آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دهم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مهد سرد : یا هقلح دنچ راتخاس – یبیکرت - یتخرد 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 راتخاس یاشكاو ياراب ااما ما دوب بواولم ااهدروكر كت یشكاو يارب ميقتسم راتخاس و راد صخاش يا ‌اعومجم زا اهدروكر دوش یم هدافتسا يا ‌قوح منچ راتخاس زا . رد اس ما ‌ب يرصنع زا ‌قوح ره ‌ك م راد رارق یياه ‌قوح رد ،فوتخم ياه عو اب اهدروكر ،يا ‌قوح منچ راتخاس منيآر يدامعت و وضع تسا همش ليكشت . ره يا ‌ك منك یم هراشا منيآرس ‌ب رصنع نيرخآ و منك یم هراشا يمعب رصنع ‌ب منيآرس زا عورش اب رصنع اهرر هرااشا ن منشاب ‌فرط ود م اوت یم . منيآرس مشاب رگيد يا ‌قوح زا يوضع اي ‌قوح نامه زا يوضع م اوت یم ‌قوح كي . منيآرس تسا راتخاس ‌ب دورو ‌لق . منيآرس م یگ وزفا شهاك ثعاب يزاس هريخذ رد توع نيمه ‌ب ،اضعا ‌مه نيب كرتشم تسا یتاعلطا يواح دوش ی . یا هقلح دنچ راتخاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 هريخذ تاعلطا نامنمراك تارادا عقاو رد ياهرهش روشك . نيا لياف ياراد ‌س عو دروكر مشاب یم : • دروكر عو رهش • دروكر عو هرادا • دروكر عو منمراك . رد ره رهش يدامعت هرادا و رد ره هرادا يدامعت منمراك دوجو دراد . نياربانب نيب نيا ‌س عو تيدوجوم طابترا 1:n ‌فرلكي رارقرب تسا . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 1 - طيحم یياه مشاب یم حرلم اهدروكر كت یشكاو اه آ رد ‌ك . 2 - طيحم یياه نيب ‌ك اه تيدوجوم ، مشاب ‌تشاد دوجو منچ ‌ب منچ اي منچ ‌ب كي طابترا . 3 - طيحم یياه ‌ك ربراك ، زا يا ‌عومجم اه آ باوج ‌ك منك یم حرلم ار یياهوج و سرپ اهدروكر مشاب یم ، نعي ی یياهدروكر كي زا شيب اي كي رامقم اب مويف ناسكي اه آ رد . یا هقلح دنچ راتخاس هدافتسا دراوم یبايتسد يا ‌قوح منچ راتخاس رد نآ یشكاو روظنم ‌ب ،دروكر عو كي زا صخشم ‌ وم كي ‌ب يگ امز ر تسا . ًلومعم یيوج ‌ اوتسا نامز ات دوش یم هداد رارق ‌ اوتسا كي رد لماك روط ‌ب ‌قوح كي شهاك مباي . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 تایلمع جرد یارب مزل 1 - ناكم نييعت جرد دوش جرد نآ رد مياب دروكر ‌ك تسا یكلب نم اوخ شا ‌مزل . ياضعا ررا جرد شا یقلنم ‌لق رد مياب دروكر ،منشاب همش هريخذ یمظ ساسا رب ‌قوح دوش . ررا ناوت یم ،‌ ی امز مظ ‌ب ار نآ جرد درك . 2 - دروكر رر هراشا ميظنت یوبق نيا دراد تيوضع اه آ رد دروكر ‌ك دريذپ توص یياه ‌قوح مامت رد مياب ميظنت . رد جرد هقلح دنچ راتخاس یا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 1 - ی ممآ رد ماگنهب دروكر یشكاو 2 - رفاب رد راك ميمج ‌خس داجيا 3 - یسيو زاب دروكر ماگنهب اجرد یزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 1 - ی ممآ رد ماگنهب دروكر یشكاو 2 - ميمج يمعب ‌ب رر هراشا اب ميمج ‌خس داجيا و رفاب رد راك 3 - كلب كي رد دروكر نتشو 4 - ميظنت و ميمق یوبق دروكر یشكاو نآ رر هراشا 5 - نآ رر هراشا ميظنت و ميمج یوبق دروكر یشكاو ماگنهب زا نورب یزاس اج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 راتخاس منچ ‌قوح يا لومعم زاي ‌ب یهم امزاس دمجم ،درام نوچ ليلد حرلم رد ثحب یهم امزاس دمجم رد اجنيا حرلم یم مشاب . یلو تهج تمرف يمنب دمجم اهدروكر و داجيا یتارييغت رد اهمويف و اي را تاطابت اه آ ، یشخب زا لياف مياب یهم امزاس دمجم دوش . ددجم یهدنامزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 یبیکرت یاهراتخاس Hybrid Structures سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 ره ت رگيمكي اب ار اهراتخاس تسا رتهب یياراك ندرب لاب يارب ‌ك مشاب یم یبياعم و ايازم ياراد يراتخاس درك بيكر . یياراك ‌لباض ود نتفرر رظ رد اب ‌ظفاح و نامز دوش یم یبايزرا . رد ا ‌اب نمياسر ‌اشيمه و تاسا لياف متسيس ره یساسا فمه ود یتايومع تعرس و ‌ظفاح رتمك فرصم عقاو ود ناي مشاب یم نكمم بوولم روط ‌ب فمه . یبیکرت یاهراتخاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 3 - ناوت یم ‌ب روط ميقتسم ‌ب اهمنيآرس یسرتسد تشاد . ناوت یم اب لامعا عبات رد مه ،زاس ‌ب ءاضعا ‌قوح زي تسد یباي تشاد . 1 - یبیترت + میقتسم 2 - یدنب صخاش + میقتسم 3 - یا هقلح دنچ + میقتسم 4 - دنچ هقلح یا + یدنب صخاش 4 - رد راتخاس منچ يا ‌قوح ناوت یم ياهدروكر منيآرس ار صخاش يمنب درك ات ‌ب دروكر وضع زا كي ،‌قوح یبايتسد رس يرتعي تشاد . 1 - ‌ب توع ريگ امز ندوب یشكاو كت اهدروكر رد لياف ،یبيترت راتخاس یبيترت ار اب راتخاس ميقتسم يكرت ب یم مننك . رد نيا تلاح لياف رد دول ‌يلوا یبيترت داجيا همش و سپس طسوت كي عبات مهرد زاس يارب ‌يوك اهدروكر یتسيل زا اهسردآ وت ميل دوش یم . دنچ اتخاس ر یبیکرت 2 - من ام راتخاس ميقتسم ًلومعم اب رابكي ،یبايتسد ناوت یم ‌ب دروكر رظ دروم یسرتسد تشاد و من ام راتخاس ش صخا يمنب رد یشكاو یفيط زا اهدروكر یياراك دراد . یلو رب فلخ نيا ود ،راتخاس مجح يا هداد ‌ك نيب ‌ اسر و رفاب رد یشكاو دروكر م لقتن ،دوش یم مك مشاب یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 یاهراتخاس یتخرد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 زا دوش يم هدافتسا يا هداد ياهدروكر هب يبايتسد يژتارتسا كي ناونع هب اهراتخاس يخرب رد تخرد . ًلثم زا B-TREE ميدرك هدافتسا راد صخاش لياف داجيا رد . یتخرد یاهراتخاس ج زا ،دنوش یزاس هدایپ یتخرد راتخاس اب دنناوت یم اه لیاف هلم : 1 - ييودود يوجتسج تخرد 2 - تخرد k-d 3 - هدش يدنب هحفص تخرد 4 - لياف يتخرد 5 - يارت تخرد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 رد ‌كنيا ضرف اب تخرد نيا x ميوك هدروكر مامت ميوك ،مشاب دروكر كي يا زا رتكچواك واچ تماس تاخرد ريز ياه هرر رد دوجوم x و ماامت مايوك زا رتررزب ،تسار ياهدروكر x منشاب یم . رد بترم يدوعص تروص ‌ب اه هرر ،يم و ايم شياميپ تروص یم وش م . راتخاس ییودود یوجتسج تخرد BST د یيوجتسج متيروگلا زا ،منشاب همش هريخذ ‌تسويپا روط ‌ب اهكلب ررا یتح ناوت یم راتخاس نيا رد درك هدافتسا یيودو . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 یشكاو تسا هداس رايسب راتخاس نيا رد دروكر . متسيس اب رظ دروم دروكر ميوك ندوب يواسم تروص رد و هدرك اميپ یسرتسد ‌شير هرر ‌ب امتبا درواكر مايوك ا ي وچ تمس ياهتخردريز زا یكي رد ‌سياقم تروصنيا ريغ رد و همش اميپ دروكر ،‌شير هرر رد دوجوم تسار ا دوش یم ماج ا ‌شير هرر . دروکر یشکاو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 اب اسج تاخرد كاي نااكامك ‌اك دوش ميلنت يا ‌ ور ‌ب لياف يراتخاس تيعضو مياب ،دروكر كي فذح يوجت مشاب یيودود . فذح لمع هداد اب هرگ فذح 25 : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 ررا دوش یم جرد ی اسآ ‌ب دروكر ،مشاب یلاخ تخرد . ررا اشير درواكر مايوك زا رتكچواك دروكر ميوك و مشاب یلاخ تخرد ،ماشاب ‌ جرد ‌شير تسار تمس رد دروكر ،مشاب رتررزب ‌شير ميوك زا دروكر ميوك ررا و دوش یم جرد ‌شير وچ تمس رد دروكر دواش یام . ‌سياقم یم فقوتم ی امز یباياج لمع و دوش اميپ دروكر جرد یقلنم ‌لق ات دوش یم راركت مه رگيد حلس ره رد اهميوك ااب ‌ك دوش رر هراشا یهت دوش دروخرب . نيمب دوش یم داجيا اهريسم زا یكي ياهت ا رد هرر كي ،ميمج دروكر ره جرد اب ،بيترت . جرد لمع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 نم اوخ لايرس تسا ريگ امز رايسب لمع اهدروكر . نيلوا د دوجوم دروكر ،دوش هم اوخ مياب ‌ك يدروكر هرر ر يتسد دروم مياب نآ یوبق ياهدروكر ،نآ نم اوخ يارب ‌ك تسا تخرد ‌خاش نيرت وچ تمس یياهت ا راراق یبا ما اوخ لايراس رواط ‌ب ار اه آ ناوتب ات دوش يرامهگ مياب زي اهدروكر نيا سردآ و م رير . نيارباانب تاايومع دراد زاي يدايز اتبس ‌ظفاح ‌ب ،ندوب ريگ امز رب هولع ،لايرس نم اوخ . ندناوخ اب ‌ك تسا نيا رتهب شور n م وش هم اوخ اهدروكر ‌مه ،ميقتسم یبايتسد راب . ذاح لبق ياهدروكر یلو ،م اوخ اهت ا ات امتبا زا ار لياف ناوت یم ،اهدروكر یپ رد یپ نم اوخ يارب هماش ف م وش یم هم اوخ زي . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 نيا سكي فوتخم حولس رد ميوك مويف یلو تسا یيودود يوجتسج تخرد راتخاس ‌باشم راتخاس تسي نا . زا ت اساپ و دواش یام هداد وجتاسج م و ااش منچ ‌ك یياهوج و سرپ ‌ب یيوگخساپ رد ، راتخاس نيا يداماع درك هدافتسا ناوت یم یفيط ياهوج سرپ رد زي و تسا دروكر . راتخاس تخرد k-d 2-D tree سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 ررا ،مينك يمنب كلب ار تخرد ياه هرر داجيا همش يمنب ‌حفص تخرد مش مهاوخ . نيا سد ‌ب یبايتسد رابكي اب ار ود ره اي تسار اي وچ هرر و ‌شير ناوتب دوش یم ثعاب لمع دروآ ت و ‌ب ،تخرد قمع شهاك توع طسوتم رت لكاشم جرد و فذاح تاايومع ااما ،ماباي یم شهاك وجتسج نامز ددرر یم داجيا اه ‌حفص رد زره ‌ظفاح و دوش یم . هدش یدنب هحفص تخرد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 نيا تاسج هژيو ‌ك تسا تخرد زا یعو راتخاس وج اط ااب تاموك وجتسج ناموررآ ‌ك یتقو لياف رد لو مشاب یم ،تسا ريغتم . راتخاس يتاسد يژتارتاسا كاي ناونع ‌ب يارت ‌اب یبا كاي دواخ يا هداد لاياف و هدراك لمع يا هداد لياف لواط ما اوت یم ‌اك تاسا ‌ ارامج يا هداد ‌عومجم يااه هرر ‌امه لواط ااما ،ماشاب ريغتم شياهدروكر تسا ناسكي يريسم . یارت راتخاس Trie سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 نکفاريش سردم اب هرواشم : 09121972028 ناياپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help