آموزش ترمودینامیک ۲بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ یبیکرتو راخب یاه لکیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک راخب هخرچ : دشابیم ریز یاه دنیآرف لماش و هدوب بآ لماع لایس یاراد لکیس نیا : • راخب گید نورد تباث یامد رد ریذپ تشگزاب تروص هب امرگ بذج 1 - 2 • نیبروت کی نورد تباث یپورتنآ طاسبنا 2 - 3 • روسنادنک نورد تباث یامد رد ریذپ تشگزاب تروص هب امرگ عفد 4 - 3 • روسرپمک کی نورد تباث یپورتنآ مکارت 4 - 1 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب لکیس کی رد ونراک لکیس : 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رادومن T-S ونراک لکیس : 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب لکیس کی رد ونراک لکیس : 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رادومن P - V ونراک سکع ونراک لکیس : 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک راخب هخرچ یلمع ریغ لحارم :  لحارم 1 - 2 و 3 - 4 تسا ماجنا لباق یتحارب . ینارحب ریز یامد هب دودحم ار ترارح لاقتنا اما دوشیم یترارح نامدنار شهاک ثعاب هک دنکیم .  درک ضرف بسانم نیبروت اب ناوتیم ار تباث یپورتنآ طاسبنا . تیفیک اب راخب اما ثعاب نییاپ ، دوشیم بآ یاه هرطق هلیسوب نیبروت یاه هرپ هب یدج همدص .  هلحرم 4 - 1 نک راک زاف ود اب هک یروسرپمک یحارط هک تسین یلمع لیلد نیا هب زین یلمع د تسین .  دشاب راخب ناوت یاه لکیس یارب یعقاو کی دناوتیمن ونراک هخرچ . 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیکنر لکیس : 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیکنر لکیس رد تلوحت : • پمپ کی رد تباث یپورتنآ مکارت • راخب گید کی رد تباث راشف یریگ ترارح • نیبروت کی رد تباث یپورتنآ طاسبنا • روسنادنک رد تباث راشف رد یهد ترارح 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیکنر لکیس رب مکاح طباور : 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یترارح نامدنار : 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیکنر لآ هدیا و یعقاو لکیس فارحنا : مهم لماع ود : ترارح فلتا یریذپان تشگزاب و لایس کاکحطصا لایس کاکحطصا هجیتن رد : • طبار یاه هلول و روسنادنک ،راخب گید رد راشف تفا • دنکیم کرت یرت نییاپ راشف رد ار رلیوب ،راخب • دشابیم رلیوب زا یجورخ راشف زا رتمک نیبروت هب یدورو راشف • تسا مزل پمپ یارب یرتشیب یدورو راک و رتگرزب پمپ یریذپان تشگزاب هجیتن رد : • دراد زاین یرتشیب یدورو راک هب پمپ • دنکیم دیلوت یرتمک یجورخراک نیبروت 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیبروت و پمپ یریذپان تشگزاب ریثات : η ℎ 3 − ℎ 4 ℎ 3 − ℎ 4 η ℎ 2 − ℎ 1 ℎ 2 − ℎ 1 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیکنر لکیس نامدنار شیازفا : • د ترارح ماگنه رد و لاب یریگ ترارح یط رد دیاب ناکما دح ات لماع لایس نیگنایم یامد یه دشاب هتشاد یرتشیب یترارح نامدنار لکیس ات دشاب نییاپ .  روسنادنک راشف نتساک  لاب یاهامد ات راخب ندرک مرگ قوف  رلیوب راشف شیازفا 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 روسنادنک راشف نتساک ریثات : 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاب یاهامد ات راخب ندرک مرگ قوف ریثات : 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 رلیوب راشف شیازفا ریثات : 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ددجم شیامرگ اب نیکنر لآ هدیا لکیس : • دوشیم نیبروت زا یجورخ راخب تبوطر شیازفا ثعاب رلیوب راشف شیازفا . • م شیامرگ اب هلحرم ود رد نیبروت رد راخب طاسبنا رلیوب زا یجورخ تبوطر شهاک یارب رد ددج دوشیم ماجنا نآ نیب . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ددجم شیامرگ اب نیکنر لآ هدیا لکیس : 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مارگاید T - S ددجم شیامرگ اب نیکنر لآ هدیا لکیس : ℎ 3 − ℎ 2 + ℎ 5 − ℎ 4 ℎ 3 − ℎ 4 + ℎ 5 − ℎ 6 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 • وشیم هداد راخب هب ترارح نآ رد هک یطسوتم یامد ،ددجم شیامرگ لحارم دادعت شیازفا اب د دبایم شیازفا . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا نیکنر بایزاب لکیس : • آ یاه نک مرگ زا نآ رد هک تسا نیکنر لکیس زا یرگید لکش ،نیکنر بایزاب لکیس هیذغت ب دوشیم هدافتسا . • عب هک تسا نآ نیکنر هداس لکیس اب هسیاقم رد لکیس نیا درف هب رصحنم یگژیو جورخ زا د م شدرگ نیبروت راخب نایرج تهج فلخ رد و نیبروت هتسوپ فارطا عیام ،پمپ زا لایس دبای . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هیذغت بآ نک مرگ ای بایزاب : • هیذغت بآ ندرک مرگ یارب نآ زا هدافتسا و نیبروت فلتخم طاقن رد راخب ندرک جراخ اب کی رد یترارح لدبم هیذغت بآ نک مرگ دیایم شیازفا رلیوب هب دورو زا لبق هیذغت بآ یامد ، . • بایزاب زا هدافتسا تارثا :  دبایم شیازفا هخرچ هدزاب  دوشیم رلیوب یگدروخ زا و دوشیم یریگاوه هیذغت بآ  دوشیم لرتنک نیبروت ییاهن لحارم رد راخب یمجح یبد 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاب هیذغت بآ نک مرگ : میقتسم سامت • ذغت بآ هب راخب زا ترارح لاقتنا ،راخب و هیذغت بآ میقتسم سامت اب هک یترارح لدبم هی دوشیم لقتنم . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاب هیذغت بآ نک مرگ اب لآ هدیا نیکنر بایزاب لکیس : 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مارگاید T - S یا هلحرم کی بایزاب لکیس : ℎ 5 − ℎ 4 1 − ℎ 7 − ℎ 1 ℎ 5 − ℎ 6 + 1 − ℎ 6 − ℎ 7 1 − 1 + 2 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب هیذغت بآ نک مرگ :  ن بیکرت رگیدکی اب هیدغت بآ و نیبروت زا یجورخ بآ راخب ،هتسب هیذغت بآ مرگ رد دنوشیم .  دنشاب هتشاد یتوافتم یاهراشف دنناوتیم نایرج ود  مرگ زین راخب و دوشیم مرگ نیبروت زا یجورخ راخب یامد ات هیذغت بآ ،لآ هدیا تلاح رد ار نک دنکیم کرت عابشا عیام تروص هب .  وجو ترارح لاقتنا یارب دیاب یلقادح یامد فلتخا کی نک مرگ یجورخ رد یعقاو تلاح رد د دشاب هتشاد . 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب هیذغت بآ نک مرگ هنومن ود : 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب هیذغت بآ نک مرگ اب لآ هدیا نیکنر بایزاب لکیس : 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مارگاید T - S هتسب هیذغت نک مرگ اب لآ هدیا نیکنر بایزاب لکیس : 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 هتسب هیذغت بآ نک مرگ هس و زاب هیذغت بآ کی اب راخب هاگورین کی : 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نامزمه دیلوت : • دیفم یژرنا لکش کی زا شیب دیلوت یکیرتکلا یژرنا و دنیآرف ترارح دننام کی زا یژرنا عبنم • ماوت هاگورین کی یرورهب بیرض : • یرو هرهب بیرض یاراد راخب نیبروت ماوت دیلوت هاگورین لآ هدیا تلاح رد 100 تسا . نیا اما ادودح یعقاو تلاح رد رادقم 70 تسا . ε ሶ + ሶ ሶ 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ یبیکرت لکیس - راخب : • یس ناونع هب نوتیارب لکیس هخرچ ود لماش یلکیس هک راخب زاگ یبیکرت لکیس و یناقوف لک نشیم یبیکرت لکیس مان اب ار دشابیم یناتحت لکیس ناونع هب نیکنر لکیس میسا . • یاهنت هب هک نیکنر و نوتیارب یاه لکیس زا کی ره زا یبیکرت لکیس یترارح هدزاب دننک لمع ی تسا رتلاب . 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یبیکرت لکیس لکش : 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یدیلک تلاوس : 1 . هک تسنآ ونراک لکیس هب تبسن نیکنر لکیس یایازم زا یکی : 1 . تسین وناک لکیس رد راخب ندرک مرگ قوفام ناکما 2 . تسا وناک زا رتشیب یلمع لیلد هب نیکنر لکیس ییآراک 3 . درک مرگ قوفام ،تباث یامد رد نیکنر لکیس رد ار راخب ناوتیم 4 . تسین زاف ود طولخم ندرک پمپ هب یزاین 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : • هنیزگ 4 تسا حیحص . 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : نیبروت هب یدورو راخب یامد شیازفا نیکنر لکیس رد .............................. .1 دوشیم لکیس نامدنار شهاک ببس .2 دوشیم لکیس نامدنار شیازفا ببس .3 تسین رثوم لکیس نامدنار رب .4 دراد ریثات لکیس نامدنار رب دراوم زا یضعب رد 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : هنیزگ 2 تسا حیحص . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : یم لکیس درکلمع رد یرییغت هچ ببس هدنلاگچ رد راشف شهاک نیکنر لکیس کی رد ؟دوش .1 رثا یب .2 هدزاب تفا .3 هدزاب شیازفا .4 نیبروت راشف مک طاقن رد تبوطر شهاک 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : • هنیزگ 3 تسا حیحص . 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : تسا رظن رد تباث هدنلاگچ راشف و رلیوب زا یجورخ راشف اب نیکنر هداس هخرچ کی . د اب رت غا ؟تسا هنوگچ بیترت هب ریز دراوم یور لماع نیا رثا ،ندومن فلا ب پمپ یفرصم راک نیبروت زا یجورخ راک ج د هدنلاگچ رد هدش فلت ترارح هخرچ نامدنار 1 . شهاک ،شهاک ،شیازفا ،تباث 2 . شیازفا ،تباث ،شیازفا ،شهاک 3 . شیازفا ،شیازفا ،شیازفا ،تباث 4 . شیازفا ،تباث ،تباث ،شیازفا 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : تسا تباث پمپ زاین دروم راک ،هدنلاگچ راشف و راخب گید راشف ندنام تباث هب هجوت اب . شیازفا اب یامد 3 ی شیازفا هدنلاگچ زا هدش عفد ترارح و نیبروت یدیلوت راک ،نیکنر لکیس رد رد و هتفا ددرگیم زین یترارح نامدنار شیازفا بجوم رما نیا لک . هنیزگ هجیتن رد سپ 3 تسا حیحص . 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : روظنم هب بایزاب نیکنر لکیس هب نیکنر لکیس لیدبت .................... ددرگیم تروص . .1 روسنادنک راشف شهاک .2 لکیس ممیزکام راشف شیازفا .3 پمپ زا دعب عیام یامد شیازفا .4 لکیس ممیزکام یامد شیازفا 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : عابشا عیام ،راخب گید هب یدورو ات هتفای شیازفا هدش پمپ عیام یامد بایزاب لکیس رد ددرگ . هنیزگ 3 تسا حیحص . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ؟ارچ و دراد یرثا هچ راخب هاگورین رد بایزاب زا هدافتسا .1 یفرصم راک شهاک لیلد هب نامدنار شیازفا .2 رلیوب هب یدورو بآ یامد شیازفا لیلد هب نامدنار شیازفا .3 رلیوب یامد شیازفا لیلد هب نیبروت زا یجورخ راخب تیفیک شیازفا .4 رلیوب زا یجورخ راخب یامد شیازفا لیلد هب یجورخ صلاخ راک شیازفا لاوس 6 : 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : هنیزگ 2 تسا حیحص . 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : ؟تسا تسردان ترابع مادک ،راخب هاگورین کی دروم رد .1 دهدیم شیازفا زین ار یجورخ راخب رایع و شیازفا ار نامدنار نیبروت یدورو یامد شیازفا . .2 دهدیم شهاک ار نیبروت زا یجورخ راخب رایع یلو هدرک دایز ار نامدنار ،گید راشف شیازفا .3 ک ار نیبروت زا یجورخ راخب تیفیک یلو شیازفا لومعم ار لکیس نامدنار ،شیامرگ زاب زا هدافتسا شها دهدیم .4 درادن نیبروت زا یجورخ راخب رایع یور یریثات یلو هداد شیازفا ار نامدنار ،هیذغت بآ شیامرگ 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : هنیزگ 3 تسا حیحص . 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : راخب هخرچ کی صلاخ تردق 200 نآ نامدنار و تاواگم 40 تسا دصرد . شیازفا هک یتروص رد هدنلاگچ رد نک کنخ بآ یامد 12 °c بسح رب نک کنخ بآ نایرج یمرج گنهآ رادقم ،دشاب Τ زا تسا ترابع : .1 3088 .2 3588 .3 5981 .4 5488 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : η ሶ ሶ + ሶ 0.4 200 × 10 6 ሶ + 200 × 10 6 ሶ 300 × 10 6 ሶ ሶ ∆ 300 × 10 6 ሶ × 4 . 18 × 10 3 × 12 هنیزگ 3 تسا حیحص . ሶ 5981 ൗ 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : رثا نیکنر لکیس رد 1 - نیبروت یجورخ راشف شیازفا 2 - رلیوب راشف شیازفا 3 - ندرک تیه رپوس زا تسا ترابع بیترت هب لکیس یترارح نامدنار یور رلیوب زا یجورخ راخب : 1 . شیازفا - شهاک - شیازفا 2 . شیازفا - شیازفا - شهاک 3 . شهاک - شیازفا - شیازفا 4 . شیازفا - شیازفا - شیازفا 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : دراوم 2 و 3 دنتسه نیکنر لکیس نامدنار ندرب لاب یاه هار هلمج زا . دروم اما 1 لیلد هب دهدیم شهاک ار لکیس نامدنار ،روسنادنک راشف ندرب لاب . هنیزگ هجیتن رد سپ 3 تسا حیحص . 52 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : نیبروت یدیلوت تردق یترارح هاگورین کی رد 1700 هک تسا تاوولیک 10 پمپ لمع فرص نآ دوشیم . راخب گید رد بآ هب هدش هداد یامرگ هچنانچ رلیوب 6400 یهدزاب ،دشاب تاوولیک اب دوب دنهاوخ ربارب بیترت هب هدنلاگچ رد طیحم هب هدش عفد یامرگ و هاگورین یترارح : .1 35.5 و 8.28 تاواگم .2 23.9 و 4.87 تاواگم .3 26.5 و 4.7 تاواگم .4 29.2 و 4.53 تاواگم 53 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 10 : 10 پمپ راک سپ دوشیم پمپ لمع فرص نیبروت راک 1700 × 10 170 تسا . میراد ،تسا یفنم پمپ راک هک هتکن نیا نتسناد اب : η 1700 − 170 6400 0 . 239 23 . 9 − − 640 0 − 17 00 − 170 4870 4 .87 هنیزگ 2 تسا حیحص . 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 11 : بیترت هب یزاگ هاگورین و یراخب هاگورین لآ هدیا اب ینامرآ لکیس .................. و ................... . تسا . .1 نوتیارب ،نیکنار .2 وتا ،نیکنار .3 نیکنار ،ونراک .4 نوتیارب ،ونراک 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 11 : هنیزگ 1 تسا حیحص . 56 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 1۲ : شیب ییامرگ شزرا اب تخوس کی زا تسا هدش داهنشیپ یترارح هاگورین کی تیریدم هب هدافتسا رت دیامن . ت هچ دیدج تخوس ینیزگیاج ،دنام یقاب رییغت نودب طیارش ریاس هک یتروص رد رد یریثا ؟تشاد دهاوخ هاگورین درکلمع .1 دبایم شیازفا نیبروت دیفم رمع و دنامیم یقاب تباث هاگورین یترارح نامدنار .2 دبایم شهاک نیبروت زا یجورخ نایرج تبوطر .3 دوشیم هدییاس نیبروت یاه هرپ و دبایم شیازفا هاگورین یترارح نامدنار .4 دبایم شیازفا نیبروت زا یجورخ نایرج تبوطر 57 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1۲ : هنیزگ 2 تسا حیحص . 58 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یروکنک تاکن نایب 59 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org