آموزش پردازش تصویر با OpenCV - بخش سوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

OpenCV (بینایی ماشین متن باز) یک کتابخانه متن باز شامل بیش از صدها الگوریتم بهینه سازی شده به زبان C و ++C برای تحلیل تصویر و ویدیو است، که از زمان معرفی آن در سال ۱۹۹۹، به میزان زیادی از سوی جامعه محققین و توسعه دهندگان بینایی ماشین به عنوان ابزار توسعه پایه پذیرفته شده است. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مقدمه درس دوم: کار با تصاویر درس سوم: فیلترکردن تصاویر درس چهارم: هیستوگرام ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvimg9405

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 هسلج س مو : ریواصت ندرکرتلیف سردم : این ینابعش ماهلا یعونصم شوه یارتکد یوجشناد ناهفصا هاگشناد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 سناکرف هزوح و ناکم هزوح • لمع گنیرتلیف یکی زا یاهراک یساسا رد شزادرپ لانگیس و ریوصت یم دشاب . هک رد عقاو یدنیآرف تسا هک هب نم روظ جارختسا یگژیو یاه یصاخ زا کی ریوصت هک تاعلطا یمهم ار رد هنیمز یدربراک هداد هدش مهارف یم ،دروآ ماجنا یم دوش . • گنیرتلیف یم دناوت هب روظنم فذح زیون زا ،ریواصت جارختسا یگژیو یاه یرصب دروم رظن و زا نیا لیبق دروم فتسا هدا رارق دریگ . لمع گنیرتلیف هشیر رد یروئت لانگیس اه متسیسو اه دراد . • ینامز هک هب کی ریوصت هاگن یم ،مینک هدهاشم یم مینک هک هنوگچ گنر اه و ای حوطس یرتسکاخ توافتم رد حطس ریوصت عیزوت هدش دنا . ریواصت اب رگیدکی دنتوافتم نوچ عیزوت گنر یتوافتم دنراد . اما هطقن رظن یرگید زین دوجو دراد هک هب کمک نآ یم ناوت کی ریوصت ار لیلحت درک . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 سناکرف هزوح و ناکم هزوح • یخرب زا ریواصت یحاون یگرزب زا ابیرقت کی گنر تباث یارب لاثم کی نامسآ یبآ ار رد رب یم دنریگ . رد یلاح ک ه رد یخرب رگید تدش یاه حطس یرتسکاخ رایسب عیرس رد ریوصت رییغت یم دننک یارب لاثم کی هنحص غولش هک یاراد ب یرایس ءایشا کچوک تسا . • نیاربانب ، هدهاشم سناکرف نیا تارییغت رد کی ریوصت هار یرگید یارب فیصوت کی ریوصت داجیا یم دنک . زا نیا هطقن رظن هب ناونع هزوح یسناکرف دای یم دوش . رد یلاح هک زا فیصوت کی ریوصت اب هدهاشم عیزوت حطس یرتسکاخ هب ناونع وح هز یناکم دای یم دوش . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 سناکرف هزوح • لیلحت هزوح سناکرف کی ریوصت ار هب یاوتحم شیسناکرف زا ییاپ ن نیرت سناکرف ات نیرتلاب سناکرف هیزجت یم دنک . • سناکرف نییاپ رظانتم اب ییحاون تسا هک تدش یاه ییانشور صت ریوا یلیخ دنک رییغت یم دنک . زا یفرط سناکرف یاه لاب اب تارییغت عیرس د ر تدش یاه ییانشور دیلوت یم دنوش . • دنچ لیدبت فورعم لثم لیدبت ،هیروف لیدبت یسونیسک دوجو راد دن هک یم دنناوت یارب تروص حیرص یاوتحم یسناکرف کی ریوصت ار ناشن دنهد . زا اجنآ هک ریوصت کی تیدوجوم یدعبود ،تسا مه زا سناکرف یاه یدومع تارییغت رد تهج یدومع و مه زا سناکرف یاه یقفا تارییغت رد تهج یقفا لیکشت هدش تسا . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 گنیرتلیف • رد بوچراچ لیلحت رد هزوح ،سناکرف رتلیف یلمع تسا هک یاهدناب یسناکرف یصاخ زا ریوصت ار تیوقت و هیقب ب یاهدنا یسناکرف ریوصت ار دودسم ای فیعضت یم دنک . • نیاربانب کی رتلیف نییاپ رذگ یرتلیف تسا هک هفلوم یاه یلاب یسناکرف کی ریوصت ار فذح یم دنک و عرب سک نآ رتلیف رذگلاب هفلوم یاه نییاپ ار زا نایم یم درب . • گنیرتلیف یم دناوت امیقتسم رد هزوح سناکرف و ای رد هزوح ناکم ماجنا داد . رد نیا شزومآ ادتبا گنیرتلیف رد زوح ه ناکم دروم هجوت تسا . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 یاهرتلیف رذگ نییاپ 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • هفلوم هک تسا یرتلیف رذگ نییاپ رتلیف کی ریوصت کی یسناکرف یلاب یاه م فذح ار ی دنک . • فده تسا ریوصت تارییغت هزادنا شهاک ییاهرتلیف نینچ . یا هب ندیسر یارب هداس هار کی فده ن لسکیپ نیگنایم رادقم اب لسکیپ ره ندرک نیزگیاج تسا شفارطا یاه . ت راک نیا ماجنا اب تارییغ یجیردت رایسب رییغت کی اب و هدش فذح عیرس ییانشور یم نیزگیاج رت دنوش . Current1/9current+left+right+up+down+ corner1+corner2+corner3+corner4 7 نیگنایم رتلیف Cv::blur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • کی رتلیف ار یطخ مییوگ رگا دربراک نآ رظانتم اب ینیزگیاج کی لسکیپ اب عمج دنزو را لسکیپ یاه هیاسمه شا دشاب . • نزو یاه توافتم کی رتلیف ار یم ناوت هب کمک کی سیرتام هک بیارض رظانتم اب ره تیعقوم یلسکیپ ار رد یگیاسمه روکذم ناشن یم ،دهد نایب دومن . • رصنع یزکرم سیرتام رظانتم اب یلسکیپ تسا هک رتلیف رد لاح رضاح رب یور نآ لامعا یم دوش . یهاگ تاقوا نیا سیرتام هتسه و ای کسام هدناوخ یم دوش . یارب کی رتلیف نیگنایم 3 × 3 هتسه روکذم هب لکش ریز تسا : 8 Cv::blur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • لامعا کی رتلیف یطخ رظانتم اب ییاجباج کی هتسه یور ره لسکیپ ریوصت و برض ره یپ لسک اب نزو شرظانتم تسا . زا رظن یضایر نیا راک نشولوناک شچیپ هتفگ یم دوش . • نیا رتلیف نییاپ رذگ هب لکش ریز لباق لامعا تسا : 9 Cv::blur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • یضعب تقو اه حیجرت یم میهد هک تیمها یرتشیب یارب لسکیپ یاه کیدزن رت رد کی یاسمه یگ یلسکیپ لئاق میوش . • نیاربانب یم ناوت کی نیگنایم ینزو هبساحم درک . هک رد نآ هب لسکیپ یاه رتکیدزن نزو یرتشیب تبسن هب لسکیپ یاه رترود هداد دوش . • نیا راک یم دناوت زا قیرط هدافتسا زا کی یامش رادنزو هک زا کی عبات یسواگ کی عبات هب ش لک هلوگنز یوریپ یم ،دنک ققحت دبای . • عبات cv::GaussianBlur نینچ یرتلیف ار هدافتسا یم دنک و هب لکش یناوخارفریز یم دوش : 10 cv::GaussianBlur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • یارب رتلیف یسواگ نزو تبسن هداد هدش هب کی لسکیپ بسانتم اب هلصاف نآ زا سکیپ ل یزکرم تسا . هب رطاخ دیروایب هک عبات یسواگ کی هریغتم یاراد مرف ریز تسا : • بیرض لامرن یزاس A هب یروط باختنا یم دوش هک عمج نزو یاه توافتم ربارب کی دوش . رادقم امگیس σ یانهپ عبات یسواگ هجیتن ار لرتنک یم دنک . ره ردقچ امگیس رتگرزب ،دشاب ت عبا حطسم رت دهاوخ دوب . یارب لاثم رگا بیارض رتلیف یسواگ کی یدعب ار یارب هزاب اب یامگیس 0.5 هبساحم مینک هب بیارض ریز یم میسر : • تقد دینک هک نیا ریداقم اب یناوخارف عبات cv::getGaussianKernel اب رادقم یامگیس بسانم تسدب هدمآ دنا . 11 cv::GaussianBlur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 لاثم • میهد یم شیامن و هدرک رولب ار ریوصت کی . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 هنایم رتلیف 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • رتلیف یاه یطخریغ زین دوجو دنراد هک یم دنناوت رد شزادرپ ریوصت هب وحن یدیفم دروم سا هدافت رارق دنریگ . یکی زا نینچ ییاهرتلیف هک رد نیا لمعلاروتسد هئارا یم ،میهد رتلیف هنایم تسا . • رد کی رتلیف ،هنایم ره لسکیپ اب هنایم همه یدادعا هک رد کی یگیاسمه صخشم زا سکیپ ل یزکرم رارق ،دنراد نیزگیاج یم دوش . • یاهرتلیف هنایم هب صوصخ یارب هلباقم اب زیون لفلف - یکمن دیفم دنتسه . • یناوخارف عبات رتلیف هنایم هب یشور هباشم رگید رتلیف اه ماجنا یم دوش : 14 Cv::medianBlur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • زا اجنا هک رتلیف هنایم کی رتلیف یطخ ،تسین یمن ناوت نآ ار اب کی هتسه یسیرتام من شیا داد . اب نیا لاح نیا رتلیف یور کی یگیاسمه یلسکیپ لمع یم دنک ات رادقم لسکیپ یجورخ ار خشم ص دنک . لسکیپ و شیگیاسمه هعومجم یا زا ریداقم ار لیکشت هداد و روطنامه هک زا شمان ،تسادیپ ف رتلی هنایم یلیخ هداس رادقم هنایم نیا هعومجم ار هبساحم یم دنک و لسکیپ ینونک اب نیا رادقم م هنای نیزگیاج یم دوش . • هب نیمه لیلد تسا هک نیا رتلیف ردقنیا بوخ یارب فذح زیون لفلف - یکمن لمع یم دنک . د ر عقاو ینامز هک کی لسکیپ هایس ای دیفس ازجم رد کی یگیاسمه لسکیپ هداد هدش روضح ،دراد زگره هب ناونع رادقم هنایم باختنا یمن دوش نوچ رادقم مییزکام ای ممینیم تسا . نیاربانب هشیمه ب ا رادقم هیاسمه نیزگیاج یم دوش . رد لباقم کی رتلیف نیگنایم هداس یم دناوت اب نینچ یزیون ب رایس تحت ریثات رارق دریگ . 15 Cv::medianBlur سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 رتلیف رذگ لاب 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • ،نیسلپل رتلیف یطخ رذگلاب یرگید تسا هک ینتبم رب هبساحم تاقتشم ریوصت سا ت . روطنامه هک رد همادا حیضوت هداد دهاوخ ،دش نیا رتلیف تاقتشم هبترم مود ار هب ناونع یرایعم زا یانحنا ت عبا ریوصت هبساحم یم دنک . • عبات cv::Laplacian نیسلپل ریوصت ار هبساحم یم دنک . هک هباشم عبات cv::Sobel رد عقاو زا نامه عبات هیاپ cv::getDerivKernels یارب تسدب ندروآ هتسه سیرتام دوخ هدافتسا یم دنک . اهنت توافت نآ تسا هک یاهرتماراپ بیترت قتشم ار درادن . ارچ هک قبط فیرعت تاقتشم ترم هب مود ار هبساحم یم دنک . 17 cv::Laplacian Laplacian src_gray dst ddepth kernel_size scale delta BORDER_DEFAULT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • نیسلپل کی عبات ود یدعب هب لکش عمج تاقتشم هبترم مود نآ فیرعت یم دوش : • رد هداس نیرت لکش یم ناوت نآ ار اب هتسه 3 × 3 ریز نیمخت دز : • تقد دینک هک عمج ریداقم هتسه نیسلپل هشیمه ربارب رفص تسا . نیا نیمضت یم دنک ک ه نیسلپل رد ییحاون اب تدش ییانشور یاه تباث رفص دشاب . رد عقاو زا اجنآ هک نیسلپل یانحنا بات ع ریوصت ار هزادنا یم ،دریگ یتسیاب رد یحاون حطسم رفص دشاب . 18 cv::Laplacian سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • رد هاگن ،لوا ریسفت ریثات نیسلپل نکمم تسا یمک تخس دشاب . زا فیرعت هتسه حضاو ا تس هک ره رادقم یلسکیپ ازجم هک یرادقم رایسب توافتم اب شناگیاسمه دراد اب نیا رگلمع تیوقت دهاوخ دش . نیا رد هجیتن تیساسح یلاب رگلمع هب زیون تسا . • کی لاقتنا نیب کی رادقم نیسلپل یفنم و تبثم ای سکع نآ فرعم یبوخ زا روضح کی هبل تسا . هار رگید نایب نیا تقیقح نآ تسا هک هبل اه رد روبع زا رفص عبات نیسلپل عقاو دنتسه Zero- crossing . 19 cv::Laplacian سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • یم ار ریوصت کی تسارتنک درک تیوقت نآ نیسلپل ندرک مک اب ناوت . ک تسا یراک نیا رد ه لمعلاروتسد " ریوصت شیوپ ماگنه رد ناگیاسمه هب یسرتسد " رد هسلج میداد ماجنا مود . یاج هک ی میدرک یفرعم ار ریز هتسه : • تسا نیسلپل هتسه یاهنم کی اب لداعم هک نآ نیسلپل یاهنم یلصا ریوصت ینعی . 20 cv::Laplacian سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 اه هبل صیخشت یارب یتهج یاهرتلیف 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • رگ ل مع لب و س کی رت ل یف یط خ یا رب صیخش ت هبل ت س ا هک ب ر س ا س ا ود هتس ه 3 × 3 ه داس اب رات خ اس ری ز لم ع یم د نک : • رگا ریوصت ار هب لکش کی عبات ود یدعب رد رظن ،میریگب هاگنآ رگلمع لبوس ار یم ناوت هب ناونع یرایعم زا تارییغت ریوصت رد تاهج دومع ی و یقفا مینیبب . هب نایب یضایر نیا ،رایعم نایدارگ هدناوخ یم دوش : 22 لبوس رگلمع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • عبات cv::Sobel یم هبساحم ار لبوس هتسه کی اب ریوصت نشولوناک هجیتن دنک . ک فیرعت هب نآ لما تسا ریز لکش : 23 cv::sobel سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • سپس یتسیاب میمصت دیریگب هک یم دیهاوخ هجیتن رد کی ریوصت نودب تملع زا عون char ، تملع راد حیحص ای کی ریوصت زیمم روانش هتشون دوش . هتبلا رگا هجیتن نوریب زا هدودحم یلسکیپ ت ریوص رارق ،دریگ زا عابشا هدافتسا یم دوش . • هتسه یقفا لبوس اب صخشم ندرک 1 و 0 یارب x-order و y-order ، و هتسه یدومع اب صخشم ندرک 0 و 1 دیلوت یم دنوش . تابیکرت رگید ار زین یم ناوت هدافتسا درک . اما بلغا زا نیا ود تلاح ا هدافتس یم دوش . • رد تیاهن نینچمه یم ناوت زا هتسه ییاه اب هزادنا رتگرزب زا 3 × 3 هدافتسا درک . ریداقم 1 ، 3 ، 5 و 7 باختنا یاه نکمم یارب هزادنا هتسه دنتسه . هتسه یا هب هزادنا کی رظانتم اب کی رتلیف لبوس کی دعب ی 1 × 3 ای 3 × 1 تسا . • لبق زا هریخذ هجیتن رد ،ریوصت هجیتن ار یم ناوت اب برض رد alpha سایقم ودرک کی تسفا beta هب نآ هفاضا دومن . 24 cv::sobel سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • زا نآ اج هک نایدارگ کی رادرب ود یدعب ،تسا یاراد کی مرن و کی تهج تسا . مرن رادرب نایدارگ ک ه لومعم اب مرن یسدیلقا ای مرن L2 هبساحم یم ،دوش هب امش یم دیوگ هک نازیم تارییغت ردقچ تسا . • رد شزادرپ ریوصت امومع نیا مرن ار هب تروص عمج ریداقم ردق قلطم هبساحم یم مینک . هک مرن L1 هدناوخ یم دوش و یریداقم کیدزن هب مرن L2 ار اب هنیزه یتابساحم رایسب یرتمک تسدب یم دروآ . یارب نیا راک هب تروص ریز لمع یم مینک : 25 cv::sobel سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • یم هبساحم مرن اهنت هبل صیخشت یارب بلغا دوش . آ ،دیراد زاین تهج هب مه و مرن هب مه رگا اما هاگن عبات OpenCV یم ریز دریگ رارق هدافتسا دروم دناوت : • شیپ روط هب یم هبساحم نایدار بسح رب تهج ضرف دوش . هک تسا یفاک true کی ناونع هب ار دوش هبساحم هجرد بسح رب ات دینک هفاضا رگید ناموگرآ . 26 cv::sobel سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • رگلمع scharr قیقد رایسب نیمخت هک ینامز ب زاین نایدارگ تهج زا یرت ،دشا هداد حیجرت یم دوش . • یم هک دینک تقد هتسه زا ناوت یاه scharr عبات قیرط زا cv::Sobel و ناموگرآ اب نآ یناوخارف cv_SCHARR درک هدافتسا : • عبات زا ای و cv::Scharr دوش هدافتسا : 27 رگید بای هبل یاهرگلمع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • یاهرگلمع نایدارگ یرگید زین دوجو دنراد . یارب لاثم رگلمع تیورپ Prewitt هتسه یاه ریز ار یفرعم یم دنک : • رگلمع زتربور Roberts رب ساسا نیا هتسه یاه هداس 2 × 2 تسا : 28 رگید بای هبل یاهرگلمع سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 رگید عباوت 29 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 • زا اجنآ هک هدافتسا زا رتلیف یلمع رایسب عیاش رد شزادرپ ریوصت ،تسا OpenCV عبات یصاخ هب مان cv::filter2D ار فیرعت هدرک تسا هک نیا راک ار ماجنا یم دهد . یارب هدافتسا زا نآ اهنت یفاک سا ت هک کی هتسه ار هب مرف کی سیرتام فیرعت دینک . سپس عبات رب یور ریوصت و هتسه ف یناوخار یم - دوش . و ریوصت رتلیف هدش ار یمرب دنادرگ . • عبات filter2D کی ریوصت ار اب کی هتسه هاوخلد نشلوناک یم دنک . void filter2DInputArraysrc OutputArray dst int ddepth InputArray kernel Point anchorPoint-1-1 double delta0 intborderTypeBORDER_DEFAULT 30 cv::filter2D سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 31 cv::filter2D اب هدافتسا زا نیا عبات یم وت نا عبات حضاو یزاس هسلج 2 دوخ ار یلیخ ناسآ هب تروص ریز اددجم تشون : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 32 رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا سردارف « اب ریوصت شزادرپ شزومآ » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل دییامن . faradars.org/fvimg9405 شزادرپ ریوصت اب faradars.org/fvimg9405 سرداﺮﻓ FaraDars.org