آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ موس سرد : یناشن حوطس یهد - رفاب 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 تسا هدش لیکشت هدمع شخب ود زا لیاف متسیس : 1 - یقطنم لیاف متسیس دهد يم ماجنا ار لیاف نتشون و ندناوخ ،نتسب ،ندركزاب دننام ربراك همانرب ياه تساوخ رد هیل نیا . 2 - یکیزیف لیاف متسیس دشاب يم يکیزیف طیحم رد اهلیاف هب يکیزیف يسرتسد هیل نیا هفیظو . يارب ناسر رلورتنك هب رودص تهج يتاروتسد هب ار يقطنم شخب زا يتفایرد ياهتساوخرد روظنم نیا يم لیدبت ه دنك . لیاف متسیس یازجا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 1 - رد حطس همانرب لیاف زادرپ 2 - رد حطس متسیس لیاف يقطنم 3 - رد حطس متسیس لیاف يکیزیف یهد یناشن فلتخم حوطس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 رد دوش يم يهد يناشن لیاف هب ریز ياهشور زا يکی هب حطس نیا : ییاوتحم یرادقم هصاخ تفص كی رادقم ربراك دیلك ریغ ای دیلك هد يم وجتسج ناموگرآ ناونع هب ار د . یبسن سردآ ربراك يبسن دروكر RRA ار م دهد ي . ربراك يا هرامش دروكر ره نآ رد هك دنیب يم يطخ راتخاس كی ار يزاس هریخذ طیحم راد د . یدامن صخشم ار شرظن دروم دروكر ، مان كی طسوت ربراك دنك يم . دوخ دوش يم صخشم همانرب رد مان كی كمك هب زین لیاف . زادرپ لیاف همانرب حطس رد یهد یناشن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 رد دوش يم هدافتسا ،يبسن يهد سردآ زا حطس نیا . متسیس زا يا هیارآ لکش هب ار يزاس هریخذ ياضف لك ،يقطنم لیاف كلب اه دنیب يم . كلب سردآ اه هك دنوش يم عورش رفص زا RBA دراد مان .           B R i RBA RBA BOF REC 1 رکذت : هطبار رد هاگنآ ،میریگب رظن رد رفص ، كی ياج هب ار دروكر نیلوا هرامش رگا لاب ياج هب i-1 زا دیاب i درك هدافتسا . یقطنم لیاف متسیس حطس رد یهد یناشن يقطنم لیاف متسیس ، سردآ م لیدبت دروكر يواح كلب يبسن سردآ هب ار همانرب طسوت هدش هداد دنك ي : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 RBA دروكر مشش ردقچ تسا ؟ 2 8 100 25     BOF RBA n B R 3 1 2 100 25 1 6 2 6              RBA لاثم 1 2 3 4 5 6 7 8           B R i RBA RBA BOF REC 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 ياهدروكر اب يلیاف 20 ياهكلب و يتیاب 60 اب يکسید رد ار يتیاب 4 و ردنلیس ره رد رایش 10 رله رد كللب میا هدرك هریخذ رایش . رادقم RBA ؟دیروآ تسدب دروكر نیمتشه يارب ار   2 3 . 2 60 20 1 8 0             RBA دروكر نیمتشه رد تسا هدش هریخذ . 2 B لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 رد دوش يم صخشم هناسر رد رظن دروم هداد ناکم سردآ ،حطس نیا . رگا زا دنترابع سردآ ءازجا ،دشاب كسید هناسر : 1 - رویارد هرامش 2 - هرامش هناوتسا 3 - هیور هرامش رایش هناوتسا زا 4 - هرامش رایش زا روتکس كلب هرامش ای ،يکیزیف لیاف متسیس RBA دنك يم لیدبت يکیزیف سردآ هب ار . نك يم لمع نینچ لیدبت نیا يارب د : یکیزیف لیاف متسیس حطس رد یهد یناشن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 سردآ ءازجا هبساحم هوحن i i b t div RBA Cyl   i i i b div b t RBA Trk mod   i b RBA Blk mod  هناوتسا ره رد رایش دادعت دادعت رایش ره رد كلب تیفرظ هب ردنلیس كی لب ك i b i t i i b t  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 ياهدروكر اب يلیاف 20 ياهكلب و يتیاب 40 اب يکسید رد ار يتیاب 4 و ردنلیس ره رد رایش 10 هریخذ رایش ره رد كلب میا هدرك . ریداقم CYLTRKBLK دروكر يارب ار 44 ؟دیروآ تسدب ما 21 2 43 40 20 1 44 0 44                   RBA 0 4 10 21    div cyl 2 10 4 10 mod 21    div trk 1 10 mod 21   blk لکش رد ود ردنلیس ناشن تسا هدش هداد . ردنلیس نیلوا رفص هرامش اب ردنلیس لماش 40 هرامش زا كلب 0 ات 39 ردنلیس نیمود و هراملش الب ردنلیس كی لماش 40 ياه هرامش زا كلب 40 ات 79 دشاب يم . رد هرامش دروكر هك تسا صخشم لکش 44 اب ما RBA21 دراد رارق رفص هرامش ردنلیس هب طوبرم ود هرامش رایش رد ، . blk تسا رایش نآ زا کی هرامش کلب اب رظانتم نوچ ،تسا کی ربارب دروکر نیا . هب لاثم ناونع BLK یاه هرامش زا کی ره اب کلب یارب 1 و 11 و 21 و 31 ربارب 1 ،دشاب یم لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 ؟تسا مادك ریز تاصخشم اب يکسید رد كلب يبسن سردآ هدودحم هناوتسا دادعت 10 ، هناوتسا رد رایش دادعت 5 دادعت ، رایش رد كلب 4 200 4 5 10    199 0  RBA نیاربانب : كسید ياه كلب دادعت : لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 دوجو ضرف اب هناسر هس ریداقم فیط ،ریز RBA ؟تسیچ يزاس هریخذ ياضف لك رد یش رد کلب دادعت را ناوتسا رد رایش دادعت ه هناوتسا دادعت هناسر عون 7 4 1 D1 8 5 2 D2 9 6 3 D3 لوا كسید تیفرظ 28 مود كسید ،كلب 80 موس كسید و كلب 162 دشاب يم كلب . میراد نیاربانب : لاثم 269 0   RBA سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 هرامش تیفرظ اب هناسر ود هك يتلاح رد رویارد هتشاد و ياه يم هبساحم ریز هطبار زا ،میشاب دوش : 1 S 2 S            1 2 1 0 1 2 1 1 1 S S RBA S S RBA DR رویارد هرامش هبساحم هوحن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 رفاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 رفاب تالیلمع نیلب يگنهالمه داجیا يارب هك يجورخ و يدورو تایلمع رد طساو يا هیحان I/O و CPU رالکب دور يم . رد كلب كی ای دروكر كی لقادح رفاب هدش يدنب كلب لیاف تلاح رد دوش يم هداد رارق . رد يم هداد صیصخت زادرپ لیاف همانرب هب يلصا هظفاح زا يا هقطنم زا لومعم رفاب ،لیاف متسیس هلك ،دولش اهرفاب هقطنم نآ هب Buffers Pool دنیوگ يم . تسا لیاف شزادرپ رد متسیس يیاراك شیازفا ثعاب گنیرفاب . دهد يم شیازفا ار همانرب و متسیس يیاراك ،يا همانرب دنچ طیحم رد گنیرفاب . رفاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 اهرفاب دنوش يم هتخاس شور هس هب : 1 - درلپ تلحت يالهلیاف الب ار رفاب ياوتحم هك وركام كی يارجا اب و همانرب رد هظفاح زا يا هیحان داجیا اب شزا دنك يم طبترم . دنك يم داجیا ار رفاب دوخ زاس همانرب تلاح نیا رد 2 - دنك يم رفاب داجیا تساوخرد لماع متسیس زا هك ،وركام كی يارجا اب . 3 - هتسب زا سپ و دنك يم رفاب داجیا هب مادقا ،دوش يم زاب لیاف هك يتقو لماع متسیس دوخ ندش ف لیا ار رفاب ، دریگ يم سپ زاب . اهرفاب داجیا هوحن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 1 - هداس 2 - فعاضم 3 - هناگدنچ اهرفاب دادعت رظن زا گنیرفاب عاونا هناگدنچ گنیرفاب ،دوش يم يزاس هدایپ يشخرچ تروص هب لومعم هب ب نآ هب تلع نیمه گنیرفا يشخرچ Circular دنیوگ يم مه . گنیرفاب هداس Single زا كی رفاب هدافتسا دوش يم . يماگنه هك رفاب رد لاح رپ ندش ،تسا CPU رد تلاح لطاع idle رارق دراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 زا كی رفاب هدافتسا دوش يم . يماگنه هك رفاب رد لاح رپ ندش ،تسا CPU رد تلاح لطاع idle رارق دراد . گنیرفاب هداس Single سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 رد گنیرفاب فعاضم ا ز ود رفاب هدافتسا دوش يم . رد يماگنه هك كی كلب هدناوخ دوش يم و هب رفاب لقتنم يم ،دوش رفاب رپ رگید شزادرپ دوش يم . يهیدب تسا ينامز ار هك CPU يارب شزادرپ ياوتحم كی رفاب فرصم ،دنك يم دیاب زا ينامز هك هدنزارپ I/O و لرتنك هدننك كسید يارب لاقتنا كلب هب كی رفاب مزل ،دنراد رتمك اب دش . هب يترابع : . رگا نیا طرش رارقرب دشابن ينعی ، گنیرفاب فعاضم رگید يیاراك دهاوخن تشاد و خرن لاقتنا يعقاو شهاك يم دبای . tt B b C  tt B b C  گنیرفاب فعاضم Double رگا طرش يیاراك رارقرب ،دشابن متسیس ادتبا ود كلب رد ود رفاب يم دناوخ و شزادرپ يم دنك . يتقو هك رد نیمه رود ،كسید زاغآ كلب موس هب ریز كون ندناوخ / شون نت ،دسرب رفاب لوا زونه لاغشا تسا و اذل متسیس يمن دناوت كلب موس ار دناوخب . سپ يارب ندناوخ ود كلب ،يدعب هب هزادنا كی رود كسید دیاب راظتنا دیشك . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 تشون زین ریز ياهتروص هب ناوت يم ار فعاضم گنیرفاب يیاراك طرش : tt B b C  t G B C B   t W R C R R   t B b tt  : كلب كی لاقتنا نامز فعاضم گنیرفاب يیاراك طرش سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 گنیرفاب رد كلب كی شزادرپ يارب مزل نامز رثكادح تسا بولطم اضم ع ف د تاصخشم اب يا هناسر يارب اراك ؟هدش هدا 180  B 30  G لاقتنا خرن 30 هیناث يلیم رب تیاب ms C C t G B C B B B 7 30 30 180        لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 تایلمع يارجا نامز ندناوخ 4 ، اهنآ شزادرپ و كسید زا كلب رد فعاضم گنیرفاب زا هدافتسا تروص دنچ ا هیناث يلیم تس ؟ شزادرپ يارب رگید رفاب و يدورو رفاب كی نامز ندناوخ 8 هیناث يلیم نامز شزادرپ 2 هیناث يلیم تیفرظ رفاب كلب كی راك لحارم : 1 - ندناوخ B1 هب لوا رفاب 2 - ندناوخ B2 هب شزادرپ و مود رفاب نامزمه B1 3 - ندناوخ B3 هب شزادرپ و لوا رفاب نامزمه B2 4 - ندناوخ B4 هب شزادرپ و مود رفاب نامزمه B3 5 - شزادرپ B4 لاثم اب تسا ربارب تایلمع يارجا نامز نیاربانب : 8+8+8+8+234 ms لحارم رد 2 و 3 و 4 ربارب ندناوخ نامز نوچ و دریگ يم ماجنا نامزمه تروص هب شزادرپ و ندناوخ تایلمع ، 8 ربارب شزادرپ نامز و هیناث يلیم 2 زا مادلك رله رد ،تسا هیناث يلیم ينعی نامز نیرتگرزب لحارم نیا 8 تسا راذگ ریثات هیناث يلیم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 1 - بولسا یلاقتنا Move mode : هدافتسا رفاب و متسیس رفاب زا همانرب گنیرفاب یاه یژتارتسا 2 - بولسا یئامن ناکم Locate mode : هدافتسا زا رفاب طقف متسیس همانرب رفاب طقف ای یاهشور رفاب یاوتحم هب همانرب یسرتسد زا دنترابع : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 هدافتسا همانرب رفاب و متسیس رفاب زا دوش يم لقتنم يجورخ رفاب هب يراك هیحان زا ای همانرب يراك هیحان هب يدورو رفاب زا دروكر . كلب دوش يم ماجنا متسیس طسوت يیاشگ كلب و يدنب . همانرب رد نیا دراد ار دوخ صاخ رفاب و درادن يسرتسد رفاب هب شور . یلاقتنا بولسا Move mode سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 هدافتسا زا رفاب طقف متسیس رفاب طقف ای همانرب ناکم تابث كی رد نآ سردآ نتشاذگ اب لثم ،دوش يم هداد زادرپ لیاف همانرب هب دروكر يواح رفاب . رد يم هدافتسا يراك هیحان ناونع هب رفاب نامه زا ربراك شور نیا دنك . كلب دوش يم ماجنا همانرب دوخ طسوت يیاشگ كلب و يدنب . هب دنیوگ يم زین يضیوعت بولسا شور نیا . یئامن ناکم بولسا Locate mode سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 رفاب یرازفا تخس گ يلم رارق نآ رد رتكاراك يمك دادعت هك دشاب يم رگپاچ ای ناوخ تراك دننام يیاههاگتسد رد دوجوم رفاب و درلی یلشام نورد طیلحم هلب ينیلشام نورلب طیلحم زا هداد ات دوش يم هداد صیصخت لاناك نآ هب ندش رپ زا دعب ين دوش لقتنم . داجیا لحم رظن زا رفاب عاونا نامز لماوع هب لیاف هوبنا شزادرپ " حم شزادرلپ نالمز و الهدروكر هب همانرب يبایتسد هوحن ، گنیرفاب عون ياولت كلب " دراد يگتسب . یرازفا مرن رفاب گ زادرلپ للیاف ياله همانرب رایتخا رد لماع متسیس طسوت هك ، ناهنپ هظفاح ای يلصا هظفاح رد يا هیحان هتلشاذ دوش يم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 لاثم اب یکلب یکیزیف سردآ هبساحم RBA ربارب 10 : 1 3 3 10    div cyl 0 3 3 3 mod 10    div trk 1 3 mod 10   blk i i b t div RBA Cyl   i i i b div b t RBA Trk mod   i b RBA Blk mod  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 نایاپ موس لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help