nguyễn Bỉnh Khiêm ) Ở đời có dại mới nên khôn Chớ dại ngu si, chớ quá khôn Khôn được ích mình đừng để dại Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn Khôn mà hiểm độc là khôn dại Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại Gặp thời dại cũng hoá nên khôn... (Thơ chữ Nôm, Bài số 94)

PowerPoint Presentation:

Dại khôn ( Trần Tế Xương ) Thế sự đua nhau nói dại khôn Biết ai là dại biết ai khôn ? Khôn nghề cờ bạc là khôn dại Dại chốn văn chương ấy dại khôn Này kẻ nên khôn đều có dại Làm người có dại mới nên khôn Cái khôn ai cũng khôn là thế Mới biết trần gian kẻ dại khôn

PowerPoint Presentation:

“Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.” c. Hai câu luận Tìm biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu luận? Tác dụng? * Nghệ thuật Liệt kê đan xen + M ùa: Thu - Đông, Xuân - Hạ. + Thức ăn: Thu: Ăn măng trúc Đông: Ăn giá đỗ + Sinh hoạt: Xuân: Tắm hồ sen Hạ: Tắm ao Cách ngắt nhịp 4 /3 - Điệp cấu trúc câu -> Bộ tranh tứ bình về cuộc sống sinh hoạt bốn mùa: Có cảnh, có người, có mùi vị hương sắc. Đạm bạc, dân dã, tự cung tự cấp Thuần hậu, thanh cao, hoà hợp với thiên nhiên Gợi sự nhịp nhàng, thong thả, thư thái của tâm hồn

PowerPoint Presentation:

Em hiểu tác giả quan niệm thế nào là sống “nhàn”? NHÀN: Sống thuận theo tự nhiên

PowerPoint Presentation:

d. Hai câu kết Hai c â u k ết c ó s ử d ụng đ i ể n cố g ì ? Ý ngh ĩa c ủa đ i ể n cố đó ? “Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống, Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao.” Dùng điển cố : Thuần Vu Phần. - Triết lí nhân sinh: C ông danh phú quý chỉ là giấc mộng.  Tự cảnh tỉnh mình, cảnh tỉnh đời. Qua đó em cảm nhận như thế nào về nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm? Nhân cách thanh cao, coi thường danh lợi, địa vị

THẢO LUẬN :

THẢO LUẬN NHÓM 1 + NHÓM 2 Cuộc sống ung dung, tự tại, thanh cao của Nguyễn Bỉnh Khiêm gợi cho em điều gì về phong thái sống của chủ tịch Hồ Chí Minh NH ÓM 3 + NHÓM 4 Từ triết lí sống của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, các em có suy nghĩ gì về quan niệm sống nhàn của một bộ phận thanh niên, học sinh trong xã hội ngày nay? Các em rút ra bài học sâu sắc gì cho sự tu dưỡng của bản thân?

PowerPoint Presentation:

Chủ tịch Hồ Chí Minh

PowerPoint Presentation:

Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch chẳng vàng son Mong manh ao vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn (Tố Hữu)

PowerPoint Presentation:

Caâu 1. Quan nieäm veà chöõ “nhaøn” trong baøi thô cuûa taùc giaû laø gì? Traùnh söï vaát vaû, cöïc nhoïc veà theå chaát. Xa laùnh nôi quyeàn quùy, veà nôi töï nhieân ñeå an döôõng tinh thaàn. Quay löng vôùi xaõ hoäi ñeå baûn thaân ñöôïc nhaøn taûn. Caû ba yù treân. Caâu 2. Quan ñieåm veà “daïi “-”khoân” cuûa taùc giaû xuaát phaùt töø ñieàu gì? Tính toaùn chuyeän ñöôïc – maát trong voøng danh lôïi. Thoaùt ra ngoaøi voøng ganh ñua cuûa thoùi tuïc. Caû hai yù treân. Caâu 3. Taùc giaû xem coâng danh phuù quyù nhö theá naøo? a. Laø leõ soáng. b. Laø caùi nôï phaûi tra.û c. Laø caùi khoâng toàn taïi thöïc. d. Caû ba yù treân. Câu hỏi củng cố

PowerPoint Presentation:

2.Nghệ thuật : - Ngôn từ thơ giản dị mà triết lí sâu sắc - Sáng tạo trong cách sử dụng hình ảnh,điển tích văn học …

PowerPoint Presentation:

Chúc quý thầy cô và các em học sinh dồi dào sức khỏe .