آموزش ترمودینامیک 2 بخش اول

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

به طور کلی هرجایی که با کار و حرارت و تبدیل آنها با هم سروکار دارند یا خواصی از مواد که روی کار و حرارت تأثیر می گذارند به ترمودینامیک ارتباط پیدا می کند. از لحاظ تاریخی گفته می شود علم ترمودینامیک با ساخت اولین پمپ خلا در سال ۱۶۵۰ میلادی توسط «اتو» پایه گذاری شد. مدتی بعد رابرت بویل با تعریف کردن رابطه ای بین حجم و فشار به کمک رابرت هوک اولین پمپ هوا را ایجاد کردند. فرد مؤثر دیگری که در پیشرفت علم ترمودینامیک نقش مهمی داشت، جمیز وات بود. جمیز وات که یک ابزارساز ساده بود، به ضرورت وجود چگالنده بخار خارجی برای افزایش بازدهی موتور بخار پی برد.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردم : رایدنفسا اضریلع کیناکم یسدنهم دشرا یسانشراک - یژرنا لیدبت نیسح ماما هاگشناد ع کیمانیدومرت ۲ یزاگ ناوت یاه لکیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ناوت یاه لکیس لیلحت رد یساسا تاظحلم : یعقاو و لآ هدیا لکیس : س دنتسه رایسب یاه یگدیچیپ یاراد ناوت دیلوت یعقاو یاه لکیس هکنیا هب هجوت اب رد ار یلکی د ریذپ تشگرب نآ یاه دنیارف مامت اما هدوب یعقاو لکیس رب قبطنم هک دنیگیم رظن دشاب یلخا . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک هخرچ : ص هب نآ هدزاب و دنک راک ِژرنا عبنم ود نیب دناوتیم هک یا هخرچ نیرتدمآراک ونراک هخرچ ریز ترو دشابیم : تسا راخب ای زاگ ونراک هخرچ لماع لایس . η 1 − 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 ونراک هخرچ یاه رادومن : 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 درادناتسا یاوه تایضرف : شم هک دوشیم هتفرگ رظن رد یتایضرف یزاگ ناوت یاه لکیس لیلحت یزاس هداس یارب هب روه تسا درادناتسا یاوه تایضرف : • دوشیم هتفرگ رظن رد لآ هدیا زاگ ناونع هب اوه . • دنتسه یلخاد ریذپ تشگرب هدیم لیکشت ار لکیس هک ییاهدنیآرف مامت . • دوشیم نیزگیاج یجراخ عبنم زا ریگامرگ دنیآرف اب قارتحا دنیآرف . • ددرگیم نیزگیاج دنادرگیم رب هیلوا تلاح هب ار لماع لایس هک یا هدامرگ دنِآرف اب جورخ دنیآرف . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وتا لآ هدیا لکیس : 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وتا یعقاو لکیس : 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وتا لآ هدیا و یعقاو لکیس هسیاقم : 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لکیس رب مکاح تلداعم : 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 وتا لکیس رد مکارت تبسن و نامدنار : 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لزید لآ هدیا و یعقاو دنیآرف هسیاقم : 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لزید لکیس مارگاید : 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لزید لکیس رب مکاح تلداعم : 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لزید لکیس رد ییاجباج بیرض و نامدنار : 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوسکیرا و گنیلرتسا یاه لکیس : 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یزاگ هاگورین : • نوتیارب لکیس : زاگ نیبروت یارب لآ هدیا لکیس • بایزاب اب نوتیارب لکیس • ینایم کنخ ندرک هفاضا • نوتیارب لکیس رد ددجم نکمرگ زا هدافتسا 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتیارب لکیس : • لاس دودح رد 1870 دش عارتخا نوتیارب جرج طسوت . • دشابیم ییاوه لکیس نیرت هداس . • تسا فورعم زین ییاوه درادناتسا لکیس هب . • دشابیم زاگ نیبروت ،قارتحا هظفحم ،روسرپمک لماش نآ یازجا . • دوشیم هدافتسا یزاگ یاه نیبروت یارب طقف هزورما . • دنبایمن نایرج هخرچ رد رگید نیبروت زا یجورخ یاه زاگ . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت زاب لکیس : مکارت دنیآرف • دوشیم روسرپمک دراو هزات یاوه 1 • دنکیم کرت ار روسرپمک لاب راشف هب اوه 2 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت زاب لکیس : قارتحا دنیآرف • لاب راشف یاوه 2 لعتشم تباث راشف رد تخوس هظفحم نورد و دوشیم قارتحا هظفحم دراو دوشیم جراخ هظفحم زا لاب رایسب یامد اب یاهزاگ و دوشیم . 3 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت زاب لکیس : طاسبنا دنیآرف 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت هتسب لکیس :  درک لدم هتسب لکیس تروص هب ار زاب لکیس ناوتیم درادناتسا یاوه ضرف اب .  دننکیمن یرییغت طاسبنا و مکارت دنیآرف .  ک ماجنا تهج زاگ نیبروت ،امد شیازفا تهج قارتحا هظفحم ،راشف شیازفا تهج روسرپمک را تسا . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت هتسب لکیس : 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتیارب لآ هدیا لکیس مارگاید : 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتیارب لکیس تلداعم : 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتیارب لکیس یترارح نامدنار : η 1 − 1 ൗ − 1 2 1 راشف تبسن : 25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نوتیارب لکیس صلاخ راک و نامدنار رب راشف ریثات : 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 زاگ نیبروت یعقاو هخرچ : 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بایزاب اب نوتیارب لکیس :  سا ناوت لکیس نامدنار شیازفا و قارتحا هظفحم یدورو رد لماع لایس یامد شیازفا فده ت 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بایزاب اب نوتیارب یترارح لکیس نامدنار : η 1 − 1 3 ൗ − 1 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یتشگرب راک شهاک ،روسرپمک رد ینایم نک کنخ زا هدافتسا : • دراد هارمه هب یفرصم راک شهاک ،مکارت دنیآرف رد لماع لایس صوصخم مجح شهاک . 30 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 نیبروت رد ددجم نکمرگ زا هدافتسا :  دبایم شیازفا یجورخ راک ،طاسبنا دنیآرف رد لماع لایس صوصخم مجح شیازفا اب .  دوریمن لاب هخرچ رد ممیزکام یامد .  دش دهاوخ امدمه طاسبنا دنیآرف لحارم دادعت ندش دایز تروص رد .  دوشیم زین بایزاب رتشیب شیازفا ثعاب ددجم نکمرگ و ینایم نک کنخ زا هدافتسا . رد هک اریز دنکیم کرت رتلاب یامد رد ار نیبروت و رت نییاپ یامد رد ار روسرپمک زاگ تلاح نیا . 31 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بایزاب و ددجم شیامرگ ،ینایم نک کنخ اب یا هلحرم ود روسرپمک اب زاگ نیبروت : 32 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 بایزابو ددجم شیامرگ ،ینایم نک کنخ اب یا هلحرم ود روسرپمک اب زاگ نیبروترادومن : 33 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لآ هدیا تج هدنربولج لکیس :  یگیم رارق هدافتسا دروم اهامیپاوه عاونا رد یا هدرتسگ روط هب تجوبروت یاهروتوم هزورما دنر . لاب نزو هب تردق تبسن و دایز یاضف هب زاین مدع ،مک نزو هب ناوتیم رما نیا لیلد زا هراشا ، درک . 34 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 تجوبروت کی یلصا یازجا : 35 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مارگاید T - S لآ هدیا تجوبروت هب طوبرم : 36 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 مهم یروکنک تلاوس 1 . هدام نآ لماع لایس هک ونراک لکیس کی رد هک یتروص رد A دشابیم . هدام اب لایس نیا B هک هدام تباث راشف یترارح تیفرظ ربارب ود نآ تباث راشف یترارح تیفرظ A تسا . 2 اب تسا ربارب تلاح نیا رد ونراک لکیس نامدنار ،دوش نیزگیاج : فلا هیلوا یونراک لکیس نامدنار ربارب ب هیلوا ونراک لکیس نامدنار فصن ج هیلوا ونراک لکیس نامدنار ربارب ود د مادک چیه 37 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1 : • س عون زا لقتسم و هدوب لکیس درکلمع یاهامد زا یعبات یترارح نامدنار ونراک لکیس رد لای تسا . هنیزگ 1 تسا حیحص . 38 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس ۲ : • بیترت هب اوه ترارح هجرد لقادح و رثکادح وتا لکیس کی رد 1350 و 400 دارگ یتناس هجرد دشابیم . وتا لکیس نامدنار رگا 85 ترارح هجرد نامه نیب هک دشاب ییونراک لکیس نامدنار ؟تسا ردقچ وتا لکیس مکارت تبسن ،دنکیم راک K1.4 • 1 . 1.99 • 2 . 4.98 • 3 . 5.58 • 4 . 6.73 39 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج ۲ : • η 1 − 1- 40 + 273 1 35 0 + 2 73 0.585 η ℎ 0.585 × 85 1 0 0 • 0.4971- 1 − 1 r5.58 • هنیزگ 3 تسا حیحص . 40 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 3 : • لوحت ود زا نوسکیرا یترارح لکیس ................. لوحت ود و ...................... فای لیکشت تباث هت تسا . • 1 . تباث مجح - راشف • 2 . مرتوزیا - یپورتنآ • 3 . مرتوزیا - راشف • 4 . مرتوزیا - مجح 41 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 3 : • هنیزگ 3 تسا حیحص . 42 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 4 : • تسا یزاگ هاگورین لآ هدیا ریز یاه لکیس زا کی مادک : • 1 . لزید • 2 . نیکنر • 3 . ونراک • 4 . نوتیارب 43 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 4 : • هنیزگ 3 تسا حیحص . 44 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 5 : ممیزکام راشف دنکیم راک اوه اب هک نوتیارب درادناتسا هداس لکیس کی رد 10 هب یدورو راشف ربارب تسا روسرپمک . زا تسا ترابع لکیس نیا نامدنار : .1 0.806 .2 0.482 .3 0.1 .4 تسین یفاک هلئسم تاعلطا . 45 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 5 : • η 1 − 1 ൗ − 1 1- 1 10 1 . 4 − 1 / 1 . 4 0.482 هنیزگ هجیتن رد 2 تسا حیحص . 46 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 6 : • لکیس نامدنار روسرپمک راشف تبسن شیازفا اب نوتیارب لکیس رد : • 1 . دبایم شهاک • 2 . دنکیم یرییغت • 3 . دبایم شیازفا • 4 . دبایم شهاک سپس و شیازفا ادتبا راشف تبسن رادقم هب هتسب 47 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 6 : • هنیزگ 3 تسا حیحص . 48 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 7 : • یاهامد نیب ونراک ییاوه درادناتسا لکیس ساسا رب یروتوم دوشیم ضرف 300 و 1000 دیامن لمع . ؟تسا حیحص هطبار مادک .1 10 7 .2 1 3 10 .3 10 3 .4 13 7 49 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 7 : • میراد ونراک لکیس رد : • 10 0 0 300 10 3 • هنیزگ حیحص هنیزگ 3 دشابیم . 50 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 8 : فگ ناوتیم هاگنآ دنشاب ناسکی لزید و ینیزنب روتوم ود رد راشف رثکادح و لقادح رگا ت : .1 تسا لزید زا رتشیب ینیزنب روتوم نامدنار مه و صلاخ راک مه .2 درک ناوتیمن مه هب تبسن روتوم ود نامدنار صوصخ رد یتواضق چیه .3 تسا ینیزنب زا رتشیب لزید صلاخ راک و ینیزنب زا رتمک لزید نامدنار .4 تسا ینیزنب زا رتشیب لزید نامدنار مه و صلاخ راک مه 51 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 8 : • یاهرادومن هب P-v دینک هجوت وتا و لزید یاه لکیس هب طوبرم . شیم هظحلم هک روطنامه دو رگید فرط زا و هدوب وتا صلاخ راک زا رتشیب لزید صلاخ راک تسا ناسکی لکیس ود ره رد . • تسا رتشیب لزید لکیس نامدنار نیاربانب . • هنیزگ سپ 4 تسا حیحص . 52 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 9 : مارگاید T-S تسا ریز لاکشا زا کی مادک ونراک هخرچ یارب : 1 3 53 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 9 : • رادومن T-S تسا لیطتسم کی ونراک لکیس . کیپورتنزیآ دنیآرف ود زا ونراک لکیس دنیآرف ود و تسا هدش لیکشت مرتوزیا . • رگید فرط زا تسا ناسکی ود ره رد . • هنیزگ سپ 3 تسا حیحص . 54 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 10 : ا لکیس کی اب هسیاقم رد و دنکیم راک وتا لکیس ساسارب هک ینیزنب روتوم کی رد اب و لآ هدیا وت هژیو یامرگ تبسن فیرعت نتفرگ رظن رد تفگ ناوتیم : • 1 . شهاک بجوم یعقاو روتوم یامد شیازفا k دباییم شیازفا یعقاو روتوم نامدنار و هدش • 2 . شیازفا بجوم یعقاو روتوم یامد شیازفا k دوشیم یعقاو روتوم نامدنار شیازفا ثعاب نیا و هدش • 3 . شهاک بجوم یعقاو روتوم یامد شیازفا k دبایم شهاک یعقاو روتوم نامدنار و هدش • 4 . شیازفا بجوم یعقاو روتوم یامد شیازفا k دوشیم یعقاو روتوم نامدنار شهاک ثعاب نیا و هدش 55 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 10 : • هنیزگ 3 تسا حیحص . 56 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 11 : اب تسا ربارب ریز لکش ریذپ تشگزاب لکیس یترارح نامدنار : .1 80 .2 33.33 .3 60 .4 42 57 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 11 : • η 400 − 300 1 . 6 − 0 . 4 + 500 − 400 1 − 0 . 4 4 00 1 . 6 − 1 + 500 − 4 00 1 − 0 . 4 180 5 40 33 . 33 • هنیزگ 2 تسا حیحص . 58 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 1۲ : مارگاید رد ریذپ تشگزاب یترارح نیشام ود T-S دنشابیم ریز لکش قباطم . نامدنار رادقم لکیس یترارح 1 هب 2 یتقو 2 تسا ترابع دنکیم لیم تیاهن یب تمس هب : 59 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 1۲ : • η 1 ∆ 2 − 1 2 2 ∆ 2 − 1 2 2 lim η 1 0 . 5 • η 2 ∆ 2 − 1 2 2 − 1 2 + 1 ∆ 2 − 1 2 + 1 lim η 2 1 • هنیزگ 2 تسا حیحص . η 1 η 2 0.5 60 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 61:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 13 : تسا ریز تروص هب لآ هدیا بایزاب اب یزاگ نیبروت لکیس رادومن . لکیس نیا رد 400 راک لوژولیک دوشیم دیلوت نیبروت طسوت . ترت هب روسرپمک زا و هب اوه یجورخ و یدورو یاه ترارح هجرد بی 285 و 445 دشابیم نیولک هجرد . اب تسا ربارب لکیس یترارح نامدنار : دینک ضرف 1 .1 60 .2 37 .3 40 .4 تسین یفاک هلئسم تاعلطا . 61 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 62:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 13 : • 3 − • 3 − 4 • لآ هدیا تلاح رد : 4 • η ℎ − • 2 − 1 هنیزگ 1 تسا حیحص . η ℎ 1 − 1 − 1 × 445 − 285 400 0 . 6 62 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 63:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس 14 : • نآ یترارح هدزاب ،دوشیم هدافتسا نوتیارب لکیس زا هک یمتا هاگورین کی رد 0.3 نآ رد و هدوب رادقم طسوتم یامد رد غاد عیام میدس زا هک k 1000 دبایم لاقتنا اوه هب 480 تاو اگم تسا . درس عبنم یامد ؟تسا تاو اگم دنچ لکیس لک یاه یریذپان تشگرب رادقم k 298 تسا . 1 0 2 144 3 193 4 340 63 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 64:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 لاوس باوج 14 : • η 1 − 0 . 702 • 0 . 3 × 480 144 • 0 . 702 × 480 337 ideal • یریذپان تشگزاب 144 - 337 193 تاواگم • هنیزگ هجیتن رد 3 تسا حیحص . 64 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 65:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 یروکنک تاکن نایب : تباث مجح دنیآرف تباث راشف دنیآرف تباث امد دنیآرف کیپورتنزیآ دنیآرف لکیس مان -- -- 2 2 ونراک 2 -- -- 2 وتا 1 1 -- 2 لزید 2 -- 2 -- گنیلرتسا -- 2 2 -- نوسکیرا -- 2 -- 2 نوتیارب 65 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 66:

کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « کیمانیدومرت شزومآ ۲ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب faradars.org/fvphy106 کیمانیدومرت شزومآ ۲ faradars.org/fvphy106 سرداﺮﻓ FaraDars.org