آموزش ترمودینامیک ۲ بخش چهارم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ یکیمانیدومرت صاوخ نیب طباور 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 همدقم : • یکیمانیدومرت تایصوصخ زا هدافتسا اب ناوتب هک تسا طباور یفذعم لصف نیا فده هزادنا لباق یریگ pvT لیبق زا داوم یکیمانیدومرت رگید تایصوصخ هب sh u میربب یپ . • سم لماک زکرمتم تیصاخ ود هلیسو هب طقف ریذپ مکارت هداس هدام تلاح ملسم ضرف لقت دوشیم صخشم . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 تایضایر یرصتخم : lim ∆ → 0 ∆ ∆ lim ∆ → 0 + ∆ − ∆ 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ییزج تاقتشم : + 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ییزج یلیسنارفید طباور : + 2 2 تسامرف مکح ور هب ور طباور لاب هطبار رد : زا یریگ قتشم اب : MN 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ییزج یلیسنارفید طباور : ناوتیم تفای تسد ریز هطبار هب تیاهن رد : − 1 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لوسکام طباور : − ℎ − − ℎ + − − − + • صاوخ ییزج تاقتشم هک یتلداعم P VTS ر رگیدکی هب ار هداس ریذپ مکارت متسیس کی طب دوشیم هدیمان لوسکام طباور ،دهدیم . • زتلومله عبات و سبیگ عبات : 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لوسکام طباور : − − 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوریپلک هطبار : • دنکیم نییعت ار زاف رییغت زا یشان یپلاتنآ رییغت ،نوریپلک هلداعم . ک مینادیم رییغت نامز رد ه تسا امد زا یعبات طقف راشف زاف . ص هب هک لوسکام موس هطبار زا هدافتسا اب نیا ربانب ریز ترو تفرگ هجیتن ناوتیم تسا : 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوریپلک هلداعم : • میراد تباث راشف دنیآرف کی رد رگید فرط زا : ℎ + 0 ℎ ℎ ℎ 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوریپلک هطبار : • ا ربتعم دتفایم قافتا تباث یامد و راشف رد هک یزاف رییغت ره یارب نوریپلک هطبار تس . • راخب یاهزاف رییغت یارب ار نوریپلک هلداعم - راخب و عیام - فرگ رظن رد ناوتیم زین دماج اب هک ت میراد یریگ لارگتنا و لآ هدیا زاگ ناونع هب راخب نتفرگ رظن رد . 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یلخاد یژرنا تارییغت : + v + v زا یعبات ار یلخاد یژرنا تارییغت Tv مینکیم ضرف . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یلخاد یژرنا تارییغت : 2 − 1 න 1 2 + න 1 2 − • میسریم ریز لومرف هب هلحرم دنچ یط زا سپ : 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یپلاتنآ تارییغت : ℎ + ℎ • یارب یلک طباور dh دننام اقیقد du دیایم تسدب . • زا یعبات ار یپلاتنآ TP مینکیم ضرف : 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یپورتنآ تارییغت : 2 − 1 න 1 2 + න 1 2 میسریم ریز مهم طباور هب هلحرم دنچ یط زا سپ : 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یپورتنآ تارییغت : 2 − 1 න 1 2 − න 1 2 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یدیلک تلاوس : 1 . ؟تسا حیحص یکیمانیدومرت صاوخ نیب ریز طباور زا کیمادک .1 − ℎ .2 ℎ .3 − ℎ .4 ℎ 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : ℎ 0 ℎ + 0 هنیزگ 3 تسا حیحص . + 0 ℎ − ℎ ℎ 1 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : ریلوم رادومن یور رب تباث راشف طخ بیش h - s زا تسا ترابع : .1 .2 1 .3 1 .4 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : ℎ + 0 هنیزگ 1 تسا حیحص . ℎ ℎ 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : دروم رد 1 − 2 اب تسا ربارب ،صلاخ هدام کی یپورتنآ رییغت : .1 ׬ 1 2 + ׬ 1 2 .2 ׬ 1 2 + ׬ 1 2 .3 ׬ 1 2 − ׬ 1 2 .4 ׬ 1 2 − ׬ 1 2 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : هنیزگ 1 تسا حیحص . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : زا مجح شیازفا لیلد هب سلاوردناو زاگ لوم کی یپورتنآ شیازفا 1 ات 2 کی مادک ربارب تباث یامد رد سلاوردناو زاگ تلاح هلداغم ؟تسا ریز ریداقم زا ത ത − − 2 ریداقم، ab و دنتسه تباث ത تباث تسا اهزاگ یناهج . .1 ∆ ത ത 2 ത 1 .2 ∆ ത ത 2 − ത 1 − .3 ∆ ത ത 2 − ത 1 − .4 ∆ ത ത 2 ത 1 − 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : 2 − 1 න 1 2 p ത ҧ − − ҧ 2 ത ത ത − 2 − 1 ׬ ത 1 ത 2 ത ത − ҧ ത ቂln ҧ 2 − − ln ҧ 1 − ത ത 2 − ത 1 − ﷯ ﷯ هنیزگ 3 تسا حیحص . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : اب فیرعت قباطم یمجح طاسبنا بیرض 1 تباث امد مکارت تیلباق بیرض و − 1 دشابیم . ؟تسا مادک بیترت هب ینامرآ زاگ یارب بیارض نیا رادقم .1 1 .2 .3 1 .4 1 1 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : تشون ناوتیم لآ هدیا زاگ تلاح تلداعم هب هجوت اب : 1 − 2 1 1 . 1 − 1 − 1 . − 2 1 هنیزگ 4 تسا حیحص . 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : لوژ بیرض لآ هدیا یاهزاگ یارب - نوسمات : .1 تسا تبثم .2 تسا یفنم .3 تسا رفص .4 دراد یگتسب امد هب 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : هنیزگ 3 تسا حیحص . 28 ℎ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : حت یط نوسمات لوژ بیرض ساسا رب ازامرس یاه هاگتسد زا یضعب رد دینادیم هک روطنامه لو دوشیم امرس داجیا یگفخ . تسا لباق لایس عون و طیارش دروم رد ریز یاه باوج زا کیمادک هداف ؟تسا حیحص امرس دیلوت یارب تلوحت عون نیا رد .1 درک هدافتسا ناوتیم یطیارش ره رد و اهزاگ همه زا .2 درک هدافتسا ناوتیم لآ هدیا یاهزاگ زا طقف .3 دشاب یفنم اهنآ نوسمات لوژ بیرض هک ییاهزاگ زا .4 دشاب تبثم اهنآ نوسمات لوژ بیرض هک ییاهزاگ زا 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : مه دیاب لوحت نیا نیاربانب ،دوشیم امرس داجیا یگفخ لوحت طسوت هکنیا هب هجوت اب شهاک اب هار تسا تبثم نوسمات لوژ بیرض ینعی دشاب امد . هنیزگ 4 تسا حیحص . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : نآ یامد ،ددرگیم زاب همین ریش کی زا ریذپ مکارت لایس کی یتقو : .1 دبایم شیازفا .2 دنامیم تباث .3 دبایم شهاک .4 دبای شهاک ای و شیازفا تسا نکمم 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : سکعرب و هتفای شهاک امد ،دشاب تبثم لایس نوسمات بیرض رگا . ب هجوت اب نیاربانب لوژ بیرض ه دبای شهاک ای شیازفا امد تسا نکمم نوسمات . هنیزگ سپ 4 تسا حیحص . 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : زا نآ یامد ات هداد ترارح ار مرگولیک کی مرج هب یسم هعطق کی 27 ℃ و 327 ℃ دسرب . یامرگ سم هژیو 0.4 − تسا . ع دنیآرف نیا نمض رد سم یپورتنآ رییغتو یلخاد یژرنا رییغت تراب زا تسا : .1 ∆ 120 ∆ − 1 Τ .2 ∆ 120 ∆ 0 Τ .3 ∆ 120 ∆ 0 .28 Τ .4 ∆ 120 ∆ 1 Τ 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : 2 − 1 2 − 1 2 − 1 1 × 0 .4 × 60 0 − 40 0 120 2 − 1 න 1 2 0 .4 600 300 0 .28 هنیزگ 3 تسا حیحص . 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : ترارح هجرد فیرعت هطبار زا ؟تسا حیحص ترابع مادک .1 زا ترارح هجرد − ∞ ات + ∞ دنکیم رییغت .2 تسا رفص یپورتنآ و یژرنا قلطم رفص رد .3 تسا رفص قلطم رفص رد تباث مجح رد یلخاد یژرنا اب یپورتنآ تارییغت بیش .4 یتقو تباث مجح رد یلخاد یژرنا اب یپورتنآ تارییغت ینحنم بیش 0 دوشیم تیاهنیب ،دشاب . 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 10 : − 0 If: 0 0 ∞ هنیزگ 4 تسا حیحص . 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 11 : دروم رد صلاخ هدام کی یارب تسا حیحص ترابع مادک : .1 تسا رفص ای تبثم هشیمه .2 تسا رفص لماک یاهزاگ یارب طقف .3 تسا رفص ای و یفنم ای تبثم دناوتیم .4 تسا تبثم هشیمه یعقاو یاهزاگ دروم رد و تسا رفص لماک یاهزاگ دروم رد 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 11 : − 1 − − هک اجنآ زا نیاربانب ،تسا تبثم دننامه دناوتیم دشاب رفص ای یفنم ای تبثم . هنیزگ سپ 3 تسا حیحص . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 1۲ : ؟دشابیم طلغ هدش هتخانش داوم هیلک یارب ریز تارابع زا کیمادک .1 ℎ 0 .2 0 .3 ≥ .4 ℎ − 1 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1۲ : تسا حیحص لآ هدیا زاگ یارب طقف . هنیزگ سپ 1 دشابیم حیحص . ℎ 0 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 13 : هطبار لماک زاگ یارب ത 0 . 01 2 + 5 نآ رد هک ،تسا قداص T و قلطم یامد ത یژرنا دشابیم زاگ یلم یلخاد . یامد رد ار نآ تباث راشف رد یلم هژیو یامرگ رادقم 800K باسح دینک . .1 4064 .2 21.286 .3 21 .4 29.31 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 13 : ത 0 . 02 + 5 0 . 02 × 800 + 5 21 + 21 + 8 . 31 29 . 31 هنیزگ 4 تسا حیحص . 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 14 : رگا یمجح طاسبنا بیرض و 1 یارب ،دشاب ترابع مادک ؟تسا حیحص .1 .2 − .3 − .4 + 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 14 : − − × 1 − هنیزگ سپ 2 تسا حیحص . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 15 : طاسبنا ریش زا روبع ماگنه رد یزاگ یپورتنآ نکشراشف ریش رادقم هب R زاگ تباث شیازفا دبایم . راشف تبسن رادقم 1 2 ؟تسا مادک ریش رد 1 ،یدورو راشف 2 ریش زا یجورخ راشف دشابیم . .1 0 .37 .2 2.72 .3 2 .72 .4 10 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 15 : دشابیم تباث امد دنیآرف کی قانتخا ،لآ هدیا زاگ ضرف اب . تیم زاگ نیا یارب نیاربانب تشون ناو : هنیزگ سپ 2 تسا حیحص . 2 − 1 − 1 2 1 2 1 2 ex p 1 . 0 2 . 72 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 16 : متسیس دازآ یژرنا زتوملوه عبات تروص هب − متسیس دازآ یپلاتنآ و سبیگ عبات تروص هب ℎ − دنوشیم ایب . ؟دنشابیم تروص هچ هب اهنآ زا جتنم لوسکام طباور .1 .2 − .3 .4 − 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 16 : هنیزگ 1 تسا حیحص . 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرد هصلخ نایب 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org