آموزش ترمودینامیک ۲ بخش ششم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ اوه طولخم – عوبطم هیوهت و راخب 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وج یاوه و کشخ یاوه : • وج یاوه : دوشیم هدیمان وج یاوه دشابیم تبوطر یرادقم یاراد هک نیمز وج رد . • کشخ یاوه : دنیوگیم کشخ یاوه درادن راخب هک ییاوه هب . • دراد اه ناسنا شیاسآ و یتحار رد یمهم شقن اوه راخب نازیم . رتماراپ تبوطر نیاربانب دراد عوبطم هیوهت رد یراذگریثات . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وج یاوه و کشخ یاوه : • و دوشیم هتفرگ رظن رد لآ هدیا زاگ تروص هب وج رد دوجوم بآ راخب تابساحم یتحار یارب دوب دهاوخ لآ هدیا یاه زاگ طولخم دننامه زین بآ راخب و اوه طولخم . • دوب دهاوخ راخب راشف و کشخ یاوه ییزج راشف عومجم ،راخب و اوه طولخم راشف : • شاد رارق طولخم مجح و ترارح هجرد رد ییاهنت هب رگا بآ راخب هک تسا یراشف راخب راشف هت دنکیم لامعا دشاب . + 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وج یاوه و کشخ یاوه : ℎ ≅ ℎ ℎ ≅ 2500 . 9 + 1 .82 T ℎ 1 . 0 05 ൗ . ℃ ൗ • ن رد ربارب امد نامه رد عابشا بآ راخب یپلاتنآ اب ناوتیم ار اوه رد دوجوم بآ راخب یپلاتنآ رظ تفرگ : • رد یپلاتنآ رادقم زا هدافتسا اب 0 ℃ یارب نیگنایم رادقم کی زین و میراد : • میراد زین کشخ یاوه یپلاتنآ یارب : 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 صوصخم تبوطر و یبسن تبوطر : ൗ ൗ 0 . 6 22 0 .6 22 − • قلطم تبوطر صوصخم تبوطر : 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 صوصخم تبوطر و یبسن تبوطر : ∅ 0 .622 − • یبسن تبئطر : وطر رثکادح نازیم هب تبسن درادیم هگن دوخ رد اوه هک یتبوطر رادقم هک یتب دراد هگن دوخ رد نیعم یامد کی رد دناوتیم اوه : • میراد قلطم و یبسن تبوطر تلداعم بیکرت اب : 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 صوصخم تبوطر و یبسن تبوطر : ℎ ℎ + ℎ • قلطم تبوطر و یبسن تبوطر میهافم هب هجوت اب یرفسمتا یاوه یلک یپلاتنآ یارب میراد : 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 منبش هطقن : • طقت دوش درس امد نآ ات تباث راشف رد اوه رگا هک ییامد زا تسترابع منبش هطقن یامد عورش ری دوشیم . • دشابیم راخب راشف رد بآ عابشا یامد ،منبش هطقن یامد رگید ترابع هب . 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 منبش هطقن : 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کیتابایدآ عابشا یامد : • صوصخم تبوطر اب اوه 1 یامد و 1 یخبت اب درذگیم هدش یدنب قیاع لاناک کی نورد زا ر یامرگ زا یرادقم اریز دبایم شهاک اوه یامد و دبایم شیازفا رذگ نیا یط اوه تبوطر ،بآ دوشیم نیمات اوه قیرط زا بآ ریخبت ناهن . ه دشاب دنلب یفاک هزادنا هب لاناک لوط رگا رد او عابشا یاوه تروص هب جورخ ∅ 100 اوه جورخ یامد و دش دهاوخ جراخ 2 یامد دوشیم هدیمان کیتابایدآ عابشا . 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کیتابایدآ عابشا یامد : 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 کیتابایدآ عابشا یامد : • دوب دهاوخ یدورو یامد یواسم کیتابایدآ عابشا یامد دشاب هدش عابشا یدورو یاوه رگا . • دوب دهاوخ منبش هطقن یامد و یدورو یامد نیب کیتابایدآ عابشا یامد . • دشابیم اوه قلطم تبوطر نازیم نییعت یارب یشور کیتابایدآ عابشا دنیآرف . ین اما کی هب زا دیایم باسح هب شور نیا تلضعم زا هک تشاد دهاوخ شاپ بآ مزیناکم و لیوط لاناک . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رت بابح یامد : • ح هک ریز لکش جنسامد هلیسو هب هک ییامد باب ش هدناشوپ بوطرم هلیتیف کی هلیسوب نآ هد رت بابح یامد ،دوشیم یریگ هزادنا ،تسا دوشیم هتفگ . • راخب بآ زا یرادقم هلیتیف نورد زا اوه رذگ اب اب هک دهدیم تسد زا امرگ یرادقم بآ و دوشیم دش دهاوخ لداعتم ییامد رد اوه زا امرگ نتفرگ . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یجنس تبوطر رادومن : • ددرگیم نییعت لقتسم زکرمتم تیصاخ ود هلیسوب صاخ راشف کی رد وج یاوه تلاح هیقب و دنیآ تسدب یجنس تبوطر رادومن قیرط زا ای طباور قیرط زا دنناوتیم صاوخ . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یجنس تبوطر رادومن : • تسا هدش هداد شیامن منبش هطقن و بوطرم ،کشخ یامد ، عابشا یاوه یارب . 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 عوبطم هیوهت و ناسنا شیاسآ :  میقتسم ریثات دراد رارق نآ رد ناسنا هک یطیحم طیارش رب دراد ناسنا ندب یتحار .  ،یبسن تبوطر ،کشخ یامد مهم لماع هس هب ناسنا یتحار دراد یگتسب اوه تکرح . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 عوبطم هیوهت یاهدنیآرف : .1 هداس ندرک مرگو درس .2 تبوطر شیازفا اب هارمه ندرک مرگ .3 یریگ تبوطر اب هارمه یگدننکدرس .4 یریخبت ندرک درس .5 اوه یاه نایرج کیتابایدآ طلتخا .6 رت نک کنخ یاه جرب 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 عوبطم هیوهت یاهدنیآرف : ෍ ሶ ෍ ሶ ෍ ሶ ෍ ሶ ሶ + ሶ + ෍ ሶ ℎ ሶ + ሶ + ෍ ሶ ℎ • ح اهنآ رب ریز تلداعم و دنوشیم لیلحت رادیاپ تروص هب عوبطم هیوهت یاهدنیآرف بلغا مکا تسا : 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هداس ندرک مرگ و درس : • یکیرتکلا رتیه کی ای یترارح پمپ ،یراخب دننام یگناخ هدننک مرگ یاه متسیس نیا لماش دشابیم اهدنیآرف هتسد . • دنامیم تباث اوه صوصخم تبوطر رادقم و دوشیمن مک ای هفاضا اوه هب یتبوطر لمع رد . رد اما دبایم شهاک یبسن تبوطر ندرک مرگ نیح . • بوطر رادومن رد تباث صوصخم تبوطر طخ یور رب کشخ یامد نتفر لاب تهج رد دنیآرف ت دوشیم رهاظ یجنس . 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هداس ندرک مرگ و درس : 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 تبوطر شیازفا اب هارمه ندرک مرگ : • م نیا ،تبوطر یرادقم شیازفا اب هک دوشیم اوه یبسن تبوطر شهاک ثعاب اوه ندرک مرگ لکش دوشیم عفترم . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یریگ تبوطر اب هارمه یگدننکدرس : • بسن تبوطر و دنامیم یقاب تباث اوه صوصخم تبوطر ،هداس ندرک درس دنیآرف نیح رد اوه ی دبایم شیازفا . دوشیم لح لاب یبسن تبوطر لکشم اوه تبوطر زا یرادقم شهاک اب اذل . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یریخبت ندرک درس : • ننکیم هدافتسا موسرم دیربت یاه لکیس زا بلغا جیار هدننکدرس یاه متسیس زورما د . زا اما دنرادروخرب ییلاب هیلوا و درکلمع هنیزه . ب لاب هنیزه نیا زا ناوتیم ییارحص قطانم رد هلیسو ه درک یریگولج یریخبت یاه نک کنخ زا هدافتسا اب شیامرس . • دنکیم راک هداس لصا کی ساسارب یریخبت ندرک درس : ت ناهن یامرگ ،بآ ندش راخب اب زا ریخب دوشیم بذج فارطا یاوه و بآ . دنوشیم درس دنیآرف نیح اوه مه و بآ مه هجیتن رد . 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یریخبت نک درس : 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 اوه یاه نایرج کیتابایدآ طلتخا : • مزل نامتخاس هب دورو زا لبق اوه یاه نایرج طلتخا عوبطم هیوهت یاهدرباک زا یرایسب رد دشابیم . • دوشیم هتفرگ رظن رد کیتابایدآ تروص هب دنیآرف نیا . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 اوه یاه نایرج کیتابایدآ طلتخا : ሶ 1 + ሶ 2 ሶ 3 1 ሶ 1 + 2 ሶ 2 3 ሶ 3 ሶ 1 ℎ 1 + ሶ 2 ℎ 2 ሶ 3 ℎ 3 ሶ 1 ሶ 2 2 − 3 3 − 1 ℎ 2 − ℎ 3 ℎ 3 − ℎ 1 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رت نک کنخ یاه جرب : • یغ یامرگ یدایز ریداقم عیانص زا یخرب و گرزب عوبطم هیوهت یاه متسیس ،اه هاگورین ر دنیامنیم دیلوت یفرصم . س و دوشیم هداد هدننک کنخ بآ هب دازام یامرگ نیا یدراوم رد سپ بآ نیا امرگ لاقتنا طساو ناونع هب دهدیم لاقتنا وج یاوه هب ار امرگ . • بآ ندیشاپ اب هک دوشیم هدافتسا هدننک کنخ بآ یراک کنخ یارب رت نک کنخ جرب و دهدیم شیازفا ار ترارح لاقتنا حطس ،اوهو بآ سامت حطس شیازفا . 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یرابجا نایرج اب نک کنخ جرب : 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعیبط نایرج اب نک کنخ جرب : 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ششاپ هچضوح : 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یدیلک تلاوس : 1 . یوج راشف اب یلحم یاوه 102 ترارح هجرد یاراد لاکساپولیک 32.7 ℃ یبسن تبوطر و 40 تسا . سا دوجوم اوه رد بآ راخب مرگ دنچ ،کشخ یاوه مرگولیک ره هب تبسن دینک نییعت ت . رد بآ عابشا راشف 32.7 ℃ ربارب 5 تسا لاکساپولیک . .1 12.44 .2 6.22 .3 30.5 .4 12.2 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : هنیزگ 1 تسا حیحص . 102 ∅ 40 5 ∅ × 0 . 622 × − 12 . 44 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : دیریگب رظن رد دنکیم روبع یقاتا زا ار درس بآ هلول کی . اوه یامد رگا 25 ℃ یبسن تبوطر و 50 یریطقت هنوگچیه هک دینک نییعت یروط ار هلول یجراخ هرادج یامد نیرتمک ،دشاب یور دریذپن ماجنا هلول . .1 هلول یجراخ هرادج یامد 25 ℃ دشاب .2 هلول یجراخ هرادج یامد 0 ℃ دشاب .3 هلول یجراخ هرادج یامد 13.7 ℃ دشاب .4 هلول یجراخ هرادج یامد 10 ℃ دشاب 33 PKpa 1.2276 1.7051 2.339 3.169 T ℃ 10 15 20 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : م ریطقت هب عورش نآ رد یتباث راشف دنیآرف یط اوه رد دوجوم راخب هک تسا ییامد منبش هطقن دنکی . یا هک تسا صخشم هدش هئارا لوادج یور زا ،اوه رد دوجوم بآ راخب یئزج راشف هب هجوت اب نیاربانب ن یامد ود نیب راشف 10 ات 15 ℃ دراد رارق . قیقد رادقم یباینایم اب 13.7 دشابیم . هنیزگ سپ 3 تسا حیحص . 25 ℃ 3 . 169 ∅ 50 ∅ × 0 . 5 × 3 . 169 1 . 5845 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : رادومن هب T - S دینک هاگن هدش هداد ناشن ریز رد هک رظندروم یاوه رد دوجوم بآ راخب . هجرد رگا هطقن ترارح 1 هطقن مادک ترارح هجرد ،دشاب رظن دروم یاوه کشخ ترارح هجرد رگناشن ؟دشاب رت ترارح هجرد رگناشن دناوتیم 1 . هطقن ترارح هجرد سپ تسا عابشا اوه نوچ 1 دوشیم زین رت ترارح هجرد 2 . هطقن ترارح هجرد ،هن ای تسا عابشا اوه هکنیا هب هجوت نودب 4 رگناشن تسا رت ترارح هجرد 3 . هطقن ترارح هجرد 3 تسا رت ترارح هجرد ، 4 . هطقن ترارح هجرد 2 دشابیم رت ترارح هجرد رگنایامن ، 35 1 2 3 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : تسا رتمک کشخ یامد زا هشیمه رت یامد . نربارب مه اب هک دشاب عابشا اوه هک ینامز رگم د . رد هطقن دشاب عابشا اوه هک یتروص 1 دشاب عابشا راخب ینحنم یور دیاب . ه تلاح نیا رد نیاربانب او تسین عابشا . هطقن نیاربانب 1 و 4 دنتسین عابشا . هطقن 2 تسا عابشا هطقن یامد رگنایامن زین . هطقن حیحص باوج نیاربانب 3 تسا . هنیزگ 3 تسا حیحص . 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : یجنس تبوطر تراچ رد کیرتمورکیاس دنیآرف ،طیحم راشف رد ییاوه 1 ات 2 دنکیم یط ار . مادک ؟تسا حیحص ریز ترابع .1 تسا هدرک روبع مرگ لیوک کی زا اوه .2 تسا هدرک روبع درس بآ یرپسا کی زا اوه .3 تسا هدرک روبع مرگ بآ یرپسا کی زا اوه .4 تسا هدرک روبع درس لیوک کی زا اوه 37 1 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : نا اوه یور رب یشیامرگ تایلمع نیاربانب ،هتفای شیازفا کشخ یامد هکنیا هب هجوت اب زا و هدش ماج تساوه هب تبوطر ندوزفا رگنایب تبوطر تبسن شیازفا رگید فرط . هنیزگ سپ 3 تسا حیحص . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : سا هدوب یلافس یاه هروک زا هدافتسا رود نادنچ هن هتشذگ رد بآ نتشاد هگن کنخ یاه هویش زا یکی ت . دریگیم رارق اوه ناروک ضرعم رد هیاس ناکم رد بآ یواح یاه هزوک . لخاد کنخ و عوبطم بآ یتدم زا دعب دندومنیم هدافتسا ار هزوک . کشخ بابح یامد رد طیحم رگا 3 5 ℃ طیحم رت بابح یامد و 16 ℃ بآ یامد ،دشاب ؟تسا هنوگچ اوه یبیرقت یبسن تبوطر و هزوک .1 اوه یبیرقت یبسن تبوطر 90 دودح هزوک بآ یامد و 6 ℃ .2 اوه یبیرقت یبسن تبوطر 10 دودح هزوک بآ یامد و 6 ℃ .3 اوه یبیرقت یبسن تبوطر 90 دودح هزوک بآ یامد و 16 ℃ .4 اوه یبیرقت یبسن تبوطر 10 دودح هزوک بآ یامد و 16 ℃ 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : من یور تباث رت یامد طخ کی تروص هب یریخبت شیامرس دنیآرف دینادیم هک روطنامه رادو هدمآرد عابشا تروص هب هزوک فارطا یاوه تلاح نیرتهب رد و دوشیم نایامن کیرتمورکیاس و شیم طیحم رت یامد ربارب زین هزوک نورد بآ یامد و دیسر دهاوخ رت یامد هب نآ کشخ یامد دو . ب نییاپ اوه یبسن تبوطر هک تسا وگباوج ینامز یریخبت شیامرس شور رگید فرط زا دشا . هنیزگ 4 تسا حیحص . 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : یمرج یبد اب اوه نایرج کی 2 Τ یامد رد 500 یمرج یبد اب یرگید یاوه نایرج اب Τ 1.6 یامد رد 900 یارجم زا و طولخم کیتابایدآ تروص هب هظفحم کی رد مئاد تلاح رد دوشیم جراخ یموس . دوش ضرف تباث اوه هژیو یامرگ هچنانچ . نیولک هجرد دنچ یجورخ یامد دینک ضرف لماک زاگ ار اوه ؟تسا . .1 677.8 .2 812.5 .3 762.5 .4 591 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : هنیزگ 1 تسا حیحص . 3 ሶ 1 1 + ሶ 2 2 ሶ 1 + ሶ 2 2 × 500 + 1 . 6 × 900 2 + 1 . 6 677 . 8 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : بیترت هب رت بابح یامد و کشخ بابح یامد 35 و 30 تسا دارگ یتناس هجرد . هک دوریم راظتنا ات اوه نیا یامد 20 ℃ دبای شهاک . لح هار مادک یداصتقا و ینف رظن زا هویش نیرت بسانم ؟دشابیم .1 بآ یرپسا نایم زا اوه نداد روبع .2 درس بآ لیوک زا روبع سپس ،مرگ بآ لیوک نایم زا اوه نداد روبع .3 مرگ بآ لیوک زا روبع سپس ،درس بآ لیوک نایم زا اوه نداد روبع .4 درس بآ لیوک نایم زا اوه نداد روبع 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : خرب لاب یبسن تبوطر زا اوه هک دوریم راظتنا رت و کشخ یامد ندوب کیدزن هب هجوت اب رادرو دشاب . دوب دهاوخن وگباوج یریخبت رلوک نیاربانب . راشا هیوناث یبسن تبوطر هب نوچ زا ،هدشن یا ه یاه هنیزگ نایم 3 و 4 هنیزگ 4 تسا رت یداصتقا . هنیزگ 4 تسا حیحص . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : دوش هدهاشم بآ تارطق نیلوا هکنیا ات مینکیم کنخ یبلص فرظ رد ار بوطرم یاوه . یا رد ن هظحل : .1 تسا هیلوا تلاح منبش هطقن یامد زا رتمک فرظ لخاد بوطرم یاوه یامد . .2 تسا هیلوا تلاح منبش هطقن یامد زا ربارب فرظ لخاد بوطرم یاوه یامد . .3 تسا هیلوا تلاح منبش هطقن یامد زا رتشیب فرظ لخاد بوطرم یاوه یامد . .4 تسا هیلوا تلاح رت بابح یامد زا ربارب فرظ لخاد بوطرم یاوه یامد . 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : تسا تباث مجح دنیآرف کی ،شیامرس دنیآرف هلئسم نیا رد . ی یط منبش هطقن یامد اما دنیآرف ک تسا هدش فیرعت تباث راشف . رادومن هب هجوت اب نیاربانب p - v هدهاشم بآ هرطق نیلوا هک ییامد تسا تباث راشف دنیآرف زا رتمک تباث مجح دنیآرف رد دوش . هنیزگ سپ 1 تسا حیحص . 46 م نبش ه طق ن ی ام د 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : ؟تسا رت حیحص ریز فیراعت زا کیمادک بآ راخب و اوه طولخم یارب .1 قلطم تبوطر رگا تسا کشخ بابح یامد نامه بوطرم بابح یامد تبوطر تبسن دشاب لاب . .2 کیتابایدآ عابشا یامد زا تسا یبیرقت بوطرم بابح یامد .3 دشاب کشخ لماک طولخم رگا ،کشخ بابح یامد زا تسا یبیرقت بوطرم بابح یامد .4 دشاب بآ دامجنا هطقن یامد یلاب ترارح هجرد رگا تسا منبش هطقن یامد نامه بوطرم بابح یامد 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : اوه یاه طولخم یارب اما ،دنتسین ناسکی رت یامد و کیتابایدآ عابشا یامد - ف رد بآ راخب ،وج راش دنربارب مه اب ابیرقت ود نیا . هنیزگ 2 تسا حیحص . 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : یامد یاراد قاتا کی رد بآراخبو اوه طولخم 35 ℃ یبسن تبوطر و 50 دشابیم . لک راشف رگا طولخم 100 طولخم یامد رد راخب زج عابشا راشف و لاکساپولیک 5 . 6 دشاب . تبوطر دنچ یبیرقت روط هب تبوطر تبسن ای قلطم ؟تسا .1 120.8 .2 5.5 .3 17.9 .4 0.015 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 10 : هنیزگ 3 تسا حیحص . ∅ 50 100 5 . 6 0 .622 ∅ 0 .622 × 5 . 6 × 0 . 5 100 − 5 . 6 0 . 01 7 8 17.8 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرد هصلخ و تاکن نایب 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org