آموزش ترمودینامیک ۲ بخش هفتم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ قارتحا و تخوس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 قارتحا و تخوس :  وشیم هدیمان تخوس ،دنک دازآ یژرنا نتخوس نیح رد هک یا هدام ره د .  هک دنتسه نبرکو نژوردیه لماش هدش هتخانش یاه تخوس رثکا دنوشیم هدیمان ینبرکوردیه یاه تخوس . نس لاغز لاثم ناونع هب ،گ یعیبط زاگ ،نیزنب  نبرکوردیه دادعت زا یطولخم عیام ینبرکوردیه یاه تخوس رثکا تسدب ریطقت جرب رد ریطقت هلیسو هب ماخ تفن زا هک دنتسه دنیایم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 قارتحاو تخوس : • قارتحا : ازآ ِژرنا یدایز ریداقم و دوشیم دیسکا تخوس نآ یط هک ییایمیش شنکاو کی د دراد مان قارتحا ،دوشیم . • وم هدننکدیسکا ناونع هب اوه قارتحا یاهدنیآرف بلغا رد ،دازآ یاوه یاه یناوارف لیلد هب در دریگیم رارق هدافتسا . • دومن هدافتسا هدننکدیسکا ناونع هب صلاخ نژیسکا زا دیاب صاخ دراوم رد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 اوه تابیکرت : • زا کشخ یاوه 20.9 ،نژیسکا 78.1 ،نژورتین 0.9 و نوگرآ کشت نژوردیه و نوئن ،میله ،نبرک دیسکا ید یمک ریداقم لی تسا هدش . • ،کشخ یاوه لیلحت رد 21 و نژیسکا یلوم دصرد 79 دصرد دوشیم هتفرگ رظن رد نژورتین یلوم . • ،قارتحا یاهدنیآرف رد اوه نژیسکا لوم ره هارمه نیاربانب 3.76 تشاد دهاوخ دوجو نژورتین لوم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 قارتحا دنیآرف : • هب ییازجاو اهرگ شنکاو دنراد دوجو شنکاو زا لبق هک ییازجا ،قارتحا دنیآرف کی یط رد دعب دوشیم هدیمان تلوصحم دنیایم دوجوب شنکاو زا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 تخوس هب اوه تبسن : • ج هب اوه مرج تبسن تروص هب و دوشیم نایب مرج ساسا رب لومعم تخوس هب اوه تبسن مر دوشیم فیرعت قارتحا دنیآرف یط رد تخوس . • ت هب اوه یاه لوم دادعت تبسن تروص هب یلوم یانبم رب نینچمه تخوس هب اوه تبسن دادع دوشیم فیرعت تخوس یاه لوم . A سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعقاو و یرظن قارتحا : • نیآرف ،دنزوسب لماک روط هب قارتحا دنیآرف کی رد تخوس قارتحا لباق ازجا مامت هاگره د تسا لماک قارتحا . • لثم ییازجا اب و هتخوس تخوس رادقم ره لماش قارتحا تلوصحم هاگره لباقتم 2 تسا صقان قارتحا دنِآرف ،دنشاب . • سگ هدیدپ و قارتحا هظفحم رد ندش طولخم لمع ندوبن یفاک ،نژیسکا ندوبن یفاک زا یگتس دشابیم صقان قارتحا زورب لیلد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعقاو و یرظن قارتحا : 4 + 2 2 + 3 .76 2 → 2 + 2 2 + 7 .52 2 • تمویکوتسا ای یرظن یاوه ،تخوس کی لماک قارتحا یارب زاین دروم یاوه نازیم نیرتمک کیر دوشیم هدیمان . • دزوسیم یرظن یاوه اب لماک روط هب تخوس نآ رد هک قارتحا دنیآرف . ای یرظن قارتحا دوشیم هدیمان تخوس نآ کیرتمویکوتسا . • ناتم کیرتمویکوتسا قارتحا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعقاو و یرظن قارتحا : • شیپ دوجوم یاوه هک یتروص رد دصرد تروص هب دازام یاوه نازیم ،دشاب یرظن یاوه زا دوشیم نایب یرظن یاوه رد ای یفاضا یاوه . • ه دوبمک دصرد تروص هب بلغاو دوشیم هدیمان اوه دوبمک ،یرظن یاوه زا رتمک یاوه رادقم او دوشیم نایب . • ت ناوتیم مرج یاقب لصا زا هدافتسا اب ،دوش ضرف لماک قارتحا دنیآرف هک یتروص رد تابیکر دروآ تسدب ار تلوصحم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هدام یاه لوکلوم یژرنا : زا دنترابع متسیس کی یاه لوکلوم رد دوجوم یژرنا فلتخم لاکشا :  سوسحم یژرنا  ناهن یژرنا  ییایمیش یژرنا  یا هتسه یژرنا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 قارتحا یپلاتنآ و شنکاو یپلاتنآ : • هدیمان شنکاو یپلاتنآ ،راک ماجنا نودب ییایمیش شنکاو کی رد امرگ لاقتنا نازیم هب و دوشیم دشابیم اهرگشنکاو یپلاتنآ و تلوصحم یپلاتنآ نیب فلتخا تروص . • دوشیم هدیمان قارتحا یپلاتنآ ،شنکاو یپلاتنآ لومعم قارتحا یاهذدنیآرف یارب . ℎ ℎ − سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 قارتحا یپلاتنآ و شنکاو یپلاتنآ : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لیکشت یپلاتنآ : • لیکشت یپلاتنآ ار شا هدنهد لیکشت رصانع زا هدام کی لیکشت شنکاو یپلاتنآ هدام نآ دنمانیم . • تسا رفص لیکشت یپلاتنآ رادیاپ رصانع مامت یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یترارح شزرا : ℎ + ℎ • تباث نایرج دنیآرف کی یط رد لماک روط هب تخوس کی هک یتقو هدش دازآ یژرنا رادقم م هدیمان تخوس یترارح شزرا ،دندرگیم زاب رگشنکاو داوم تلاح هب تلوصحم و دزوسیم دوشی . • ک یتروص رد و رتلاب یترارح شزرا دشاب عیام تروص هب بآ تلوصحم رد هک یتروص رد بآ ه میراد و دوشیم هدیمان رت نییاپ یترارح شزرا دشاب راخب تروص هب : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یشنکاو یاه متسیس یارب لوا نوناق لیلحت : ℎ ഥ ℎ° + ത ℎ − ഥ ℎ° • دشابیم هدام یازجا یپلاتنآ نتسناد هب زاین یژرنا هنزاوم نتشون یارب . کی یپلاتنآ بکرم هدام دوشیم هداد شیامن ریز تروص هب : درادناتسا تلاح هب تبسن سوسحم یپلاتنآ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رادیاپ نایرج یشنکاو یاه متسیس یارب لوا نوناق لیلحت : • رادیاپ نایرج ییایمیش شنکاو متسیس کی یارب یژرنا یاقب • دشابیم سرتسد رد قارتحا یپلاتنآ هک یشنکاو یارب : − ෍ ഥ ℎ° + ത ℎ − ഥ ℎ ° ෍ ഥ ℎ ° + ത ℎ − ഥ ℎ° − ഥ ℎ° + ෍ ത ℎ − ഥ ℎ° − ෍ ത ℎ − ഥ ℎ° سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یشنکاو یاه متسیس یارب لوا نوناق لیلحت – هتسب متسیس − + − − − − ෍ ഥ ℎ ° + ത ℎ − ഥ ℎ° − ത ෍ ഥ ℎ ° + ത ℎ − ഥ ℎ° − ത • ییایمیش هتسب متسیس یارب یژرنا یاقب : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کیتابایدآ هلعش یامد : 0 0 ෍ ഥ ℎ ° + ത ℎ − ഥ ℎ° ෍ ഥ ℎ° + ത ℎ − ഥ ℎ° • ب تلوصحم یامد ،دشاب هتشادم دوجو فارطا طیحم هب ییامرگ فلتا چیه هک یتلاح رد کی ه شنکاو کیتابایدآ قارتحا یامد اب کیتابایدآ هلعش یامد هک دیسر دهاوخ ممیزکام رادقم هدیمان دوشیم . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یشنکاو یاه متسیس یپورتنآ رییغت : ෍ + − − • رادیاپ نایرج ای هتسب یشنکاو متسیس کی یارب یپورتنآ لداعت : • یپورتنآ شیازفا لصا : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یدیلک تلاوس : 1 . ؟دنکیم فیرعت رت لماک ار قارتحا لوحت ریز یاه باوج زا کیمادک .1 تسازامرگ ییایمیش شنکاو کی قارتحا .2 دنیوگ قارتحا ،دشاب هتشاد یگدننکدیسکا شقن نژیسکا نآ رد هک ار یشنکاو ره ارصحنم .3 دراد دوجو هدننک دیسکا ناونع هب اوه نآ رد هک تسا ییایمیش شنکاو کی قارتحا .4 یمتح ازجا هک تسا یشنکاو قارتحا 2 2 دنشاب شنکاو نآ تلوصحم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : هنیزگ 1 تسا حیحص . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : نبرکوردیه تخوس زا لصاح داوم تسا کشخ یانبم رب ریز بیکرت یاراد . تخوس تبسن اب تسا ربارب اوه هب : 2 8 .1 41.7 ൗ .2 24.1 ൗ .3 14.9 ൗ .4 67.1 ൗ 0 . 9 2 8 . 8 2 82 . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : : 8 + 0 . 9 8 . 9 : 3 . 76 82 . 3 + 2 + 3 . 76 2 → 8 2 + 0 . 9 + 8 . 8 2 + 82 . 3 2 + 2 21 . 89 : 2 2 × 8 + 0 . 9 + 2 × 8 . 8 + 9 . 276 : 2 18 . 55 8 . 9 × 12 + 18 . 55 × 1 21 . 89 32 + 3 . 76 × 28 × 1000 41 . 7 ൗ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : ،یهاگشیامزآ دنیآرف کی رد 8 18 اب 80 دزوسیم یروئت صلاخ نژیسکا . یلوم دصرد 2 و ؟تسا ردقچ پچ هب تسار زا بیترت هب قارتحا تلوصحم رد .1 0 و 33.3 .2 66.6 و 37.2 .3 33.3 و 18.3 .4 17.6 و 29.4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : دراد یرتشیب لیامت نبرک هب تبسن نژوردیه اب بیکرت هب نژیسکا هک اجنآ زا . بانب نژوردیه نیار دزوسیم لماک روط هب تخوس نورد . هنیزگ 4 تسا حیحص . 8 18 + 12 . 5 2 → 8 2 + 9 2 2 12 . 5 × 0 . 8 10 8 18 + 10 2 → 2 + + 9 2 : 2 × 10 2 + + 9 : 8 + 3 5 2 3 3 + 5 + 9 17 . 6 5 3 + 5 + 9 29 . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : ناتکوزیا تخوس قارتحا دنیآرف رد یفاضا یاوه رادقم شیازفا اب 8 18 تارییغت ،بیترت هب ؟تسا مادک ریز دراوم رد هدش داجیا 1 . هلعش کیتابایدآ یامد 2 . قارتحا تلوصحم رد بآراخب منبش هطقن 3 . یئزج راشف 2 رد قارتحا تلوصحم .1 دوشیم مک - دوشیم مک - دوشیم مک .2 دوشیم مک - دوشیم دایز - دوشیم مک .3 دوشیم دایز - دوشیم دایز - دوشیم دایز .4 دوشیم دایز - دوشیم مک - دوشیم دایز سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : ف هکنیا هب هجوت اب و هتفای شهاک هلعش کیتابایدآ یامد یفاضا یاوه رادقم شیازفا اب یئزج راش یم شهاک زین تلوصحم رد بآ راخب منبش هطقن یامد ،دبایم شهاک تلوصحم رد بآ راخب دبا . هنیزگ 1 تسا حیحص . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : راشف رد صلاخ نژیسکا اب ناتم زاگ 100 دهدیم ماجنا لماک قارتحا لاکساپولیک . رگا a دصرد زاگ منبش هطقن یامد و ؟تسا مادک قارتحا زا لصاح بآراخب یئزج راشف ،دشاب یرظن یاوه یاه یرظن قارتحا هب تبسن قارتحا زا لصاح یرتمویکوتسا ؟دنکیم رییغت هنوگچ .1 2 200 1 + دوشیم رتمک منبش هطقن یامد .2 2 200 1 + 2 دوشیم دایز منبش هطقن یامد .3 2 200 2 + دوشیم دایز منبش هطقن یامد .4 2 200 1 + 2 دوشیم رتمک منبش هطقن یامد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : دبایم شهاک تلوصحم منبش هطقن یامد یرظن یاوه شیازفا اب . هنیزگ 1 تسا حیحص . 4 + 2 → 2 + 2 2 + − 2 2 2 2 2 1 + 2 + − 2 × 100 200 + 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : یروحم تردق یاراد یقارتحا روتوم کی 200 رود رد تاوولیک 4500 RPM تسا . یترارح شزرا تخوس 40000 ൗ طیارش نیا رد روتوم یترارح هدزاب ،تسا 27 تسا . تخوس فرصم بسحرب Τ ؟تسا ردقچ .1 1 27 .2 1 54 .3 1 100 .4 1 200 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : هنیزگ 2 تسا حیحص . ሶ ሶ ሶ ሶ η 2 00 0 .27 4 0 00 0 1 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : راشف رد ریز ییایمیش شنکاو تلوصحم منبش هطقن 0.1 ترارح هجرد و لاکساپاگم 260 ℃ ردقچ تسا دارگ یتناس هجرد بسح رب ؟ تسا هدش هداد ریز رد عابشا راشف و امد لودج . .1 58.8 .2 63.1 .3 260 .4 68.3 Pkpa 10 15 20 25 30 T ℃ 45.8 53.97 60.06 64.97 69.1 2 + 2 + 3 . 76 2 → 2 + 1 2 2 + 3 . 76 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : وص رد هدش هئارا لودج زا منبش هطقن یامد ،قارتحا تلوصحم رد بآراخب یئزج راشف هبساحم اب تر تسا هبساحم لباق هلئسم . 2 2 1 1 + 0 . 5 + 3 . 76 × 100 19 . 01 هنیزگ 1 تسا حیحص . 2 + 2 + 3 . 76 2 → 2 + 1 2 2 + 3 . 76 2 58 . 8 ℃ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : دیریگب رد اوه اب مود راب و صلاخ نژیسکا اب لواراب ار رفسمتا راشف رد ناتم قارتحا . کاو شن تسا کیرتمویکوتسا طولخم و لماک قارتحا . قارتحا تلوصحم منبش هطقن : .1 تسا رتشیب لوا شنکاو رد .2 تسا رتشیب مود شنکاو رد .3 تسا ناسکی مود و لوا یاه شنکاو رد .4 دراد قارتحا تلوصحم یامد هب یگتسب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : ب و شهاک بآ یئزج راشف نیاربانب ،هتفای شیازفا شنکاو تلوصحم دادعت مود شنکاو رد عبطلا دبایم شهاک زین منبش هطقن یامد . یب قارتحا نیلوا رد تلوصحم منبش هطقن یامد اذل تسا رتش . هنیزگ 1 تسا حیحص . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : زاگ لماک قارتحا شنکاو 4 اب 20 تسا رظندم یفاضا یاوه . لصاح یاهزاگ لک راشف رگا قارتحا 100 Kpa بسح رب قارتحا لصاح یاهزاگ رد بآ راخب ییزج راشف ،دشاب Kpa مادک هب ؟تسا رتکیدزن رادقم .1 10 .2 16 .3 20 .4 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : 2 × 1 . 2 2 . 4 2 2 1 + 2 + 0 .4 + 9 .0 24 × 100 16 . 09 7 هنیزگ 2 تسا حیحص . 4 + 2 2 + 3 .76 2 → 2 + 2 2 + 2 4 + 2 . 4 2 + 3 .76 2 → 2 + 2 2 + 9 . 0 24 2 + 0 . 4 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : ناتم قارتحا رد 4 اب 80 کیرتموتویکوتسا یاوه یروئت یاوه تخوس هب اوه تبسن ، لوم ی اب تسا ربارب : .1 7.6 .2 1.6 .3 15.3 .4 22.2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : ،نژیسکا لوم کی ره نیمات تهج 4.76 تسا مزل اوه لوم . کی لماک قارتحا تهج نیاربانب ،ناتم لوم 2 × 4 . 76 تسا مزل اوه لوم . اذل 80 ترابع مزل اوه رادقم ،کیرتمویکوتسا یاوه زا تسا : 4 .76 × 2 × 0 .8 7 .6 زا تسا ترابع یلوم تخوس هب اوه تبسن نیاربانب : 7 .6 1 7 .6 هنیزگ 1 تسا حیحص . 4 + 2 2 + 3 .76 2 → 2 + 2 2 +7.02 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لصف هصلخ و تاکن نایب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org