آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هفتم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ متفه سرد : راد صخاش یبیترت راتخاس 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 راد صخاش یاه راتخاس یفرعم دراد دوجو دروكر هعومجم ود ،راد صخاش راتخاس رد : 1 - لياف يدنب صخاش هدش 2 - صخاش لياف ره لخدم صخاش لياف زا ااب سردآ و رادقم تمسق ود لوط V+P تسا هدش ليكشت تياب . هاگرگنل Anchor point : هطقن هداد لاياف زا يا دراد هراشا نآ هب صخاش لخدم هك يا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 صخاش عاونا 1 - صخاش مکارتم Dense index : هاگرگنل دروكر تسا . 2 - صخاش مکارتمریغ : هاگرگنل ، كلب تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 رگا دانن رد ارانآ ،دشاب دايز صخاش ياهلخدم دادعت دنزاس يم حطس . دادعت صخاش قمع ار صخاش حوطس دنيوگ يم x هن ره x يبايتاسد ااعفد دادعت ،دشاب رتشيب ياراب دوب دهاوخ رتشيب دروكر يشكاو . شهاك يارب x دياب لخدم هدرشف ار صخاش درك . صخاش رس Master index يلالا هاظفاح رد يم هريخذ دوش . صخاشرس هزادنا هب ، تسا كلب كي یحطس دنچ صخاش Multi Level index سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 راد صخاش یبیترت راتخاس indexed sequential سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 1 - يللا هيحان بيترت لياف ي 2 - هيحان يزيررس 3 - اهرگ هراشا 4 - صخاش هعومجم ازجا راتخاس صخاش یبیترت راد تسا بترم ديلكدليف يور يبيترت لياف . صخاش تسا رظان يللا هيحان هب طقف و دشاب يمن زيررس هيحان هب رظان . دوجو دنك يم مهارف ار لايرس شزادرپ ناكما ،زيررس هيحان هب يللا هيحان زا اه هريجنز . صخاش دوش كلب هزادنا يواسم اي رتكنوك صخاش لياف هزادنا ات هداد همادا ردقنآ ار يدنب . لياف رد يزاس هريخذ ايلمع اب دنورمه هن دوش يم ميظنت ددجم يهدنامزاس رد صخاش نياربانب ،تسا اتسيا صخاش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 كلب ره لوط اب صخاش و يا هداد لياف ندش يدنب كلب B تياب . مكارتمريغ صخاش لوا حطس ندوب يلاوتمه صخاش لياف و يا هداد لياف ندوب رارق هناوتسا كي رد صخاش ياهكلب نتشاد هدافتسا زا اهدروكر يشكاو عيرست يارب صخاش رد درادن دربراك لياف ندناوخ ليمع . هناوتسا يزير رس هيحان ناونع هب ،هناوتسا ياهتنا رد يياهرايش صيصخت دنريگ يم رارق هناوتسا نامه رد هناوتسا ره يزيررس ياهدروكر . دنامزاس اددجم لياف اي و دوش داجيا هيوناث يزيررس هيحان دياب ،هناوتسا كي يزيررس هيحان ندش رپ اب دوش يه . ددجم يهدنامزاس زا دعب زيررس هيحان ندوب يلاخ و صخاش ياهكلب و يللا هيحان ندوب رپ ددجم يهدنامزاس رد يكيزيف فذح ماجنا و اهدروكر يقطنم فذح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 دادعت صخاش كلب كي ياهلخدم :         P V B y صخاش كلب یور هناشن تیفرظ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 اب يلياف رد دروكر نويليم هد 200 ؟تسا زاين صخاش حطس دنن ،يتياب V14 byte P6 byte B2000 byte 6 7 10 10 10    f B n b 100 20 2000 p V B y                 6 1 10 e  b 4 6 2 10 100 10 e   100 100 10 y e e 4 2 3    ربارب صخاش قمع 3 ربارب موس صخاش لياف مجح نون ،دشاب يم 2000 تسا تياب 100 لخدم 20 يتياب تسا كلب كي هزادنا ربارب هك . صخاش دوش كلب هزادنا يواسم اي رتكنوك صخاش لياف هزادنا ات ميهد يم همادا ردقنآ ار يدنب .       3 2 6 6 2 6 10 10 10 100            Log Log Log X b y لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 ديريگب رظن رد ار ريز اصخشم اب يلياف . ؟تسا مادك صخاش مود حطس رد اهلخدم دادعت n1000000 B2000 Byte R200Byte V+P20 Byte 10   R B B F 100 20 2000     P V B y 5 6 1 10 10 10    F B n e 1000 100 10 5 2   e لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 مزل هظفاح نازيم كسيد ؟تسا تياب دنن صخاش يارب 20 3 10 1000 10 3 2 5 1       p v x e e e byte S S S S x i i I 2020000 20 1000 20 10 5 2 1 1 1            هجوت رد هن دوش يم يرادهگن يللا هظفاح رد موس حطس هك دوش كسيد . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 لماوع هبساحم رد رثؤم R : 1 - يللا هيحان زا دروكر كي يارب مزل هظفاح 2 - لا هيحان زا دروكر كي ءازا هب يزيررس هيحان يارب هدش فرصم هظفاح يل 3 - يللا هيحان زا دروكر كي ءازا هب صخاش يارب هدش فرصم هظفاح index over data R R R R    o n S R I index   : صخاش يارب هدش فرصم هظفاح لك I S دروکر هزادنا طسوتم f data B P av R   P av o n o R over    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 ادتبا يسررب ار تسا يللا هظفاح رد هك صخاشرس هدرك ، برم لخدم هب ات هدرك وجتسج صخاش حطسرد سپس رد هاطو ميسرب لوا حطس . ينعي يحان رد رظن دروم سردآ ندرك اديپ زا دعب و هدش هدناوخ كلب كي ،صخاش حطس ره رد ،يللا ه ميناوخ يم ارنآ . دراد دوجو اه يزيررس هريجنز رد وجتسج و زيررس هيحان هب نتفر لامتحا هتبلا . ` 2 1 ` ` 2 1 2 tt B F b r n o o n o x S C T          دروکر یشکاو هن ره x دوب دهاوخ رتمك يللا هيحان زا دروكر يشكاو نامز ،دشاب رتمك . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 اب د ااي تسا يللا هيحان زا يكلب رد يدعب دروكر ايآ هك ميوش يم هجوتم ،هدش يشكاو دروكر نيرخآ هب هجوت زا ياكلب ر زيررس هيحان . رگا اب ،دشاب يللا هيحان زا يكلب رد يدعب دروكر نامز تسدب ديآ يم و رد ،دشاب زيررس هيحان رد رگا تسدب نامز يم ديآ . tt F b B 1 یدعب دروکر یبایزاب tt b r  ` ` tt tt F N b r o n o b B T     1 ` ` o n o  : زيررس هيحان رد دروكر هكنيا لامتحا دشاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 اب ديآ دوجوب تسا نكمم تلاح شش ،يلعف دروكر هب تبسن يدعب دروكر تيعضو هب هجوت : 1 - دروكر يلعف دروكر و تسا يللا هيحان زا يكلب رد يدعب تسا رفاب رد كلب و تسا كلب نامه رد زين . 2 - دروكر يلعف كلب دروكر نيرخآ زا هيحان يللا دروكر و تسا يدعب يدعب كلب رد زا نامه هناوتسا تسا . 3 - دروكر يلعف دروكر و تسا هناوتسا كلب نيرخآ زا كلب دروكر نيرخآ يدعب رگيد هناوتسا زا يدعب كلب رد دشاب يم . 4 - دروكر يلعف دروكر و تسا كلب دروكر نيرخآ يدعب تسا يزيررس هيحان زا يكلب رد . 5 - دروكر يلعف دروكر و تسا يزيررس هيحان زا يكلب رد يدعب ا هناوتسا نامه زا و يزيررس هيحان زا يكلب رد مه تس . 6 - دروكر يلعف دروكر و تسا يزيررس هيحان زا يكلب رد يدعب يللا هيحان زا يكلب رد . tt F N b r pro B pro T     1 ` ` tt F F N b r B o n B o n T     o n o pro   رت قیقد یبایزرا هناگشش لاح نتفرگ رظن رد اب ميهاوخ تشاد : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 دروكر جرد ،دريگب رارق دياب ًاقطنم هك يلحم رد ،يللا هيحان رد طوبرم كلب رد ديدج دوش يم . ياهدروكر كلب نامه يدعب كلب دروكر نيلوا زا ريغ هب هب هداد تفيش كلب ياهتنا تمس دنوش يم . دروكر دوش يم لقتنم ،يزيررس هيحان رد راداج كلب نيلوا هب كلب رخآ . يزيررس هريجنز كلب ياه دوجو دراد دوجو رگ هراشا كي يللا هيحان زا كلب ره يارب و دراد . ییاجباج اب جرد Push through سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 لحارم دروکر کی جرد : 1 - دوش جرد نآ رد دياب دروكر هك يكلب ندرك اديپ . 2 - دليف نتخاس و يكمك رفاب رد نداد رارق و كلب دروكر نيرخآ ندرك جراخ و كلب نيا رد دروكر ندرك دراو ا هرااش هب رگ هدنوش اجباج دروكر . 3 - كلب نيا يسيونزاب 4 - زيررس هيحان زا يكلب ندناوخ 5 - كلب نيا رد ،يللا كلب زا هدش جراخ دروكر ندرك دراو 6 - كلب نيمه يسيونزاب . RW tt RW F I T b r T T T      tt F I b r 5 T T    r 2 T RW  جرد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 رگا اجرد يزاس ماگنهب ناوت يم ،دنكن رييغت ديلك رادقم ماجنا داد . يارب نزاب سپاس و هدراك دااجيا رفااب رد ار نآ ديدج هخسن و هدرك يشكاو ار يندروآ رد ماگنهب دروكر راكنيا ياسيو مينك يم : r 2 T T F U inplace   رد م جرد ار ميا هتخاس رفاب رد هك يديدج دروكر و مينز يم فذح رگناشن ار دروكر يميدق هخسن ،يلك تلاح مينك ي : I RW F outplace U T T T T    tt F outplace U b r T T    7 2 یزاس ماگنهب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 1 - ندناوخ یبیترت t R ` o n T xseq    2 - لایرس ندناوخ نيلوا م هدناوخ ،يدعب دروكر يبايزاب ايلمع هلسلس كي رد اهدروكر هيقب و هدش يشكاو دروكر دنوش ي . N F xser T 1 o n T T      لیاف لک ندناوخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 يماگنه دننك يم ددجم يهدنامزاس ار لياف ،دوش يم ينلوط اه هريجنز لوط اي دوش يم رپ زيررس هيحان هك . يارب ا داعب و هدراك يدانب كلاب ،اه ينداش فذاح ندرك جراخ اب ار اهدروكر و هدناوخ لايرس روط هب ار لياف راكنيا ز دننك يم يزاسزاب ار صخاش راتخاس ديدج هخسن يسيونزاب . t S t R d o n T T I xser y        : صخاش ياهكلب يسيونزاب نامز t S I  ددجم یهدنامزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 1 - مدع نراقت 2 - ندوب اتسيا صخاش 3 - اه يزيررس جرد هلئسم راد صخاش یبیترت راتخاس بیاعم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 1 - تسا حرطم ديلك ريداقم بسحرب لايرس شزادرپ هك يتقو اهنآ رگيد افل هن 2 - دشاب يم يجيار يلمع ،اهنآ ديلك قيرط زا اهدروكر كت يشكاو هك يتقو . 3 - يس يتيريدم ا يراجت يزادرپ هداد ياه متس . راد صخاش یبیترت راتخاس دربراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 راد صخاش یبیترت راتخاس ینامز یاهرتماراپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 ناياپ متفه لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help