آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio بخش ششم | فرادرس

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در این آموزش قصد داریم محیط گرافیکی نرم افزارR را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه مطالب مرتبط، نقش این نرم افزار و تحلیل آماری را در نتیجه گیری از داده ها مورد بررسی قرار دهیم. در پایان این آموزش، مخاطب قادر به کار کردن با نرم افزار R، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری پایه ای باشد و بتواند مسائل مختلف را در قالب صورت مساله مشخص در نرم افزار تحلیل کند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - بخش یکم: مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio - بخش دوم: تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار - بخش سوم: ساختار های کنترل - بخش چهارم: کار با توابع درونی R - بخش پنجم: نحوه تعریف توابع جدید موردنیاز کاربر - بخش ششم: بررسی چند تابع در نرم افزار - بخش هفتم: بررسی چند توزیع آماری در نرم افزار - بخش هشتم: معرفی آماره - بخش نهم: بررسی آماره های پرکاربرد … برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvr9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت رب یا همدقم R سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف یسانشراک نارهت هاگشناد زا رامآ دشرا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 مشش هسلج ثحابم لصفرس • یزکرم دح هیضق • ضرف نومزآ • نومزآ Z • نومزآ t • اه هداد یزاس لامرن موزل 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 همدقم 3 ... 2 2 1   N X X X n X    2 2 X    2 n N X   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یزکرم دح هیضق 4 n X X X ... 2 1 X    2 2 X    2 n N X   CLT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یزکرم دح هیضق 5 n X X X ... 2 1 2 n N X   CLT               a Z P a X P a X P -4 -2 0 2 4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dnormx mean 0 sd 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 ضرف نومزآ • رد ملع ،رامآ نومزآ ضرف کی شور یارب یسررب اعدا ای ضرف یاه ماجنا هدش هرابرد یاهرتماراپ مولعمان هعماج تسا . • رد نیا شور کی ضرف رد لباقم ضرف رگید رارق یم دریگ و تحص اهنآ تبسن هب رگیدمه شم صخ یم دوش . • یسررب نیا هک مادک هیضرف حیحص تسا رب ساسا هنومن یریگ زا هعماج تروص یم دریگ . 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 ضرف نومزآ زا لاثم کی • ضرف دینک رد کی قیقحت هقلع دنم هب یسررب دق نادرم و نانز رد هعماج میتسه . هب روط شم صخ لاوس هیضرف هب نیا تروص نایب یم دوش : ایآ توافت یرادانعم نیب نیگنایم دق رد نیب نادرم و نانز کی هعماج زا لبق نییعت هدش دوجو د ؟درا 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 نومزآ Z 8 ... 2 1 1 2 1   N X X X n 2 1 1 n N X   1 0 2 2 2 1 N m n Y X Z      ... 2 2 2 2 1   N Y Y Y m 2 2 2 m N Y   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 نومزآ t 9 ... 2 1 1 2 1   N X X X n 2 1 1 n N X   1 0 2 2 2 1 N m S n S Y X t    ... 2 2 2 2 1   N Y Y Y m 2 2 2 m N Y   2 1   2 2        n i i X X n S 1 2 2 1 1 1      m i i Y Y m S 1 2 2 2 1 1     m n سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 نومزآ t 10 ... 2 1 1 2 1   N X X X n 2 1 1 n N X   ... 2 2 2 2 1   N Y Y Y m 2 2 2 m N Y   2 1   2 2        n i i X X n S 1 2 2 1 1 1      m i i Y Y m S 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2       m n S m S n S p 2 2 2 1    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 نومزآ t 11 2 1 1 2      m n t S m n Y X t p سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رادقم یپ 12 -4 -2 0 2 4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 x dnormx mean 0 sd 1 1 0 2 2 2 1 N m n Y X Z      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 اه هداد یزاس لامرن موزل • رد یمامت دراوم یسررب هدش عیزوت یلصا هعماج لامرن دوب . • رد یدراوم هک مجح هنومن دایز ،دشاب یم ناوت هب روط یبیرقت لامرن ندوب عیزوت نیگنایم ار ضرف ،درک اما رد یرایسب زا قیقحت اه هب تلع هنیزه رب ،ندوب ناکما ذاختا مجح هنومن لاب ناکما پ ریذ تسین . • رد بلغا لیلحت یاه یتسیز مجح هنومن مک تسا و مزل تسا لبق زا ماجنا لیلحت یاه طبترم اب نومزآ t ، هداد اه لامرن دنوش . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یسیون همانرب شزومآ R رازفا مرن و R Studio » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvr9311 همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سرداﺮﻓ FaraDars.org