آموزش ترمودینامیک ۲بخش پنجم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ یزاگ یاه طولخم 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ طولخم راتخاس : ෍ 1 ෍ 1 • زا هک یزاگ طولخم کی یارب K طولخم یاه لوم دادعت و طولخم مرج تسا هدش لیکشت زج دیایم تسدب ریز طباور زا . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ طولخم راتخاس : • یمرج زج : طولخم لک مرج هب زج ره مرج دادعت تبسن • یلوم زج : طولخم لک یاه لوم دادعت هب زج ره لوم دادعت • میراد نینچمه : ෍ 1 1 ෍ 1 1 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ طولخم راتخاس : σ σ ෍ 1 • دیایم تسدب ریز تروص هب طسوتم یلوم مرج : • یزاگ طولخم یارب اهزاگ طسوتم تباث : 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راتفر P - V - T یزاگ یاه طولخم : • راتفر PvT دشابیم ریز لدم ود ساسا رب یزاگ یاه طولخم : • نوتلاد ییزج یاهراشف عومجم نوناق • تاگامآ ییزج یاه مجح عومجم نوناق 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتلاد ییزج یاهراشف عومجم نوناق : • تفر راک هب طولخم رد هک یزاگ ره یاهراشف عومجم اب تسا ربارب یزاگ طولخم کی راشف ه تسا . دشاب هتشاد رارق طولخم مجح و امد نامه رد ییاهنت هب زاگ ره رگا . ෍ 1 → 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 تاگامآ ییزج یاه مجح عومجم نوناق : هتفر راک هب طولخم رد هک یزاگ ره یاه مجح عومجم اب تسا ربارب یزاگ طولخم کی مجح تسا . دشاب هتشاد رارق طولخم مجح و امد نامه رد ییاهنت هب زاگ ره رگا . ෍ 1 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا یاهزاگ طولخم : • میراد لآ هدیا یاهزاگ یارب : 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یقیقح یاهزاگ طولخم : • سا لباق یقیقح یاهزاگ یارب بسانم تقد اب بلغا تاگامآ و نوتلاد یاه نوناق زا هدافتسا هدافت تسا . • رت بیرض زا هدافتسا ای رتقیقد تلداعم زا هدافتسا اب ،لآ هدیا زاگ زا فارحنا لیلد هب یریذپ مکا راشف دیاب مجح ای دوش هبساحم هدنوش بیکرت زج . • اهزاگ طولخم یارب یریذپ مکارت بیرض : ෍ 1 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا یاهزاگ طولخم صاوخ : • ب ریداقم هب تبسن نییاپ یراشف و لاب ییامد رد بلغا طولخم هدنهد لیکشت یاهزاگ رارق ینارح دنراد . تشاد دهاوخ یبسانم تقد لآ هدیا زاگ ضرف لیلد نیا هب . • د ییاهنت هب ییوگ هک دنکیم راتفر یروط هب طولخم رد زاگ زج ره لآ هدیا زاگ ضرف اب ر تسا هتفرگ رارق طولخم مجح و امد اب طولخم . • ریظن یصاوخ hu دنرادن یگتسب مجح و راشف هب و دنشابیم امد عبات یگمه . 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا یاهزاگ طولخم صاوخ : ∆ 2 − 1 − ln 2 1 ≅ ln 2 1 − ln 2 1  ب هکنیا هب هجوت اب ،یزاگ طولخم زج کی یلخاد یژرنا ای یپلاتنآ تارییغت هبساحم ادتبا یامد ه تسا ناسآ اتبسن دنراد یگتسب دنیآرف یاهتنا و .  دنیآرف کی للخ رد طولخم زج کی یپورتنآ تارییغت هبساحم : 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا و یقیقح یاهزاگ صاوخ : ത ෍ ത ෍ ത ℎ ෍ ത ℎ ℎ ෍ ℎ 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعقاو یاهزاگ طولخم صاوخ : • شف هب امد رب هولع صاوخ ،دننکنراتفر لآ هدیا زاگ دننام یزاگ طولخم کی یازجا یتقو مه را دوب دنهاوخ هتسباو . دوش هتفرگ رظن رد لآ هدیا زاگ راتفر زا فارحنا تارثا دیاب اذل . • ب ار صاوخ تارییغت ناوتیم یمومع تلداعم هارمه هب یریذپ مکارت بیرض زا هدافتسا اب یار دروآ تسدب یعقاو یاهزاگ طولخم . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یدیلک مهم تلاوس : 1 . یواح یزاف کت یلولحم 80 زج یلوم 1 و 20 زج یلوم 2 دشابیم . رد لولحم نیا رد رگا کی زج یئزج یلوم مجح تباث راشف و امد ത 1 نازیم ، 0.001 3 نیا رد ،دبایم شیازفا ؟تسا حیحص هنیزگ مادک تروص .1 زج یئزج یلوم مجح 2 نازیم هب 0.001 3 دبایم شهاک .2 زج یئزج یلوم مجح 2 نازیم هب 0.004 3 دبایم شهاک .3 زج یئزج یلوم مجح 2 نازیم هب 0.004 3 دبایم شیازفا .4 زج یئزج یلوم مجح 2 نازیم هب 0.001 3 دبایم شیازفا 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : سبیگ هلداعم ساسا رب - میراد مهود : هنیزگ 2 تسا حیحص . ෍ 1 ത 0 1 ത 1 + 2 ത 2 0 0 . 8 × 0 . 001 + 0 . 2 × ത 2 0 ത 2 − 0 . 004 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : طلتخا زا لصاح یپورتنآ رییغت 2 k gmol زا 2 اب 3kgmol زا 2 رد 25 ℃ و 1 bar ضرف اب اب تسا بارب ،لآ هدیا لولحم : R اهزاگ یمومع تباث .1 0 . 6 73 .2 3 .37 .3 673 .4 100 2 . 79 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : هنیزگ 2 تسا حیحص . 1 + 2 2 + 3 5 1 2 5 0 . 4 2 3 5 0 . 6 ∆ − ෍ 1 − 2 0 . 4 + 3 0 . 6 3 . 37 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : 0.2 لومولیک زا کی طولخم یزاگ لکشتم زا ناتم 4 و نژورتین 2 تحت راشف 10 b ar و یامد 250 ℃ رد یردنلیس دوجوم تسا . 70 یلوم طولخم ار ناتم لیکشت دهدیم . یپلاتنآ ژیو ه ازجا صلاخ هدنزاس طولخم هب بیترت ℎ 4 17 ൗ ℎ 2 10 ൗ رد طیارش قوف دنشابیم . یپلاتنآ زاگ دوجوم رد دنلیس ربارب تسا اب : .1 12100 لوژولیک .2 1490 لوژولیک .3 2420 لوژولیک .4 2980 لوژولیک 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : هنیزگ 4 تسا حیحص . ℎ ෍ 1 ത ℎ 0 . 7 × 200 × 17 + 0 . 3 × 200 × 10 2980 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : کی لولحم ییاتود بکرم زا 2 8 . 8 10 22 3 . 5 تحت طیارش ینیعم دوجو دراد . مجح یلوم یئزج ید دیسکا نبرک 0.05 Τ مجح یلوم یئزج ناکد 0.19 Τ دنشابیم . مجح لک لولحم ربارب تسا اب : .1 36 . 5 .2 50 . 5 .3 57 . 5 .4 108 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : هنیزگ 3 تسا حیحص . ෍ 1 ҧ 8 .8 44 × 100 0 × 0 .05 + 35 . 5 142 × 1000 × 0 .19 57 . 5 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : کی طولخم یزاگ لکشتم زا 60 ناتم 4 و 40 ناتا 2 6 طسوت روسرپمک هب تروص کیپورتنزیآ زا یامد 40 هجرد یتناس دارگ و راشف 400 لاکساپولیک ات طیارش 100 هجرد یتناس دارگ و 1200 لاکساپولیک مکارتم ددرگیم . یامرگ هژیو رد راشف تباث ناتم و ناتا هب ترت بی 2.2 و 1.7 ൗ . دنشابیم . لقادح راک دروم زاین رب بسح ൗ ردقچ ؟تسا .1 60 .2 120 .3 132 .4 195 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : وص هب مکارت دنیآرف هک دیسر دنهاوخ دوخ رادقم لقادح هب زاین دروم راک رادقم یتروص رد تر دریگ تروص کیپورتنزیآ . هنیزگ 2 تسا حیحص . ∆ 0 . 6 × 2 . 2 + 0 . 4 × 1 . 7 × 1 00 − 40 120 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : 0.5 3 2 و 0.5 3 2 درادناتسا طیارش رد کی ره 1 25 ℃ طولخم مه اب دیآ تسدب طیارش نامه تحتزاگ طولخم ات دنوشیم . بسحرب طلتخا یپورتنآ رییغت . ردقچ ؟تسا 8 . 3 ൗ . 0 . 3 2 .1 0 .2 2.49 .3 49.8 .4 1.28 - 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : هنیزگ 2 تسا حیحص . 2 0 .5 2 0 . 5 ∆ − ෍ − 8 .3 0 .5 1 2 + 0 .5 1 2 − 8 .3 − 0 . 5 2 − 0 .5 2 − 8 .3 − 0 .5 × 0 . 3 − 0 .5 × 0 .3 2 .49 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : رد کی امد و راشف صخشم عیام صلاخ 1 ربارب 20 لوژ رب لوم و یپلاتنآ عیام صلاخ 2 ربارب 40 لوژ رب لوم دنشابیم . یتقو هک کی لولحم عیام زا نیا ود هدام هک یاراد 70 یلوم زا عیام 1 و 30 یلوم زا عیام 2 ،تسا داجیا ،دوشیم ییامرگ لداعم 2 لوژ رب لوم دازآ دنکیم . یپلاتنآ لولحم داجیا هدش دنچ لوژ رب لوم ؟تسا .1 24 .2 26 .3 28 .4 60 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : ℎ 0 . 7 × 20 + 0 . 3 × 40 − 2 24 ൗ هنیزگ 1 تسا حیحص . 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یروکنک تاکن نایب 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org