Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ВІРТУАЛЬНА БІБЛІОТЕКА Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність.

22 січня 2014 року в Україні відзначається 95-та річниця ухвалення Універсалу Директорії про Злуку Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину державу. Ця подія увійшла в історію як  День Соборності України, що уособлює віковічні прагнення нашого народу до об’єднаності, цілісності та неподільності. На початку січня 1919 року Українська Народна Рада прийняла ухвалу про злуку ЗУНР з УНР в єдину державу. Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте святкування об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Показово, що обрано було надзвичайно важливу з точки зору державотворення дату.     24 січня 1919 року було ухвалено закон про святкування 22 січня як Дня проголошення самостійності України. З січня 1999 року цей день офіційно відзначався як День  Соборності України, з грудня 2011 року згідно з Указом Президента України Віктора Януковича – святкується як День Соборності та Свободи України.  Незважаючи на поразку визвольних змагань 1917-1921 рр., Акт злуки 22 січня 1919 р. – подія величезного історичного значення.   Упродовж наступних десятиліть він виступав визначальним чинником національної консолідації та виявом прагнення нашого народу до національного й духовного єднання.:

22 січня 2014 року в Україні відзначається 95-та річниця ухвалення Універсалу Директорії про Злуку Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину державу. Ця подія увійшла в історію як  День Соборності України, що уособлює віковічні прагнення нашого народу до об’єднаності, цілісності та неподільності. На початку січня 1919 року Українська Народна Рада прийняла ухвалу про злуку ЗУНР з УНР в єдину державу. Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте святкування об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Показово, що обрано було надзвичайно важливу з точки зору державотворення дату.     24 січня 1919 року було ухвалено закон про святкування 22 січня як Дня проголошення самостійності України. З січня 1999 року цей день офіційно відзначався як День  Соборності України, з грудня 2011 року згідно з Указом Президента України Віктора Януковича – святкується як День Соборності та Свободи України.  Незважаючи на поразку визвольних змагань 1917-1921 рр., Акт злуки 22 січня 1919 р. – подія величезного історичного значення.   Упродовж наступних десятиліть він виступав визначальним чинником національної консолідації та виявом прагнення нашого народу до національного й духовного єднання.

PowerPoint Presentation:

У роботі представлені видання, в яких здійснено комплексні дослідження проблем взаємовідносин УНР і ЗУНР у 1918-1920 рр., визначено передумови й причини об’єднавчого процесу, характеризуються події, пов’язані з умовами укладання Акту злуки, аналізуються основні аспекти й теоретичне осмислення незалежності й соборності України, простежується розвиток відповідних державотворчих ідей, розглядаються шляхи розбудови соборної України за сучасних умов. Крім того в експозиції представлені матеріали «круглих столів» та міжнародних конференцій

Винниченко В. Відродження нації. Ч. ІІІ: Історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) / В. Винниченко. - репринт. вид. - К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. - 542 с. - (Бібліотека репринтних видань). - К-2 [9(С2) / В48].      "Відродження нації" - твір певною мірою підсумковий, написаний по гарячих слідах подій. Автор роздумує над втраченими можливостями, аналізує причини поразки Центральної Ради і Директорії, дає в цілому об'єктивні характеристики політичним партіям, окремим діячам того часу.:

Винниченко В. Відродження нації. Ч. ІІІ: Історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.) / В. Винниченко. - репринт. вид. - К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. - 542 с. - (Бібліотека репринтних видань). - К-2 [9(С2) / В48].      "Відродження нації" - твір певною мірою підсумковий, написаний по гарячих слідах подій. Автор роздумує над втраченими можливостями, аналізує причини поразки Центральної Ради і Директорії, дає в цілому об'єктивні характеристики політичним партіям, окремим діячам того часу.

Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки) : Збірник наукових статей / Авт. кол.: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 261 с. – К-2 [9(С2) / Ж74].       Представлені у збірнику матеріали містять авторські наукові інтерпретації стосовно дослідження різних концептуальних проблем новітньої історії України періоду незалежності, розвитку державотворчого процесу в модерному українському суспільстві (1991-2010 рр.), визначення головних тенденцій та найвагоміших політичних, економічних та соціальних чинників життєдіяльності українського суспільства на сучасному етапі.:

Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки) : Збірник наукових статей / Авт. кол.: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 261 с. – К-2 [9(С2) / Ж74].       Представлені у збірнику матеріали містять авторські наукові інтерпретації стосовно дослідження різних концептуальних проблем новітньої історії України періоду незалежності, розвитку державотворчого процесу в модерному українському суспільстві (1991-2010 рр.), визначення головних тенденцій та найвагоміших політичних, економічних та соціальних чинників життєдіяльності українського суспільства на сучасному етапі.

PowerPoint Presentation:

Конституційні акти України 1917-1920 : Невідомі конституції України. - К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272 с. - К-2 [34 C(C2) / К-65].      Недосліджена царина української історії початку ХХ сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917-1918 років, з коментарями фахівців - істориків і правознавців.

PowerPoint Presentation:

Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець Х V ІІІ- початок ХХ ст.) / Л. Мельник. – 2-ге вид., доп. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. – К-2 [32С(С2) / М48].       У роботі йдеться про епоху становлення українського національного відродження, будування нації з його головним моментом - виробленням і розвитком національної самосвідомості, розглянуто процес вироблення української національної ідеї в період кінця XVIII - XX ст. Основну увагу звернуто на Україну в складі Російської імперії, оскільки головні явища становлення національної самосвідомості та формування національної історичної школи мали прояв саме в західноукраїнському регіоні.

PowerPoint Presentation:

Реєнт О. Україна соборна: Наукові розвідки і рецензії (до 15 - річчя незалежності України); Монографія / О. Реєнт ; Інститут історії України НАН України. - К.: Інститут історії України НАН України, 2006. - 131 с. - К-2 [9(С2) / Р31].       У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння соборності України у ХІХ, ХХ та на початку ХХІ століть, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації національно-державницької ідеї.

PowerPoint Presentation:

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / С. Л. Рудницький. - Л.: Світ, 1995. - 416 с. - К-2 [9(С2) / Р83].         Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка роль географічного фактора - території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України - у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Автор, відповідаючи на ці питання, обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави.

PowerPoint Presentation:

Сеньків М.В. З історії соборності українських земель . 1917-1945 / М. В. Сеньків. - Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1999. - 164 с. - К-2 [9(С2) / С-3       У монографії автор робить спробу на основі багатого фактичного матеріалу висвітлити тернистий шлях боротьби народу західноукраїнських земель за злучення з Наддніпрянщиною.

PowerPoint Presentation:

Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. - К.: Т-во "Знання" України, 1993. - 64 с. - К-2 [1ФС(С2) / С-32].        Аналізується зміст поняття "соборність". Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.

PowerPoint Presentation:

Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. - К.: ТзОв "Українська Видавнича Спілка", 1999. - 416 с. - К-2 [9(С2)2 / С-33] .         На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор В. Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Батьківщини. Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні - скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.

PowerPoint Presentation:

Українська соборність: ідея, соборність, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.): Збірник / Редкол.: І.Ф. Курас, В.А. Смолій, В.І. Кучер; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К.: Вид-во ІПіЕНД, 1999. - 407 с. - К-2 [9(С2)22 / У45].        До збірника включено матеріали, які було обговорено на науковій конференції з нагоди 80-річчя Акту Злуки України 22 січня 1919 р. Порушуються актуальні проблеми дослідження ідейних засад соборницького процесу, історичного досвіду боротьби за об'єднання етнічних українських земель, різних гілок українського народу в єдиній державі.

Матеріали підібрано з сайту http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/sobornist.html (Віртуальні виставки. Бібліотека Верховної Ради України) Н.Ю. Андрієнко, класний керівник групи першого курсу – МЕ-1-13:

Матеріали підібрано з сайту http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/sobornist.html ( Віртуальні виставки . Бібліотека Верховної Ради України ) Н.Ю. Андрієнко , класний керівник групи першого курсу – МЕ-1-13

authorStream Live Help