آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس ششم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مشش سرد : یبیترت راتخاس 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 رد لیاف یب یترت ،ید یلک اه دروکر هب بی ترت دیلک هریخذ یم دنوش . یبیترت راتخاس یفرعم Vn … V2 V1 بلاق اهدروکر تباث ناكم تسا و یزاین هب ‌ هریخذ یزاس مسا دلی ف یمن دشاب‌ . ‌مسا‌ندركن‌هریخذ‌تلع ‌هب‌هظ فاح‌رد‌ییوج‌هفرص دلی ف یبایت سد‌یژتارتس ا دراد . ‌ تسهن‌ علطا‌ یارب‌دلی ف‌نتفرگ‌ رظن‌ رد‌ تلع ‌ هب‌ رتشیب‌ه ظفاح‌فر صم رد دول ،هیلوا همه اهدروکر ساسارب رید اقم دیل ک بترم تسه دن . نراقت ‌درادن ‌: ن‌رگید ‌تاف ص‌و‌تس ا‌دی لک‌هب‌یكت م‌طق ف‌یبای تسد‌یژتا رتسا‌نوچ دنرادن‌شق . ‌ ناوت‌ یمن داد‌رییغت‌ ار‌ درو کر‌ لوط . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 ‌لی اف ‌اه ‌شنکارت ‌تب ث Transaction Log File ‌ دو ش‌یم‌هدافتسا ‌جرد‌تای لمع ‌رد ‌. ‌ رد داای ز‌ ناامز‌ هب‌ لمع‌ نیا‌ ،دشا ب‌ گرزب‌ لیاف‌ رگا‌ و‌ دو ش‌ جرد‌ شا‌ یقطنم‌ لحم‌ رد‌ دیاب‌ یندش‌ جرد‌ درو کر‌ ،جرد‌ لمع ‌ی دراد ‌زاین ‌. ‌هب ‌رد‌هدن هد‌ری یغ ت‌ت ایل مع‌ مامت ‌و‌دن نک‌ یم‌داجیا‌ی ندناوخ‌ط قف‌ ار‌یب یترت ‌لیاف‌ تل ع‌ن یمه T.L.F دوش‌ یم‌ما جنا ‌. لیاف T.L.F سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 1 - یلص ا‌لیاف یدیل ک‌یب یترت 2 - ‌لیاف T.L.F ینامز‌یبی ترت ‌ ‌ ‌لیاف‌تی فرظ ‌‌: Sn+o.R o ‌: ‌دادعت ‌شنکارت ‌لیاف‌یاه ‌ درو کر n ‌: ‌دادعت یلص ا‌لیاف‌یاه درو کر لیاف عاونا راتخاس رد یبیترت ‌لیاف T.L.F ‌ماغدا‌یل صا‌ لیاف‌رد ‌هدش دوش‌ یم‌د یلوت‌د یدج‌ی بی ترت‌ لیاف‌ك ی‌و . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 1 - دشاب ن‌درو کر‌لوط‌رییغ ت‌هب‌یزاین ‌. 2 - دشابن‌ رظن ‌دروم ‌اه درو کر‌كت‌عیرس‌یشکاو . 3 - ددرگ‌داجیا‌یب یترت ‌تروص‌ هب‌لیاف‌اد تبا‌هک‌ تس ا‌مزل‌اه راتخ اس‌ زا‌یض عب‌داجیا‌رد . 4 - ‌یاه دربر اک یراجت یبیترت راتخاس هدافتسا دراوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 ‌دروکر ‌ناكم‌تباث ‌بلاق ‌یاراد تسا ‌: V a R .  a ‌: ‌هنومن‌كی ‌رد‌ تافص ‌دادعت درو کر V ‌: ‌رادقم‌هری خذ‌یارب‌مزل‌ه ظفاح‌طس وتم تفص دروکر هزادنا طسوتم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 1 - دشابن دیلک وجتسج ناموگرآ . ‌لیاف ‌لیاپ‌زا‌یتلاح تسا : 2 t R o n T F    ‌: ‌دادعت ‌ یاهدروکر T.L.F یشکاو‌هظح ل‌ رد o 2 - دشاب دیلک وجتسج ناموگرآ . ‌زا دو ش‌ یم‌هدافتسا‌وجتسج‌متیر وگلا‌كی ‌. ‌متیروگلا ‌وجتسج‌یاه ‌: شواک‌و‌نی مخت‌اب‌وجتسجو‌یکلب‌ شرپ‌اب‌وجتسج‌،ی یود ود‌یو جتسج . دروکر یشکاو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 ‌لی اف ‌،دش اب‌هدش‌ هریخذ‌هتسویپ‌ی اضف‌ كی‌رد‌دیاب ‌ناوتب‌ات ‌ره درو آ‌تس دب‌ار‌ینای م‌كلب‌سردآ‌راب ‌. ‌كی ‌وجتسج ‌ییودو د ‌ماجنا دو ش‌اد یپ ‌،رظن‌درو م‌درو کر‌یواح‌كلب‌ات ‌دوش‌ یم ‌. ‌سپس ‌ ییودود‌و جتسج‌كی‌ ،دوش‌ یم‌ هدرو آ‌ر فاب‌ هب‌ هک‌ كلب‌ره‌ یارب ‌یکل ب‌نورد ‌ات‌ دو ش‌ یم‌ماجنا درو کر ظن‌درو م دو ش‌اد یپ ر ‌. ‌نكمم ‌رد‌درو کر‌تس ا T.L.F دناوخ‌زین‌ار‌شنکا رت‌لیاف‌دیاب‌هک‌،دش اب . . 2 log 2 t R o C b r s T B nR B tt F       ییودود یوجتسج tt b r s   ‌: ‌كلب‌كی‌میقت سم‌ندناوخ‌نامز ینایم‌كلب B C ‌: ‌كلب‌ی اوتحم‌ی سررب‌نام ز ‌ ‌هن‌ای‌ت سه‌ كلب‌رد‌دروکر‌ایآ 2 log B nR ‌: لیاف‌هب‌ تاعجارم‌دادعت t R . 2 O   ‌: ‌ زا‌ درو کر‌ یشکاو‌ نامز T.L.F سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 ‌دیلک كلب‌زا‌شرپ‌ا ب‌ن دو ب‌ر تگرزب‌ترو ص‌رد ‌و ‌د وش‌ یم‌ه سیاقم‌ كلب‌ رخآ‌د روکر‌ دیل ک‌اب‌ رظن‌ درو م‌د روکر ‌یدعب‌ كلب‌، دو ش‌یم‌ هدناوخ‌كلب‌یاوتحم‌ندو ب‌رتكچوک‌تروص‌رد‌و‌هدش‌هدناوخ ‌. ‌رد دوش‌هدناوخ‌د یاب‌اه کلب‌ فص ن‌طس وتم‌روطب‌تلا ح‌ن یا . ‌ه اگنآ دسر‌یم‌لق ادح‌هب‌دوش‌یسررب‌دیاب‌هک‌ییاهدروکر‌دادعت ‌. n B f  ‌ ربارب‌ی کلب‌شرپ ‌وجتسج‌ شور‌ هب‌ درو کر‌ نتف ای‌ یارب‌اه‌ هسی اقم‌ دادعت‌لقا دح ‌یم دشاب n یکلب شرپ اب وجتسج Skipped block search سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 ‌ رد اکر‌ اات‌ دریگ‌ یم‌ ماجنا‌ یطخ‌ یوجتسج‌ سردآ‌ نیا‌ زا‌ و‌ دو ش‌ یم‌ هدز‌ نیم خت‌ درو کر‌ یبیرقت‌ سردآ‌ وجتسج‌ نیا ‌درو دو ش‌اد یپ ‌رظن‌درو م ‌. ‌رگا دریگ‌ یم‌ماجنا‌شواک‌و‌دو ش‌ یم‌هدز‌نیمخت‌درو کر‌سردآ‌هرابو د‌،دو شن‌ادیپ‌ لوا‌شواک‌رد‌در وکر ‌. ‌رگا ‌ار‌دوش‌ادیپ ‌دروکر ‌ات‌ دنوش‌هدناوخ‌دیاب‌ه ک‌ییاهک لب‌دادعت k هاگنآ‌،میریگب‌رظن‌رد : tt F b r s t B k T      رکذت ‌: دراد ‌اه درو کر‌عیزوت‌یگنوگچ‌هب‌یگتسب‌شور‌نیا‌ییاراک . و نیمخت اب وجتسج شواک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 ‌ رگا ‌ ات‌ لوا‌ درو کر ‌ درو کر ‌ درو کر‌ ار‌ یکلب‌ رخآ‌ هب‌ یكی یلعف ‌ درو کر‌ ،میریگب‌ رظن‌ رد یدعب اهاوخ‌ كلاب‌ نامه‌ رد ‌و‌ دو اب‌ د دشاب‌ یمن‌یدع ب‌كلب‌ندناوخ‌هب‌زاین‌نآ‌یبایزاب‌یارب ‌. ‌ اما ب‌ و‌ دو اب‌ دهاوخ‌ یدعب‌ كلب‌ رد‌ یدعب‌ درو کر‌ هاگنآ‌ ،‌ میریگب‌ رظن‌ رد‌ یلعف ‌ درو کر‌ ار‌ كلب‌ درو کر‌ نیرخآ‌ رگا ‌یاراب‌ دایا دو ش‌هدناوخ‌یدع ب‌كلب‌نآ‌یبایزاب . ‌تلاح‌ نیا‌لا متحا ‌یم دشاب ‌. f B 1 یدعب دروکر یبایزاب 1 t R t B B T f N   ‌ رد‌ یدع ب‌ دروکر‌ رگا T.L.F ‌ ،دشا ب ‌ طابترا ‌ چیه ‌ نوچ یراتخاس ‌ لثم ‌ هراش ا‌ قیرط‌ زا رگ ‌ یدع ب‌ دروکر‌ و‌ یلصا‌ لیاف‌ زا‌ یلعف‌ دروکر‌ نیب ‌دواجو ‌ ،در ادن ‌ رد‌ وجتسج‌ كی‌ هب‌ یدع ب‌ دروکر‌ یب ایزاب T.L.F لک‌ رادقم‌ هكنیا‌ رگم‌ ،تسین ‌ ریذپ‌ ناك ما‌ و‌ تسا‌ یی اوتحم‌ یلمع‌ هک‌ دوش‌ یم ‌ رجنم ‌دای ‌زا‌ دروکر‌ كی‌ی شکاو‌هب‌لی دبت‌یدعب‌دروکر‌ یب ایزاب‌لم ع‌و‌می شا ب‌هتشاد‌ا ر‌یدعب‌دروکر T.L.F دوش‌یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 ‌رد مین ک‌ یم‌ج رد‌شا‌ی عقاو‌ل حم‌رد‌ار‌دروکر‌،ك چوک‌یاهل یاف ‌. ‌ یارب ر‌ و‌ میهد‌ یم‌ تفی ش‌ لیاف‌ یاهت نا‌ تمس‌ هب‌ ار‌ رگید ‌ یاهدروکر‌ و‌ هدرک‌ ادیپ ‌ ار‌ جرد‌ لحم‌ راک‌ نیا ‌دروا ک مینک ‌ یم‌جرد‌رظن‌درو م‌كلب‌رد‌ار ‌. ‌رد دنوش‌ یم‌هداد‌تفیش ‌اهک لب‌فصن‌ طسوتم‌روط‌هب‌تلاح‌ن یا ‌: 2 RW F I T t B b T T    جرد کچوک لیاف رد F T ‌: ‌جرد‌ل حم‌ندرک‌ ادی پ‌نامز RW T t B   ‌: ‌ كلب‌كی‌تفی ش‌نامز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 ‌ درو کر ‌ كلب‌ نیرخآ‌ رد T.L.F ‌ ییارآزاب‌،ددجم‌ یهد نامزاس‌ رد‌ات‌د وش‌ یم‌ جرد Reordering ‌لیاف‌رد‌شا‌یعق او‌لحم‌رد‌و ‌ دو ش دریگب‌رارق‌یلصا . o T b r s T y tt I     3 یلک تلاح رد جرد tt b r s   3 o T y ‌: ‌رد‌جرد‌نامز T.L.F ‌لیاف‌رد‌جرد‌نامز‌اب‌ربارب ‌لیاپ ‌: ‌یور‌رب‌ ددجم‌ یهد نامزاس‌نامز‌ندرک‌نكشرس o ‌دروکر T.L.F سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 ‌ درو کر ااب‌ هارامه‌ ار‌ هدمآرد‌ ماگنه ب‌ درو کر‌ ،رفاب‌ رد‌ یزاس‌ ماگنه ب‌ تایل مع‌ ماجنا‌ زا‌ دعب‌ و‌ هدرک‌ یشکاو‌ ار‌ رظن‌ درو م ‌كای ‌نآ‌هب‌هدش‌ت سویپ‌ كچوک‌درو کر هدش‌فذح‌ رگناشن‌و‌یزاس‌ماگنه ب‌خیرات‌لماش ‌ ‌رد‌، T.L.F یم‌جرد مینک ‌. I F U T T T   ‌ رکذت ‌: داش‌ فذاح‌ ،دداجم‌ یهد نامزااس‌ رد‌ ،یلص ا‌ لیاف‌ رد‌ میدق‌ هخس ن‌ هک‌ تسا ‌ نیا‌ ،هدش‌ فذح‌ رگناشن‌ زا‌ روظ نم ‌ین تسا . یزاس ماگنهب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 لیاف مامت ندناوخ ‌رگا دو ش‌ هدناوخ‌یپ‌ رد‌یپ‌ روط ‌ هب‌لیاف ‌: ` ` t R o n T Xseq   ‌ یارب ‌ ،لایرس‌ ندناوخ T.L.F دو ش‌ب ترم‌ دیاب ‌: t R o n o T T sort xser    رکذت ‌: ‌اب‌ار‌یل صا‌لیاف‌ ،دشا ب‌ینلوط ‌لایرس‌ندناوخ‌دویرپ‌رگا‌،لمع‌ رد‌هاگ‌هتبلا T.L.F دنن ک‌یم‌ما غدا ‌. ‌ ددجم‌ یهد نامزاس ‌ دو ش‌یم‌ هدناوخ‌،تسا ‌یبی ترت‌ل ماک‌هک‌دیدج‌یل صا‌لیاف‌ سپس‌ و . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 1 - ‌ندرک‌بترم ‌شنکارت ‌لی اف یلص ا‌لیاف‌اب‌ندرک‌یلاوتمه 2 - ‌ندناوخ ‌یلص ا‌لیاف 3 - ‌ندناوخ ‌شنکارت ‌لیاف 4 - ‌ددجم‌یدنب‌كلب اهدروکر مظن‌قبط‌اهنآ‌ما غدا ‌ یندش‌ فذح‌یاه درو کر‌ندرک‌جراخ‌ن مض 5 - ‌لک‌یسیونزاب لیاف . t R d o n t R o t R n o T Ty sort          . ددجم یهدنامزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 یبیترت راتخاس ینامز یاهرتماراپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 ‌نایاپ مشش‌لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help