آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio بخش دوم | فرادرس

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در این آموزش قصد داریم محیط گرافیکی نرم افزارR را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه مطالب مرتبط، نقش این نرم افزار و تحلیل آماری را در نتیجه گیری از داده ها مورد بررسی قرار دهیم. در پایان این آموزش، مخاطب قادر به کار کردن با نرم افزار R، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری پایه ای باشد و بتواند مسائل مختلف را در قالب صورت مساله مشخص در نرم افزار تحلیل کند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - بخش یکم: مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio - بخش دوم: تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار - بخش سوم: ساختار های کنترل - بخش چهارم: کار با توابع درونی R - بخش پنجم: نحوه تعریف توابع جدید موردنیاز کاربر - بخش ششم: بررسی چند تابع در نرم افزار - بخش هفتم: بررسی چند توزیع آماری در نرم افزار - بخش هشتم: معرفی آماره - بخش نهم: بررسی آماره های پرکاربرد … برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvr9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت رب یا همدقم R سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف نارهت هاگشناد زا رامآ دشرا سانشراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 مود هسلج ثحابم لصفرس • رد ریغتم عاونا R • ریغتم ره هب بستنم یاه تفص • اهریغتم یور یقطنم و یضایر تایلمع • رادرب فیرعت • سیرتام فیرعت • هداد بوچراچ فیرعت • رگید عاونا هب ریغتم لیدبت • رادقم نودب و هدش مگ یاه هداد ییاسانش 7/26/2016 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 رد ریغتم عاونا R رازفا مرن R ، 5 دوش یم لماش ار ایشا ای و اهریغتم زا کیمتا ای و هیاپ عون : .1 رتکاراک .2 یددع .3 حیحص .4 هدیچیپ .5 یقطنم 7/26/2016 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 ریغتم ره هب بستنم یاه تفص رد هدش فیرعت یاه ریغتم R دنشاب تفص یاراد دنناوت یم . دنتسه ریز دراوم لماش اه تفص نیا :  یماسا  داعبا اه هیارآ و اه سیرتام یارب لاثم ناونع هب  سلک  لوط  ربراک طسوت هدش فیرعت یاه تفص رگید ای و 7/26/2016 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « همانرب شزومآ یسیون R و رازفا مرن R Studio » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvr9311 همانرب شزومآ یسیون R و مرن رازفا R Studio faradars.org/fvr9311 سرداﺮﻓ FaraDars.org