آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مجنپ سرد : لیاپ راتخاس 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 فده ود لیاف متسيس ره رد يتايلمع تعرس و هظفاح رد يیوج هفرص نديسر يارب هك تسا رظن دروم اهنآ هب يحارط رد ار ریز ياه هبنج دیاب متسيس ياه تفرگ رظن رد يبایزاب و هريخذ : 1 - يگنوزفا ندوب لقادح 2 - عیرس يبايتسد 3 - رد تلوهس تايلمع يزاس ماگنهب 4 - تلوهس يرادهگن متسيس 5 - تيلباق نانيمطا لاب يگتسب دنك يم داجیا متسيس نآ هك يراتخاس هب لیاف متسيس كی رد فادها نیا هب نديسر دراد . نیاربانب دراد ار دوخ صاخ تيمها لیاف ياهراتخاس تخانش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 1 - لیاپ مظن يب 2 - يبيترت 3 - راد صخاش يبيترت 4 - يصخاش دنچ 5 - ميقتسم 6 - هقلح دنچ يا 7 - يتخرد و ... لیاف یاه راتخاس عاونا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 1 - دروكر هزادنا R 2 - لیاف زا دروكر كی يشكاو نامز 3 - يدعب دروكر يبایزاب نامز 4 - دروكر كی جرد قیرط زا يزاس ماگنهب نامز 5 - دروكر كی رد رييغت داجیا قیرط زا يزاس ماگنهب نامز 6 - لیاف مامت ندناوخ نامز 7 - لیاف ددجم يهدنامزاس نامز F T N T I T U T X T Y T ش یم یسررب ریز طباوض ،لیاف فلتخم یاهراتخاس یبایزرا یارب دنو : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 جرد ، ددجم يهدنامزاس و فذح ،يزاس ماگنهب . لمع فذح زا يصاخ تلاح يزاس ماگنهب تسا . هناگشش تايلمع ماجنا ف مادمت نددناوخ ،يزادس مادگنهب ،ددیدج دروكر جرد ،يدعب دروكر يبایزاب ،يشكاو و لدیا ددجم يهدنامزاس لمع هس هب ، يكیزيف نتشون و يكیزيف ندناوخ ،يبای ناكم نم يكیزيف طيحم رد دوش يم رج . یکیزیف طیحم هدنهد رییغت تایلمع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 1 - مکارتم لیاف : مامت همه ریداقم ياهدليف دنشاب صخشم شیاهدروكر مامت . 2 - مکارتم ریغ لیاف : يخرب زا يضعب ریداقم زا اهدليف دوجوم اهدروكر زا يخرب رد تسين . لیاف عاونا رد و دندشاب هتشاد يناكم تباث بلاق و تباث لوط اهدروكر هك دوش يم مكارتمريغ لیاف يماگنه يتن هدج هدظفاح دوش يم داجیا زره . ،مكارتمريغ لیاف رد علطا تسهن Missing information میراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 يلیاف زا يضعب ریداقم هك نآ ياهدليف شيب يكیزيف طيحم رد رابكی زا هريخذ هدش دنشاب . داد شهاك دیاب ار يعيبط يگنوزفا . راتخاس زا ًلثم هقلحدنچ زا ای درك هدافتسا يا ياهكينكت یزاس هدرشف ك هدافتسا در . یگنوزفا اب لیاف یگنوزفا عاونا 1 - یکینکت یگنوزفا Technical Redundancy راركت زا يضعب كی ریداقم دليف طيحم رد هريخذ لیاف يارب رتاراك يبايتسد هويش كی داجیا تهج يزاس . لثم يور هك يتقو يدليف زا نآ ریداقم ،مينك يم داجیا صخاش ،لیاف كی رد دش دنهاوخ راركت صخاش لیاف . 2 - یعیبط یگنوزفا Natural Redundancy كی زا صخشم رادقم رد يدليف دراد دوجو اهدروكر هنومن زا يدادعت . لثم مان تبث لیاف رد نایوجشناد ، هتفرگ ار سرد نآ هك نایوجشناد يمامت دروكر رد سرد كی مان دوجو دنا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 رد يگنوزفا شهاك شور كی هك يطیارش مه دیدشت يعيبط يگنوزفا مه و ريغتم اهدروكر لوط دوش يم . یتیب سیرتام یزاس هدرشف کینکت 180 181 182 183 184 94110 0 0 0 1 1 94111 0 1 0 1 0 94112 0 0 0 0 1 ریداقم نينچمه و ميشاب هتشاد يرادقم دنچ تفص هك دراد دربراك يماگنه دليف دنشاب هدش باختنا دودحم يا هعومجم زا . يارب هب تافص نیا مامت يزاس هريخذ n تسا زاين هظفاح تيب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 1 - هاوخلد دروكر يشكاو 2 - يدعب دروكر يبایزاب 3 - جرد قیرط زا يزاس ماگنهب 4 - يزاس ماگنهب دروكر ياوتحم رييغت قیرط زا 5 - لیاف مامت ندناوخ 6 - ددجم يهدنامزاس هناگشش تایلمع لوصا حرش سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 رادقم زا يكی ياه دليف دروكر دوش يم هداد وجتسج ناموگرآ ناونع هب . همزل نیا لمع : • وجتسج رد ندرك لیاف • يبايتسد رظن دروم دروكر يواح کلب هب • ندناوخ کلب رد سرتسد شور ي سرب رظن دروم کلب هب ات دوش يم هدناوخ يپرد يپ روط هب کلب يدادعت ،يبيترت و د رد شور ،ميقتسم دوش يم هدناوخ ًاميقتسم کلب و هدمآ تسدب کلب سردآ . هاوخلد دروکر یشکاو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 1 - هداس Single request يیوجشناد هرامش اب دروكر يشكاو تساوخرد 150 . 2 - یفیط Range request هرامش زا نایوجشناد تاصخشم يشكاو تساوخرد يیوجشناد 100 ات 200 . 3 - یتابساحم Functional request رد لدعم يبایزاب تساوخ هدشن هريخذ لیاف رد لدعم دوخ هك يتقو ، تسا . 4 - یلوب Boolean request ياهرگلمع طسوت نآ هب خساپ هك يتساوخرد ANDOR تسد هب دیآ يم . 5 - بکرم Composite request دنچ رادقم نآ رد هك يلوب تساوخرد زا يصاخ تلاح دليف دوش يم هداد . یشکاو تساوخرد میظنت یاهشور سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 دروكر يدعب يقطنم : يدروكر هك ب دیاب يلعف دروكر زا دعب ،لیاف رگشزادرپ رظن دروم صاخ مظن كی ساسا رب دوش يبایزا . ربراك دهد يمن ار وجتسج دنوناشن ،يدعب دروكر يبایزاب يارب . یدعب دروکر یبایزاب يلعف دروكر هب تبسن يدعب دروكر تيعقوم تسا ریز تروص هس زا يكی هب : 1 - دنشاب يكیزيف راوجمه . 2 - دشاب هتشاد دوجو رگ هراشا يدعب هب يلعف دروكر زا . 3 - دشابن اهنآ نيب يطابترا چيه . تسين نكمم يدعب دروكر يبایزاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 دروکر جرد 1 - دوش جرد نآ رد دیاب دروكر هك يكلب ندناوخ و نتفای . 2 - کلب رد دروكر نداد اج 3 - کلب يسیونزاب 4 – اهراتخاس يضعب رد جرد زا سپ تايلمع اه رگ هراشا ميظنت دننام سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 1 - يندمآ رد ماگنهب دروكر يشكاو 2 - رفاب رد دیدج هخسن داجیا 3 - ياج رد دیدج هخسن يسیونزاب يلبق رد يزاس ماگنهب اجرد 4 - لیاف رگید ياهدروكر اب دروكر نيب يراتخاس طابترا ميظنت رییغت دروکر یاوتحم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 1 - اجرد inplace دوش يم هتشون شا يلبق لحم رد ،هدمآرد ماگنهب دروكر . دشاب يمن نكمم اجرد يزاس ماگنهب هراومه ، دنك رييغت يزاس ماگنهب زا دعب دروكر لوط تسا نكمم نوچ . 2 - اج زا نورب outplace رگنادشن اب میدق هخسن و دوش يم هتشون رگید يیاج رد هدمآرد ماگنهب دروكر « هددش فذدح » يدلبق لدحم رد جرد دوش يم . یزاس ماگنهب عاونا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 تنم ددیاب يزادس مادگنهب ،ددشاب يدگنوزفا ياراد لدیاف رگا ردش هدنوش propagating update تروصنیا ريغ رد نوچ ،دشاب يراگزاسان هدیدپ inconsistent دیآ يم دوجوب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 رد و نتفرگ يپك ،ددجم يهدنامزاس ،ربراك تساوخرد تروص ... ، دناوخ ار لیاف دیاب . هوحن يپ رد يپ تروص هب ندناوخ sequential لایرس ای و serial يم دشاب . رد و دنوش يم هدناوخ مهرس تشپ لیاف ياهتنا ات ادتبا زا بيترت هب اهكلب ،يپرد يپ تلاح رد زا يكی يدوعص مظن ساسا رب ،لایرس تلاح اه دليف ديلك ًلومعم دوش يم ماجنا ندناوخ لمع ، . دناوخ لایرس ار لیاف ناوت يمن ،دشابن نكمم يدعب دروكر هب يسرتسد رگا . كی لایرس و يپ رد يپ ندناوخ هجيتن هاگنآ ،دنشاب هدش هريخذ لایرس روط هب يكیزيف طيحم رد اهدروكر رگا دوب دهاوخ ي . لیاف مامت ندناوخ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 دنشاب يمن حرطم اه راتخاس همه رد ًاموزل ،ددجم يهدنامزاس لیلد همه . یهدنامزاس ددجم لیلد : 1 - نیزاغآ يراتخاس مظن ءايحا 2 - زره ياه هظفاح ندرك جراخ 3 - يبايتسد يژتارتسا حلصا تايلمع : 1 - لیاف مامت ندناوخ 2 - يندش فذح ياهدروكر ندرك جراخ نمض اهدروكر ددجم يدنب کلب 3 - يبايتسد يژتارتسا هب طوبرم راتخاس يزاسزاب دوجو تروص رد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 ب رگا يسیونزاب كسید يراج رود نامه رد کل دوش : r T RW 2  r T RW 4  یسیونزاب نامز دريگن ماجنا عقوم هب رفاب رد تايلمع رگا ، متسيس دهد يم تسد زا ار رود كی : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 راتخاس اب لیاف لیاپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 ياهدروكر چيه ریداقم ساسارب لیاف نیا يدليف ب يمن بترم دنشا . يارب يدنب شخب اهدروكر ،لیاف داجیا نوش يمن د . رد درادن دوجو يبايتسد يژتارتسا راتخاس نیا . لیاپ راتخاس اب لیاف مظن یب 23 123    age Ali Name ID دروكر بلاق ، ناكم تباثريغ تسا . لوط ،دروكر ريغتم تسا . تسا توافتم ،فلتخم ياهدروكر رد اهدليف ناكم . يارب دوش يم هظفاح رد يیوج هفرص ثعاب و درادن دوجو يدليف تسهن علطا . دش دهاوخ يگنوزفا ثعاب هك دوش هريخذ دیاب اه دليف همه يارب دليف رادقم و مسا دروكر ره رد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 1 - و دنشاب يمن ریذپ مظن اه هداد هك يیاهطيحم رد اساسا دوش داجیا يناگیاب يارب لیاف . 2 - رد طيحم يیاه دشاب رظن دروم اه هداد تينما هك . درب يم لاب ار تينما يمظن يب 3 - رتهب ياهراتخاس يحارط و کرد يارب يیانبم . هدافتسا دراوم لیاپ راتخاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 طسوتم هزادنا دروکر 2    V A a R a` : دادعت طسوتم ياه دليف دروكر كی A : مسا هريخذ يارب مزل هظفاح طسوتم دليف V : رادقم هريخذ يارب مزل هظفاح طسوتم دليف رد هبساحم R ، تملع يارب تیاب كی باستنا تملع يارب تیاب كی و زاسادج اماك يم هتفرگ رظن رد دوش . 23 123    age Ali Name ID سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 مسا يزاس هريخذ يارب مزل ةظفاح طسوتم لیاپ لیاف كی رد دليف 8 دادعت طسوتم و تیاب اه دليف درودكر يارب 3 دشاب يم . اهدروكر دادعت هك يتروص رد 4 يرادقم ياضف و زا كی ره طدسوتم لودط ،ددشاب ردیز لكدش هب اهدروكر ؟تسا مادك دروكر 15 4 5 10 15 30      V 2    V A a R 75 2 15 8 3      R لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 اهدروكر فصن يسررب : t R n T F   . 2 t B b T F   . 2 دروکر یشکاو اهكلب فصن ای : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 یدعب دروکر یبایزاب طابترا درادن دوجو يدعب و يلعف دروكر نيب يراتخاس . F N T T  دشاب يم اراكان رايسب يدعب دروكر يبایزاب لمع رد متسيس ،لیاپ راتخاس رد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 نوچ دريگ يم تروص اهتنا رد جرد نیاربانب ،تسا مظن نودب لیاف . کلب نامز رد رخآ هدناوخ ، هدش و کلدب هدب يراك هيحان زا دیدج دروكر لاقتنا زا دعب دوجوم نامز رد ار کلب ،رفاب رد يسیونزاب مينك يم : tt b r s   RW T RW tt I T b r s T     tt I b r S T    3 جرد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 دروكر ن دادجیا زا ددعب و هدتفرگ رارق نآ يدنوشيپ تمسق رد هدش فذح رگناشن و هدش يشكاو رظن دروم هخدس دوش يم جرد لیاف ياهتنا هب دیدج هخسن و هدش يسیونزاب میدق هخسن ،دیدج : I RW F U T T T T    يتايلمع تسا مك رايسب اهنآ نامز نوچ ميهد يمن تلاخد يبایزرا رد ،دوش يم ماجنا رفاب رد هك . تسا يزاس ماگنهب زا يصاخ تلاح ،فذح . مينكن جرد لیاف ياهتنا رد ار دیدج هخسن هك تسا يفاك : RW F U T T T delete   یزاس ماگنهب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 30 لیاپ لیاف كی رد رگا هقيقد رد كسید رود دادعت و 2000 ؟ دوب دهاوخ هيناث يليم دنچ فذح نامز ،دشاب ms rpm r 30 2000 60000 60000 2    ms T r T T d N d 33 30 3 2       ms T N 3  لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 31 نامز لیاف يپرد يپ ندناوخ : t R n T SEQ X    لیاف لیاپ ار ناوت يمن هب تروص لایرس دناوخ نوچ يبایزاب دروكر يدعب يلمع دشاب يمن . لیاف مامت ندناوخ F X T T SEQ . 2  t B b T SEQ X    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 32 ؟دوب دهاوخ هيناث دنچ ریز تاصخشم اب يبيترت تروص هب يلیاپ لیاف لك ندناوخ نامز اهكلب دادعت 100 کلب ره هزادنا و 2000 لاقتنا خرن ، تیاب 4000 هيناث رد تیاب لاثم 50 4000 2000 100    t B b T SEQ X    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 33 يارب درك ددجم يهدنامزاس بوانتم روطب ار لیاف دیاب ،فذح لمع زا يشان زره ياه هظفاح ندرك جراخ . ادتبا درك يسیونزاب يندش فذح ياهدروكر فذح اب ار لیاف سپس و هدناوخ ار لیاف لك دیاب . t R d o n t R o n T Y        o : ددجم يهدنامزاس هظحل ات هيلوا دول زا هدش جرد ياهدروكر دادعت d : دادعت هك تسا يیاهدروكر هدروخ هدش فذح رگناشن دنا ميشاب هتشادن هدش فذح دروكر رگا d0 دوب دهاوخ ربارب يسیونزاب نامز اب لیاف لك ندناوخ نامز هاگنآ ، . ركذت : درادن ددجم يهدنامزاس هب يزاين ،هيلوا يراتخاس عضو ءايحا رظن زا لیاپ راتخاس . ددجم یهدنامزاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 34 لیاپ راتخاس ینامز یاهرتماراپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 35 نایاپ مجنپ لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help