آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس نهم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مهن سرد : میقتسم لیاف راتخاس 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 راتخاس میقتسم لیاف ای مهرد Hashed ، هتسباو يلبق ياهراتخاس هب شاب يمن د . يژتارتسا يبایتسد میقتسم يم نیمات دروكر ره سردآ قیرط زا اهدروكر هب دوش . رد زا يكی ،هیلوا دول رد لیاف داجیا ماگنه اهددلیف ي ،درودكر ددیلك ردظن رد هدتفر دوش يم . میقتسم راتخاس یفرعم عبات زاس مهرد : يم ماجنا ار سردآ هب دیلك لیدبت لمع هك يعبات دهد . رب ار دری رارق نآ رد دیاب دروكر هك يسردآ و هداد ماجنا نآ يور ار يشزادرپ متسیس ،دش هداد لیاف متسیس هب دیلك رادقم هكنآ زا دعب يم نادر د . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 روتکاف دول m n : روتكاف دول رتكچوك كی يواسم ای لیاف سردآ ياضف كی ياراد راتخاس نیا رد زا 0 ات m-1 دشاب يم . 45 . 0 11 5   m n n : دادعت دروكر ياه جرد هدش سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 زاس مهرد عباوت زا يكی تسا ،سردآ هك هب كیدزن لوا ددع هب دیلك حیحص میسقت هدنامیقاب m دشاب يم . هب زا لصاح سردآ هنومن وط دیلك 12345678 يسردآ ياضف رد 1..5000 ربارب 3088 يم نوچ ، دشاب : 12345678 mod 4997 3088 ددع 4997 ، هب كیدزن لوا ددع 5000 يم دشاب . میسقت عبات سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 ر ا اب میقتسم لیاف m هرفح تكاب سردآ ،هرفح سردآ ياج هب ،مینك يدنب تكاب ار ات رفص زا M-1 خ میهاو تشاد . f BK f BK m M  یدنب تکاب یایازم 1 - فداصت لكشم لح رد لیهست 2 - اهسردآ لوط ندش رتهاتوك 3 - تم لوط اب ياهدروكر اب میقتسم لیاف داجیا ناكما ریغ یدنب تکاب : اه هرفح دادعت رد ره تكاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 يتقو عبات لامعا زا سپ هك دهد يم خر زاس مهرد ، دوش دیلوت يناسكی سردآ ،توافتم دیلك ود يازا هب . دوب دهاوخ رتعیرس اهدروكر يشكاو ،دشاب رتمك يفداصت ياهدروكر دادعت هچره . ياهدروكر دنوش يم يبایزاب يبایتسد رابكی اب يفداصتریغ . فداصت collision سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 ق تكاب سردآ كی رد يفداصت ياهدروكر و میئامن هدافتسا يدنب تكاب شور زا فداصت هلاسم لح رد ر ا دنری رار اه هرفح دادعت مینك ضرف و m ربارب 512 تكاب رد اه هرفح دادعت و ربارب 32 تیب دادعت تروص نیا رد ،دشاب ؟دیروآ تسدب ار يهد سردآ يارب مزل ياه kf B 16 32 512   M نتخاس يارب نیاربانب 16 هب هرفح 4 میراد زاین تیب : 4 log 16 2  تكاب زا هدافتسا ،يدنب 5 تیب رتهاتوك ار اهسردآ لوط درك . ر ا يمن هدافتسا يدنب تكاب زا یدرك م : 9 log log 512 2 2   m لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 1 - هنا ادج لیاف داجیا 2 - لیاف دوخ رد هنا ادج يا هیحان نتفر رظن رد 3 - راداج تكاب نیلوا رد يفداصت جرد و يطخ يوجتسج 4 - ددجم يزاس مهرد Rehashing 5 - ينیزگیاج نودب هریجنز داجیا 6 - ينیزگیاج اب هریجنز داجیا شور یاه اه یزیررس جرد و فداصت لکشم لح ركذت : ياهشور 1 و 2 ،دنشاب يمن جیار ياهشور 3 و 4 يهد سردآ ار زاب open addresing و ياهشور 5 و 6 ار chaining يم دنمان . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 رد دنوش يم جرد نآ رد يفداصت ياهدروكر و هدش هتفر رظن رد هنا ادج لیاف كی شور نیا . هناگادج لیاف داجیا شور نیا بیاعم : 1 - دیآ يم دوجوب يلصا لیاف رد زره ياه هرفح . 2 - دنك شزادرپ ار لیاف ود دیاب لیاف متسیس . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 رد وش يم هدافتسا زیررس ياهدروكر جرد يارب هناوتسا ره ياهتنارد ًلثم هنا ادج يا هیحان شور نیا د . لیاف دوخ رد هناگادج یا هیحان نتفرگ رظن رد شور نیا بیع : ناكما اب يلاخ ياه هرفح ياراد يلصا هیحان زا يیاه تكاب هكیلاح رد دوش رپ هنا ادج هیحان زا يیاه تكاب دراد دنش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 رد ا رد يفداصت دروكر و هدش عورش لیاف ياهتنا تمس هب يطخ يوجتسج ،فداصت لحم زا عورش اب شور نیا نیدلو دوش يم جرد راداج تكاب . راداج تکاب نیلوا رد یفداصت جرد و یطخ یوجتسج شور نیا بیاعم : 1 - دبای يم شیازفا دول روتكاف هك يتقو يفداصت دروكر يشكاو يارب يطخ يوجتسج نامز ندش ينلوط . طبترم ریغ ياهدروكر يسررب تلع هب 2 - ددشاب هتدشاد دودجو لیاف رد يدروكر هكنیا دوجو اب دراد لامتحا نوچ ،درك فذح يتحار هب ناوت يمن ار اهدروكر ، دوش رداص ،دشن تفای دروكر مایپ . اریز كی فذح تروص رد ر دروك دروم دروكر كی نتفای يارب يطخ شواك نوچ و دوش يم يلاخ يا هرفح ، ،رظن روخرب ضحم هب اب د دوب دهاوخن رظن دروم دروكر نتفای هب رداق متسیس ،دریذپ يم نایاپ يلاخ هرفح كی . شور هب ،دنك يم هدافتسا تكاب نیرتكیدزن يلاخ ياه هرفح زا ،هدش رپ تكاب ره نوچ شور نیا رد " دب یگیاسمه " رعم تسا فو . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 رد دوش يم هداد يرگید عبات هب يفداصت دروكر دیلك شور نیا . ر ا تروص هب عبات نیلوا 1 دنك لمع تروص هب يرگید هباشم عبات و 2 ،دنك لمع ردبارب ددیدج سردآ تدیاهن رد A+D دوب دهاوخ . A key mod m1 1 D key mod m2+1 2 m1 هب كیدزن لوا ددع m و m2 زا رتكچوك هلصافلب لوا ددع m1 دشاب يم . ر ا A+D زا m رت رزب ،دشاب هنامیپ هب عمج لمع m دوش ماجنا دیاب . دادعت تسا يطخ شواك شور زا رتمك ،شور نیا رد هدنوش يسررب ياه هرفح . ددجم یزاس مهرد Rehashing سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 رد دنوش يم يسررب طبترمریغ ياهدروكر ،يطخ يوجتسج شور . يارب ادت دنودش يم ردیجنز رگیددكی هدب يفدادصت يادهدروكر ،ادهدروكر ندیا يدسررب زا يری ولج زا دوش شرپ لیخد ریغ ياهدروكر . داجیا ینیزگیاج نودب هریجنز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 دروكر R8 نآ يارب هدش دیلوت سردآ هك 15 ينعی يلاخ سردآ نیلوا رد ،تسا 18 زا و دوش يم جرد R1 هب R8 دوش يم داجیا ير هراشا . دروكر جرد يارب سپس R9 نآ يارب هدش دیلوت سردآ هك 18 سردآ اب هناخ زا ،تسا 21 هرفح زا و دوش يم هدافتسا 18 هب 21 دوش يم داجیا ير هراشا . رد دروكر ،تیاهن R10 نآ يارب هدش دیلوت سردآ هك 15 سردآ هرفح رد ار تسا 24 سردآ زا هك يا هریجنز و مینك يم جرد 15 زا و عورش 18 و 21 هب دوب هتشذ 24 دوش يم متخ . أدبم هب يكی هریجنز ود عقاو رد 15 أدبم هب يكی و 18 دنا هدش لیدبت هریجنز كی هب هك ،دراد دوجو . نیا ار لكشم اه هریجنز فلتئا Coalesce دنیو يم . م شهاك فذح و جرد رد لیاف يیاراك و هدش ينلوط اه هریجنز لوط ،دول روتكاف شیازفا اب هك دوش يم ثعاب فلتئا هدیدپ دبای ي . عبات دمآ رد ردیز تروص هب اهدروكر نیا جرد زا دعب لیاف و میا هدرك لامعا دروكر دنچ دیلك يور ار زاس مهرد هد تسا . دروكر R8 سردآ اب 15 و دروكر R9 سردآ اب 18 و دروكر R10 اب سردآ 15 جرد دینك . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 نودب جرد شور يساسا لكشم نیزگیاج ي دروكر هك تسا يتقو هریجنز رس دوش فذح . رد دش دهاوخ ملعا درادن دوجو دروكر مایپ ،هریجنز زا دروكر كی يبایزاب ماگنه رد تلاح نیا . نیاربانب هریجنز رس يقطنم فذح تسا رتهب دوش . رگناشن ملعا يلاخ هرفح ناونع هب و دوش جرد نآ يارب هدش فذح شن دو . تسا رتمك يلبق ياهشور زا ينیزگیاج نودب هریجنز داجیا شور رد وجتسج نامز . لکشم شور نودب جرد نیزگیاج ی سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 دنك يم رتهاتوك مه زاب ار وجتسج نامز ،فذح لكشم عفر رب هولع ،ينیزگیاج اب هریجنز داجیا شور . ودبرم هرفح رد دوجوم دروكر ،دشاب لاغشا نآ يعیبط سردآ هچنانچ ،دیدج دروكر جرد ماگنه شور نیا رد دری يم ياج دوخ يعیبط هرفح رد دیدج دروكر و هدش هتشادرب هرفح زا يندش جرد دروكر هب . داجیا ینیزگیاج اب هریجنز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 عبات د ردیز ترودص هدب اهدروكر نیا جرد زا دعب لیاف و میا هدرك لامعا دروكر دنچ دیلك يور ار زاس مهرد ر تسا هدمآ . دروكر R8 سردآ اب 15 دروكر و R9 سردآ اب 18 دروكر و R10 سردآ اب 15 دینك جرد ار . لاثم رد يم شهاك اه هریجنز لوط و دهد يمن خر اه هریجنز فلتئا هدیدپ و میراد هریجنز ود تلاح نیا دبای . نینچمه تسا رتشیب ،دریگب رارق شا يعیبط سردآ رد دروكر كی هكنیا لامتحا . ادتبا R8 هرفح رد 18 يعیبط سردآ نوچ نآ زا سپ و دری يم رارق R9 ربارب 18 ، تسا R8 ينعی يلاخ هرفح نیلوا رد و دوش يم هتشادرب 21 و هتفر رارق R9 دوش يم جرد نآ ياج هب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 تایلمع دروكر يشكاو يارب مزل : 1 - سردآ نتفای و عبات لامعا 2 - تسا هدمآ تسدب نآ سردآ هك يتكاب ندناوخ . 3 - تكاب ياوتحم يسررب 4 - وجتسج يفداصت ياهدروكر رد ار نآ دیاب و تسا يفداصت ،دشابن تكاب رد دروكر ر ا درك . دروکر یشکاو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 نوچ يموهفم چیه يدعب دروكر ،تسا لیاپ عون زا لیاف درادن . نیاربانب دیدج دروكر كی يشكاو دننام يدعب دروكر يبایزاب تسا . F N T T  یدعب دروکر یبایزاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 ر ا ماجنا اجرد تروص هب يزاس ماگنهب ،دوشن ضوع دیلك رادقم دوش يم . يارب دوش يم يسیونزاب دروكر ،رفاب رد دیدج هخسن داجیا زا دعب و هدش يشكاو دروكر راكنیا . هتبلا ج هخدسن و دودش يم يدسیونزاب هددش فذح رگناشن اب میدق هخسن ،دوش ضوع دروكر دیلك ر ا جرد ددید دوش يم . یزاس ماگنهب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 نوچ ندناوخ ماگنه رد ،دشاب يم يلاخ ياه هرفح ياراد لیاف نیا يبیترت دنوش هدناوخ اهنآ همه دیاب ، . رد دیلك زا هدافتسا اب اهدروكر مامت يبایزاب يارب مزل نامز میقتسم راتخاس اب لیاف دشاب يم . F nT لیاف لک ندناوخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 ر ا ددجم يهدنامزاس دیاب لیاف ،دوش رپ يزیررس هنا ادج هیحان ای دوش ينلوط يفداصت هریجنز ددر . يارب دول لاعف ياهدروكر اب ار لیاف سپس و دناوخ دیاب ار لیاف لك ادتبا راكنیا درك . لیاف درادن ددجم يهدنامزاس هب يزاین نیزاغآ مظن ءایحا رظن زا میقتسم . ددجم یهدنامزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 حارط لیاف متسیس طسوت عبات باختنا طباوض زا دیاب لیاف رگشزادرپ یرتهب دناوتب ات ،دشاب علطم دنك باختنا ار عبات ن . نیا زا دنترابع طباوض : 1 - درك لامعا دیلك ماقرا مامت يور ار عبات ناوتب . 2 - دنوش عیزوت يرت تخاونكی روط هب اهدروكر . 3 - دروكر كی يشكاو يارب مزل ياه يفداصت دادعت ندوب رتمك . 4 - تایلمع دادعت طسوتم ندوب رتمك I /O دروكر كی يشكاو يارب مزل . بسانم زاس مهرد عبات باختنا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 يور رب هك عبات ود زا كی مادك 7 ،ددنا هدردك دیلوت ار ریز ياهسردآ و دنا هدش لامعا لیاف كی رد دوجوم دروكر ؟دنرت بسانم هدش لامعا دیلك ماقرا مامت يور رب عبات تسا 1 h 2 h :1234511 :1234512 عبات رد لوا ، و تسا هدرك فداصت مكی دروكر اب زین متفه دروكر و مكی دروكر اب مشش دروكر عباترد مود ، تسا هدرك فداصت مود دروكر اب متفه دروكر و مكی دروكر اب مشش دروكر . نوچ دادعت ربارب عبات ود ره رد اه فداصت تسا ، تایلمع دادعت طسوتم دیاب رتهب عبات باختنا يارب I/O درك هبساحم ار دروكر كی يشكاو يارب مزل . 4 . 1 7 10 7 3 2 1 1 1 1 1 : 1         h 2 . 1 7 9 7 2 2 1 1 1 1 1 : 2         h عبات نیاربانب ،مود تسا رتبسانم . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 1 - يبیترت شزادرپ تیهام هك يیاه طیحم رد تسین و ظن دروم اهدروكر هب عیرس يبایتسد دشاب ر . 2 - تایلمع خرن هك يیاه طیحم رد جرد دشاب نییاپ . 3 - اهدروكر لوط هك يیاه طیحم رد تباث دنشاب كچوك و . 4 - يبیكرت ياهراتخاس داجیا رد صخاش لوا حطس رد صخاش ياهلخدم هب يسرتسد ای يا هقلح دنچ لیاف رد اهدنیآرس هب يسرتسد میقتسم راتخاس دربراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 1 - يسردآ ياضف رد اهدروكر تخاونكیان عیزوت و لیاف رد زره هظفاح زورب 2 - نراقت مدع كی طقف دلیف هب دوش يم يفرعم دیلك ناونع . 3 - اهدروكر لوط ندوب تباث تیدودحم 4 - فداصت هدیدپ 5 - لیاف ندوب لیاپ تلع هب يدعب دروكر يبایزاب ناكما مدع 6 - اهدروكر لایرس شزادرپ ناكما مدع ییانبم میقتسم لیاف بیاعم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 هظفاح فرصم يزاس ماگنهب یبایزاب دروکر اب لوط ریغتم لوط اب دروکر تباث ندنام تباث دروکر لوط ندرک رییغت دروکر لوط دروکر کت يا هعومجمریز زا اهدروکر مامت لیاف لیاپ A B A E E D B یبيترت F A D F F D A صخاش یبيترت راد F B B D B D B یصخاش دنچ B C C C A B D ميقتسم F B B F B F E اهراتخاس ییاراک نازیم هسیاقم A : یلاع بسانم لماک B : بوخ C : بسانم D : یتلکشم اب یفاضا راک دهد یم خساپ . E : یراکنوزف اب ریذپ ناکما F : بسانمان A : Or B : Oo.r C : Or.logn n : لیاف ياهدروكر دادعت o : زیررس ياهدروكر دادعت r : هجیتن هزادنا 1 :  k n o F k D : On E :Or.n سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 نایاپ مهن لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help