آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio بخش سوم | فرادرس

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در این آموزش قصد داریم محیط گرافیکی نرم افزارR را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه مطالب مرتبط، نقش این نرم افزار و تحلیل آماری را در نتیجه گیری از داده ها مورد بررسی قرار دهیم. در پایان این آموزش، مخاطب قادر به کار کردن با نرم افزار R، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری پایه ای باشد و بتواند مسائل مختلف را در قالب صورت مساله مشخص در نرم افزار تحلیل کند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - بخش یکم: مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio - بخش دوم: تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار - بخش سوم: ساختار های کنترل - بخش چهارم: کار با توابع درونی R - بخش پنجم: نحوه تعریف توابع جدید موردنیاز کاربر - بخش ششم: بررسی چند تابع در نرم افزار - بخش هفتم: بررسی چند توزیع آماری در نرم افزار - بخش هشتم: معرفی آماره - بخش نهم: بررسی آماره های پرکاربرد … برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvr9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت رب یا همدقم R سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف سانشراک دشرا نارهت هاگشناد زا رامآ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 موس هسلج ثحابم لصفرس • هرامآ یفرعم • دربراکرپ یاه هرامآ یسررب • یناوارف رادومن • رازفا مرن رد یسررب R Studio 7/26/2016 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 هرامآ یفرعم ،هرامآ یتیمک یددع تسا هک زا هداد یاه عمج یروآ هدش رد کی قیقحت یارب کی هصخشم وم در هعلاطم رد هعماج هبساحم یم دوش . هرامآ هب کمک کی عبات هک رب یور هداد یاه عمج یروآ هدش لامعا یم ،دوش هبساحم یم ددرگ . 7/26/2016 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 دربراکرپ یاه هرامآ یفرعم • نیگنایم • سنایراو • فارحنا رایعم • کدنچ • هنایم 7/26/2016 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 یناوارف رادومن رادومن یناوارف کی هعومجم هداد هک نکمم تسا هتسسگ و ای تسویپ ه دشاب ناشن هدنهد دادعت هداد یاه دوجوم یارب کی ددع رد تلاح هتسسگ و ای دادعت دادعا رد کی هزاب صخشم رد تلاح هتسویپ یم ب دشا . 7/26/2016 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 یناوارف رادومن دادعا زا لاثم کی هتسسگ 7/26/2016 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 یناوارف رادومن 7/26/2016 7 x Frequency -5 0 5 0 5 10 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 7/26/2016 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 7/26/2016 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvr9311 همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 سرداﺮﻓ FaraDars.org