آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس چهارم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مراهچ سرد : تيفرظ یعقاو - خرن یعقاو لاقتنا راون و کسید 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 راون یعقاو تیفرظ دیآ یم تسدب ریز تروص هب راون یمسا تيفرظ نتشاد اب یعقاو تيفرظ : N E S G B B S .   N S : ربارب هک راون یمسا تيفرظ D L  دشاب یم . هک L و راون لوط D دشاب یم راون یلاگچ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 یعقاو تيفرظ ،یسيطانغم راون کی رد 0.8 تيفرظ تسا نآ یمسا . لوط ؟تسا چنیا دنچ راون نیا رد پگ ره کلب ره لوط 1200 تیاب یلاگچ 300 چنیا رد تیاب N E S G B B S .   inch G byte G G G B B 1 300 300 300 10 8 1200 1200 10 8           لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 دصرد اب یلیاف هک یتقو راون زا یعقاو هدافتسا 10000 دروکر 80 ؟تسا مادک ،میا هدرک هريخذ نآ رد ار یتیاب pi D inch IBG B f b 1600 0.5 70    5600 80 70      R B B f 5 87 100 800 5600 5600 .    لاثم 100  G B B سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 لوط هب راون کی رد 2400 یلاگچ و توف 1600 bpi هريخذ یاهکلب دادعت و یمسا تيفرظ ، رد هدش تدسا ماددک راون ؟ ربارب توف ره 12 تسا چنیا B2000 byte R200 byte IBG0.6 inch byte D L S N 4 10 4608 1600 12 2400 .       دادعت راون رد هدش هريخذ یاهکلب : 15567 6 . 0 1600 2000 12 2400                         G B L b لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 هجوت اب کلب هزادنا هب دوش یم نييعت ریز لماوع : 1 - هاگتسد عون یزاس هريخذ 2 - لماع متسيس عون 3 - تاناكما رویارد کلب هزادنا دادعت ،دشاب کچوک یليخ کلب لوط رگا IBG دش دهاوخ دایز راون یور زره هظفاح هجيتن رد و هدش دایز اه . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 1 - شور یکلب Block mode : راون دتسیا یم کلب کی ندش هدناوخ زا دعب 2 - شور ینایرج : Stream mode راون ندش هدناوخ زا دعب N دتسیا یم کلب . راون ندناوخ یاه شور سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 خرن راون یعقاو لاقتنا بولسا یکلب : 1000     t G t B B t بولسا رد ینایرج : 1000     t NG t NB NB t ربارب کلب کی ندناوخ نامز t B نامز ربارب هدش یرپس اعقاو 1000    t G t B سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 کسید یعقاو تیفرظ کسید یعقاو لاقتنا خرن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 هوحن تمرف یدنب رايش رد یبایزرا تيفرظ یعقاو کسید رثؤم تسا . ره کلب اب لوط B ، یاراد کی شخب یدنوشيپ هب لوط C یم دشاب . رگا تيفرظ یمسا رايش ار ،ميمانب رد دص هدافتسا یعقاو زا یاضف رايش رد کی کسید ربارب سا ت اب : NT C 100   c c NT f ET T B.         B C T cNT f کسید یعقاو تیفرظ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 ميهاوخ یم یلیاف اب یاهکلب 1200 یتیاب اب روتکاف کلب یدنب 12 ار یور یكسید اب لوط رايش 19000 تیاب هريخذ مينک . اب ضرف هكنیا شخب یلرتنک ره کلب 170 تیاب ،دشاب دصرد هدافتسا یعقاو زا یاضف رايش مادک ؟تسا         B C T c NT f 13 1200 170 19000          100 .   c c NT f ET T B 82 100 19000 13 1200     لاثم دراد یگتسب رايش ندرک تمرف و یدنب کلب هوحن هب رايش زا هدافتسا یعقاو نازيم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 نازیم هظفاح زا یعقاو هدافتسا رد هدش یدنبروتکس یاهکسید 100     S f L N B R E        s L B N ق اهروتكس زا یتسرد دادعت رد اهدروکر زا یتسرد دادعت دیاب ،یرازفا تخس یدنبروتكس اب کسید رد ات دريگ رار دوشن دایز رايش یاهتنا زره هظفاح . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 یاهدروکر لوط اب یلیاف 160 روتكس لوط و تیاب 256 تسا ضورفم تیاب . اب ضرف هدافتدسا نازيم ، ؟تسا دصرد دنچ کسید زا یعقاو 4  f B دروکر 4 دروکر 3 دروکر 2 دروکر 1 روتكس 3 روتكس 2 روتكس 1 83 100 256 3 4 160 100         S f L N B R شهاک 17 ندنام یلاخ تلع هب یعقاو هدافتسا نازيم زا 128 تسا موس روتكس یاهتنا رد تیاب : 128 640 256 3    لاثم کلب کی هريخذ یارب هک دهد یم ناشن ریز لكش 640 یتیاب لماش 4 دروکر 160 یتیاب هب زاين ، 3 روتكس 256 دشاب یم یتیاب : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 کسید یعقاو لاقتنا خرن یسرتسد تلاح ود رد ار کسید یعقاو لاقتنا خرن ميقتسم یسرتسد و یبيترت سررب مينک یم ی . tt D b r s B t    tt b r s   : کلب کی ميقتسم ندناوخ نامز فلا - کلب هب میقتسم یبایتسد تلاح رد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 رد لیاف زا یا هطقن زا عورش اب یبيترت یبايتسد لثم BOF یدم هدناوخ ،دنا هدش هريخذ هک یبيترت هب اهکلب ، دنوش . رد هوبنا شزادرپ کلب یدادعت شزادرپ گ ريثادت لادقتنا خردن رد کلب شزادرپ نامز و گنیرفاب عون ، و ددنراذ دنزاس یم نكمم ار ریز تلاح راهچ : تلاح هوبنا شزادرپ رد اهکلب هب یبیترت یبایتسد 1 - بترم و هداس گنیرفاب یناوخ 2 - مهرد و هداس گنیرفاب یناوخ 3 - ییاراک طرش و فعاضم گنیرفاب 4 - ییاراک طرش مدع و فعاضم گنیرفاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 tt b r 2 B t    متسيس رود رثا رد یدعب کلب زاغآ ،رفاب یاوتحم شزادرپ عورش اب و دناوخ یم رفاب رد ار کلب کی کسید نا ندناوخ کون ریز زا / هدنزادرپ ،نآ ندناوخ یارب و دوش یم در نتشون I/O دنامب رظتنم کسید رود کی دیاب . گنیرفاب یناوخ بترم و هداس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 گنیرفاب یناوخ مهرد و هداس رد میريگ یمن رظن رد ار رايش یور اهنآ تسشن بيترت هب اهکلب ندناوخ تیدودحم ،تلاح نیا . لثم میروآ تسدب ار دروکر یدادعت زا دليف کی ریداقم نيگنايم ميهاوخ یم . رگا میراد و دنوش یم هدناوخ رود ود رد رايش یاهکلب ،دشاب : tt B b C  r T . B t f    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 رد میراد و دنوش یم هدناوخ کسید رود کی رد رايش یاهکلب مامت ،تلاح نیا : r T B t f 2 .  گنیرفاب ییاراک طرش و فعاضم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 رد دنک یم شزادرپ و هدناوخ رفاب ود رد ار کلب ود ادتبا متسيس ،تلاح نیا . یتقو زاين راظتنا کسید رود کی هب و تسا لوغشم زونه لوا رفاب ،دسرب کون ریز هب موس کلب زاغآ هک ود ادت تسا میراد و دنوش هدناوخ یدعب کلب : tt tt b r B b r B t     2 2 2 اب هداس گنیرفاب تلاح رد یعقاو لاقتنا خرن دامن دامن اب فعاضم گنیرفاب تلاح رد و شیامن ش یم هداد دو . 1 t 2 t گنیرفاب ییاراک طرش مدع و فعاضم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 ؟تسا هيناث رب تیاب دنچ ،ریز تاصخشم اب یكسید یعقاو لاقتنا خرن کلب کی ميقتسم ندناوخ نامز 2 هيناث کلب لوط 650 تیاب IBG 50 تیاب 300 2 50 650 s byte b r s W B t tt B D        لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 رثکادح لاقتنا خرن r Tracksize t Max 2   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 رايش هزادنا اب یكسید رد 19254 لماک رود کی شخرچ نامز و تیاب 16.7 خردن رثکاددح راددقم ،هديناث یليم اگم دنچ لاقتنا رب تیاب ؟دشاب یم هيناث 7 . 16 19254  t Max لاثم 1 . 1 0167 . 0 19254 s Mbyte s byte   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 1 - یدروکر شزادرپ شزادرپ کلب نآ دروکر کی طقف ،دوش یم هدناوخ کلب کی هک راب ره وش یم د . 2 - یکلب شزادرپ دوش یم شزادرپ نآ یاهدروکر همه ،دوش یم هدناوخ کلب کی هک راب ره . شزادرپ لیاف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 شزادرپ نامز لیاف R tt c n b r s n .    شزادرپ یکلب : B tt C b b r s b .    شزادرپ یدروکر : ندناوخ نامز یفداصت b کلب btt r s b   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 اب لیاف کی رد 18 ربارب یکلب مرف هب و یفداصت تروص هب لیاف لک ندناوخ نامز ،کلب 25 تسا هيناث یليم . رگا کلب ره شزادرپ نامز 3.5 نامز ،دشاب هيناث یليم دهاوخ هيناث یليم دنچ یکلب تروص هب لیاف لک شزادرپ ؟دوب B tt C b b r s b . .    لاثم 88 5 . 3 18 25     سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 نارود گنرد نامز رتقیقد یبایزرا rpm 1000 60 2 1 r    1 2 f T r r    هتشاد کلب کی طقف رايش ره رد رگا ميشاب ینعی Tf1 ، اب ربارب ريخات و میا هديسر رظن دروم کلب هب ،رايش یادتبا هب نديسر اب r تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 1 - لخادت اهکلب interleaving 2 - ناكمرييغت هطقن زاغآ اهرايش track staggering 3 - هدنکارپ یناوخ کینکت یاه شهاک نارود گنرد نامز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 رد لخادت کينكت اه کلب اهکلب ینيچ مهرد ، کلب اه تروص هب n دنوش یم هديچ رايش یور نايم رد . لخادت کلب اه interleaving دربراک : 1 - یتقو شاب هتشاد رفاب کی و داد صيصخت لیاف هب رفاب ود ناوتن هک مي . 2 - یتقو هک دشاب و کلب اه ميناوخب بترم ميهاوخب ار . tt B b c  1   n t t ng interleavi سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 30 رییغت ناکم اهرایش زاغآ هطقن Track Staggering رد تلاح یلومعم ناكم یسدنه هطقن زاغآ ،اهرايش کی عاعش هحفص تسا . اما رد نیا ،شور هطقن زاغآ ره رايش تبسن هب رايش یلبق ، هیواز یم دزاس .  نیا کينكت تخس یرازفا تسا و یتقو ییاراک دراد هک نامز نتفر هب هناوتسا راوجمه یدعب یليخ تمک ر زا r دشاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 31 اتت هیواز هبساحم .rpm.MaxS 1000 60 360 θ 1   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 32 یكسید شخرچ تعرس هكنیا ضرف اب 3600 یددعب راوجمه هناوتسا هب نتفر یارب مزل نامز رثکادح و هقيقد رد رود 2 رادقم ،دشاب هيناث یليم کينكت رد track staggering ؟دبای شهاک نارود راظتنا نامز ات ،دشاب دیاب هجرد دنچ  MaxS rpm 1000 60 360 θ 1     لاثم 43.2 2 3600 1000 6     سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 33 رد یپ رد یپ روطب لیاف لک ندناوخ دننام ،دشاب مظن دقاف دناوت یم شزادرپ هک یعقاوم Sequential لدصاح هبساحم یارب ناوت یم ،اهدروکر همه هصاخ تفص زا یكی ریداقم عمج کلب اه دناوخ هدنکارپ ار . هتبلا وم رفاب یفاک دادعت هب دیاب دشاب دوج . نیارد تلاح r تسا کلب لاقتنا نامز فصن کلب کی یادتبا هب نديسر یارب : یناوخ هدنکارپ          t G B 2 1 r سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 34 کینکت یاه ییوج هناوتسا نامز شهاک 1 - زا هدافتسا کسید تباث یوزاب اب 2 - اهدروکر یهدیاج رد صاخ یتاظحلم لامعا 3 - تکرح لرتنک یاهمتیروگلا زا هدافتسا وزاب 4 - کسید دنچ یور لیاف عیزوت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 35 رد ندناوخ کون کی ، هیور زا رايش ره ءازا هب ،اهكسید نیا / تکرح وزاب و تسا لصتم وزاب هب نتشون و دراددن ی نامز بيترت نیدب S رفص تسا . نیا تسا لاب نآ هنیزه و تسا یرازفا تخس کينكت . کسید زا هدافتسا تباث یوزاب اب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 36 اهدروکر یهدیاج رد صاخ یتاظحلم لامعا تسد داددعت ادب اهدروکر و کسید ینايم یاه هناوتسا رد دایز یسرتسد دادعت اب اهدروکر نداد رارق یدسر دوش یم ییوج هناوتسا نامز طسوتم شهاک بجوم ،رت ینوريب یاه هناوتسا رد مک . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 37 متیروگلا زا دنترابع وزاب تکرح لرتنک یاه : 1 - FCFS دنوش یم ارجا ،دورو بيترت هب اهتساوخ رد . 2 - SSTF دراد زاين وزاب تکرح یارب نامز نیرتمک هب هک دنک یم تکرح یدروکر تمس هب وزاب . 3 - SCAN یوزاب کسید ًابترم هیور ار رورم هدرک و رد ريسم هب اهتساوخرد خساپ یم دهد . رد ادتبا وزاب هب یتهج تکرح دنک یم هک نیرتهاتوک نامز هناوتسا ییوج ار یارب یبايتسد ن زاي دراد . رگا رد تهج باختنا هدش هب همه اهتساوخرد خساپ هداد ،دش تهج تکرح ضوع دوش یم . زا هدافتسا متیروگلا یاه وزاب تکرح لرتنک FCFS: First Come First Serviced SSTF : Shortest Seek Time First سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 38 فص یاهتساوخرد ردنليس هب تروص 14 ، 20 ، 9 ، 5 ، 12 دشاب یم و ده رب یور ردنليس 10 رارق دراد . رد تروص هدافتسا زا ره کی زا متیروگلا اه ی لرتنک تکرح ،وزاب بيترت تکرح ده ار صخشم ؟دينک FCFS : 10 12 5 9 20 14 SSTF : 10 9 12 14 20 5 SCAN : 10 9 5 12 14 20 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 39 رد کی کسید ،تخس کون I/O HEAD یور ردنليس 20 رارق دراد . رگا اضاقت یارب ندناوخ یاهردنليس هب بيترت 10 ، 22 ، 20 ، 2 ، 40 ، 6 و 38 هب Driver نآ دراو دوش و هچنانچ تکرح ده I/O نيب ود ردنليس رواجم 6 یليم هيناث لوط ،دشكب رد تروص هدافتسا زا متیروگلا SSTF یارب ندناوخ ،یاهردنليس لک seek time دروم زاين ردقچ دهاوخ ؟دوب 40 38 2 6 10 22 20       هعومجم اه هلصاف : 2 + 12 + 4 + 4 + 36 + 2 60 نامز لک : 6 × 60 یليم هيناث . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 40 رد یرازفا مرن کينكت نیا ، کسید دنچ زا هرامش مه یاه هناوتسا یور رب لیاف pack دوش یم هداد رارق . نیاربانب کون نوچ R/W دنک یمن تکرح ییوج هناوتسا نامز ، تسا رفص . کسید دنچ یور لیاف عیزوت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 41 RAID سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 42 هب او ددنچ زا ،لاب تيفرظ اب کسید دحاو کی زا هدافتسا یاج ددح دوش یم هدافتسا هیارآ کی تروص هب رتكچوک کسید . و ییاراک ،تعرس شیازفا فده اب تينما کینکت RAID Redundant Array of Inexpensive Disks هعومجم دسید دحاو کی تروص هب لماع متسيس رظن زا اهكسید ک دوش یم هدید یقطنم . اه هداد یور کسید یاه دنوش یم عیزوت فلتخم . اه هداد ميمرت ،یبارخ تروص رد ات دنوش یم هريخذ یگنوزفا اب Recovery دوش ماجنا یتحار هب ،اه هداد . ناكما ینامزمه دوش یم رسيم اه هداد هب یبايتسد و ییاراک تايلمع رد لیاف متسيس I/O دبای یم شیازفا . ره مادک زا نیا دراه اه کسید کی وضع هیارآ تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 43 نیا یژولونكت لومعم رد اهرورس و ییاهرتويپماک هک یاراد اک ییار لاب ،دنتسه دروم هدافتسا رارق دريگ یم . تاعلطا دنناوت یم هب تروص یزاوم رب یور کی ای دنچ دراه کسید هريخذ ؛دنوش نیاربانب رگا یكی زا اه کسید اب لكشم هجاوم ش ،دو تاعلطا رد سرتسد دهاوخ دوب . یاراد یحوطس دننام RAID 0 ات RAID 6 تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 44 اطخ لرتنک نودب کسید دنچ یور یزاس هريخذ هب اه هداد ییاهکولب ش یم هريخذ ازجم کسید دراه رد کولب ره و دنوش یم لیدبت دو . زا ش دهاوخ تاعلطا هيلک نتفر تسد زا ثعاب ویارد کی نداتفا راک د . RAID0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 45 هعومجم یا هنیآ یصاصتخا نزاوت تيب نودب RAID1 تيلباق ندنادرگرب 100 کسید کی یارب لكشم زورب ماگنه اه هداد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 46 RAID2 هدافتسا زا یاهدک حيحصت اطخ اهدک رب یور تيب یاه رظانتم رد ره کسید هداد هبساحم هدش و تيب یاه نیا دک رد تيب یاه رظانتم رب یور سید ک یاه نزاوت هناگدنچ هريخذ یم دوش . زا دک گنيمه هدافتسا یم دوش هک رداق هب حلصا یاهاطخ کی یتيب و صيخشت ییاهاطخ ود یتيب تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 47 RAID3 – RAID4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 48 RAID5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 49 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 50 نایاپ مراهچ لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help