CCN

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Záchrana pralesov dažďových 1 z 2

PowerPoint Presentation:

Glob álne problémy Klimatické zmeny Výrub dažďových pralesov a ich ničenie CO 2 a skleníkové plyny v atmosfére Nadmerná spotreba vody a energie Odpad a nízka úroveň recyklácie Exponenciálny rast ľudskej populácie Neudržateľný rast spotreby zdrojov

PowerPoint Presentation:

Prečo sú dažďové pralesy také dôležité ? Slúžia ako zásobáreň vody, regulujú zrážky a sú domovom pre viac ako polovicu rastlín a živočíchov Obsahujú milióny biologicky aktívnych látok, ktoré predstavujú nevyčísliteľnú hodnotu pre ľudstvo Prinášajú prospech a úžitok živého ekosystému pre celý svet Pralesy sú označované ako „Svetové pľúca“ Keď prehráme boj o záchranu dažďových pralesov, prehráme aj boj s klimatickými zmenami Miliardy dolárov sú každoročne vynakladané na pomoc rozvojovým krajinám zastaviť ničenie lesov, na zaobstaranie čistých energií a na prispôsobenie sa zmenám svetovej klímy

PowerPoint Presentation:

Globálne otepľovanie , extrémne výkyvy počasia a rastúci počet prírodných katastrof : Naša planéta má 4 , 6 miliardy rokov . Premietnime si to na 46 rokov . Potom homo - sapiens tu je 4 hodiny a priemyselná revolúcia začala pred 1 minútou . Za tú jednu minútu sme zničili 50 percent svetových lesov a pralesov . Vedci nedávno prvýkrát priznali : Za extrémne počasie si môžeme sami a bude ešte horšie !

PowerPoint Presentation:

Kto je CCN? CCN bola založená Campbellom Scottom a Erminiom Kotlarom za účelom ochrany dažďových pralesov a vzdelávania ľudí v oblasti klimatických zmien a globálneho otepľovania. Campbell Scott Erminio Kotlar CCN spustila svoju činnosť v januári 2011 a otvorila svoje trhy vo viac ako 120 krajinách vrátane Austrálie, Slovenska, Slovinska, Čiech, Talianska, Kolumbie atď. Carbon Central Network je austrálska spoločnosť so sídlom v Adelaide, v južnej Austrálii .

PowerPoint Presentation:

Čím sa zaoberá CCN CCN zachraňuje veľké územia dažďových pralesov v spolupráci s domorodým obyvateľstvom, miestnymi vládami a lokálnymi partnermi prostredníctvom aplikovania unikátneho ochranného systému. CCN zabezpečuje financovanie ochrany malých i veľkých dažďových pralesov v rámci OSN akreditovaných ꞌZ elených projektov ꞌ po celom svete. CCN chráni a stará sa o zdravie ľudí, rôznorodosť fauny a flóry, kvalitu vody, pôdy a vzduchu . CCN umožňuje svojim členom podieľať sa na ochrane rozsiahlych území tropických dažďových pralesov so súčasným generovaním príjmov, čo pomáha zabezpečiť trvalú udržateľnosť takýchto " Zelených projektov ".

PowerPoint Presentation:

Čo je REDD+ program? REDD je skratka anglických slov R educing E missions from D eforestation and Forest D egradation a znamená redukciu emisií spôsobených odlesňovaním a degradáciou lesov a pralesov ZELENÉ REDD PROJEKTY absorpcia CO2 a tvorba O2 ZNEČISŤOVATELIA vypúšťanie CO2 do ovzdušia Tvorba CC Nákup CC

PowerPoint Presentation:

I nitial M ember O ffer: 1 H ektár na konzerváciu sa skladá z 10 PCU Lot He ktáre Cena/Ha Lot He ktáre Cena/Ha 1 50 . 000 6 100 . 000 $140 , 00 2 50 . 000 7 100 . 000 $160 , 00 3 100 . 000 8 100 . 000 $180 , 00 4 200 . 000 9 50 . 000 $190 , 00 5 200 . 000 $120 , 00 10 50 . 000 $200 , 00 VYPREDANÉ VYPREDANÉ VYPREDANÉ 1 Mili ó n He k t á r ov na ochranu pralesov Za každý ďalší zasponzorovaný hektár dostanete bezplatne 10 PCU ( Project Conservation Units ) VYPREDANÉ

PowerPoint Presentation:

Konzervačné balíčky TYCOON promo-akcia 1.2.-31.3.2013

PowerPoint Presentation:

Nákup produktov Ochrana ďalších Ha Z I S K Y AKUMULÁCIA Ochránené hektáre vytvárajú príjem spon ZORUJTE 50 He KTÁROV 70% na Cash Account 30% na Retail Sales Account eCo BONUS cyklus D enný eCo Bonus založený na obrate s cieľom dosahovať 0,1% negarantovaný 50 He ktárov x $ 120 = $ 6.00 0 $6 . 500 $7 . 000 $7 . 500 $8 . 000 $8 . 500 Výber zo CCN ECO Market

PowerPoint Presentation:

eCo Bonus y obchodné aktivity

PowerPoint Presentation:

Použite svoju kartu na záchranu dažďových pralesov ! Každým použitím CCN MasterCard prispievate na záchranu hektárov dažďových pralesov v CCN projektoch . CCN Pre dplatená karta

PowerPoint Presentation:

Využite výhodné ceny ubytovania po celom svete, ktoré sú pripravené pre vás a vašu rodinu.. Ak sa pridáte ku CCN , dostanete bonus až 5 25 AUD do „cestovnej peňaženky‟ a môžete ho využiť na zníženie už výhodných cien.. CCN Travel Splňte si svoje cestovateľské sny !

PowerPoint Presentation:

Kto sú naši partneri ?

PowerPoint Presentation:

LEMCO T í m Dr. Ivan Guevara – zakladateľ a generálny riaditeľ LEMCO a LEMCO Investment Ltd. Ivan je právnikom so šiestimi magisterskými titulmi v oblasti advokátskej, finančného práva, medzinárodnom obchode, vo verejnom manažmente, v správnom práve a filozofii. Ivan má britské a aj kolumbíjske štátne občianstvo. Rachael Hannay - BA, MA Rachael je sociáln a antropol ogička špecializujúca sa na manažment prírodn ých zdroj ov a získala magisterský titul v odbore trvalo udržateľného rozvoja na Oxford Brookes univerzite a bakalársky titul zo sociáln ej antropológie na univerzit e v Kent e. Angélica Beltrán - BA, MA, Ing Angelica je lesná inžinierka s aprobáciou z univerzity Distrital Francisco Jose de Caldas v Bogot e, s príslušnými odbornými znalosťami v oblasti riadenia, plánovania a odbornej prípravy lesných projektov a hospodáreni a s prírodnými zdrojmi .

PowerPoint Presentation:

Andrés Huby - BA, MA Andrés je odborník v oblasti Medzinárodných a podnikových financií a špecializuje sa na financovanie karbónových modelov použiteľných pre lesné hospodárstvo. Pochádza z Peru, kde získal bakalársky titul z Ekonómie a je taktiež držiteľom magisterského titulu z Medzinárodnej ekonómie z prestížnej John Hopkins univerzity medzinárodných vzťahov vo Washingtone D.C. María Adelaida Fernández Muñoz - BA, MA María sa špecializuje na ekosystémy a ekológiu lesa . Získala dva bakalárske tituly z B iológie a E konómie na univerzite Los Andes v Bogote a taktiež dva magisterské tituly zo Životného prostredia a prírodných zdrojov v Kolumbii a Ekonomického , sociálneho a územného rozvoja vo Francúzsku . Iván Alfonso Velásquez Rueda – BA Iván je koordinátor projektov LEMCO a je kvalifikovaný inžinier lesného hospodárstva z university Distrital Francisco José de Caldas v Bogote . Z ameriava sa rozvoj a realizáciu programov , výskumných projektov zachovania a udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov a to najmä dažďových pralesov . LEMCO T í m

PowerPoint Presentation:

Universidad Distrital - Francisco José de Caldas Strategic ký partner v oblasti vedeckých informácií Spolupráca s vysoko-kvalifikovanými odborníkmi, ktorí nám budú poskytovať najnovšie informácie a analýzy pre naše projekty Zmluva o spolupráci riadne podpísaná Univer zita Distrital , Bogot a

PowerPoint Presentation:

Tierra Una je vedecká mimovládna organizácia, ktorá sa špecializuje na projekty sociálnej transformácie a rozvoja obcí. Tierra Una podpísala zmluvu s L EMCO a bude zodpovedná za zber údajov z CCBA a prácu s komunitami. Tierra Una – servisná zmluva

PowerPoint Presentation:

Filipíny Papua Nová Guinea – 175 . 500 Ha Austr á lia – 1 , 4 mil . Ha K ol u mbia – 4 mil. Ha Braz ília – 1 mil. Ha CCN Proje kty 2012

PowerPoint Presentation:

CCN sa zameriava na projekty ochrany dažďových pralesov po celom svete • Austr á lia • Ázia • Afri k a • Ameri k a TROPICKÉ MIERNE ARKTICKÉ ROZDELENIE LESOV

Projekt 1 Kolumbia – Carare-Opon REDD+ :

Projekt 1 K ol u mbia – C arare-Opon REDD + Kolumbia stráca viac ako 200.000 ha dažďových pralesov ročne v dôsledku odlesňovania a vzniku nových kukuričných, sójových a olejových plantáží Partners tvom s LEMCO sa vytvorili nové investičné príležitosti a projekty na ochranu dažďových pralesov V súčasnosti je pod ochranou asi 1 , 2 mil .H a územia, približne 400.000 Ha z každého projektu Na týchto územiach žije cca 21.000 ľudí v 1 6 komunitách , z čoho 14 sú domorodé kmene a 2 sú a fro- kolumbíjske kmene

Projekt 2 Filipíny - Agusan Marsh rašelinisko:

Projekt 2 Filipíny - Agusan Marsh rašelinisko Rašelinisko Agusan Marsh sa nachádza na severo-východe ostrova Mindanao . Rašelinisko – je špecifický biotop na trvalo zamokrených miestach chudobných na živiny, kde v dôsledku rozkladu organických zvyškov a bez prístupu vzduchu - vzniká rašelina. Rašeliniská pokrývajú síce len 3% pevniny, ale uchovávajú až 30% globálnych karbónov v pôde. Bola podpísaná zmluva na územie 4.200 Ha prírodného rašeliniska.

Filipínske projekty na záchranu mangrovníkových lesov:

Mangrovníkové lesy sú dôležitou súčasťou pre biodiverzitu , zaisťujú významnú funkciu ekosystému a dokážu zachytiť veľké množstvo karbónu . Prebieha predbežné posúdenie uskutočniteľnosti projektu na zalesňovanie v Butuáne ( na severe Mindanao), ako a j predbežný odhad vhodnosti projektu v Mindanao. Filipínske projekty na záchranu mangrovníkových lesov

Projekt 3 Papua Nová Guinea – Agitana :

Projekt 3 Papua N ová Guinea – Agitana Na tomto projekte CCN spolupracuje so spoločnosťou GAVARI Land Group Inc., ktorá zastupuje záujmy 60 skupín vlastníkov pozemkov Realizáciou tohto projektu a spoločným mana žmentom so CCN sa vytvorí dodatočných 1.180 pracovných miest 87% tohto územia je pokryté pôvodným, hustým a panenským lesom, ktorý sa rozprestiera na ploche 175 . 572 he ktárov (1.755 km2) Na území patriacim miestnym vlastníkom prebiehajú predbežné odhady na lesné karbóny a projekty ochrany lesa

Projekt 4 Austrálske dažďové pralesy a zalesnené územia:

Projekt 4 Austr álske dažďové pralesy a zalesnené územia Príležitosti pre zvýšenie udržateľnosti využívania pôdy , odolnosti zmeny klímy a ekologické farmárčenie : - výsadba stromov na poľnohospodárskej pôde - ochrana existujúcich lesných pozemkov Stanoví sa hodnota množstva zachyteného uhlíka a jednotky pôdy budú k dispozícii pre rôzne programy na ochranu pôdy alebo neutralizáciu uhlíkovej stopy Map source: ABARES

PowerPoint Presentation:

Peru - Castana REDD p roje k t Projekt sa nachádza na území približne 291.000 Ha. LEMCO nedávno podpísalo zmluvu na ďalší projekt v Peruánskej provincii Madre de Dios . Táto oblasť je považovaná za najbohatšiu biodiverzitu v Peru. Nechránená voči deforestácii . Riadi sa normou VCS - Verified Carbon Standard. Prvých 500.000 kreditov (P I Us ) boli zaregistrované na spoločnosť LEMCO.

PowerPoint Presentation:

Svetová banka a MMF predpo klada jú , že veľkosť „ k arbonového trhu ” prekoná do roku 2020 hranicu 2.000 miliárd dolárov ročne a množstvo potrebných k arbon k reditov bude rásť každým rokom exponenciálne . „ T rh s k arbon k reditmi je najrýchlejšie rozvíjajúce sa odvetvie globálnej ekonomiky s objemom obchodovani a 84 miliárd USD v roku 2007, 116 miliárd USD v roku 2008, s očakávaným objemom viac ako 200 miliárd USD do konca roku 2012 a viac ako 2.000 miliárd USD do roku 2020" ( World Bank Carbon Finance Report ). Trh s carbon creditmi od 2004 do 2012

PowerPoint Presentation:

LOND Ý N | Utorok Apr 12, 2011 8:23am EDT (Reuters) - Barclays Capital zvýšil svoj odhad ceny pre OSN karbon kredity o 10 percent na 24 Eur ($34.70) z a ton u, podľa utorkových zverejnených analýz. Banka zvýšila odhad ceny tzv. povoleniek CERs ( Ce rtified E missions R eductions ) pre rok 2013 na 24 Eur z a ton u z pôvodných 22 Eur , podľa bankových zdrojov. Opčná prémia pre CER kontrakty s dodaním v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 sa zvýšila na 1 , 22 Eur z 0 , 88 Eur za posledný mesiac . „ Čím viac sa budú tieto opcie približovať ku dňu expirácie ( a už nebudú viac uplatniteľné ) a budú nadobúdať nižšiu relatívnu hodnotu, tým väčšia časová prémia sa vytvorí v CER a EUA-CER " , povedal Trevor Sikorski . Prémia pre CER v rokoch 2012-2013 sa môže zväčšiť až na 4 Eur do 2013. Sikorski predpokladá, že v období od 2008 do 2012 bude vydaných celkovo 940 mil iónov CER povoleniek. Zlepšenie procesov OSN pri vydávaní týchto povoleniek by znamenalo, že toto číslo môže byť aj vyššie , ale dopyt by musel uspokojiť väčšiu ponuku. (Report áž Nina Chestney , edit ácia Jane Baird) www.reuters.com/article/2011/04/12/us-carbon-barcap-idUSTRE73B2JY20110412

PowerPoint Presentation:

http://www.ie-we.com/pages/ccn/california_carbon_price_forecast_reuters.pdf G raf prognózy vývoja cien karbónového trhu v Californii California začína s reguláciou skleníkových plynov systémom Cap-and-Trade v roku 2013. Očakáva sa rýchly rast ceny na konci dekády. Predpoveď je v $ / ton CO 2 priemerná hodnota

PowerPoint Presentation:

Záchrana dažďových pralesov je úžasná myšlienka.. ..a byť za to odmenený, ešte lepšia!

PowerPoint Presentation:

Nasleduje … Obchodná Prezentácia 2 z 2

PowerPoint Presentation:

Kontakt na slovenský support: [email protected] [email protected] Dôležité webové stránky: www.carboncentralnetwork.com www.lemcogroup.net ftp://greenstore.sk

authorStream Live Help