آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است.قطعاً یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یدعسا لیهس کیناکم یسدنهم هتشر یرتکد یوجشناد هیمورا هاگشناد رازفا مرن اب ییانشآ ComsolMultiphysics 1 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

ناونع لح لاقتنا و نایرج هب طوبرم هلئسم کی ترارح لایس موس تمسق 2 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

بلاطم تسرهف 3 .1 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم هب نایرج و لاقتنا ترارح لایس :  هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن  هوحن ی باختنا عون لح  هوحن ی صاصتخا هدام هب نادیم دروم رظن  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش نادیم  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم نایرج و لاقتنا ترارح  ییانشآ اب هوحن ی دراو ندرک یاهدحاو طوبرم هب ریداقم  ییانشآ اب هوحن ی لپوک ندرک لح طوبرم هب نایرج لایس و لاقتنا ترارح  ییانشآ اب هوحن ی هزادنا یریگ تمسق یاه فلتخم هسدنه  ییانشآ اب لح لئاسم اب شور کیرتماراپ شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

بلاطم تسرهف 4 .1 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم هب نایرج و لاقتنا ترارح لایس :  هوحن ی یزاسادج و مان یراذگ تمسق یاه فلتخم هسدنه  ییانشآ اب شور شم یدنب یتسد و هوحن ی هزادنا یراذگ شم اه و نامرف Swept رد دیلوت اهشم  هوحن ی دیلوت روتناک هس یدعب دنچ هکت ،یا روتناک یحطس و ،یمجح روتناک ناکیپ  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک یاه طوبرم هب کی یسدنه یلک زا هسدنهریز شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics تادماج و تلایس کیناکم لئاسم لیلحت یارب » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvcms9408 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org