آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس یکم

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ شزومآ 2

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 1 . راون یسیطانغم - کسید یسیطانغم 2 . متسیس لیاف - کلب یدنب - تیریدم کلب یاه دازآ - یتیلاکول - یلاگچ دول هیلوا 3 . حوطس ناشن یهد - رفاب 4 . تیفرظ و خرن لاقتنا یعقاو راون و کسید 5 . راتخاس لیاپ 6 . راتخاس یبیترت 7 . راتخاس یبیترت صخاش راد 8 . راتخاس دنچ یصخاش 9 . راتخاس لیاف میقتسم 10 . راتخاس دنچ هقلح یا - راتخاس یتخرد - راتخاس یاه رگید 3 تسرهف

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 عبانم • یهوکنار یناحور رتکد • گربزلاس • نکفاریش 4

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 دننک یم لابند ار هدمع فده ود تاعلطا یبایزاب و هریخذ یاهمتسیس : 1 - هظفاح رد ییوج هفرص 2 - تایلمع تعرس شیازفا .

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 طیحم ینیشام نورب : 1. TERMINALS Keyboard …. 2. Extended Memory Hard disk DVD CD … 3. Output Device Printer Plotter … 4. Input Devices Laser disk drives Magnetic cassette … ینیشام نورد طیحم : 1. MEMORY ROM RAM … 2. CPU CU ALU Registers Buffers Flags … یرتویپماک متسیس

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 ره ترسد ارهن هرب درناوتب هرهظل رره رد ربراک هک يروط دشاب تاعلطا يرادهگن هب رداق هک یهاگتسد یبای دنمان یم ههفاح ار دشاب هتشاد . ههفاح تایصوصخ : ندناوخ و نتشون دناوخ نآ زا ای تشون ناوتب نآ رد هک دراد ار تیلباق نیا یا هظفاح ره . یریذپ یناشن درک یهد یناشن ناوت یم هظفاح رد رظن دروم تاعلطا هب . یذپ یبایتسد یر دریگ یم رارق یبایتسد دروم ،یهد یناشن مسیناکم قیرط زا یا هظفاح ره . یبایتسد نامز م هظفاح هب یبایتسد زاغآ ات نتشون ای ندناوخ روتسد رودص هظحل نیب نامز تدم رظن درو . لاقتنا خرن تسا لاقتنا لباق هظفاح زا نامز دحاو رد هک تاعلطا زا یتیمک . تیفرظ دوش یم نایب اهنآ فاعضا ای تیاب ای تیب هب هک تسا یتیفرظ یاراد یا هظفاح ره . هظفاح

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 B TB B GB B MB B KB 40 30 20 10 2 1 2 1 2 1 2 1     هظفاح یاهدحاو Kilobyte KB 1 KB 1024 Bytes Megabyte MB 1 MB 1024 KB GigaByte GB 1 GB 1024 MB TeraByte TB 1 TB 1024 GB

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 1 - نورد ینیشام ههفاح ناهنپ شک ههفاح ،یلصا ههفاح ، شلف ، بث تا . 2 - نورب ینیشام كسيد یسیطانغم راون ،يرون كسيد،یسیطانغم . اه هظفاح عاونا

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 1 - تسا رتشیب ینیشام نورب ياه ههفاح تیفرظ . 2 - تسا رتمک ینیشام نورب ياه ههفاح تعرس . 3 - دنشاب یم انامان ینیشام نورد ياه ههفاح . دورب نیب زا دناوت یم هدش هریخذ تاعلطا 4 - دنشاب یم نارگ ینیشام نورد ياه ههفاح . ینیشام نورب اب ینیشام نورد یاه هظفاح هسیاقم

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 1 - ینیشام نورد ياه ههفاح تیفرظ ندوب دودظم 2 - عيرس يزاس هریخذ ياه هناسر ندوب نارگ 3 - ینیشام نورد ياه ههفاح رد تاعلطا همه هریخذ موزل مدع 4 - انامان non volatile ینیشام نورد ياه ههفاح ندوب 5 - دنورمه یسرتسد هب زاین concurrent سسورپ دنچ طسوت اه هداد هب . ینیشام نورب یاه هظفاح زا هدافتسا تلع

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 یسیطانغم راون

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 یسیطانغم راون رب نازغل و هيور كي رب هدنوش سیطانغم ءاشغ اب یکیتسلپ يا هناسر لير یياه فلتخم داعبا اب يارب یپ شزادرپ یپ رد اهدروکر . دربراک : دیلوت نابیتشپ ياه هخسن Backup لاب مجح رد يزاس هریخذ و Archive .

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 عاونا راون : 7 و هرایش 9 هرایش . رایش دادعت رظن زا راون عاونا رد هک یياهرایش يور یتیب ياه هتشر تروص هب اه هداد حطس دنوش یم هریخذ ،دراد دوجو راون . یکي دنشاب یم یتيراپ هدننک لرتنک ،اهرایش زا .

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 دادعت راون چنيا ره رد طبض لباق ياه تیب دحاو : تیب رد چنيا bpi اب تسا چنيا رد رتکاراک اي چنيا رد تياب نامه اهرایش يور رب اهرتکاراک تسشن هوظن هب هجوت . راون یلاگچ Density

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 زره یياضف waste دروکر ود نیب IRG كلب ود اي IBG پگ Gap

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 0 0 0 0 2 V IBG V x t   0 V : ندرک سح يارب مزل تعرس هیناث رب چنيا دحاو اب اه هداد IBG : توف اي چنيا دحاو اب كلب ود نیب زره ههفاح : فقوت نامز / تکرح طسو زا عورش اب سح تعرس هب ندیسر يارب مزل نامز اي سح تعرس ندش رفص يارب مزل نامز پگ 0 t ربارب توف ره 12 دشاب یم چنيا . پگ زا هدافتسا تلع پگ يارب دور یم راکب ن هرابود تکرح اي و راون ندرک فقوتم . ینعي ندناوخ كون هکنيا يارب / هریخذ ياه هداد دناوتب نتشون ار هدش سح sense رخاونکي و يورلطم یتعررس هرب فرقوت زا دعب دياب دنک ت سح تعرس كورن زا راون زا يا هکت هک دسرب R/W ترششگ درهاوخ . راورن زا يا هکت زین فقوت ات سح تعرس شهاک ماگنه رد نینچمه زا تششگ دهاوخ كون ريز . دنهد یم لیکشت ار پگ ،هکت ود نيا .

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 لياف دوش یم هریخذ راون يور یپ رد یپ روط هب اهکلب اي اهدروکر زا يا هعومجم تروص هب ًلومعم . رد درک هریخذ ار لياف كي زا یتمسق ناوت یم راون كي . نینچمه تملع ياراد لياف ره هک درک هریخذ ار لياف كي زا شیب ناوت یم تبا اد BOF اهتنا و EOF دشاب یم . رد راون يور اه لياف يزاس هریخذ GAP ميراد لياف نیب . كي دوش هریخذ راون دنچ يور دناوت یم گرزب لياف . راون یور رب لیاف هریخذ هوحن

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 1 - یاهرتماراپ یتیفرظ یلاگچ ، لوط راون 2 - یاهرتماراپ ینامز لاقتنا خرن ، تکرح نامز / فقوت راون یاهرتماراپ

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 کسید یسیطانغم

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 نادرگ يا هناسر هدش هریخذ ياه هداد هب میقتسم یبایتسد ناکما اب ، اب كپ كسيد كي n ياراد هظفص 2n هک تسا هيور 2n-2 دنور یم راکب هریخذ يارب ن هيور . تظافح يارب ینیياپ و یيلاب هيور ود دنشاب یم ياره هرياد ترورص هرب یياهرایرش ارهن يورررب هرک هدرش هدیرشوپ یرسیطانغم وررف ءاشغ زا هظفص نيا ياه هيور دراد دوجو ینوزلح اي زکرملادظتم . یسیطانغم کسید دخرچ یم يدومع روظم كي لوح هک هدنوش سیطانغم و رودم يا هظفص یترابع هب . ن هب DASD دنيوگ یم میقتسم یسرتسد اب هناسر ینعي . Direct Access Device

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 اهکسيد فلتخم تارهن زا ياراد دنشاب یم یفلتخم تامیسقت . دننام : 1 - یندش اجباج كسيد ،تباث كسيد 2 - كرظتم كون اب كسيد ،تباث كون اب كسيد 3 - هيور ود كسيدو هيور كي كسيد 4 - هيل ود كسيد و هيل كت كسيد 5 - يا هظفص دنچ كسيد و يا هظفص كت كسيد Pack 6 - يرون كسيد و يرون كسيد ،یسیطانغم كسيد – یسیطانغم 7 - تخس كسيد Hard Disk مرن كسيد و یسیطانغم یاهکسید یدنب هتسد

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 رایش زکرملا دظتم رياود لظم هيور ره رد تاعلطا ياه تیب طبض . تیفرظ ناسکي اهرایش همه تسا . یلاگچ زا رتمک ینوریب ياهرایش رد اه هداد طبض ینورد تسا . نا هدش يراشگ هرامش رفص زا عورش اب نورد هب نوریب زا اهرایش د . هناوتسا ياهرایش مه عاعش كي دراد هناوتسا ،هيور ره ياهرایش دادعت هب كپ كسيد . روتکس مان هب يواسم ياه هزادنا هب اهرایش روتکس عاطق ش یم میسقت دنو . نيرتکچوک تسا یهد سرد لباق شخب . هزادنا ًلومعم روتکس ره 512 تسا تياب . رایش - روتکس - ردنلیس

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 هریخذ كسيد يور هناوتسا هب هناوتسا ،هناوتسا كي زا عورش اب اهلياف م دنوش ی . دنرادهگن يوزاب نداد تکرح نودب ناوت یم ردنلیس كي يور تاعلطا همه هب هک تسا ن رد ردنلیس تیمها دره ة ندناوخ / تشاد یبایتسد نتشون .

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 دشاب یرازفا تخس روتکس یادتبا رب قبطنم دیاب یرازفا مرن روتکس یادتبا . هزادنا دشاب یرازفا تخس روتکس هزادنا زا یحیحص برضم تسا رتهب یرازفا مرن روتکس . هزادنا دشاب یرازفا تخس روتکس زا رتمک ای رتشیب دناوت یم یرازفا مرن روتکس . 1 - یرازفا تخس طسوت دوش یم داجيا هدنزاس . 2 - یرازفا مرن زا دوش یم داجيا لماع متسیس قيرط . رازفا مرن تمرف ي سا ینورد ياهرایش زا رتشیب ینوریب ياهرایش رد ،ديدج تخس ياهکسيد رد رایش رد روتکس دادعت هرب هک ت اه هناسر نيا IDE دنيوگ یم . Integrated Drive Electronics عاونا روتکس

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 دادعت هتسویپ یاهروتکس زا یتباث نیرتکچوک یا هظفاحدحاو هک د صاصتخا لیاف کی هب ناوت یم دا . هداد یکیزیف یناشن یاه هفلوم : هرامش س هرامش و هناوتسا رد رایش هرامش ،هناوتسا هرامش ،رویارد روتک . رتسلک لیاف صیصخت لودج FAT ببیترت قبط هک تسا لیاف کی رد دوجوم یاهرتسلک همه زا یتسیل یواح ، دنا هدش بترم نآ رد دوجوم یاهروتکس یقطنم . سد نآ هب دیاب هک تسا یروتکس یاراد لیاف زا رتسلک مادک هک دنک یم نییعت لیاف تیریدم دوش یبایت . ش یبیترت شزادرپ ماگنه رد ییاراک شیازفا هب رجنم دناوت یم رتگرزب یاهرتسلک زا هدافتسا دو .

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 1 - یاهرتماراپ یتیفرظ هيور رد رایش دادعت ،هناوتسا رد هيور دادعت ،رایش رد روتکس دادعت ،روتکس هزادنا . 2 - ینامز یاهرتماراپ رارقتسا نامز و لاقتنا خرن ،كسيد شدرگ تعرس ،نارود گنرد نامز ،یيوج هناوتسا نامز . یيوج هناوتسا نامز درگیپ تسا رفص تباث يوزاب اب كسيد رد ، . وزاب تکرح seeking دشاب یم كسيد يور زا تاعلطا ندناوخ تمسق نيرتدنک ، . یيوج هناوتسا نامز طسوتم s ، رد IBM 3380 ربارب 16 ms دشاب یم . هناوتسا نامز ییوج Seek time ندناوخ كون ات دشک یم لوط هک ینامز / دسرب دراد رارق ن رد رهن دروم هداد هک يا هناوتسا هب نتشون . طسوتم اب ار نامز نيا S تسا هیناث یلیم ن دحاو و دنهد یم شيامن . نيا نیب لومعم نامز 2 ات 30 دشاب یم هیناث یلیم . کسید یاهرتماراپ

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 ینامز كون ريز هب كسيد نارود رثا رد رهن دروم هداد يادتبا ات دشک یم لوط هک R /W دسرب . نيا دودح زا نامز 5 ات هیناث یلیم 9 دشاب یم هیناث یلیم . اب ار ینارود گنرد نامز طسوتم r فصن رود كي نامز كسيد ، دنهد یم شيامن . رادقم r رارق كسيد رود كي شخرچ نامز و رفص نیب راد د . r r 2 0   گنرد نامز نارود Rotational latency time

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 هب كسيد شدرگ رود كي نامز ناوت یم كسيد شخرچ تعرس كمک 2r درو تسدب ار ، : rpm r 60000 2  هقیقد رد رود ، كسيد شدرگ تعرس دحاو RPM دشاب یم . RPM : Rotation Per Minute کسید شدرگ تعرس

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 30 كسيد كي شخرچ تعرس هکنيا ضرف اب 5400 درنچ ینارود گنرد نامز طسوتم ،دشاب هقیقد رد رود دوب دهاوخ هیناث یلیم ؟ 5 5 5400 30000 30000 .    rpm r لاثم

slide 31:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 31 دادعت هیناث كي رد لاقتنا لباق تياب دحاو : تياب رد هیناث ن لاقتنا خر رارقتسا نامز یتقو رارقتسا ات تسا شزرل لاح رد یهاتوک تدم ،دوش یم هدرب يا هناوتسا هب كون دبایب . نيا دوش یمن يوسظم يا هناگ ادج رتماراپ و دننک یم هفاضا یيوج هناوتسا نامز هب ار نامز .

slide 32:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 32 تدم یم كون ريز رهن دروم هداد زاغ هک يا ههظل و دوش یم هداد نتشون اي ندناوخ روتسد هک يا ههظل نیب نامز ر دس . یفداصت یبایتسد نامز هب یعمان ناکم زا عورش اب صخشم ناکم اب دروکر اي كلب كي زاغ هب ندیسر يارب مزل نامز طسوتم یترابع تسا ن . نامز ود عومجم نامز نيا r و s یم دشاب .

slide 33:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 33 2 /inch Mb 10 1970 10  SAL قبط نيا ،نوناق یلاگچ كسيد زا هطبار لباق هبساظم تسا . يارب ات لاس 2000 لثم یم ناوت اب رارق نداد ددع 1990 هب ياج ریغتم SAL ، یلاگچ كسيد اه ار رد نيا لاس هبساظم درک . کسید یلاگچ یلاگچ كسيد زین زا ياهرتماراپ یتیفرظ تسا یلو رد متسیس لياف امیقتسم رد هبساظم تیفرظ فتسا هدا یمن دوش . دحاو : تیب رد چنيا عبرم شيازفا یلاگچ كسيد زا نوناق دنلگوه تیعبت یم دنک .

slide 34:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 34 ريز تباث يوزاب اب كسيد تاصخشم هب هجوت اب : دادعت ردنلیس 500 دادعت رد رایش ردنلیس 18 دادعت رایش رد کلب 40 تیفرظ کولب 2000 تیاب تیفرظ رایش 88000 تیاب تعرس شخرچ کسید 6000 رد رود هقیقد فلا - ؟تسا هیناث یلیم دنچ طسوتم گنرد نامز ب - تسا تیاب دنچ پگره لوط ؟ رایش كي رد اهکلب طسوت هدش لاغشا ياضف : دادعت دوش یم لاغشا رایش كي رد اه پگ طسوت هک یياهتياب : ياضف پگ كي طسوت هدش لاغشا : ج - ؟تسا تیاباگم دنچ ربارب کسید تیفرظ 5 6000 30000 30000     r rpm r 80000 2000 40   8000 80000 88000   200 40 8000   6 7 10 720 10 72 2000 40 18 500        لاثم

slide 35:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 35 هناسر هناوتسا كت و تباث كون اب كسيد لداعم اقطنم تسا يا يا . یترابع هب : شاب یم یجراخ حطس رد شياهرایش هک تسا يا هناوتسا د . هلبط Drum تیفرظ رتمک كسيد و راون زا هلبط تسا . تعرس تسا رتشیب كسيد و راون زا هلبط . هدافتسا دراوم هلبط 1 - يزاجم نیشام يارب نایبیتشپ ههفاح ناونع هب هلبط زا هدافتسا . 2 - تباث ياهرازفا مرن طبض و اهرلياپماکدننام ...

slide 36:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 36 CD DVD

slide 37:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 37 تاعلطا رب يور حطس ياهکسيد يرون هب تروص يرنياب رب يور كسيد دک ؛دنوش یم هب نيا بیترت هک هب ياج ددع ،رفص ًاحلطصا كي تیپ هرفح كچوک و يارب ددع ،كي كي دنل حطسم داجيا دوش یم . يارب داجيا تیپ اي رفص ،یتاعلطا رزیل اب ینايرج لاب هک يامرگ يدايز داجيا ،دنک یم رب حطس كسيد ت هدیبا و تیصاخ نيرولب ن هطقن ار زا نیب درب یم . هب نيا بیترت رد ماگنه ندناوخ حطس ،كسيد رگيد ن هطقن ياتزاب یتسرد رب يور روسنس ساسح هب ون ر هاگتسد شخپ هتشادن و هب تروص رفص ریسفت دوش یم . هیقب طاقن تسد هدروخن مکح دنل ار هتشاد و رد ماگنه ندناوخ ،كسيد هب ببس ياتزاب یتسرد هک رب يور ا ني روسنس ،دنراد هب تروص كي ریبعت دنوش یم . 1 - یسیطانغم هریخذ يزاس یسیطانغم رد یپلف ،كسيد راون تساک و كسيد ياه تخس هدافتسا هدش تسا . رد نيا عون هریخذ ،يزاس هداد اه 0 اي 1 اب تهج يریگ داوم یسیطانغم تبث یم دندرگ . یزاس هریخذ 2 - يرون

slide 38:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 • رد هریخذ يزاس يرون هب لیلد مدع لاصتا یکيزیف نيا تیلباق دوجو دراد هک زا تاعلطا اب كي هيل ظفاظم يور ن اه تهفاظم دوش . • كسيد ياه یسیطانغم رد ربارب نادیم ياه یسیطانغم بیس ريشپ یم دنشاب . • رد هریخذ يزاس يرون یم ناوت یلاگچ يرتشیب زا تاعلطا ار هریخذ دومن . • رد هریخذ يزاس يرون یم ناوت هب تعرس ياه يرتلاب زا هریخذ يزاس یسیطانغم تسد تفاي . • تمیق ياهژایل هدافتسا هدش رد هریخذ يزاس ،يرون رایسب رتنازرا زا داوم یسیطانغم تسا . • رد هریخذ ياس ،يرون اهنت كي سناکرف صاخ یم دناوت لمع نتشون ار ماجنا دهد اما كسيد ياه یسیطانغم زا نادیم ياه یسیطانغم فلتخم ریثات یم دنريشپ . 38 یزاس هریخذ هب یرون یزاس هریخذ یاه تیزم یسیطانغم

slide 39:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 39 • CD-ROM : كي راب هتشون هدش و اهراب هدناوخ دوش یم . رتشیب رد ياه یناپمک گنه يزاس هدافتسا دوش یم . زا ادتبا هب يوظن دیلوت دوش یم هک رگيد يزاین هب تيار هتشادن و يواح تاعلطا تسا . • CD – R : نيا عون یس يد طقف كي راب تیلباق تيار هتشاد و اهراب هدناوخ دوش یم رد عقاو نامه یس يد ماخ جيار رد رازاب هدوب و تایلمع تيار رب يور ن طسوت ربراک تروص دریگ یم . • CD – RW : تیلباق تيار ددجم ار دراد و ات اهراب ناوت یم تاعلطا ار رب يور ن هریخذ و ًاددجم كاپ دومن . CD

slide 40:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 40 : DVD – ROM كي دوش یم هدناوخ اهراب و هدش هتشون راب . رتشیب هدافتسا يزاسملیف ياه یناپمک رد دوش یم . DVD – R : نامه روم اهراب دناوت یم و هتشاد ار تيار هبترم كي تیلباق ربراک طسوت هک هدوب رازاب رد دوجوم ماخ يد يو يد د دریگب رارق هدافتسا . DVD –RW : یعون ات ددجم تيار تیلباق هک يد يو يد زا 1000 دراد ار هبترم . DVD

slide 41:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 41 1 . DVD رمع يرتشیب دراد . 2 . تیفیک DVD رتلاب تسا . 3 . تعرس هریخذ و یبايزاب رد DVD رتلاب تسا . 4 . رد CD زا هعشا نودام زمرق اب لوط جوم 7۸0 رتمونان هدافتسا دوش یم ، یلو رد DVD زا هعشا نودام زمرق اب لوط جوم 650 رتمونان هدافتسا دوش یم . هجیتن نيا رما رد رتکچوک ندش هزادنا دنل و اه تیپ هدوب هک ًاتياهن رجنم ب ه شياجنگ رتشیب رد يد يو اه يد دوش یم . 5 . رد DVD ، ام میناوت یم لدم ود هيل هتشاد ،میشاب یلو رد CD طقف كي هيل ميراد . نوچ رد لدم ،هيلود هاگتسد شخپ اب روبع رزیل زا هيل لوا و رد نیع لاح یکدنا رییغت ،هيواز هب هيل مود تسد یسر دراد . نيا روبع دنمزاین نيا تسا هک رزیل تردق ذوفن يريشپ هتشاد ،دشاب هک نوچ رد CD لوط جوم رزیل تبسن هب DVD رتلاب و ًاتياهن سناکرف و تردق ذوفن يريشپ ن رتمک ،تسا ام میناوت یمن لدم ود هيل هتشاد میشاب . توافت CD اب DVD

slide 42:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 42 ید یس هفرط كي - هيل كي : لداعم یتیفرظ 700 تياباگم هفرط ود - كي هيل : یتیفرظ لداعم 1 ٫4 تياباگیگ یدنب هتسد ید یو ید هفرط كي – كي هيل : یتیفرظ لداعم 4 ٫7 تياباگیگ هفرط كي – هيل ود : یتیفرظ لداعم ۸ ٫5 تياباگیگ هفرط ود - هيل كي : یتیفرظ لداعم 9 ٫4 تياباگیگ هفرط ود – ود هيل : یتیفرظ لداعم 17 تياباگیگ

slide 43:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 43 یلپ یتانبرک : نيرت ینوریب هيل هدوب و تیلوئسم تهفاظم زا رگيد اه هيل ار رب هدهع دراد . یاه هیل DVD ود هفرطود هیل رییغت زاف : هفیظو هریخذ تاعلطا ار رب هدهع دراد . یگژيو نيا هيل ن تسا هک دناوت یم تلاح نيرولب مهنم دوخ ر ا زا تسد هداد و اددجم هب نيا تلاح زاب ددرگ . نيا یگژيو ثعاب دوش یم هک ام میناوتب تاعلطا ار هب تاعفد رب يور كسيد یخذ هر هدرک و ن ار اددجم كاپ میيامن . دادعت تاعفد نتشون ددجم دودظم تسا . زاب هدنبات : نيا هيل رد عقوم ندناوخ تاعلطا هب كمک هاگتسد شخپ ؛دي یم هب نيا بیترت هک رون يرزیل هک ب ه حطس كسيد هدیبات ،دوش یم رد تروص دروخرب هب طاقن دنل زا قيرط نيا هيل هدیباتزاب هدش و هب تروص ددع كي ریسفت گ یم ددر . ادج هدننک : فده نيا تمسق ادج ندرک ود يور هباشم نيا عون ياهکسيد ود هفرط زا اهکسيد تسا . قیاع : نیمود هيل زا نوریب هدوب و راک ن داجيا هلصاف نیب يا هظفص هک تاعلطا رد ن هریخذ دوش یم اب رگيد ص تاظف ؛تسا اريز اب هجوت هب هکنيا رارق تسا رب يور نيا هظفص تاعلطا نيدنچ راب هریخذ و كاپ ،دوش نيا هظفص ًامئاد رد لاح رییغت زا تلاح نيرولب هب تلاح ریغ نيرولب دشاب یم و نيا رییغت هارمه اب رییغت تلاح هدام زا دماج هب تلاح ن همی عيام دشاب یم . سپ يارب هکنيا نيا هيل اب رگيد اه هيل لخادت هتشادن ،دشاب دوجو نيا هيل يرورض ديامن یم .

slide 44:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 44 DVD و CD اب زمرق هعشا و Blu-ray اب یبآ هعشا شفنب ارف راک دننک یم . لوط جوم رزیل هدافتسا هدش رد Blu-ray زا DVD رتهاتوک ،تسا رد هجیتن اه هداد و تاعلطا يرتشیب ار یم ناوت يور ياه كسيد Blu-ray هریخذ دومن . كسيد Blu-Ray رد لاس 2003 اب تیفرظ 20 ربارب رتشیب زا DVD تسرد دش .

slide 45:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 45 نایاپ لوا لصف

slide 46:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106

authorStream Live Help