FVR9311B Notes

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا سردارف « رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل دییامن . 9311 faradars.org/fvr سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 سردم : یچ کین نامیپ لیصحتلا غراف نارهت هاگشناد زا رامآ دشرا سانشراک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 مود هسلج ثحابم لصفرس • رد ریغتم عاونا R • ریغتم ره هب بستنم یاه تفص • اهریغتم یور یقطنم و یضایر تایلمع • رادرب فیرعت • سیرتام فیرعت • هداد بوچراچ فیرعت • رگید عاونا هب ریغتم لیدبت • رادقم نودب و هدش مگ یاه هداد ییاسانش 6/30/2015 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رد ریغتم عاونا R رازفا مرن R ، 5 دوش یم لماش ار ایشا ای و اهریغتم زا کیمتا ای و هیاپ عون : .1 رتکاراک .2 یددع .3 حیحص .4 هدیچیپ .5 یقطنم 6/30/2015 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 ریغتم ره هب بستنم یاه تفص رد هدش فیرعت یاه ریغتم R دنشاب تفص یاراد دنناوت یم . دنتسه ریز دراوم لماش اه تفص نیا :  یماسا  داعبا اه هیارآ و اه سیرتام یارب لاثم ناونع هب  سلک  لوط  ربراک طسوت هدش فیرعت یاه تفص رگید ای و 6/30/2015 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R faradars.org/fvr9311 رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا سردارف « رازفا مرن اب یرامآ لیلحت R » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل دییامن . 9311 faradars.org/fvr سرداﺮﻓ FaraDars.org