KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH BERKESAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 1 KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH BERKESAN ALAT-ALAT PENGAJARAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN CORAK PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH YANG MENYERONOKKAN MERUPAKAN INTEGRASI : . KAEDAH + KURIKULUM + ISI PELAJARAN . KAEDAH + INOVASI + KREATIVITI . KAEDAH + TEKNOLOGI + ALAT BANTU MENGAJAR . KAEDAH + KUALITI PENGAJARAN

slide 2:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 2 . KAEDAH + KECEKAPAN GURU . KAEDAH + PERKEMBANGAN MURID . KAEDAH + AKTIVITI PEMBELAJARAN KRITERIA UMUM : 1. SESUAI DAN BERKESAN 2. MENARIK MINAT DAN MERANGSANG 3. KREATIF DAN INOVATIF 4. FLEKSIBEL 5. PENGGUNAAN MASA BERKESAN

slide 3:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 3 6. PENGLIBATAN AKTIF MURID 7. MENINGKATKAN KECEKAPAN MURID 8. STAIL PENGAJARAN ‘VERSATILE’ 9. KOMUNIKASI DAN INTERAKSI 10. GABUNGAN BEBERAPA KAEDAH

slide 4:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 4 11. MERANGSANG PEMBELAJARAN KAEDAH PENGAJARAN : • Pendekatan dan teknik untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar • sesuai dan berkesan untuk mencapai matlamat P P • pelbagai untuk membangkitkan perasaan positif terhadap pembelajaran KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH: 1. Kaedah Penceritaan 2. Kaedah Inkuiri 3. Kaedah Perbincangan 4. Kaedah Syarahan 5. Kaedah Dapatan

slide 5:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 5 6. Kaedah Sokratik 7. Kaedah Penerangan 8. Kaedah Simulasi 9. Kaedah Kaji Peta 10. Kaedah Kaji Gambar 11. Kaedah Kaji Dokumen 12. Kaedah Tutorial 13. Kaedah Tunjuk Cara 14. Kaedah Kaji Buku Teks 15. Kaedah Lakonan 16. Kaedah Projek

slide 6:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 6 1. KAEDAH PENCERITAAN Cerita : jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama ada benar atau pun khayalan . Kamus Dewan1989 Bercerita : perbuatan yang mengesahkan cerita ini : kegiatan yang boleh menarik perhatian dalam p p : kaedah yang amat sesuai dengan sifat semulajadi kanak-kanak : penggunaan dalam p p dapat : • Membina keyakinan pelajar • Merangsang pebglibatan cergas • Menarik perhatian dan penumpuan pelajar Cth. tokoh terkenal peperangan dan penguasaan sains dan penemuan dsb. Tujuan Penggunaan: 1. menyuburkan daya imaginasi

slide 7:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 7 2. menyuburkan kecerdasan fikiran 3. menggalakkan perkembangan bahasa 4. mengurangkan masalah disiplin 5. menghayati nilai murni 6. menanamkan semangat kewarganegaraan Prinsip Pengunaan Ee Ah Meng 1993 1. Cerita yang sesuai dengan gaya yang mennarik 2. Cerita yang mempunyai perkaitan dengan tajuk dan matlamat pengajaran 3. Keadaan dan suasana yang selaras dengan jalan cerita 4. Cara yang bersengaja dan dalam keadaan semulajadi

slide 8:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 8 5. Penggunaan alat-alat bantuan 6. Lenggang bahasa yang ringkas dan mudah. 7. Peluang kepada pelajar untuk menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif 8. Tidak membuang dan membazirkan masa 9. Cerita disudahi dengan kemas dan teratur 10. Aktiviti susulan Pendekatan Kaedah Bercerita 1. Guru sebagai pencerita 2. Pelajar sebagai pencerita 3. Mendengar rakaman cerita 4. Penceritaan dari buku 5. Penceritaan dari sumber lain

slide 9:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 9 Kebaikan 1. Mudah untuk menyampaikan maklumat ilmu pengetahuan dan kemahiran 2. Pengembangan program bacaan dan pendidikan 3. Memperkembangkan kemahiran mendengar kemahiran penaakulan dan pengukuhan daya ingatan danimaginasi pelajar 4. Memperkembangkan kemahiran lisan dan struktur tatabahasa 5. Mendorong pengajaran dan pembelajaran 6. Memperkembangkan kreativiti 7. Menghasilkan kemahiran dan pertuturan perbualan dan perbincangan 8. Memperkembangkan minat dan bakat

slide 10:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 10 2. KAEDAH INKUIRI 1. Suatu proses soal selidik untuk mendapatkan kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan dalam P P 2. Menekankan soal-soal pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pendekatan kaedah teknik prosedur cara melihat dan menyelesaikan masalah. 3. Suatu teknik yang dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar. Matlamat Utama 1 Mengenalpasti unsure-unsur penting untuk melakukan inkuiri bercorak intelektual 2 Mengukuhkan strategi pengajaran yang dibina 3 Membina kemahiran kepada guru untuk mempersembahkan bentuk pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna 4 Menganalisis beberapa implikasi penggunaan strategi guru bilik darjah dan kesesuaian

slide 11:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 11 kurikulum Jenis-jenis Inkuiri 1 Inkuiri Terbimbing o Guru bertanggungjawab membimbing pelajar dalam proses kajian o Kajian adalah sama dalam bentuk soal selidik membantuk hipotesis dan merancnag aktiviti penyelidikan o Dapat membuat rumusan 2 Inkuiri Terbuka o Tiada bimbingan o Rumusan adalah hasil dari kajian sendiri o Sesuai di peringkat pengajian tinggi

slide 12:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 12 Langkah-langkah Kaedah Inkuiri i. Menentukan masalah ii. Rangka penyelesaian iii. Pengumpulan data iv. Menganalisis data v. Membuat kesimpulan Pelaksanaan 1. Memilih sesuatu konsep idea ataupun generalisasi 2. Membimbing memberi panduan dan bantuan kepada pelajar untuk mencari jawapan 3. membantu pelajar untuk menguji konsep idea dan generalisasi 4. memberi bimbingan untuk memeriksa kembali jawapan

slide 13:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 13 Kelebihan 1. mendorong sikap belajar secara sendiri 2. mempertajamkan fikiran di samping mengembangkan kemahiran intelek 3. penglibatan pelajar sepenuhnya dalam pengajaran guru 4. memberi kesempatan kepada pelajar untuk mengkaji menilai dan menyangkal pendapat dan pandangan orang lain mengenai sejarah dengan mengemukakan hujah dan bukti 3. KAEDAH PERBINCANGAN Perbincangan merupakan suatu kaedah dan teknik p p yang melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru dalam bilik darjah. Mak Soon Seng 1993

slide 14:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 14 Pelajar bebas mengeluarkan dan mengulas pendapat mengenai sesuatu tajuk Bertujuan untuk melatih pelajar melahirkan buah fikiran yang bernas dalam jangka waktu yang ditetapkan Melibatkan semua pelajar dalam kelas. Biasanya dikatuai oleh guru. Boleh juga dilakukan dalam kumpulan kecil. Pelaksanaan 5 peringkat 1. Peringkat perancangan 2. Menetapkan tajuk yang sesuai. Menerangkan tujuan dan matlamat tajuk jika berkumpulan – Pengerusi dan pencatat perlu dilantik 3. Peringkat perkembangan Aktiviti perbincangan. Setiap ahli kumpulan mengambil bahagian secara aktif.

slide 15:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 15 Pencatat membuat catatan Guru mengawasi perjalanan perbincangan Dalam suasana gembira menyeronokkan dan semangat kerjasama 4. Peringkat rumusan Sesi pengukuhan melalui perbincangan lanjut Pencatat membuat laporan 5. Peringkat penutup Guru membuat rumusan Pelajar membuat catatan

slide 16:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 16 Jenis-jenis Perbincangan . Perbahasan . Seminar . Forum . Kumpulan Belajar . Sesi Buzz Kelebihan Kaedah Perbincangan i. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengeluarkan pendapat dan hujah yang bernas dan tersusun ii. Bertutur denganintonasi dan gaya yang betul

slide 17:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 17 iii. Kemahiran mendengar dan memahami sesuatu perbincangan. iv. Menggalakkan pelajar bekerjasama dan berkongsi pendapat v. Mewujudkan sikap suka membaca kerana perlu membuat rujukan vi. Memperkembangkan kemahiran belajar vii. Melatih mengeluarkan pendapat dan buah fikiran secara logic dan matang viii. Melatih pelajar bekerjasama dalam mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah ix. Dapat belajar secara aktif. x. Mengukuhkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan. 4. KAEDAH SYARAHAN • Suatu kaedah pengajaran yang bersifat tradisional dan guru menyampaikan pelajarannya secara autokrasi • Pengajaran berpusat kepada guru dan pelajar bertindak sebagai pendengar sahaja

slide 18:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 18 • Syarahan sering kali dikait dengan penerangan

slide 19:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 19 • Thyne 1963 : syarahan merupakan seuatu proses yang dapat memberi penerangan kepada orang lain . Kaedah ini kerap kali dinamakan Kaedah Syarahan Penerangan • George Brown 1978 : penerangan merupakan nadi dalam proses pembelajaran • Abdul Rahim Rashid 1989 : untuk menarik perhatian dan memberi kefahaman kepada pelajar kaedah syarahan penerangan yang digunakan mestilah dilaksanakan secara sistematik dan penerangan dilakuukan dengan rapi. Faktor Pembatasan Keberkesanan 1. Pelajar kurang menumpukan perhatian • ‘….saya melihat tetapi saya tidak nampak saya mendengar tetapi tidak pasti apa yang didengar dan saya mengalami sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dialami……’suatu gejala mimpi dalam jaga • Abu Zahari 1992: keadaan ini menyebabkan pelajar tidak akan memahami apa yang diajarkan dan seterusnya akan mengurangkan pencapaian mereka

slide 20:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 20 2. Pelajar suka mengingati fakta yang banyak • Kerana fakta merangkumi bidang yang amat luas dan rencam – sebilangan besar pelajar akan lupa isi syarahan • Jones 91923 60 peratus pelajar lupa isi syarahan sebaik sahaja keluar dari bilik syarahan • Iris Paintal 91980 : 23 peratus lagi akan lupa selepas 8 minggu 3. Kurang interaksi antara guru dengan pelajar a Pemikiran kritis terbatas b Pemahaman berbeza c Pelajar tidak dapat memberi maklum balas 4. Kepantasan mengajar • Keana kesuntukan masa guru tidak akan mengambil kira tentang keperluan pelajar

slide 21:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 21

slide 22:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 22 5. Pelajar ramai • Suasana yang tidak selesa • Gangguan lain Kaedah Syarahan Yang Berkesan Peranan guru : a. Menyusun struktur syarahan b. Merancang dan mengumpul bahan-bahan dan fakta c. Membuat persediaan rapi d. Menguasai beberapa kemahiran-pengenalan : menarik perhatian dan meruntun fikiran pelajar membuat edaran bahan dan risalah tentang isi syarahan -penyampaian : penguasaan syarahan melalui pembacaan latihan berulang kali

slide 23:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 23 5. KAEDAH DAPATAN • Kaedah penyelidikan/heuristic Greek : eureka – sudah dapat diketahui • Menekankan proses belajar dengan menggunakan cara penyelidikan secara pensendirian berasaskan pemerhatian kaji uji dan ujian • Melibatkan aktiviti mengenalpasti memerhati mengkaji mengumpul data menganalisis membuat pemerhatian dan melakukan rumusan Jenis Kaedah Dapatan a. Kaedah Dapatan Berstruktur • Guru menyediakan suatu siri aktivit yang berkesinambungan

slide 24:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 24 • Pelajar diberi panduan dan bimbingan untuk menjalankan penyelidikan • Pelajar membuat kesimpulan hasil dari penyelidikan 6. KAEDAH SOKRATIK • Mengambil sempena nama ahli falsafah Greek Socrates 470 – 399 SM • Mengutamakan penyoalan • Bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar secara logic dari yang belum diketahui kepada yang diketahui • Taraf pemikiran yang boleh dicapai bergantung kepada jenis soalan yang ditanya peringkat rendah ----. peringkat tinggi. Jenis-jenis Soalan 1 Peringatan

slide 25:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 25 • Sangat popular • Tentang perkara-perkara dan orang dalam Sejarah Cth. Siapakah pelukis potret ‘Mona Lisa’ Bilakah Perjanjian Pangkor ditandatangani • Pelajar tidak dikehendaki menggunakan daya pemikiran 2 Pemikiran • Memerlukan penjelasan atau sebab-sebab • Pelajar mencari maklumat dan membuat hubungan dalam pemikiran mereka di antara beberapa factor • Mencari perhubungan sebab dan kesan

slide 26:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 26 Cth. Apakah factor-faktor yang telah mencetuskan Revolusi Perancis Mengapakah Inggeris campur tangan di Tanah Melayu 3 Pertimbangan • Pelajar dapat dilatih dalam kemahiran Sejarah • Pelajar digalakkan membuat keputusan sendiri terhadap tiap-tiap kejadian • Pelajar tidak semestinya menerima sebagai benar keterangan dan pendapat guru atau pengarang buku. Cth. Adakah benar penjajahan Jepun tidak membawa sebarang kebaikan kepada Tanah Melayu Adakah benar imperialisme Barat telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat

slide 27:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 27 4 Mencipta/Kreatif • Menggalakkan pelajar memikirkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia • Mencipta cara-cara baru untuk mengatasi masalah Cth. Bolehkah anda cadangkan cara-cara untuk mengelakkan persengketaan antara kuasa- kuasa besar 7. KAEDAH PENERANGAN • Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea faktor-faktor dan peristiwa penting. • Disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti papan putih ohp dll. • Untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah

slide 28:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 28

slide 29:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 29 Cth. Alasan –alasan yang digunakan oleh Raffles untuk menduduki Singapura 1819. Jenis Penerangan 1 Interpretatif Memberi focus dan penekanan dari segi maksud pernyataan atau isu-isu 2 Deskriptif Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur. Cth. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama Sebab Musabab • Melibatkan prinsip-prinsip/generalisasi motif atau nilai-nilai dan penerangan yang melibatkan sebab musabab.

slide 30:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 30 Cth. Mengapakan Tun Perak begitu terkenal pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka Peranan Guru • Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik • Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru • Melibatkan aspek peribadi guru seperti : Corak dan gaya muka Suara pergerakan tangan Kekakuan dan nada suara. 8. KAEDAH SIMULASI

slide 31:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 31 • Mewujudkan satu situasi untuk menyerupai keadaan sebenar. • Melibatkan pelajar-pelajar melakonkan sesuatu perkara secara berpura- pura dalam suatu suasana yang terancang. Jenis-jenis Simulasi 1 Lakonan/Drama • Berskrip • Tanpa Skrip 2 Sosio drama • Pelajar cuba menyelesaikan sesebuah masalah sosial • Pelakon diberi peranan watak sejarah dan suatu masalah atau isu dalam sejarah. 3 Perbahasan

slide 32:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 32 • Pemidato memegang peranan sebagai seorang tokoh sejarah atau sebagai seorang tokoh sejarah yang membahaskan sesuatu isu sejarah. • Syarahan kecil lecturette dilakukan oleh seorang pelajar kepada rakan-rakan sekelas dan mereka memberi markah. Cth : seorang pelajar menerangkan apa yang sebenarnya dilihat dan dirasai oleh Marco Polo dalam pengembaraanya. 4 Simulasi Segera • Guru memberi penerangan tentang sesuatu tajuk . • Guru meminta pelajar memegang sesuatu peranan dan mengambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku. Cth : Jika anda tokoh x apakah yang akan anda lakukan Bagaimana reaksi anda terhadap …

slide 33:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 33 5 Permainan • Terancang dan berstruktur seperti ‘board games’ dan teka silang kata. Kelebihan Kaedah • Memperkembangkan kemahiran pendidikan imaginasi pertimbangan sintesis dan perhubungan secara lisan. • Kesan yang kuat kepada daya ingatan pelajar • Menjamin perkembangan pengetahuan sejarah kerana ia menitikberatkan aspek afektif. • Menolong mengatasi masalah pelajar yang berbeza kebolehan . • Menimbulkan tahap keinginan yang tinggi untuk belajar. 9. KAEDAH KAJI PETA

slide 34:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 34 Takrif Peta : bahan grafik : mengandungi petunjuk dan simbol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu kawasan. : Satu kod yang perlu di beri perhatian ditafsir dan diinterpretasi. Penggunaan Peta : Sangat berkesan menarik minat dan menggalakkan penglibatan pelajar yang aktif. : sekali sekala : tidak boleh dijadikan kaedah utama. : bahan tambahan atau sokongan . : untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku. Kepentingan dalam PP Sejarah

slide 35:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 35 1. - memberi lokasi sebenar sesuatu peristiwa sejarah. - memberi peluang kepada pelajar menghubungkaitkan peristiwa sejarah dengan faktor persekitaran yang mungkin mempengaruhi. 2. – dapat memberi gambaran tepat tentang jarak dan arah. - membantu pelajar memahami sebab musabab sesuatu peristiwa sejarah. Cara Penggunaan : 1. Bahan ilustrasi / bahan visual untuk kefahaman yang lebih jelas Cth: Tamadun Dunia : dapat menunjukkan lokasi tamadun 2. Alat Bantu mengajar dan bahan sumber

slide 36:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 36 Cth : Peperangan imigrasi jalan perdagangan Kemahiran yang diperolehi : 1. mendapatkan maklumat - melalui soalan-soalan guru yang membimbing pelajar untuk mendapatkan maklumat. - Maklumat ditukarkan kepada keterangan bertulis. 2. Memasukkan maklumat - Pelajar menggunakan pengetahuan sejarah dan pemahaman mereka tentang simbol- simbol kartografi.

slide 37:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 37 10. KAEDAH KAJI GAMBAR Takrif : Kaedah PP yang menggunakan gambar : Pelajar lebih memahami sesuatu peristiwa dengan lebih bermakna Cth : gambar – gambar dalam buku teks buku-buku sejarah fotografi poskad ilan poster dan kartun. Penggunaan gambar : menggunakan daya imaginasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesuatu tajuk : boleh dibimbing memahami persoalan tentang sejarah : penggunaan secara terancang. : perlu cungkil maklumat yang tekandung dalam sesuatu gambar. : guru menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan gambar • Soalan umum • Soalan Khusus • Soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci

slide 38:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 38 • Soalan yang memerlukan interpretasi : penggunaan untuk aktiviti inkuiri. Kebaikan: i. - Menambah pengalaman intelektual pelajar - menambah pengetahuan yang tidak boleh diperolehi melalui cara lain. ii. - Melatih pelajar mempunyai pemikiran kritis - melatih pelajar mentafsir keterangan visual Cara penggunaan : I. Secara individu aktiviti inkuiri - gambar yang sesuai

slide 39:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 39 - mempunyai maklumat yang dapat membantu - guru mengemukakan soalan-soalan. - Perbincangan kelas. II. Secara berkumpulan - edarkan gambar-gambar dan soalan-soalan kepada kumpulan-kumpulan. - Kaji gambar daan bincang soalan. - Kumpulan membuat laporan - Guru beri komen-komen tentang jawapan - Guru mengemukan soalan yang lebih susah. - Pelajar diberi peluang membuat hiptesis sendiri. III. Secara bersiri untuk menunjukkan hubungkait perkembangan dan perubahan - gambaran dapat menunjukkan corak variasi dan perubahan melalui masa. - Pelajar memberikan sebab berlakunya perubahan.

slide 40:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 40 - Pelajar menulis esei dengan menggunakan gambar-gambar dari buku-buku sejarah lain dan buku teks. 11. KAEDAH KAJI DOKUMEN Takrif : Dokumen merupakan bahan bertulis / bercetak Jenis Dokumen : • Laporan saksi • Laporan rasmi • Surat perjanjian / persetiaan • Perisytiharan • Akta Parlimen • Memorandum • Catatan peringatan

slide 41:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 41 • Rekod kerajaan • Wang kertas • Surat persendirian • Bil-bil • Cop mohor • Peta sejarah Tujuan : • Membolehkan pelajar melihat dan mengkaji sumber utama • Membolehkan pelajar sedar tentang kepentingan dokumen untuk penulisan sejarah. • Meyakinkan pelajar tentang ketepatan fakta. • Memberi peluang kepada pelajar berperanan sebagai’sejarawan’. • Memberi peluang kepada pelajar untuk mengeluarkan pendapat/ pandangan.

slide 42:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 42 • Meningkatkan kemahiran mentafsir menganalisis menilai membuat perbandingan dan merumus sejarah. Cara Penggunaan • Dapatkan dokumen asal dan buat salinan untuk edaran kepada pelajar. • Pastikan pelajar ada pengetahuan / latar belakang tentang dokumen yang dikaji. • Menyunting atau menukarkan bahasa yang digunakan dalam dokumen asal kepada bahasa yang mudah difahami. • Menyediakan soalan-soalan mengikut objektif PP dari senang ke susah 12. KAEDAH TUTORIAL • Sesuai digunakan untuk kelas yang kecil. • Tugasan diberi secara bergilir-gilir untuk mencari bahan-bahan rujukan dan bacaan.

slide 43:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 43 • Masa ditetapkan untuk melengkapkan tugasan. • Sessi pembentangan kepada ahli kelas. • Rakan kelas mengemukakan soalan. • Akan berlakunya interaksi antara guru dan pelajar-pelajar. • Guru membuat rumusan. • Sesuai untuk peringkat SPM. 13. KAEDAH TUNJUK CARA / DEMONSTRASI • Proses PP dimana seseorang guru berbuat sesuatu dengan kehadiran pelajar untuk menyaksikannya. • Melibatkan aktiviti penerangan dengan guru menunjukkan cara membuat sesuatu. • Melibatkan juga aktiviti pendengaran penglihatan dan percubaan pelajar. • Dapat memusatkan perhatian pelajar kepada langkah-langkah dan peraturan yang terlibat

slide 44:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 44 dalam sesuatu proses. • Menggunakan alat pandang dengar. Tujuan • Pelajar dapat mencontohi sesuatu dengan lebih tepat dan mudah. • Memperkukuhkan ingatan pelajar. • Memudahkan pelajar membentuk konsep dan prinsip. • Menarik minat kerana boleh melihat secara peribadi. • Meningatkan pelajar tentang aspek penting yang seharusnya di beri perhatian. • Mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh. 14. Jenis-jenis Tunjuk Cara

slide 45:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 45 1. Model hidup 2. Model Simbolik 3. Model Persepsi Kelebihan • Pelajar dapat melihat dan mendengar • Idea dan prinsip dapat diilustrasikan • Mengekalkan perhatian dan ingatan • Pelajar dapat menjayakan demonstrasi dan membentuk kemahiran dan sikap 15. KAEDAH PENGGUNAAN BUKU TEKS • Buku Teks adalah bahan sokongan • Isi Kandungannya tidak boleh dianggap lengkap. Kemahiran Penggunaan.

slide 46:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 46 1. Kemahiran membuat rujukan seperti : • Mencari maklumat • Menggunakan indeks 2. Kemahiran memahami seperti • Memahami petikan atau perenggan tertentu • Memahami makna perkataan dan frasa. • Memahami perkaitan idea Cth : Renaissance dan Reformation Imperialisme dan Nasionalisme • Memahami carta peta rajah dsb. 3. Kemahiran Analisis dan Kritis • Pelajar dibimbing supaya membaca dengan kritis

slide 47:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 47 • Menimbulkan persoalan kepada setiap perenggan dan pernyataan. • Melatih pelajar membaca dengan lebih bijak. • Mengasingkan fakta penting dengan yang tidak penting. • Mempunyai pandangan dan fikiran yang tajam. 4. Kemahiran Imaginatif • Pelajar membayangkan / mengandaikan bahawa mereka berada pada suatu zaman atau situasi Cth : zaman Renaissance :zaman Pericles • Guru menggunakan isi kandungan buku teks. 5. Kemahiran membuat nota • Dibimbing mencari maklumat yang tepat dari buku teks. Latihan – latihan Menggunakan Buku teks

slide 48:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 48 • Membina soalan kefahaman berdasarkan petikan atau mukasurat tertentu. • Membentuk soalan yang berbentuk imaginative bagi menghidupkn sesebuah petikan yang dibaca. Cth : katakanlah anda Abraham Lincoln Apakah tuduhan yang akan anda ambil bagi mengatasi perang saudara di Amerika. • Meminta pelajar mengambil dan menyusun data yang berkaitan dengan sesuatu persoalan dan masalah. Cth : mencari data yang berkaitan dengan pertanian secara komersil di Malaysia akibat imperialisme. • Membuat rajah carta dll • Meminta pelajar menukarkan suatu petikan prosa kepada bentuk graf carta dsbnya.

slide 49:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 49 • Membuat rujukan : memahirkan pelajar menggunakan semua bahagian didalam buku teks dari muka surat kandungan hingga ke indeks. 16. KAEDAH LAKONAN • Satu cara lagi cara mempertingkatkan kesedaran pelajar tentang sesuatu peristiwa. • Memerlukan ketokohan guru dan pelajar. • Walaupun persediaan memakan masa yang lama tetapi boleh mengembangkan imaginasi dan daya cipta pelajar • Mengalakkan hubungan sesame mereka. • Menghidupkan peristiwa lampau agar pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka sendiri sedang mengalaminya. • Imaginasi yang dibuat mestilah sedekat mungkin dengan alam nyata tidak mematikan kejadian sebenar. • Boleh melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran sejarah.

slide 50:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 50 • Guru membuat rumusan selepas lakonan. 17. KAEDAH PROJEK • Projek berdasarkan buku ialah penyelidikan / kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk. • Dilakukan secara individu / berkumpulan • Di dalam atau di luar kelas • Pelajar bebas memilih tajuk dan pendekatan. • Pelajar bebas memilih cara mempersembahkan hasil penyelidikan dalam pelbagai bentuk : Risalah Buku Skrap Model Kerta Kerja Ilustrasi ICT. Tujuan

slide 51:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 51 • Meluaskan pengetahuan dan memberi pengalaman kepada pelajar menyelidik menganalisis serta membuat sintesis. • Menggalak dan membina pemikiran daya kreatif serta memupuk semangat berkerjasama di kalangan pelajar. • Memberi peluang dan melatih pelajar merancang dan mengelola sesuatu aktiviti pembelajaran secara individu atau berkumpulan. • Mengukuh dan menghubungkaitkan pengetahuan mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran lain – memerluka kemahiran dalam pelbagai bidang. Jenis – jenis Projek. 1. Projek berdasarkan buku Book – based project • Sumber utama - buku • Penyelidikan - di sekolah - luar sekolah

slide 52:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 52 • Tempoh masa yang sesuai 2. Projek Luar Field – baed project • Berdasarkan sesuatu tempat Kajian sejarah Tempatan • Bahan-bahan dari sumber setempat arkib dan perpustakaan. • Keluarga pelajar merupakan seumber maklumat yang berharga. 3. Projek Lawatan Berstruktur Structural Visit • Lawatan ke muzium tempatan atau tempat-tempat bersejarah. • Dirancang dan diatur dengan teliti • Setiap pelajar diberi tugasan sebelum lawatan. • Walaupun bergerak dalam kumpulan tugasan dibuat secara individu. • Penyelidikan ada kaitan dengan apa yang di pelajari di kelas. 4. Projek Tugasan Jangka Pendek Short Project Task

slide 53:

http://notappismpsejarah.blogspot.com/ SIR SHAMRIN SURIP 53 • Tempoh masa yang singkat Cth : Sejarah Keluarga Biodata orang yang berjaya. Cara-cara perlaksanaan • Individu / kumpulan • Senarai tajuk yang sesuai walaupun pelajar bebas memilih. • Penerangan tentang kaedah kajian. • Organisasi bilik darjah sesuai dengan jenis aktiviti. • Jangkamasa projek. • Bantuan dan bimbingan dalam semua hal yang berkaitan. • Soalan-soalan disediakan untuk soalselidik / Temubual. • Pelajar- pelajar membuat laporan secara berperingkat.

authorStream Live Help