آموزش ترمودینامیک ۲بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ دیربت یاه لکیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 فیرعت و همدقم : تسا رتشب یامد اب هیحان هب رتمک یامد اب هیحان زا ترارح لاقتنا ،دیربت . ت یاه لکیس ود هب دیرب دنوشیم میسقت هتسد : • راخب دیربت یاه لکیس • زاگ دیربت یاه لکیس یامد زا رتمک ییامد هب یمتسیس یامذد ندروآ نییاپ یانعم هب دیربت کیمانیدومرت رد طیحم تسا . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یترارح یاه پمپ و اه نکدرس : • امد شهاک تهج رد یترارح نایرج مینادیم هک روطنامه تسا . دهدیم خر دوخ هب دوخ تروص هب هدیدپ نیا هک . صاخ یتازیهجت زا هدافتسا نودب هیضق نیا فلخ اما زا یترارح یاه پمپ و اه لاچخی هک تسین ریذپ ناکما تسا یترارح تازیهجت هتسد نیا . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 اه نکدرسو یترارح یاه پمپ : • یب ریز تروص هب درکلمع بیرض بسح رب ار یترارح پمپ نینچمهو لاچخی کی درکلمع نا دننکیم : لاچخی درکلمع بیرض یترارح پمپ درکلمع بیرض + 1 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک سوکعم هخرچ : • دشابیم ریذپ تشگزاب لماک هخرچ نیا هک ییاجنآ زا . عم دناوتیم نآ دنیآرف راهچ مامت سوک دوش . • دیایم تسدب ونراک سوکعم لکیس ،لکیس نیا ندرک سوکعم هجیتن رد . ف لماش هک یاه دنیآر تسا ریز : .1 امد مه ترارح لاقتنا تباث امد .2 کیپورتنزیآ مکارت تباث یپورتنآ .3 امد مه ترارح لاقتنا تباث امد .4 کیپورتنزیآ طاسبنا تباث یپورتنآ 1 − 1 − 1 1 − − 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک نک درس کی لکش : 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک سوکعم هخرچ زا هدافتسا تلکشم : • اما تسا یبایتسد لباق امدمه دنیآرف ود هکنیا دوجو اب :  دنیآرف 2 - 3 بآ طولخم مکارت امدمه دنیآرف کی هک - سا روسرپمک کی دنمزاین تسا راخب ت دنک راک زاف ود رد هک .  دنیآرف 4 - 1 دشابیم لاب عیام رادقم اب دربم طاسبنا دنیآرف کی زین . بروت یاج هب طاسبنا ریش کی زا هدافتسا و مکارت زا لبق لماک روط هب دربم ریخبت اب ناوتیم نی درک لح ار لاب تلکشم . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت لآ هدیا لکیس : • اک دیربت اب ونراک دیربت لکیس ندوب یلمعریغ تلکشم راخب یمکارت لکیس رد زا لبق دربم لم تسا هدش عفر نیبروت یاج هب لبق طاسبنا ریش زا هدافتساو مکارت . • تسا ریز لحارم لماش لکیس نیا :  کیپورتنزیآ مکارت 2 - 1 تباث یپورتنآ  تباث راشف ترارح لاقتنا 3 - 2 تباث راشف  قانتخا ریش رد طاسبنا 4 - 3 کیتابایدآ  تباث راشف ترارح لاقتنا 1 - 4 تباث راشف 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت لآ هدیا لکیس مارگاید : • نزیآ نیبروت کی زا طاسبنا ریش یاج هب رگا کیپورت دنیآرف یاج هب ربز لکش رد دوش هدافتسا 3 - 4 دنیآرف 3 - ሖ 4 شیازفا ثعاب هک تشاد میهاوخ ار سا یگدیچیپ اما دوشیم زین دیربت تیفرظ زا هدافت تسین هفرص هب نورقم ینیبروت نینچ . 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت لآ هدیا لکیس : • تسین یلخاد ریذپ تشگزاب لکیس نیا . ریذپان تشگزاب دنیآرف کی لماش اریز خ ریش رد ناقف طاسبنا تسا . • مکارت دیربت لکیس یارب یرت یعقاو لدم لکیس ناقفخ دنیآرف نتفرگ رظن رد اب دشابیم راخب ی . 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رادومن P - h راخب یمکارت دیربت لآ هدیا لکیس : 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت لآ هدیا لکیس هب طوبرم تلداعم : • دنتفا یم قافتا رادیاپ نایرج لیاسو رد دنیآرف راهچ مامت . ره اذل 4 ناونع هب ار دنیآرف ددنکیم لیلحت رادیاپ نایرج یاهدنیآرف . • مرج دحاو یانبم رب تخاونکی نایرج یژرنا هلداعم : میرادن روتارپاوا و روسنادنک رد یراک عون چیه . دوشیم هتفرگ رظن رد کیتابایدآ روسرپمک . − + − ℎ − ℎ 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یگناخ لاچخی : • دراد روتارپاوا شقن لاچخی نورد هدننکدرس هظفحم . • دراد روسنادنک شقن لاچخی تشپ چیپرام یاه هلول . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یتشگنارس هدعاق کی : • ض ،دبای شهاک روسنادنک یامد ای شیازفا روتارپاوا یامد هک دارگ یتناس هجرد ره یازا هب بیر دودح درکلمع 2 ات 4 دبایم شیازفا دصرد . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت یعقاو لکیس : • یعقاو یاه لکیس نیب دراد دوجو فلتخم یازجا رد هک ییاه یریذپان تشگزاب لیلد هب هدیا و دراد دوجو توافت لآ . • یریذپان تشگزاب یلصا عبنم ود :  لایس کاکحطصا دوشیم راشف تفا ثعاب  طیحم اب ترارح لدابت 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یعقاو و لآ هدیا لکیس یاه توافت : • ب دیاب مرگ قوف راخب تروص هب عیام دوجو مدع زا نانیمطا یارب روسرپمک هب دورو رد دربم دشا . • تسا هجوت لباق روسرپمک و روتارپاوا نیبام هلول رد ترارح لاقتنا و راشف تفا . • ول و روتارپاوا رد راشف تفا ،طبار هلول لوط رد ترارح نتفرگ ،ندش مرگ قوفام هجیتن رد طبار هل تشاد میهاوخ ار روسرپمک یدورو ناوت شیازفا هجیتن رد و صوصخم مجح شیازفا . • اریز دشاب هتشاد یپورتنآ شهاک ای شیازفا تسا نکمم یعقاو یمکارت دنیآرف : حطصا ثعاب کاک یپورتنآ شیازفا ای شهاک تسا نکمم ترارح لاقتنا نینچمه دوشیم یپورتنآ شیازفا هب ار دشاب هتشاد هارمه . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 راخب یمکارت دیربت یمکارت لکیس : 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یترارح یاه پمپ متسیس : دنراد ار هدننکدرس و هدننک مرگ تلاح ود رد یریگراکب تیلباق یترارح متسیس . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یترارح یاه پمپ متسیس : 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 دیدج راخب یمکارت دیربت یاه متسیس : • بکرم دیربت یاه متسیس • یا هلحرمدنچ یمکارت دیربت یاه متسیس • روسرپمک کی اب هروظنم دنچ دیربت متسیس 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بکرم دیربت یاه متسیس : • رب و تفر روسرپمک فیعض درکلمع زین و یتعنص یاه لکیس رد گرزب ییامد هدودحم یتشگ دنکیم داجیا ار یا هلحرمدنچ دیربت هب ندروآ ور ثعاب . • دوشیم هدیمان بکرم دیربت یاه هخرچ ،یدیربت یاه هخرچ نینچ . • لصتم رگیدکی هب یترارح لدبم زا هدافتسا اب بکرم متسیس کی رد دوجوم یاه هخرچ دنوشیم . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یا هلحرم ود بکرم دیربت متسیس : 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یا هلحرمود بکرم دیربت متسیس هب طوبرم تلداعم : ሶ ℎ 5 − ℎ 8 ሶ ℎ 2 − ℎ 3 ሶ ሶ ሶ ℎ 1 − ℎ 4 ሶ ℎ 6 − ℎ 5 + ሶ ℎ 2 − ℎ 1 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یا هلحرم دنچ یمکارت دیربت یاه متسیس : • ا هدافتسا یاج هب ناوتیم ،دشاب ناسکی بکرم لکیس لک رد هدافتسا دروم لایس رگا لدبم ز دومن هدافتسا طلتخا هظفحم زا یترارح . رتهب ترارح لاقتنا • دراد مان یا هلحرمدنچ یمکارت دیربت متسیس یمتسیس نینچ . • سرپمک راک شهاک ثعاب هک دوب دهاوخ یا هلحرم ود مکارت ،لکیس نیا رد مکارت دنیآرف رو دش دهاوخ . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یا هلحرم دنچ یمکارت دیربت یاه متسیس : • دش هداد ناشن متسیس رد ه یلاو رد عیام دربم ،لکش رد ن فحم راشف ات ،طاسبنا ریش هظ دبایم طاسبنا ششاپ . خب یرا دوجوب دنیآرف نیا رد هک دیایم تلاح 3 هک یراخب اب نییاپ راشف روسرپمک زا دیایم . تلاح 2 طولخم شف روسرپمک دراو و دوشیم را دوشیم لاب . تلاح 9 • عابشا عیام تلاح 7 رد زین طسبنم مود طاسبنا ریش روتارپاوا فرط هب و دوشیم دوریم . 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 روسرپمک کی اب هروظنم دنچ دیربت متسیس :  نایرج یمامت ،اه متسیس نیا رد یایم نوریب یاهروتارپاوا زا هک ییاه دن ات هدرک تیاده روسرپمک کی هب ار دریذپ تروص مکارت دنیآرف .  لاچخی - یا زا یا هنومن یگناخ رزیرف ن چخی یاضف هک دشابیم اه متسیس لا یاضف هب تبسن یرتلاب یامد رد دراد رارق یرزیرف . 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ دیربت یاه لکیس : • تسا نوتیارب ناوت لکیس سوکعم نامه عقاو رد یزاگ دیربت لکیس . د زا لکیس نیا دنیآرف و تسا هدش لیکشت کیپورتنزیآ دنیآرف ود و تباث راشف . لماش 4 دوشیم ریز دنیآرف : 1 - 2 زاگ مکارت 2 - 3 تباث راشف رد طیحم هب نداد ترارح 3 - 4 کیپورتنزیآ طاسبنا 1 - 4 درس یاضف زا ترارح نتفرگ 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ دیربت هداس لکیس : 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ دیربت هداس لکیس : 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106  ،دنکیم رییغت یزاگ دیربت یاه لکیس رد ترارح لاقتنا دنیآرف یط رد امد هک اجنآ زا cop یمکارت دیربت لکیس و ونراک لکیس هب تبسن اه لکیس هب تبسن اه لکیس نیا تسا رتمک راخب .  ندرک کنخ یارب هک دنشابیم کبس و هداس یازجا یاراد هک تسا نیا لکیس نیا تیزم تسا بسانم امیپاوه . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک سوکعم لکیس و یزاگ دیربت لکیس نیب هسیاقم : • دنکیم داجیا یرتشیب دیربت ونراک سوکعم لکیس . ریز حطس B1 • دنکیم فرصم یرتمک راک ونراک سوکعم لکیس . حطس BA2 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بایزاب اب یزاگ دیربت لکیس : 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یدیلک تلاوس : 1 . لزنم زا نوریب یاوه ود نیب ناتسمز لصف رد یترارح پمپ کی 25 - دارگ یتناس هجرد و ربارب نامتخاس لخاد یامد 25 + دنکیم راک دارگ یتناس هجرد . ؟تسا دنچ نآ ییآراک رثکادح .1 8.52 .2 6.72 .3 5.96 .4 3.35 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : تسا ونراک لکیس هب طوبرم ییاراک رثکادح دیربت یاه لکیس رد . ن ناوتیم نیاربانب تشو : − 298 . 5 25 + 25 5 . 96 هنیزگ 3 تسا حیحص . 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : ربارب دنکیم راک ریذپ تشگرب تروص هب هک لاچخی کی درکلمع بیرض 5 تسا . طیحم هچنانچ رد درس 20 - ؟تسا ردقچ مرگ طیحم یامد دشاب دارگ یتناس هجرد .1 25 . 7 ° .2 2 9 . 2 ° .3 30 . 6 ° .4 42 . 5 ° 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : − 5 2 98 . 5 − 2 53 303 . 6 30 . 6 ° هنیزگ 3 تسا حیحص . 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : ییآراک بیرض رییغت هدودحم COP ؟تسیچ دیربت لکیس کی .1 کی ات رفص نیب .2 دص ات کی نیب .3 تیاهن یب تبثم ات تیاهن یب یفنم یب .4 تیاهن یب ات رفص نیب 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : هنیزگ 4 تسا حیحص . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : مکارت لکیس کی رد هدننک ریخبت راشف شهاک ،روسنادنک راشف ندوب تباث ضرف اب بجوم راخب ی هک دوشیم : .1 دبای شهاک روسپمکراک و دیربت تیفرظ .2 دبای شیازفا روسرپمک راک و دیربت تیفرظ .3 دبایم شیازفا روسرپمک راکو شهاک دیربت تیفرظ .4 دبایم شهاک روسرپمک راک و شیازفا دیربت تیفرظ 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : بت تیفرظ شهاک نامه هک ،هتفای شهاک ینحنم ریز حطس هدننکریخبت راشف شهاک اب تسا دیر . دبایم شیازفا روسپمک راک ،راشف فلتخا شیازفا لیلد هب اما . هنیزگ 3 تسا حیحص . 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : یربت لکیس کی رد هدننکریخبت راشف شهاک و روسنادنک راشف ندوب تباث ضرف اب ،راخب یمکارت د ......................... .1 دوشیم مک روسرپمک راک و دیربت تیفرظ .2 دبایم شیازفا روسرپمک راک و دیربت تیفرظ .3 دبایم شیازفا روسرپمک راک و شهاک دیربت تیفرظ .4 دبایم شهاک روسرپمک راک و شیازفا دیربت تیفرظ 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : ینحنم یلخاد حطس ،تسا تباث روسنادنک راشف هک یلاح رد هدننکریخبت راشف شهاک دیربت هتسب روسرپمک راک رادقم رگید فرط زا و شیازفا ار دهدیم شهاک زین ار . هطبار قبط نیاربانب COP رادقم ، COP دوشیم مک . هنیزگ هجیتن رد 3 تسا حیحص . 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : دشابیم راک لاح رد لاچخی کی ،قیاع یاه هراوید اب هتسب رد کچوک قاتا کی رد . برد لاح مینکیم زاب ار لاچخی . قاتا یامد تارییغت : .1 دوریم لاب .2 دنام یم شیازفا سپس ،دیایم نییاپ ادتبا .3 دنامیم تباث سپس و هتفر لاب ادتبا .4 دنامیم تباث سپس و هدمآ نییاپ ادتبا 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : ک ماجنا اب یلو دبایم شهاک امد و هدش لقتنم قاتا هب نآ درس یاوه لاچخی برد ندرک زاب اب را دبایم شیازفا هتفر هتفر قاتا یامد امرگ داجیا و روسرپمک . هنیزگ سپ 2 تسا حیحص . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : تباث یامد اب عبنم ود نیب هک ریذپ تشگرب یترارح نیشام کی یترارح هدزاب یاراد ،دنکیم راک 75 تسا . ییآراک بیرض ،دوش راک هب لوغشم ریذپ تشگرب لاچخی کی عبنم ود نیا نیب رگا ردقچ نآ ؟تسا .1 1 3 .2 1 4 .3 1 4 − 1 .4 1 3 − 1 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : η 3 4 4 3 + 1 4 3 − 1 1 3 هنیزگ 1 تسا حیحص . 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : رادقم وناک هخرچ یترارح نیشام کی 150 Τ یامد رد مرگ عبنم کی زا 425 دارگ یتناس هجرد یامد رد درس عبنم کی هب امرگ یرادقم و هدومن تفایرد 30 دهدیم سپ دارگ یتناس هجرد . بسحرب درس عبنم هب هدش لقتنم یامرگ و یدیلوتراک ریداقم KW اب تسا ربارب بیترت هب : .1 87.84 - 56.31 .2 878.4 - 563.1 .3 848.7 - 561.3 .4 84.87 - 65.13 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : − 425 + 273 425 − 30 1 . 767 1 . 767 150 − 150 − 84 . 8 65 . 13 هنیزگ 4 تسا حیحص . 84 .87 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : یامد تحت هک یترارح عبنم کی زا هک هدومن یحارط ینیشام دنکیم اعدا یعرتخم 327 ℃ ،تسا ربارب یژرنا رادقم Kj 900 و تفایرد Kj 450 طیحم هب زین ار امرگ و دیامنیم دیلوت راک 27 ℃ دنکیم هیلخت . ؟تسا قداص اعدا نیا یارب ریز ترابع مادک .1 دیامنیم لمع ریذپ تشگزاب تروص هب و تسا ریذپ ناکما روتوم نیا تخاس .2 دیامنیم لمع ریذپان تشگزاب تروص هب و تسا ریذپ ناکما روتوم نیا تخاس .3 دنکیم ضقن ار کیمانیدومرت مود نوناق نوچ تسین ریذپ ناکما روتوم نیا تخاس .4 دنکیم ضقن ار کیمانیدومرت لوا نوناق نوچ تسین ریذپ ناکما روتوم نیا تخاس 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : − 600 300 2 900 450 2 دنکیمراک قوف یامد ود نیب هک ییونراک لکیس ییآراک بیرض : عرتخم لکیس ییآراک بیرض : ،تسا رادروخرب ییآراک بیرض نیرتشب زا ونراک لکیس هک مینادیم تشاد دنهاوخ ونراک لکیس اب یواسم ای رتمک نامدنار ریذپ ناکما یاه لکیس مامت نیاربانب . و تسا ریذپ ناکما نیشام نیا تخاس هک تفگ ناوتیم ،دنربارب ییآراک بیرض ود ره هک اجنآ زا دیامنیم لمع ریذچ تشگزاب تروص هب . هنیزگ هجیتن رد 1 تسا حیحص . 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : دشابیم سرتسد رد ریز یاه هداد ریز لکش قباطم دیربت لکیس کی رد : .I 1 0 .9322 ൗ . ℎ 1 23 6 ൗ 1 0 . 14 .II ℎ 2 272 .05 ൗ 2 0 . 8 .III ℎ 3 93 .42 ൗ 3 0 . 8 .IV ℎ 3 ≈ ℎ 4 93 .42 ൗ دربم یمرج یبد 0.05 Τ تسا . ،درس هظفحم زا ترارح لاقتنا تعرس طیحم هب هدش هداد ترارح و روسرپمک رد یفرصم ناوت بسحرب پچ هب تسار زا بیترت هب Kw زا دنترابع : .1 7.13 - 1.8 - 8.93 .2 8.93 - 1.8 - 8.93 .3 7.13 - 0.8 - 7.93 .4 7.13 - 1.8 - 7.13 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 10 : ሶ ሶ ℎ 2 − ℎ 1 0 . 05 272 . 05 − 236 1 . 8 ሶ ሶ ℎ 1 − ℎ 4 0 . 05 236 − 93 . 42 7 . 13 ሶ ሶ ℎ 2 − ℎ 3 0 . 05 272 . 05 − 93 . 42 8 . 93 هنیزگ 1 تسا حیحص . 52 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 11 : نیب ریز لکش قباطم ریذپ تشگزاب یترارح روتوم ود 3 اب یترارح عبنم 1000 400 دننکیم راک . م ،دنشاب یواسم مه اب روتوم ود ره یدیلوت راک هک یتروص رد بولط طسوتم یترارح عبنم یامد تسا : .1 K 450 .2 K 550 .3 K 700 .4 K 900 53 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 11 : میراد تسا ربارب لاچخی ود ره راک ره هک اجنآ زا : 1 − 2 − 1 2 − − 700 هنیزگ 3 تسا حیحص . ر ر 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 1۲ : ؟تسا مادک لکش رد هدش هداد ناشن ریذپ تشگرب یتدورب لاچخی درکلمع بیرض .1 0.77 .2 1.23 .3 2.5 .4 3.5 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1۲ : 100 × 100 − × 100 2 8 × 100 2 4 6073 7854 0 . 77 هنیزگ 1 تسا حیحص . 56 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 13 : راشف لقادح نیبام یا هلحرم ود دیربت متسیس کی 1 راشف رثکادحو 2 دنکیم راک . نایم راشف یا هلحرم دیآ یم تسدب ریز طباور زا کیمادک زا روسرپمک هب یدورو لایس راشف ینعی ؟ .1 1 . 2 2 .2 1 . 2 .3 1 + 2 .4 1 + 2 2 57 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 13 : یب ،دننکیم هدافتسا ددعتم مکارت لحارم زا هک ییاه لکیس یارب هک داد ناشن ناوتیم نیرتش ادروخرب یناسکی یاهراشف تبسن زا طاسبنا ای و مکارت هک دوشیم لصاح ینامز نامدنار دنشاب ر . 1 2 1 2 هنیزگ 2 دشابیم حیحص . 58 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 14 : یم لمع لکش قباطم ریذپ تشگزاب یکیمانیدومرت لکیس کی رد یضرف لاچخی کی دیامن . بیرض ؟تسا ردقچ لکیس نیا درکلمع .1 2 .2 3 .3 5 .4 7 59 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 14 : رادومن ریز حطس بیترت هب یدوروراک و شیامرس رثا هک هتکن نیا نتفرگ رظن رد اب T-S و لکیس بیترت هب اهنآ رادقم و دنشابیم لکیس نورد حطس 1400 Kj 200 رادقم درکلمع بیرض ،تسا تشاد دهاوخ ار ریز . 1400 200 7 هنیزگ 4 تسا حیحص . 60 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 61:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 15 : ؟تسا ریذپ ناکما لمع هدش هداد طیارش تحت ریز ییامرگ یاهروتوم زا کی مادک مرگ عبنم زا هدش بذج یامرگ خرن : ሶ درس عبنم زا هدش بذج یامرگ خرن : ሶ هدش دیلوت صلاخ راک خرن : ሶ .1 ሶ 0 ، ሶ 10 ، ሶ 10 .2 ሶ 1 0 ، ሶ 14 ، ሶ 2 0 .3 ሶ 16 ، ሶ 0 ، ሶ 16 .4 ሶ 6 ، ሶ 10 ، ሶ 16 61 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 62:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 15 : + هنیزگ 4 تسا حیحص . 62 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 63:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرد هصلخ و یروکنک تاکن نایب 63 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 64:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org