آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio بخش هفتم | فرادرس

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در این آموزش قصد داریم محیط گرافیکی نرم افزارR را مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه مطالب مرتبط، نقش این نرم افزار و تحلیل آماری را در نتیجه گیری از داده ها مورد بررسی قرار دهیم. در پایان این آموزش، مخاطب قادر به کار کردن با نرم افزار R، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری پایه ای باشد و بتواند مسائل مختلف را در قالب صورت مساله مشخص در نرم افزار تحلیل کند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - بخش یکم: مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio - بخش دوم: تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار - بخش سوم: ساختار های کنترل - بخش چهارم: کار با توابع درونی R - بخش پنجم: نحوه تعریف توابع جدید موردنیاز کاربر - بخش ششم: بررسی چند تابع در نرم افزار - بخش هفتم: بررسی چند توزیع آماری در نرم افزار - بخش هشتم: معرفی آماره - بخش نهم: بررسی آماره های پرکاربرد … برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvr9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت رب یا همدقم R سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف یسانشراک نارهت هاگشناد زا رامآ دشرا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 متفه هسلج ثحابم لصفرس • درادناتسا یزاس لامرن • سکاک سکاب تلیدبت • کدنچ ساسا رب یزاس لامرن • هنایم اب نداد لقیص شور هب یزاس لامرن • یراذگ سایقم شور هب یزاس لامرن • یکراچ نایم هنماد شور هب یزاس لامرن • لامرن یرتماراپان یزاس رب ینتبم نویسرگر ی • رازفا مرن رد لاثم دنچ لح 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 همدقم 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 درادناتسا یزاس لامرن 4 مینک یم رسک اه هداد یمامت زا و هبساحم ار نیگنایم ادتبا شور نیا رد . ب ار اه هداد یمامت سپس ر مینک یم میسقت رایعم فارحنا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سکاک سکاب تلیدبت 5 • جروج سکاب George Box و رس دیوید سکاک Sir david cox هداوناخ یا زا تلیدبت یناوت ار یفرعم دندرک هک هب کمک نآ اه یم ناوت هداد یاه ریغ لامرن ار اب بیرقت رایسب یبوخ لامرن ک در . • دوش یم هدافتسا ریز لیدبت زا راک نیا یارب :               0 log 0 1     X X Y سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سکاک سکاب تلیدبت 6 • لامرن عیزوت لامتحا یلاگچ عبات 2 1 exp 2 1 2 2 2 2         x x f N X 2 1 exp 2 1 .... 1 2 2 2 2 1      n i i n n x L N X X      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سکاک سکاب تلیدبت 7 -2 -1 0 1 2 -3400 -3000 log-Likelihood 95 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 کدنچ ساسا رب یزاس لامرن 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 هنایم اب نداد لقیص 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 هنایم اب نداد لقیص 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 هنایم اب نداد لقیص 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 هنایم اب نداد لقیص 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یراذگ سایقم 13 i ref ij ij x x x x f   ij x سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یکراچ نایم هنماد 14 i x i x ij ij D D m m x x f     ij x سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یرتماراپان رب ینتبم نویسرگر 15 • نیا شور اه ینتبم رب لدم یاه نویسرگر یرتماراپان دنتسه . • نیا شور ینامز دروم هدافتسا رارق یم دریگ هک طابترا ریغ یطخ نیب هنومن اه دوجو هتشاد اب دش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 یرتماراپان رب ینتبم نویسرگر 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یسیون همانرب شزومآ R رازفا مرن و R Studio » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvr9311 یسیون همانرب شزومآ R و رازفا مرن R Studio faradars.org/fvr9311 سرداﺮﻓ FaraDars.org