آموزش سیستم های عامل - بخش دهم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 کسید تیریدم یکی زا فیاظو متسیس ،لماع تیریدم کسید یم دشاب . 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یسیطانغم کسید هناسر یا نادرگ اب ناکما یبایتسد میقتسم هب هداد یاه هریخذ هدش یم دشاب . کسید زا هحفص یا رودم و سیطانغم هدنوش هک لوح کی روحم یدومع یم ،دخرچ لیکشت هدش تسا . یاه هیور نیا هحفص زا ءاشغ ورف یسیطانغم هدیشوپ هدش ک ه رب یور اهنآ ییاهرایش هب تروص یاه هریاد زکرملادحتم دوجو دراد . اهرایش زا نوریب هب نورد اب عورش زا رفص هرامش یراذگ هدش دنا . مامت یاهرایش مه ،عاعش لیکشت کی هناوتسا ار دنهد یم . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ییوج هناوتسا نامز Seek time ینامز هک لوط یم دشک ات كون ندناوخ / نتشون هب هناوتسا یا هک هداد دروم رظن رد نآ رارق دراد دسرب . طسوتم نیا نامز ار اب S شیامن دنهد یم و دحاو نآ یلیم هیناث تسا . 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نارود گنرد نامز Rotational latency time ینامز هک لوط یم دشک ات یادتبا هداد دروم رظن رد رثا نارود کسید هب ریز كون R /W دسرب . هک دحاو نآ یلیم هیناث تسا . 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 کسید شخرچ لماک رود کی نامز 2r : rpm : کسید شخرچ تعرس هقیقد رد رود ینارود گنرد نامز طسوتم : نامز کسید هب یبایتسد ییوج هناوتسا نامز + ینارود گنرد نامز + لاقتنا نامز 30000 r rpm  60000 2r rpm  6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یاه متیروگلا کسید یوزاب یدنب نامز 7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 کسید یوزاب یدنب نامز یاه متیروگلا 1 - جورخ هب بیترت دورو FCFS First Come First Serviced رد تساوخ اه هب بیترت دورو هب ،فص ارجا دنوش یم . 2 - ادتبا نیرتهاتوک نامز وجتسج SSTF Shortest Seek Time First وزاب هب تمس یتساوخرد تکرح دنک یم هک کیدزن نیرت تساوخرد یدعب هب ناکم یلعف شاب د . 8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 3 - رورم روسناسآ Scan: رد ادتبا وزاب هب یتهج تکرح دنک یم هک نیرتهاتوک نامز هناوتسا ییوج ار یارب یبایتسد زاین دراد . رگا رد تهج باختنا هدش هب همه اهتساوخرد خساپ هداد ،دش تهج تکرح ضوع دوش یم . مان رگید شور SCAN ، شور LOOK یم دشاب . 4 - رورم رودم : C – SCAN دننام شور Scan ،تسا اب نیا توافت هک سپ زا خساپ هب نیرخآ تساوخرد رد کی تهج لثم ور هب لاب ، وزاب هلصافلب هب نییاپ نیرت هرامش ردنلیس هتفر و هب تمس لاب تکرح یم دنک . 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم فص یاهتساوخرد ردنلیس هب تروص 14 ، 20 ، 9 ، 5 ، 12 دشاب یم و ده رب یور ردنلیس 10 رارق دراد . FCFS : 10 12 5 9 20 14 SSTF : 10 9 12 14 20 5 SCAN : 10 9 5 12 14 20 C-SCAN : 10 9 5 20 14 12 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم رد کی کسید ،تخس كون I/O HEAD یور ردنلیس 20 رارق دراد . رگا اضاقت یارب ندناوخ یاهردنلیس هب بیترت 10 ، 22 ، 20 ، 2 ، 40 ، 6 و 38 هب Driver نآ دراو دوش و هچنانچ تکرح ده I/O نیب ود ردنلیس رواجم 6 یلیم هیناث لوط ،دشکب رد تروص هدافتسا زا متیروگلا SSTF یارب ندناوخ ،اهردنلیس لک seek time دروم زاین ردقچ دهاوخ ؟دوب نوچ ره تکرح 6 یلیم هیناث لوط ،دشک یم سپ رد لک 6 × 60 یلیم هیناث لوط دهاوخ دیشک . 20 22 10 6 2 38 40         2 12 4 4 36 2 60       11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم کی کسید ار رد رظن دیریگب هک لماش 100 ردنلیس تسا 0 ات 99 . نامز مزل یارب روبع ده زا کی ردنلیس هب ردنلیس رواجم کی دحاو ینامز تسا . رد نامز رفص ده رب یور ردنلیس رفص تسا و یتساوخرد زا هتشذگ دوجو درادن . شش تساوخرد رد نامز یاه فلتخم قباطم لودج ریز دراو یم دنوش . رد نامز تکرح ده هب تمس کی ،ردنلیس دورو تساوخرد دیدج یریثات رب تکرح درادن . بیترت یارجا تساوخرد اه یارب متیروگلا SCAN روسناسآ ؟تسیچ تساوخرد دورو نامز 0 10 20 70 80 90 هدش تساوخرد ردنلیس 21 75 16 68 2 17 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رد هظحل رفص ده رب یور ردنلیس رفص رارق دراد و اهنت تساوخرد دوجوم رد نیا ،هظحل تساوخرد یارب ردنلیس 21 یم دشاب . رد هیناث 21 ، تساوخرد یارب ردنلیس 75 و 16 ،هدیسر هک رب قبط متیروگلا scan ، ده هب تمس ردنلیس 75 یم دور . ینامز هک ده رب یور ردنلیس 75 رارق ،دراد تساوخرد یارب یاهردنلیس 68 و 16 دوجو دراد هک ده هب ردنلیس 68 یم دور . سپس هب ردنلیس 16 یم دور . ینامز هک رب یور ردنلیس 16 رارق ،دراد تساوخرد ردنلیس 17 هدیسرن ،تسا نیاربانب ده هب ردنلیس 2 یم دور . رد تیاهن ده هب ردنلیس 17 یم دور . 13 0 21 75 68 16 2 17       تساوخرد دورو نامز 0 10 20 70 80 90 هدش تساوخرد ردنلیس 21 75 16 68 2 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103  تلادع شور رد طقف FCFS دوش یم تیاعر .  یاهشور FCFS ، Scan و C-Scan ، نودب یطحق دنتسه .  ییاراک وجتسج نامز نیگنایم رد FCFS تسا نییاپ . 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 شور صیصخت یاه یاضف هب کسید لیاف 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 صیصخت یاضف کسید هب لیاف یاضف کسید هب هس شور ریز یم دناوت هب لیاف صیصخت هداد دوش . 1 - هتسویپ 2 - یدنویپ 3 - یصخاش فده شور یاه ،فلتخم ندیسر هب یتلاح تسا هک مه زا یاضف کسید هب یبوخ هدافتسا ش دو و مه یبایتسد هب لیاف هب تعرس تروص دریگ . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 صیصخت هتسویپ رد نیا شور ره لیاف یدادعت كلب هتسویپ یور کسید ار لاغشا یم دنک و اک یف تسا هک هرامش كلب لوا یور کسید و دادعت كلب یاه لیاف ار هریخذ درک . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یروتکریاد لیاف عورش لوط a 0 2 b 14 3 c 19 6 d 28 4 e 6 2 0 1 2 3 e 4 5 6 7 8 9 10 11 b 12 13 14 15 16 17 18 19 c 20 21 22 23 24 25 26 27 d 28 29 30 31 a صیصخت هتسویپ : 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنویپ صیصخت رد نیا شور ره ،لیاف کی تسیل یدنویپ زا كلب یاه یور کسید تسا . كلب اه نکمم تسا رد ره یاجک کسید هدنکارپ دنشاب . رد تسرهف امنهار یارب ره لیاف هراشا یرگ هب نیلوا كلب لیاف رارق دراد . 19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم زا صیصخت یدنویپ 20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یصخاش صیصخت هراشا اهرگ هب یاهکلب لیاف یور کسید رد کی ناکم كلب صخاش ، عمج یروآ یم دنوش . ره لیاف یاراد كلب صخاش دوخ تسا هک کی سیرتام زا یاهسردآ اهکلب تسا . یدورو I ما رد كلب صخاش هب كلب I ما لیاف هراشا یم دنک . 21 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رد تسرهف امنهار اهنت سردآ كلب صخاش ظفح یم دوش . رد نیا شور یتحارب یم ناوت یبایتسد میقتسم ار تیامح درک . هتبلا یاضف كلب صخاش فلت یم دوش و رد یرایسب زا عقاوم هب یمامت كلب خاش ص زاین یمن دشاب . تلع رپ رادفرط ندوب شور ،یصخاش هطبار کیدزن نآ اب تیریدم هظفاح هعطق یدنب – هحفص یدنب هدش تسا . كلب صخاش یم دناوت کی لودج هحفص دشاب و كلب یاه ف لیا نامه تاحفص لیاف دنتسه . 22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم زا صیصخت یصخاش 23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم یلیاف یاراد 5 كولب زا هرامش 1 ات 5 یم دشاب . یم میهاوخ كولب هرامش 4 ار فذح مینک . دادعت لک لقن و لاقتنا کسید رد هس تلاح صیصخت کسید هب لیاف ار صخشم دینک . رد ادتبا لیاف زاب تسا . 24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 فلا - هتسویپ : نوچ همه كولب یاه لیاف هب تروص تشپ رس مه رارق ،دنراد كولب 5 هدناوخ هدش و رب یور كولب 4 هتشون یم دوش . نیاربانب هب 2 یسرتسد کسید زاین تسا . 25 ب - یدنویپ : نوچ ره كولب لیاف یواح هراشا یرگ تسا هک سردآ كولب یدعب ار صخشم یم ،دنک زا كولب 1 ات 4 هدناوخ ات سردآ كولب 5 ار هب تسد میروآ . سپس نیا سردآ ار نیزگیاج سردآ كولب 3 یم مینک . نیاربانب هب 5 یسرتسد کسید زاین تسا . ج - یصخاش یسیدنا : نوچ سردآ همه كولب اه رد کی لودج صخاش رب یور کسید هریخذ ،هدش كولب یواح سیدنا اه ار هدناوخ و سردآ كولب 4 ار فذح هدرک و دعب زا هب زور ،یناسر رب یور کسید زاب یسیون یم مینک . ربانب نیا هب 2 یسرتسد کسید زاین دراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 تلکشم صیصخت هتسویپ 1 - نتفای یاضف یلاخ یارب کی لیاف دیدج . یارب کی لیاف n یکلب دیاب هب لابند n كلب دازآ تشپ مهرس تشگ . 2 - نییعت رادقم یاضف دروم زاین کی لیاف 26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 صیصخت تلکشم یدنویپ 1 - مدع تیامح زا یبایتسد میقتسم نیا شور طقف رد هطبار اب یبایتسد یبیترت بوخ لمع یم دنک . اریز یارب ندیسر هب كلب i ، دیاب یاهکلب لبق زا نآ یبایتسد دنوش هک ره مادک زا اهنیا هب کی ندناوخ زا کسید زاین دراد . 2 - فلتا اضف طسوت دنویپ اه 3 - مدع تیلباق نانیمطا متسیس اب زا نیب نتفر اهنت یکی زا هراشا ،اهرگ تامدص یدج هب لیاف و یاضف یور کسید دراو یم ددرگ . 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هدش سیردت بلاطم میهافم هیلوا دنیارف - خن یدنبنامز نب تسب یدنورمه 2 لصف تیریدم هظفاح 3 لصف تیریدم کسید هرواشم نکفاریش سردم اب میقتسم : 09121972028 28 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 29 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org