آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio بخش پنجم | فرادرس

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در این آموزش قصد داریم محیط گرافیکی نرم افزارR را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه مطالب مرتبط، نقش این نرم افزار و تحلیل آماری را در نتیجه گیری از داده ها مورد بررسی قرار دهیم. در پایان این آموزش، مخاطب قادر به کار کردن با نرم افزار R، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری پایه ای باشد و بتواند مسائل مختلف را در قالب صورت مساله مشخص در نرم افزار تحلیل کند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - بخش یکم: مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio - بخش دوم: تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار - بخش سوم: ساختار های کنترل - بخش چهارم: کار با توابع درونی R - بخش پنجم: نحوه تعریف توابع جدید موردنیاز کاربر - بخش ششم: بررسی چند تابع در نرم افزار - بخش هفتم: بررسی چند توزیع آماری در نرم افزار - بخش هشتم: معرفی آماره - بخش نهم: بررسی آماره های پرکاربرد … برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvr9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت رب یا همدقم R سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف نارهت هاگشناد زا رامآ دشرا سانشراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 مجنپ هسلج ثحابم لصفرس • هاوخلد عباوت نتشون هوحن • عباوت هداوناخ apply • عباوت یارجا یارب مزل نامز • رازفا مرن رد یرامآ عیزوت دنچ یسررب • لاثم دنچ لح 7/26/2016 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 هاوخلد عباوت نتشون هوحن • یاه هتسب رد و دنا هدش فیرعت رازفا مرن رد ضرف شیپ تروص هب هک یعباوت رب هولع package تسا هدش هدید رازفا مرن رد ناربراک عباوت فیرعت ناکما ،دنراد دوجو زین فلتخم . • ناموگرآ ای یدورو ،رتماراپ نیدنچ و مان کی رازفا مرن رد عبات ره argument دراد . 7/26/2016 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 عباوت هداوناخ apply • هداوناخ عباوت apply نیا ناکما ار هب ربراک یم دنهد ات کی عبات صخشم ار رب یور یکی ،رادرب سیرتام و ای بوچراچ هداد لامعا دننک . 7/26/2016 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 عباوت یارجا یارب مزل نامز • رازفا مرن رد هدش هتشون هیاپ عباوت R نا هدش هتشون یوحن هب و دنتسه اراک یتابساحم ظاحل زا ارثکا د دنهد شیامن ار هجیتن نکمم نامز لقادح رد هک . • تسا هدش هدافتسا دوجوم یاه متیروگلا نیرتاراک زا عباوت نیا نتشون رد . • م یتابساحم ظاحل زا دیاب ،ناربراک طسوت هدش هتشون عباوت رد هتفر راک هب یاه متیروگلا یسررب درو دنریگب رارق . 7/26/2016 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن رد یرامآ عیزوت دنچ یسررب • لامرن عیزوت 7/26/2016 6 -4 -2 0 2 4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dnormx mean 0 sd 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن رد یرامآ عیزوت دنچ یسررب • یت عیزوت t-student 7/26/2016 7 -6 -4 -2 0 2 4 6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dtx df 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 7/26/2016 8 -4 -2 0 2 4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dnormx mean 0 sd 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dtx df 10 N01 t df 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن رد یرامآ عیزوت دنچ یسررب • تخاونکی عیزوت • یا هلمجود عیزوت • یسدنه عیزوت • یسدنه قوف عیزوت • ییامن عیزوت • ود یاک عیزوت 7/26/2016 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یسیون همانرب شزومآ R رازفا مرن و R Studio » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvr9311 همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سرداﺮﻓ FaraDars.org