آموزش سیستم های عامل - بخش نهم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

سیستم‌عامل یا سامانه عامل (Operating System) بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است. سیستم عامل اولین نرم افزاری است که پس از روشن کردن کامپیوتر مشاهده می شود، و همچنین آخرین نرم افزاری خواهد بود که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: مفاهیم اولیه درس دوم: فرایند –نخ درس سوم: زمان بندی پردازنده درس چهارم: بن بست ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvsft103

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 سردم : نکفاریش دیشرف نارهت هاگشناد یرتکد یوجشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب لماع یاه متسیس 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لصف 6 موس شخب هظفاح تیریدم 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 دنچ یدنب هحفص یحطس متسیس یاه نردم زا یاضف سردآ یقطنم هدرتسگ یا ینابیتشپ یم دننک . رد نیا طیحم اه هیارد یاه لودج هحفص دایز دنهاوخ دش و رد هجیتن هزادنا لودج هحفص گرزب هدش و نوچ یمن میهاوخ لودج هحفص ار هب روط راوجمه رد هظفاح یلصا صیصخت ،میهد دیاب نآ ار هب اهاضف ی یرتکچوک میسقت درک . یارب نیا راک یم ناوت زا یوگلا هحفص یدنب ود یحطس هدافتسا درک هک دوخ لودج ،هحفص زین ص هحف یدنب یم دوش . 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم یزاجم یاه سردآ و یحطس ود هحفص لودج کی زا یمتسیس 32 دنک یم هدافتسا یتیب . هزادنا تاحفص تیاب تسا . 4 تیاب ولیک سکدنیا حطس لوا و مود 10 یتیب ،تسا سپ ره لودج هحفص رد نیا ود حطس یاراد 1024 هیارد تسا . 12 2 20 2 4 کی دنیارف 20 ولیک یتیاب زاین هب 5 هحفص دراد . رگا زا هحفص یدنب کت یحطس هدافتسا ،مینک لودج هحفص یاراد هیارد دهاوخ دوب هک طقف 5 هیارد نآ هدافتسا دهاوخ دش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم یمتسیس اب تاصخشم ریز ار رد رظن دیریگب . هب لیلد هکنآ ره لودج دیاب لخاد کی هحفص یاج ،دریگ کی لودج هحفص دنچ یحطس هدافتسا هدش تسا . دنچ حطس دروم زاین ؟تسا یاضف سردآ ریذپ یزاجم 18 یتیب و تیفرظ تاحفص 64 تیاب و هزادنا ره لخدم لودج هحفص 4 تیاب 5 هحفص ره هزادنا 64 تیاب : 6 تیب تسفآ نیاربانب 12 میراد اج هحفص هرامش یارب تیب . لاح نیا هک مینیبب دیاب 12 مینک میسقت ،تمسق دنچ هب ار تیب . دادعت دریگ یاج هحفص کی رد دناوت یم هک هحفص لودج ره یاه لخدم : یاه سیدنا سپ ربارب 4 تسا تیب . سردآ یقطنم : 4 64 2 4  i PT سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 TLB Translation Lookaside Buffers کی تخس رازفا یوجتسج ،عیرس کچوک و ناهنپ یاهتابث ینمجنا TLB ار یاهریگنایم مد یتسد ای یاهرفاب یرانک همجرت زین یم دنمان . 6 تبسن تباصا hit ratio : دصرد دادعت یتاعفد هک هرامش هحفص رد یاهتابث ینمجنا ادیپ دوش . لثم تبسن تباصا 80 ، ینعی هک 80 زا دادعت یتاعفد هک هب یاهتابث ینمجنا هعجارم ،میدرک هرامش هحفص ادیپ هدش سا ت . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 7 و یدنب هحفص تایلمع TLB سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 رگا TLB رپ ،دشاب متسیس لماع دیاب یکی زا یدورو اه ار فذح هدرک و یدورو دیدج ار هب یاج نآ رارق یم دهد . ره راب هک ضیوعت رتسب باختنا لودج هحفص دیدج خر ،دهد دیاب TLB کاپ دوش ات دنیارف یدعب هک یم دهاوخ ارجا ،دوش زا تاعلطا همجرت یا تسردان هدافتسا دنکن . 8 رد هحفص یدنب دادعت یکدنا زا یدورو یاه لودج هحفص رد TLB رارق یم دریگ . یتقو یسردآ دیلوت یم ،دوش رگا هرامش هحفص رد یاهتابث ینمجنا ادیپ ،دوش زا هرامش باق نآ یارب یبایتسد هب هظفاح هدافتسا یم دوش . رگا دوجوم شابن ،د عاجرا هب لودج هحفص دیاب ماجنا هتفرگ و هرامش هحفص و هرامش باق هب TLB هفاضا یم دوش ات رد تاعجارم یدعب هب تعرس ادیپ دوش . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نامز رثوم یسرتسد عومجم نامز همجرت سردآ و نامز یسرتسد هب هملک دروم رظن رد هظفاح یلصا سپ زا هبساحم سردآ یکیزیف .    10 نامز زا هدافتسا ضرف اب یسرتسد رثوم TLB هحفص لودج و هداس Access Translation Mem T T T  Translation TLB TLB Mem TLB Mem T H T 1 H T T T 1 H T           سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ل اث م اب ضرف هکنیا لودج هحفص رد هظفاح هریخذ هدش دشاب و 85 زا تاعاجرا هب هظفاح زا قیرط TLB ماجنا دوش و هنیزه ره عاجرا هظفاح 250 ونان هیناث و عاجرا هب TLB اب هنیزه 5 ونان هیناث ماجنا ،دوش اب ضرف مدع دادخر ناصقن هحفص و مدع یزاوت تایلمع رد یرامعم متسیس ،روکذم ره عاجرا هب هظفاح هب روط سوتم ط ردقچ لوط یم دشک ؟ Translation TLB Mem T T 1 H T     5 0.15 250 42.5 ns     Access Translation Mem T T T 42.5 250 292.5ns      11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یگدیبوک Thrashing دادعت لک باق یتاحفص هک یم ناوت رد کی متسیس هب هعومجم اهدنیارف ،داد یرادقم تباث و بسانتم اب هزادنا هظفاح یلصا تسا . شهاک دادعت باق اه ثعاب یم دوش هک کی دنیارف دناوتن هعومجم یتاحفص هک رد یط کی نامز زا اهنآ هدافتسا یم دنک ار رد هظفاح یلصا یراذگراب دنک . رد هجیتن دادعت صقن هحفص اه دایز یم دوش . رد نیا ،تیعضو نامز CPU هب یاج یارجا ،اهدنیارف فرص هلدابم هحفص اه یم دوش و ییاراک متسیس شهاک یم دبای . هب نیا ،هدیدپ یگدیبوک Thrashing یم دنیوگ . 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یراک هعومجم لدم Working Sets رد ره هظحل ینامز t ، هعومجم یا زا تاحفص دوجو دراد هک رد k هعجارم ریخا هب ،هظفاح دروم هدافتسا عقاو هدش دنا . هب نیا ،هعومجم هعومجم یراک یم دنیوگ . متسیس لماع اب تراظن هب هعومجم یراک ره ،دنیارف هب نآ باق یفاک صاصتخا یم دهد . رگا عومجم هزادنا یاه هعومجم یراک ،اهدنیارف رتدایز زا دادعت لک باق اه ،دوش شزادرپ قلعم هدش و زا یگدیبوک یریگشیپ یم دوش . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 ل اث م تاعاجرا کی همانرب هب تاحفص هظفاح : 0 1 4 2 0 2 6 5 1 2 3 2 1 2 6 2 1 3 6 2 T : نامز نیب نیمهدزیس و نیمهدراهچ عاجرا : جنپ عاجرا هعومجم یراک :  14 123 0 1 4 2 0 2 6 5 1 2 3 2 1 2 6 2 1 3 6 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 لاثم 15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 یدنب هحفص شیپ PrePaging تسایس یشکاو رد دروم نییعت ینامز هک کی هحفص دیاب هب لخاد هظفاح هدروآ ،دوش ود درکیور راد د : 1 - هحفص یدنب یتساوخرد 2 - شیپ هحفص یدنب رد هحفص یدنب یتساوخرد ، طقف ینامز هک هعجارم یا هب یناکم زا کی هحفص ،دوش نآ هحفص هب هظفاح یلصا هدروآ یم ش دو . یلو رد شیپ هحفص یدنب ، هحفص ییاه هب ریغ زا هچنآ هب هلیسو یاطخ هحفص تساوخرد هدش زین هب لخاد هدروآ یم وش دن . یکی زا تایصوصخ هحفص یدنب یتساوخرد ، خر نداد دادعت یدایز یاطخ هحفص رد عورش کی راک یم ،دشاب هک شیپ ص هحف یدنب یعس هب یریگولج زا نیا هحفص یدنب دایز دراد و زا ادتبا مامت تاحفص دروم زاین دنیارف ار هب تروص ،اجکی هب هظفاح یم دروآ . تسایس شیپ هحفص یدنب یم دناوت ای رد نامز عورش دنیارف هب راک هتفرگ دوش ای ره راب هک کی یاطخ هحفص خر یم دهد . 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 هحفص صقن سناکرف متیروگلا PFF Page Fault Frequency رد نیا شور نارک لاب و نییاپ یارب خرن یاطخ هحفص نییعت یم دوش . رگا خرن یاطخ هحفص زا ارک ن ،لاب رتشیب ،دوش باق یرگید هب نآ دنیارف صیصخت هداد یم دوش . رگا خرن یاطخ هحفص زا نارک نییاپ رتمک ،دوش یباق زا دنیارف سپ هتفرگ یم دوش . 17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 نیاربانب PFF یعس یم دنک هک خرن هحفص یدنب ار نیب ود دح لباق لوبق هگن دراد ات زا طیرفت یگدیبوک و طارفا فلتا هظفاح ج یریگول دوش . 18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 19 نای اپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

یاه متسیس شزومآ لماع faradars.org/fvsft103 20 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « لماع یاه متسیس شزومآ » تسا هدش هیهت . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . سرداﺮﻓ FaraDars.org