آموزش ترمودینامیک ۲ بخش هشتم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ ریذپ مکارت نایرج 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوکس صاوخ : • ،دوب دهاوخن یشوپ مشچ لباق لایس یشبنج یژرنا ،دشاب لاب تعرس هک یطیارش رد اذل دننکیم ماغدا نوکس یپلاتنآ ترابع کی رد یشبنج یژرنا اب ار یپلاتنآ . • تسا کیتابایدآ طیارش رد نوکس تلاح هب ندیسر رد یپلاتنآ فرعم نوکس یپلاتنآ . • دنامیم یقاب تباث لایس نوکس یپلاتنآ ،رادیاپ نایرج دنیآرف رد . ℎ 0 ℎ + 2 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوکس صاوخ : • پورتنزیآ نوکس تلاح ،دشاب ریذپ تشگرب کیتابایدآ نوکس دنیآرف هک یماگنه هدیمان کی دوشیم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوکس صاوخ : + + ℎ 1 − 1 + + ℎ 2 − 2 − + − 02 − 01 + 2 − 1 • دوشیم هدیمان نوکس تلاح صاوخ ،نوکس تلاح رد لایس صاوخ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 خام ددع و توص تعرس : • توص تعرس : دنکیم روبع طیحم کی زا هک یکچوک تیاهن یب یراشف جوم تعرس . • خام ددع : لایس یعقاو تعرس تبسن اوه نورد مسج کی اب نامه رد توص تعرس هب لایس : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یدعب کی کیپورتنزیآ نایرج : • ارگمه یاه لزان - ارگاو سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یدعب کی کیپورتنزیآ نایرج : ሶ → + + 0 + 0 1 2 − 2 1 − 2 • مرج اقب • یژرنا اقب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یدعب کی کیپورتنزیآ نایرج : • یدورو عطقم حطس اب لایس تعرس تارییغت : 1 0 1 1 0 0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا یاهزاگ کیپورتنزیآ یاه نایرج یارب طباور : 0 1 + − 1 2 2 0 1 + − 1 2 2 ൗ − 1 0 1 + − 1 2 2 ൗ 1 − 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ینارحب صاوخ : • دوشیم دحاو خام ددع هک یعضوم رد لایس صاوخ هاگولگ دوشیم هدیمان ینارحب صاوخ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کوش : • کوش جوم : دشاب یم هدنور شیپ شاشتغا کی . م کی هک دیآ یم دوجوب یماگنه کش جوم جو امسلپ ای و زاگ ،عیام طیحم کی رد لایس طیحم کی رد یلک تروص هب س یتعرس اب زا رت عیر دنک یم تکرح توص تعرس . و دننک یم لمح یژرنا دوخ اب یداع جوم کی دننامه کوش جاوما دنبای راشتنا طیحم کی رد دنناوت یم . ن رییغت هب ناوت یم جوم عون نیا یاه هصخشم زا و یناهگا درک هراشا طیحم یلاگچ و ،امد ،راشف رد هتسویپان . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کوش : • دهد یم خر ریام لتنارپ نزبداب هلیسو هب طاسبنا ،توص قوفام یاه نایرج رد . وتیلاس فلخ رب اه ن عون جاوما زا یرگید دبای یم راشتنا تعرس اب تبسن هب کوش جاوما یژرنا ، . نارپ نزب داب ،نینچمه ریام لت یثنخ ار نآ زا یتمسق و هدش ماغدا کوش جوم اب تیاهن رد و هدش کیدزن زین نآ هدننک یهارمه دنک یم . دنام یم تباث لک یژرنا ،دنک یم روبع هدام نایم زا کوش جوم هک یماگنه . ا دوجو نیا اب یژرن دبای یم شیازفا یپورتنآ و هتفای شهاک راک تروص هب جارختسا لباق . یم نینچمه کوش جاوما رد دنناوت نادیم کی رد و یطیحم هنوگره روضح مدع رد ای دماج طیحم یسیطانغمورتکلا نادیم دننامه دنبای راشتنا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رزویفید : • رد یاه تعرس لاب راشف دایز اوه رد ریز وردوخ دوجو دراد هک نیا راشف ثعاب دوش یم بقع وردوخ ار ب ه تمس لاب راشف ،دهد رد هجیتن وردوخ یرادیاپ دوخ ار زا تسد دهد یم و تمسق بقع وردوخ هب یلد ل راشف اوه هب تمس لاب دور یم و ثعاب یرادیاپان رد یاه تعرس لاب و ای رس اه چیپ دوش یم . رد عقاو رزویفید Diffuser یکی زا یازجا یکیمانیدوریآ وردوخ دشاب یم هک رد تمسق بقع وردوخ و ریز رپس بقع بصن دوش یم . نیا هعطق هب نایرج یاوه ریز وردوخ تعرس یرتشیب دهد یم و عاب ث شیازفا یژرنا ور هب نییاپ ای نامه Down Force دوش یمرتشیب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رزویفید : شیازفا نیا یژرنا ثعاب دوش یم بقع وردوخ رتشیب رب یور نیمز راشف دروآ و رد یاه تعرس یلاب 190 یلا 200 رتمولیک رد تعاس ای رد رس ،چیپ وردوخ یرادیاپ یرتشیب هتشاد دشاب . هتبلا اب بصن هلاب ییاهتنا بقع وردوخ ای نامه رلیوپسا Spoiler زین نیا یژرنا رتشیب دوش یم . نینچمه یارب دودحم و مک ندرک زا دورو نایرج اوه هب ریز وردوخ زا نامه ،لوا نییاپ رپس ولج یا هلاب بصن دننک یم ات نازیم یاوه یدورو هب ریز وردوخ رتمک و م دودح دوش . رد لک ناوت یم هجیتن تفرگ رزویفید و رلیوپسا رد شیازفا یرادیاپ وردوخ رایسب رثوم دنتسه و زیم نا ریثات اه نآ رتشیب رد یاه تعرس لاب دشاب یم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 • ت وبرو رژراش رد لاس 1905 یدلیم طسوت سدنهم کیناکم یسیئوس درفلآ یچوب عارتخا ش د . رژراشوبروت تسترابع زا یعون روسرپمک ینیبروت و کی روسرپمک زیرگ زا زکرم هک ت طسو کی تفش هک اب لاصتا یچنلف هب نآ لصتم هدش ار یم ،دناخرچ نیبروت یزاگ طسوت یپ چ هب دلوفینام دود لصتم یم دوش و یاهزاگ یجورخ زا روتوم ثعاب شخرچ نیبرو زاگ هدش و هب ببس نآ روسرپمک هک طسوت کی تفش هب نیبروت یزاگ لصتم تسا عورش هب شخرچ هدومن و یاوه طیح ار شکم هدرک و سپس نآ ار مکارتم و هب فرط روتوم یم دتسرف . اهرژراشوبروت Turbocharger اهرژراش رپوس و : Supercharger سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 و ینعم هب ،روتوم هب رتشیب یدورو یاوه ق روتوم لخاد هب رتشیب ت تشیب تخوس و اوه و ینعم هب ر دشاب یم روتوم یجورخ تردق و یژرنا شیازفا اهرژراشوبروت Turbocharger اهرژراش رپوس و : Supercharger سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 دیشاب زوریپ و قفوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org